Eliberare

Lecția 13. Acasă cu Eliberatorul nostru

„Nu se va mai auzi vorbindu-se de violență în țara ta, nici de pustiire și nici de distrugere între granițele tale, ci vei numi zidurile tale Mântuire și porțile tale Laudă.” (Isaia 60:18, engl.).

„Vine ziua când se va da lupta, se va câștiga biruința. Voia lui Dumnezeu

se va face pe pământ precum în cer. Atunci națiunile nu vor avea o altă

lege decât Legea cerului. Și va fi o familie fericită, unită, îmbrăcată în haine

de laudă și recunoștință – haina neprihănirii lui Hristos.” – Mărturii, vol. 8, p. 42.

Recomandare pentru studiu: Harul uimitor al lui Dumnezeu, pp. 351-363 (9-21

decembrie)

Duminică 23 iunie

1. BUCURÂNDU-SE ÎN ÎNCERCĂRI

a. Ce atitudine dorește Dumnezeu să avem când lucrurile merg

prost? Habacuc 3:17, 18. Filipeni 4:4.

Habacuc 3:17, 18: „Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun

rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din

staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi

bucura în Dumnezeul mântuirii mele!”

Filipeni 4:4: „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”

„Copiii lui Dumnezeu se pot bucura în orice lucru și în orice vreme. Când

apar necazuri și dificultăți, te poți bucura având încredere în providența

înțeleaptă a lui Dumnezeu. Nu trebuie să aștepți o exaltare fericită a sentimentelor,

ci prin credință te poți încrede în făgăduințe și poți înălța un imn de

mulțumire la adresa lui Dumnezeu.” – In Heavenly Places, p. 123.

„Prezența Tatălui L-a înconjurat pe Hristos și nimic nu I s-a întâmplat cu

excepția a ceea ce iubirea infinită a permis pentru binecuvântarea lumii. Aici

era sursa Lui de mângâiere și ea există și pentru noi. Cel care este plin de

Duhul lui Hristos, rămâne în Hristos. Indiferent ce se abate asupra lui, vine

din partea Mântuitorului, care-l înconjoară cu prezența Lui. Nimic nu-l poate

atinge cu excepția a ceea ce îngăduie Domnul. Toate suferințele și întristările,

toate ispitele și încercările, toată tristețea și toate necazurile, toate persecuțiile

și lipsurile noastre, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Toate

experiențele și circumstanțele sunt lucrătorii lui Dumnezeu prin care ni se face

bine.” – Divina vindecare, pp. 488, 489.

92 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2019

Luni 24 iunie

2. BUCURÂNDU-NE ÎN CĂLĂUZIREA LUI DUMNEZEU

a. Ce atitudine a avut David când a fost în necaz? Cum l-a eliberat

Dumnezeu? Psalmii 40:1-3, 5.

Psalmii 40:1-3, 5: „Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre

mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei;

mi-a pus picioarele pe stâncă şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare

nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au

temut şi s-au încrezut în Domnul... (5) Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile

şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea

să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc.”

„Îndurările lui Dumnezeu ne înconjoară în fiecare moment; și ar fi în

avantajul vostru să evaluați cum și de unde vin binecuvântările voastre zilnic.

Permiteți ca aceste binecuvântări prețioase ale lui Dumnezeu să trezească în

voi recunoștință. Nu puteți număra binecuvântările lui Dumnezeu, amabilitatea

iubitoare constantă exprimată față de voi, pentru că ele sunt așa de

multe ca stropii revigoranți ai ploii. Nori de îndurare plutesc deasupra voastră

și sunt gata să reverse ploaia peste voi. Dacă veți aprecia valoarea darului

mântuirii, veți simți reînviorarea zilnică, protecția și dragostea lui Isus; veți fi

călăuziți pe calea păcii.” – Messages to Young People, pp. 409, 410.

„Privind frumusețea și grandoarea lucrurilor din natură, sentimentele

noastre sunt îndreptate spre Dumnezeu și chiar dacă sufletele noastre sunt

impresionate și duhul este supus, sufletele sunt înviorate prin venirea în contact

cu Cel Infinit prin lucrările Lui minunate. Comuniunea cu Dumnezeu

prin rugăciune umilă dezvoltă și întărește facultățile mentale și morale și puterile

spirituale cresc prin cultivarea gândurilor despre lucrurile spirituale.”

The Youth`s Instructor, 13 iulie 1893.

b. Ce le oferă Dumnezeu celor care fac din El locul lor de scăpare?

Psalmii 32:7.

Psalmii 32:7: „Tu eşti ocrotirea mea, Tu mă scoţi din necaz, Tu mă înconjori cu

cântări de izbăvire.”

c. Ce veșmânt spiritual asigură Dumnezeu pentru copiii Lui? Isaia

61:10; Ieremia 23:6.

Isaia 61:10: „Mă bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul

meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua

izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă

împodobită cu sculele ei.”

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2019 93

Ieremia 23:6: „În vremea Lui, Iuda va fi mântuit şi Israel va avea linişte în locuinţa

lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: ‘Domnul, Neprihănirea noastră’!”

„Domnul Isus Hristos a pregătit un veșmânt – haina neprihănirii Lui – pe

care o va așeza prin asupra fiecărui suflet care se pocăiește și crede, și care o

va primi prin credință.” – The Upward Look, p. 378.

„Dacă încercăm constant să-l urmăm pe Isus, ne aparține speranța binecuvântată

de a ne înfățișa înaintea tronului lui Dumnezeu fără pată sau

zbârcitură sau orice alt lucru de acest fel, desăvârşiţi în Hristos, îmbrăcaţi în

neprihănirea şi perfecţiunea Sa.” – That I May Know Him, p. 361.

Marți 25 iunie

3. MANIFESTÂND BUCURIE ÎN BIRUINȚĂ

a. Cum și-au exprimat Moise și copiii lui Israel recunoștința față

de Dumnezeu pentru eliberarea de la Marea Roșie? Exodul 15:1, 21.

Exodul 15:1, 21: „Atunci, Moise şi copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea

aceasta. Ei au zis: „Voi cânta Domnului, căci Şi-a arătat slava: A năpustit în

mare pe cal şi pe călăreţ... Maria răspundea copiilor lui Israel: „Cântaţi Domnului,

căci Şi-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.”

„Acest cântec și marea eliberare pe care o comemorează au făcut o impresie

care nu avea să fie niciodată ștearsă din memoria poporului evreu. De la

un secol la altul, ea a fost repetată de profeții și cântăreții lui Israel, mărturisind

că Iehova este puterea și eliberarea celor care se încred în El. Acest cântec

nu aparține doar poporului evreu. El indică în viitor la nimicirea tuturor

vrăjmașilor neprihănirii și la biruința finală a Israelului lui Dumnezeu...

Prin eliberarea sufletelor noastre din robia păcatului, Dumnezeu ne-a adus

o eliberare mai mare decât cea adusă evreilor la Marea Roșie... Binecuvântările

zilnice pe care le primim din mâna lui Dumnezeu și, mai presus de orice, moartea

lui Isus pentru a ne pune la dispoziția noastră fericirea și cerul, trebuie să fie

o temă de recunoștință constantă.”- Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 352.

b. Ce dorește Dumnezeu să facem acum, când ne oferă biruința?

Psalmii 98:1; 146:2.

Psalmii 98:1: „Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni!

Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.”

Psalmii 146:2: „Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu

cât voi fi.”

„Începând să cântăm cântări de biruință și recunoștință acum, ne putem

pregăti să cântăm cântarea lui Moise și a Mielului când ne vom întâlni pe marea

de sticlă.” – The Upward Look, p. 306.

94 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2019

c. Ce cântare va fi cântată în ceruri de clasa specială a celor răscumpărați?

Asupra a ce va fi obţinut biruinţa această clasă?

Apocalipsa 15:2-4; 14:1-5.

Apocalipsa 15:2-4: „Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe

marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai

icoanei ei şi ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui

Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările

Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale,

Împărate al neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele

Tău? Căci numai Tu eşti Sfânt şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea

Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”

Apocalipsa 14:1-5: „Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului

şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte

Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet

de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al

celor ce cântă cu alăuta şi cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea

scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni

nu putea să înveţe cântarea afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră

răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguria, şi urmează

pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi

rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt

fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”

„Aceasta este cântarea lui Moise și a Mielului – o cântare a eliberării. Nimeni

în afară de cei o sută patruzeci și patru de mii nu pot învăța această cântare;

pentru că ea este cântarea experienței lor – o așa experiență cum nicio altă

grupă nu a mai avut-o... Ei au trecut prin timpul strâmtorării, așa cum niciodată

înainte nu a trecut vreo națiune; ei au suferit chinul timpului de strâmtorare al

lui Iacov; ei au stat fără mijlocitor în timpul revărsării judecăților finale ale lui

Dumnezeu. Dar au fost eliberați, pentru că `și-au spălat hainele și le-au albit în

sângele Mielului.`” – Marea luptă, p. 649 (cap. 40: Poporul lui Dumnezeu salvat).

Miercuri 26 iunie

4. SLĂVINDU-L PE DUMNEZEU PENTRU ELIBERARE

a. Care este unul din lucrurile din care ne eliberează Dumnezeu?

Psalmii 34:4-7. Cum? 1 Ioan 4:18.

Psalmii 34:4-7: „Eu am căutat pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate

temerile mele. Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple

faţa de ruşine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile

lui. Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.”

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2019 95

1 Ioan 4:18: „În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica,

pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme n-a ajuns desăvârşit în dragoste.”

„Domnul îngăduie adesea ca poporul Său să fie adus în strâmtorări, ca să

se întoarcă la El, protectorul și eliberatorul lor, așa cum un copil s-ar întoarce la

părinții lui când este în necaz și se teme. Faptul că suferim nu este un argument

că Dumnezeu este împotriva noastră... Este adevărat că durerea și moartea sunt

consecințele păcatului. Dar Domnul îngăduie celor pe care-i iubește să fie aduși

în încercări, ca să poată învăța lecțiile prețioase ale încrederii și credinței. Dacă

încercările sunt primite cum trebuie, ele se vor dovedi de cea mai mare valoare

pentru noi în experiența noastră religioasă. Învățând să ne punem încrederea

mai ferm în Dumnezeu, ne familiarizăm cu caracterul Său.

Când Domnul răspunde rugăciunilor noastre și se dovedește a fi mai bun

față de noi decât ne temeam, nu trebuie să neglijăm a ne arăta recunoștința pentru

îndurările Lui. Asemenea oștirii ebraice, trebuie să-L slăvim pentru lucrările

Lui minunate. Mulți pierd din vedere a-L slăvi pe Dumnezeu. Ei nu vorbesc

despre bunătatea Lui, făcând cunoscut tuturor celor din jur că Domnul le este

un ajutor prezent în orice timp de nevoie.” – The Signs of the Times, 10 martie 1881.

b. De cine se îngrijește Domnul? Cum Își va proteja El poporul în

aceste ultime zile? Psalmii 33:18, 19.

Psalmii 33:18, 19: „Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El,

peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte şi

să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.”

„Din resursele Sale, [Dumnezeu] poate întinde o masă în pustie. Prin atingerea

mâinii Lui, El poate spori proviziile insuficiente și le poate face îndestulătoare

pentru toți.” – Conflict and Courage, p. 226.

c. Cum asigură Dumnezeu biruința finală pentru poporul Său?

Isaia 25:8; 1 Corinteni 15:57.

Isaia 25:8: „nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrimile

de pe toate feţele şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da,

Domnul a vorbit.”

1 Corinteni 15:57: „Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa

prin Domnul nostru Isus Hristos!”

„Când Hristos va veni a doua oară, ca să fie `admirat în toți cei care cred`

(2 Tesaloniceni 1:10, engl.), moartea va fi înghițită de biruință și nu va mai fi

boală, nici necaz, nici moarte!” – That I May Know Him, p. 362.

96 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2019

Joi 27 iunie

5. BUCURÂNDU-NE ÎN NOUL NOSTRU CĂMIN

a. Ce viitor făgăduiește Dumnezeu poporului Său? Isaia 32:18;

Apocalipsa 21:4.

Isaia 32:18: „Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în

adăposturi liniştite.”

Apocalipsa 21:4: „El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi.

Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

„Acolo sunt râuri care curg veșnic, limpezi asemenea cristalului și pe malurile

lor copaci care se unduiesc, aruncându-și umbrele pe cărările pregătite

pentru mântuiții Domnului. Acolo câmpiile întinse se continuă cu dealuri pline

de splendoare și munții lui Dumnezeu își înalță vârfurile lor semețe. Pe

aceste câmpii pline de pace, pe malurile acelor râuri vii, poporul lui Dumnezeu,

atât de mult timp peregrin și călător, va găsi un cămin.” – Marea luptă, p. 675.

b. Ce ne făgăduiește Dumnezeu astăzi în pregătirea pentru un viitor

glorios? 1 Cronici 29:11.

1 Cronici 29:11: „Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia

şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău! A Ta, Doamne, este domnia,

căci Tu Te înalţi ca un stăpân mai presus de orice!”

„În loc de a murmura, a ne plânge și a dispera când necazurile se adună

în jurul nostru ca un potop amenințând să ne copleșească, dacă nu doar

ne-am ruga lui Dumnezeu pentru ajutor, ci L-am slăvi pentru atât de multe

binecuvântări oferite – dacă L-am slăvi pentru că Îi este cu putință să ne ajute

– atitudinea noastră I-ar fi mult mai plăcută și am înțelege mai mult despre

mântuirea Lui.” – Life Sketches, p. 258.

„Realitățile veșnice trebuie păstrate înaintea ochilor minții și atracțiile lumii

vor apărea așa cum sunt – complet nerentabile.” – That I May Know Him, p. 357.

Vineri 28 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum trebuie să consider dificultățile și încercările care apar în calea mea?

2. Cum pot să cresc atât spiritual, cât și mental?

3. Ce semnificație are cântarea lui Moise și a Mielului pentru mine astăzi?

Pentru cine va avea această cântare o semnificație specială în viitor?

4. Cum neglijăm adesea să-L slăvim pe Dumnezeu?

5. Când ne concentrăm privirea asupra lui Hristos și asupra misiunii

Lui de a ne salva, ce vom descoperi

Lecția 13. Acasă cu Eliberatorul nostru