Eliberare

Lecția 12. Eliberare de la nimicire

„Fiindcă Mă iubește – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi așeza în înalt, căci cunoaște Numele Meu.” (Psalmii 91:14, engl.).

„Dumnezeu îi va nimici pe cei răi de pe pământ. Dar cei neprihăniți vor fi ocrotiți în mijlocul acestor tulburări, așa cum a fost ocrotit Noe în arcă. Dumnezeu va fi adăpostul lor și sub aripile Lui vor avea încredere.” – Patriarhi și profeți, p. 110 (cap. 8: După potop).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, pp. 613-634 (cap. 39: Timpul strâmtorării).


Duminică 16 iunie

1. O PLANETĂ CARE GEME

a. Care este starea întregului pământ ca rezultat al păcatului? Romani 8:22.

Romani 8:22: „Dar ştim că, până în ziua de azi, toată firea suspină şi suferă durerile naşterii.”

„Păcatul omului a adus consecințe sigure – decădere, deformare și moarte. Astăzi, lumea întreagă este contaminată, coruptă și rănită de boli mortale. Pământul geme sub încălcarea continuă a legii de către locuitorii lui.

Blestemul Domnului este asupra pământului, asupra omului, a animalelor și a peștilor mării și, odată ce păcatul devine aproape universal, blestemului i se va îngădui să devină la fel de extins și adânc precum păcatul.” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 1, p. 1085 (Geneza, cap. 3).

„În timp ce `toată creațiunea geme și suferă împreună durerile nașterii` (Romani 8:26, 22, engl.), inima Tatălui infinit este îndurerată în compătimire. Lumea noastră este o casă imensă de leproși, o scenă a suferinței asupra căreia nici măcar nu îndrăznim să contemplăm. Dacă am conștientiza aceasta așa cum este, povara ar fi prea teribilă. Totuși, Dumnezeu o simte în totalitate. Pentru a distruge păcatul și rezultatele Lui, El L-a oferit pe Cel Preaiubit și a stabilit ca în puterea noastră, prin cooperare cu El, să terminăm cu această scenă a suferinței. `Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.` (Matei 24:14).” – Educația, pp. 263, 264 (cap. Lucrarea vieții).


Luni 17 iunie

2. RESTAURAREA PLANIFICATĂ

a. Care este plaul lui Dumnezeu cu privire la pământ? Apocalipsa 21:5; Isaia 65:17.

Apocalipsa 21:5: „Cel ce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”

Isaia 65:17: „Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte.”

„Pământul făgăduit celor blânzi nu va fi ca acesta, întunecat de umbra morții și a blestemului... `Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.` ... (Apocalipsa 22:3).

Acolo nu va fi dezamăgire, nici întristare, nici păcat, nimeni nu va spune: `Sunt bolnav;` nu vor fi cortegii de înmormântare, nici doliu, nici moarte, nici despărțiri, nici inimi frânte; ci Isus va fi acolo, pacea va fi acolo. Acolo `nu le va fi foame, nici nu le va fi sete; nu-i va bate arșita, nici soarele; căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi și-i va duce la izvoare de apă.` (Isaia 49:10).” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 17, 18 (subcap. Ferice de cei blânzi).

b. Cum trebuie să răspundem la planurile lui Dumnezeu pentru viitor? Ce se spune despre cei care vor locui acolo? 2 Petru 3:13.

2 Petru 3:13: „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.”

„În curând vor fi un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Domnul m-a instruit că puterile noastre fizice, mentale și morale, sub călăuzirea Duhului Sfânt, trebuie să fie puse la lucru în toată curăția, în toată bunătatea, fără niciun fir de știință a lui Satan adus pentru a strica modelul pe care Hristos ni l-a oferit. Puterile și facultățile care au fost sfințite în neprihănire vor fi implicate, întărite și pregătite pentru a face lucrările rânduite de cer.” – The Upward Look, p. 97.

„Acordăm noi, ca popor, suficientă considerație acestei avertizări? Dacă neglijăm să luăm în seamă, dacă privim avertizarea cu indiferență, dacă permitem lucrurilor pământești, vremelnice, să ne distragă atenția și pierdem conștientizarea caracterului esențial al rugăciunii, vom fi găsiți între cei care nu vor fi considerați vrednici de eliberare. Neprihănirea lui Hristos trebuie să fie prima noastră grijă. Slujirea pentru Dumnezeu trebuie să fie cea mai importantă activitate a noastră.” – The Signs of the Times, 5 decembrie 1895.

c. Ce binecuvântări suplimentare va revărsa Dumnezeu asupra celor credincioși? Isaia 65:21, 22, 25.

Isaia 65:21, 22, 25: „Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor... Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt”, zice Domnul.”


Marți 18 iunie

3. NIMICIREA CELOR VECHI

a. Înainte ca Dumnezeu să poată face lucrurile noi, ce trebuie să se întâmple cu cele vechi? 2 Petru 3:10; Isaia 51:6.

2 Petru 3:10: „Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.”

Isaia 51:6: „Ridicaţi ochii spre cer şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrenţe ca o haină şi locuitorii lui vor muri ca nişte muşte, dar mântuirea Mea va dăinui în veci şi neprihănirea Mea nu va avea sfârşit.”

b. Ce mijloace va folosi Dumnezeu pentru a nimici lumea? 2 Petru 3:6, 7. Cine va pieri în această distrugere? Luca 3:17.

2 Petru 3:6, 7: „şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi.”

Luca 3:17: „Acela are lopata în mână; Îşi va curăţi aria cu desăvârşire şi Îşi va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

„Picioarele celor răi nu vor desacraliza niciodată pământul înnoit. Focul va coborî de la Dumnezeu din ceruri și îi va nimici – arzând rădăcină și ramură. Satan este rădăcina și copiii lui sunt ramurile.

Același foc de la Dumnezeu care i-a nimicit pe cei răi, a curățit tot pământul. Munții denivelați, colțuroși, au fost topiți de căldură aprinsă, atmosfera la fel, și miriștea a fost nimicită. Apoi a fost deschisă în fața noastră moștenirea noastră, glorioasă și frumoasă, iar noi am moștenit întregul pământ înnoit.” – Maranatha, p. 351 (9 decembrie).

c. Cum ar trebui să ne influențeze viața zilnică această cunoștință despre planurile lui Dumnezeu? 2 Petru 3:11, 12, 14.

2 Petru 3:11, 12, 14: „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?... De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.”

„Există atracții la fiecare pas, care să ne abată mintea de la contemplarea venirii Domnului și Mântuitorului nostru; dar este absolut necesar să păstrăm în minte faptul că `ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în grabă mare.` Dumnezeul Cerului Și-a înmulțit avertizările, implorările și instrucțiunile, pentru ca noi să putem fi pregătiți să rezistăm în timpul distrugerii copleșitoare. Nu suntem lăsați în întuneric. Cei care meditează și acționează conform instrucțiunilor pe care le-a dat Dumnezeu se vor curăți de toată nelegiuirea cărnii și a duhului. Ei vor păstra în minte porunca de a se strădui să fie sfinți în orice conversație și în toată viața lor...

Ne apropiem de timpul când cerurile vor trece cu trosnet și trupurile cerești se vor topi de mare căldură și trebuie să ne grăbim să îndepărtăm toată nelegiuirea, pentru a ne face sigură chemarea și alegerea noastră. Așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea de-a lungul veșniciei.” – The Signs of the Times, 10 februarie 1888.


Miercuri 19 iunie

4. INTRÂND ÎN „COLIBA” LUI DUMNEZEU

a. Cum vor fi protejați cei neprihăniți, când Dumnezeu va începe să-Și reverse judecățile asupra pământului? Psalmii 27:5; 91:4. Isaia 26:20.

Psalmii 27:5: „Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui şi mă va înălţa pe o stâncă.”

Psalmii 91:4: „El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!”

Isaia 26:20: „Du-te, poporul meu, intră în odaia ta şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia!”

„Ne stau înainte timpuri de necaz; judecățile lui Dumnezeu sunt gata să vină asupra lumii. Națiunile pământului vor tremura. Vor fi încercări și perplexități la fiecare pas; și oamenii își vor da sufletul de groază. Și ce vom face în ziua aceea? Deși pământul se va clătina ca un om beat și va fi îndepărtat ca o colibă, dacă am făcut din Dumnezeu încrederea noastră, El ne va elibera.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 354 (13 decembrie).

„Ochiul lui Dumnezeu, privind de-a lungul secolelor, a fost ațintit la criza pe care poporul Lui o va întâmpina când puterile pământului vor fi îndreptate împotriva lor. Ca și captivii din exil, ei se vor teme de moarte prin înfometare sau prin violență. Dar Cel Sfânt, care a despărțit Marea Roșie înaintea lui Israel, Își va manifesta puterea Lui măreață și va schimba captivitatea lor. `Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujește.` (Maleahi 3:17).” – Marea luptă, p. 634 (cap. 39: Timpul strâmtorării).

„Înainte ca Fiul omului să apară pe norii cerului, fiecare lucru din natură va fi zguduit. Fulgere din ceruri unite cu foc de pe pământ vor face munții să ardă ca un cuptor și ei vor revărsa șuvoaie de lavă asupra satelor și orașelor. Mase topite de stânci aruncate în apă de mișcarea lucrurilor ascunse ale pământului vor face apa să clocotească și să scoată stânci și pământ. Vor fi cutremure puternice și distrugeri semnificative de vieți omenești. Dar după cum în timpul marelui Potop Noe a fost ocrotit în arca pe care Dumnezeu o pregătise pentru el, la fel, în zilele nimicirii și calamității, Dumnezeu va fi refugiul pentru cei ce se încred în El... [Psalmii 91:9, 10; 27:5 citat].” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 7, p. 946 (2 Petru, cap. 2).

b. Ce atribute ale lui Dumnezeu ne dau asigurare cu privire la timpul respectiv? 1 Timotei 1:17.

1 Timotei 1:17: „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.”

c. De unde știm că Dumnezeu va fi întotdeauna gata să-Și ajute urmașii? Psalmii 121:4-8

Psalmii 121:4-8: „Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel. Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până în veac.”


Joi 20 iunie

5. REFUGIUL NOSTRU ÎN PREZENT

a. Ce făgăduințe Îl descoperă pe Dumnezeu ca un refugiu pentru noi astăzi? Deuteronom 33:27; Psalmii 9:9.

Deut. 33:27: „Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost Şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta Şi a zis: ‘Nimiceşte-l’.”

Psalmii 9:9: „Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.”

„În Psalmi David vorbește despre Dumnezeu ca fiind un refugiu și un turn puternic, un refugiu și o cetate de scăpare; la El putem alerga și putem fi salvați. Cât de prețios este gândul că Dumnezeu este refugiul nostru și că El va fi ajutorul nostru în orice vreme și în orice loc și că în orice situație de urgență Îl avem pe Dumnezeu cu noi. El spune că ne va trimite îngerii Lui care răspund de noi pentru a ne păzi în toate căile noastre.” – Sermons and Talks, vol. 2, pp. 58, 59.

b. Cum putem avea încredere în Dumnezeu? Psalmii 62:7, 8; 46:1-3; 57:1.

Psalmii 62:7, 8: „Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.”

Psalmii 46:1-3: „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor, chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării şi s-ar ridica până acolo de să se cutremure munţii.”

Psalmii 57:1: „Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare până vor trece nenorocirile.”

„Nimeni din cei care își încredințează sufletul lui Isus nu trebuie să dispere. Avem un Mântuitor Atotputernic.” – The Upward Look, p. 321.

„Rugăciunea adevărată implică energiile sufletului și influențează viața. Cel care își revarsă în acest mod dorințele înaintea lui Dumnezeu simte deșertăciunea oricărui alt lucru de sub ceruri...

Rugăciunile voastre se pot înălța cu o stăruință care nu va accepta refuzul. Aceasta înseamnă credință.” – In Heavenly Places, p. 73.


Vineri 21 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce a făcut Dumnezeu pentru a sfârși cu suferința păcatului de pe acest pământ? Cum îmi pot face eu partea?

2. Cum va fi noul pământ? Dar locuitorii lui?

3. Ce scop dublu are focul asupra acestei lumi vechi?

4. Când toate lucrurile din natură vor fi ieșit din făgaș, înainte de a doua venire a lui Isus, ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu?

5. În ce situații va fi Dumnezeu un refugiu și un ajutor pentru poporul Său?