Lumina lumii II

Lecţia 2. Ghedeon

 

„Aceasta nu este altceva decât sabia lui ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra.” (Judecători 7:14).

„Toţi cei care doresc să fie soldaţii crucii lui Hristos, trebuie să se îmbrace cu armătura şi să se pregătească de luptă. Ei nu ar trebui să se lase intimidaţi de ameninţări, nici să fie îngroziţi de pericole. Ei trebuie să fie precauţi faţă de primejdie, dar fermi şi curajoşi în faţa vrăjmaşului, în lupta lor pentru Dumnezeu.” – The Signs of the Times, 30 iunie 1881.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 548-556 engl. (cap. 53).

Duminică 6 aprilie
1Un Bărbat gata să asculte de Dumnezeu

a. a tunci când madianiţii şi amaleciţii au aflat că ghedeon nimicise altarul lui Baal şi că era pe cale să adune o oaste, ce au făcut ei? Judecători 6:33.
33 Tot Madianul, Amalec şi fiii răsăritului, s-au strâns împreună, au trecut Iordanul şi au tăbărât în valea Izreel. (Jud 6:33).

b. Ce a făcut ghedeon, cu ajutorul Domnului, pentru a intra în luptă cu invadatorii? Judecători 6:34, 35.
34 Ghedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului; a sunat din trâmbiţă, şi Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. 35 A trimis soli în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis soli în Aşer, în Zabulon şi în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte. (Jud 6:34-35).

c. Ce instrucţiuni de la Domnul au făcut ca oastea lui ghedeon să fie redusă la trei sute de bărbaţi? Judecători 7:2-7.
2 Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult, pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude împotriva Mea şi să zică: „Mâna mea m-a izbăvit.” 3 Vesteşte, dar, lucrul acesta în auzul poporului: „Cine este fricos şi se teme, să se întoarcă şi să se depărteze de muntele Galaadului.” Douăzeci şi două de mii de oameni din popor s-au întors şi au mai rămas zece mii. 4 Domnul a zis lui Ghedeon: „Poporul este încă prea mult. Coboară-i la apă, şi acolo ţi-i voi alege; acela despre care îţi voi spune: „Acesta să meargă cu tine”, va merge cu tine; şi acela despre care îţi voi spune: „Acesta să nu meargă cu tine”, nu va merge cu tine.” 5 Ghedeon a coborât poporul la apă, şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Pe toţi cei ce vor lipăi apă cu limba, cum lipăie câinele, să-i desparţi de toţi cei ce vor bea apă din genunchi.” 6 Cei ce au lipăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de trei sute de oameni; şi tot poporul celălalt a îngenuncheat ca să bea. 7 Şi Domnul a zis lui Ghedeon: „Cu cei trei sute de oameni care au lipăit, vă voi mântui şi voi da pe Madian în mâinile tale. Toţi ceilalţi din popor să se ducă fiecare acasă. (Jud 7:2-7).

„[Ghedeon] a fost umplut de uimire când a auzit că oastea lui era prea mare. Însă Domnul a văzut mândria şi necredinţa din inima poporului Său… Mulţi au fost cuprinşi de teamă când au văzut mulţimile madianiţilor. Totuşi, dacă Israel ar fi câştigat izbânda, exact aceştia şi-ar fi însuşit slava în loc de a atribui biruinţa lui Dumnezeu.” – Idem., pg. 549 engl. (cap. 53).

Luni 7 aprilie
2. Nu este loc pentru cei nepăsători și robi nai îngăduirii de sine

a. Ce lecţie putem învăţa din felul în care au fost încercaţi cei 32.000 de bărbaţi? Marcu 8:34. Care sunt unele dintre calităţile importante pe care ar trebui să le căutăm atunci când alegem bărbaţi şi femei pentru lucrarea evangheliei astăzi? Romani 12:11.
34 Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii Săi şi le-a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze. (Mar 8:34).
11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. (Rom 12:11).

 

„Domnul nu are loc în lucrarea Sa pentru cei nepăsători şi robi ai îngăduirii de sine. Oamenii pe care i-a ales El au fost acei puţini care nu au permis ca nevoile lor proprii să îi facă să întârzie în îndeplinirea datoriei. Cei trei sute de bărbaţi aleşi, nu numai că erau curajoşi şi stăpâni pe sine, dar ei erau şi bărbaţi de credinţă. Ei nu se mânjiseră cu idolatria. Dumnezeu putea să-i îndrume şi prin ei putea să aducă la îndeplinire eliberarea lui Israel. Succesul nu depinde de număr. Dumnezeu poate izbăvi prin puţini cât şi prin mulţi. El nu este atât de mult onorat printr-un mare număr, cât prin caracterul celor care Îi slujesc.” – Idem., pg. 549, 550 engl. (cap. 53).
„Avem nevoie de misionari care sunt misionari în cel mai deplin sens al cuvântului, care să dea la o parte interesele egoiste şi să pună cauza lui Dumnezeu pe primul loc; de misionari care, lucrând cu singurul scop de a-L slăvi pe Dumnezeu, să fie gata tot timpul de luptă, gata să meargă oriunde îi trimite El şi să lucreze în orice domeniu pentru a răspândi cunoştinţa adevărului.” – Slujitorii evangheliei, pag 459 engl. (cap.: „Economia în lucrarea misionară”).

b. a vând în vedere răspunderea dată părinţilor de a-i educa pe cei mici ca să fie utili (proverbele 22:6), la ce întrebare va trebui să răspundă părinţii? Ieremia 13:20 (u.p.).
6 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. – (Prov 22:6).
20 Ridică-ţi ochii şi priveşte pe cei ce vin de la miazănoapte. Unde este turma care-ţi fusese dată, turma de care erai aşa de mândru? (Ier 13:20).

„Părinţii nu pot comite un păcat mai mare decât acela de a neglija răspunderile date de Dumnezeu, prin aceea că-i lasă pe copii să nu facă nimic; pentru că aceşti copii vor învăţa în curând să iubească trândăvia şi vor creşte ca să fie nişte bărbaţi şi femei incapabili şi inutili.” – Îndrumarea copilului, pg. 122 engl. (cap.: „Hărnicie”).
„Dumnezeu…nu-şi găseşte nicio plăcere în acei care sunt prea neglijenţi sau prea indolenţi ca să devină lucrători eficienţi şi bine documentaţi. Dumnezeu ne cere să-L iubim cu toată inima noastră, din tot sufletul nostrum şi cu toată puterea noastră, dar şi cu toată capacitatea noastră intelectuală. Faptul acesta aşează asupra noastră obligaţia de a ne dezvolta mintea până la deplina ei capacitate, pentru ca să putem cunoaşte şi iubi pe Creatorul nostru cu toată puterea minţii noastre.” – Parabolele Domnului Hristos, pg. 333 engl. (cap.: „Facultăţile mintale”).

Marţi 8 aprilie
3. Sabia lui Ghedeon

a. După ce ghedeon petrecuse noaptea temându-se de întâlnirea iminentă cu madianiţii şi amaleciţii, ce i-a spus Domnul pentru a-l încuraja? Judecători 7:9-11.
9 Domnul a zis lui Ghedeon în timpul nopţii: „Scoală-te şi coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. 10 Dacă ţi-e frică să te cobori, coboară-te cu Pura, slujitorul tău. 11 Să asculţi ce vor zice, şi după aceea ţi se vor întări mâinile: coboară-te, dar, în tabără.” El s-a coborât cu Pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. (Jud 7:9-11).

b. Ce a auzit ghedeon de la doi soldaţi din oastea inamică? Care a fost răspunsul lui ghedeon? Judecători 7:13-15.
13 Ghedeon a sosit; şi iată că un om istorisea tovarăşului său un vis. El zicea: „Am visat un vis; şi se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian; a venit de s-a lovit până la cort, şi cortul a căzut; l-a răsturnat cu susul în jos, şi cortul a fost dărâmat.” 14 Tovarăşul lui a răspuns şi a zis: „Aceasta nu este altceva decât sabia lui Ghedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel; Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian şi toată tabăra.” 15 Când a auzit Ghedeon istorisirea visului şi tâlcuirea lui, s-a aruncat cu faţa la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel şi a zis: „Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian.” (Jud 7:13-15).

„Ghedeon a recunoscut glasul lui Dumnezeu vorbindu-i prin acei străini madianiţi. Întorcându-se la cei câţiva oameni pe care îi avea sub comanda lui, el a spus: ‚Sculaţi-vă, căci Domnul a dat în mâinile voastre oştirea lui Madian’ (Judecători 7:15).” – Patriarhi şi profeţi, pg. 550 engl. (cap. 53).

c. Descrieţi planul de atac care i-a fost sugerat prin descoperire divină. Judecători 7:16-20. Ce a făcut oştirea cuprinsă de panică, atunci când s-a creat confuzie în mijlocul ei, datorită acestui plan? versetele 21, 22.
16 A împărţit în trei cete pe cei trei sute de oameni şi le-a dat tuturor trâmbiţe şi ulcioare goale, cu nişte făclii în ulcioare. 17 El le-a zis: „Să vă uitaţi la mine şi să faceţi ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceţi ce voi face eu; 18 şi când voi suna din trâmbiţă, eu şi toţi cei ce vor fi cu mine, să sunaţi şi voi din trâmbiţă de jur împrejurul taberei şi să ziceţi: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!” 19 Ghedeon şi cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopţii, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele pe care le aveau în mână. 20 Cele trei cete au sunat din trâmbiţă şi au spart ulcioarele; au apucat făcliile cu mâna stângă, şi trâmbiţele cu mâna dreaptă ca să sune şi au strigat: „Sabia Domnului şi a lui Ghedeon!” (Jud 7:16-20).
21 Au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei, şi toată tabăra a început să alerge, să ţipe şi să fugă. 22 Cei trei sute de oameni au sunat iarăşi din trâmbiţă; şi, în toată tabăra, Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Bet-Şita spre Ţerera, până la hotarul de la Abel-Mehola lângă Tabat. (Jud 7:21-22).

„Prin îndrumare divină, lui [Ghedeon] i-a fost sugerat un plan de atac, pe care el a pornit imediat să-l pună în aplicare. Cei trei sute de oameni au fost împărţiţi în trei grupe. Fiecărui bărbat i-a fost dată câte o trâmbiţă şi o torţă ascunsă într-un ulcior de pământ. Ei au fost aşezaţi în aşa fel încât să se apropie de tabăra madianită din diferite direcţii. În liniştea nopţii, la semnul trâmbiţei de război a lui Ghedeon, cei trei sute de bărbaţi au sunat din trâmbiţele lor; apoi, spărgând ulcioarele lor şi scoţând la iveală torţele aprinse, ei s-au năpustit asupra vrăjmaşului cu strigătul groaznic de război: ‚Sabia Domnului şi a lui Ghedeon.’ (Judecători 7:20). Oastea care dormea a fost trezită dintr-o dată. În toate părţile se vedea lumina torţelor aprinse. În toate direcţiile se auzea sunetul trâmbiţelor împreună cu strigătul atacatorilor. Crezând că se află la mila unei forţe copleşitoare, madianiţii au fost cuprinşi de panică. Strigând cu putere, ei fugeau să-şi scape viaţa şi, confundându-i pe tovarăşii lor de luptă cu duşmanii, s-au măcelărit unii pe alţii.” – Idem., pg. 550-553. (cap. 53).

Miercuri 9 aprilie
4. Ghedeon în faţa unui conflict intern

a. Ce au făcut mii de bărbaţi din seminţiile lui Israel de îndată ce chemarea lui ghedeon a ajuns la ei? Judecători 7:23. Ce au făcutnbărbaţii lui efraim când i-a chemat ghedeon? Judecători 7:24, 25.
23 Bărbaţii lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Aşer şi din tot Manase, şi au urmărit pe Madian. (Jud 7:23).
24 Ghedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim ca să spună: „Coborâţi-vă înaintea lui Madian şi tăiaţi-le trecerea apelor până la Bet-Bara şi Iordan.” Toţi bărbaţii lui Efraim s-au strâns şi au pus stăpânire pe trecerea apelor până la Bet-Bara şi Iordan. 25 Au pus mâna pe două căpetenii ale lui Madian: Oreb şi Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca lui Oreb şi au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au urmărit pe Madian şi au adus capetele lui Oreb şi Zeeb la Ghedeon, de cealaltă parte a Iordanului. (Jud 7:24-25).

b. De ce s-au mâniat bărbaţii lui efraim? Cum a domolit răspunsul modest şi înţelept al lui ghedeon mânia nejustificată a bărbaţilornlui efraim? Judecători 8:1-3.
1 Bărbaţii lui Efraim au zis lui Ghedeon: „Ce înseamnă felul acesta de purtare faţă de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat, când ai plecat să te lupţi împotriva lui Madian?” Şi au avut o mare ceartă cu el. 2 Ghedeon le-a răspuns: „Ce-am făcut eu pe lângă voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinilor rămaşi în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? 3 În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian: Oreb şi Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lângă voi?” După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia. (Jud 8:1-3).

„Spiritul geloziei ar fi dus lesne la o ceartă care ar fi adus după sine acte de violenţă şi vărsări de sânge, dar răspunsul modest al lui Ghedeon a potolit mânia bărbaţilor lui Efraim, care s-au întors în pace la casele lor. Puternic şi neclintit când era vorba de principii, iar în război viteaz, Ghedeon a dat pe faţă un spirit de amabilitate, cum rareori s-a văzut.” – Idem., pg. 555 engl. (cap. 53).

c. Ce trebuie să învăţăm înainte de a avea succes în lucrarea de câştigare de suflete? proverbele 15:1, 33; 25:15; Coloseni 4:6; 1 petru 3:15.
1 Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mania. (Prov 15:1).
33 Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. – (Prov 15:33).
15 Prin răbdare se înduplecă un voievod, şi o limbă dulce poate zdrobi oase. (Prov 25:15).
6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. (Col 4:6).
15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă. (1Pet 3:15).

„Liderul pe care Dumnezeu l-a ales să-i învingă pe madianiţi, nu ocupa nicio poziţie remarcabilă în Israel. El nu era nici conducător, nici preot şi nici levit. El credea despre sine că este cel mai mic în casa tatălui său. Însă Dumnezeu a văzut în el un bărbat plin de curaj şi integru. El nu se încredea în sine şi era gata să urmeze îndrumarea Domnului. Dumnezeu nu allege întotdeauna pentru lucrarea Sa bărbaţi cu talente deosebite, ci El îi alege pe cei pe care îi poate folosi cel mai bine… Domnul poate lucra cel mai efficient prin cei care simt cel mai mult slăbiciunea lor şi care doresc să se bazeze pe El ca lider şi sursă a puterii lor. El îi va face puternici, unind slăbiciunea lor cu tăria Sa şi înţelepţi, legând neştiinţa lor de înţelepciunea Sa. Dacă ar nutri adevărata umilinţă, Domnul ar putea face mult mai mult pentru poporul Său; însă sunt puţini cei cărora li se pot încredinţa multe răspunderi sau care pot avea succes fără să devină încrezători în sine şi fără să uite de dependenţa lor de Dumnezeu. De aceea, în alegerea uneltelor pentru lucrarea Sa, Domnul trece pe lângă cei pe care lumea îi onorează ca fiind mari, talentaţi şi eminenţi. Prea adesea, ei sunt mândri şi mulţumiţi de sine. Ei se simt capabili să acţioneze fără sfatul lui Dumnezeu.” – Idem., pg. 553, 554 engl. (cap. 53).

Joi 10 aprilie
5. În cele din urmă, Ghedeon ajunge confuz

a. După ce oştirea lui Israel a câştigat o biruinţă răsunătoare asupra madianiţilor şi amaleciţilor, cum a lucrat Satan prin mintea lui ghedeon pentru a duce poporul lui Israel în rătăcire? Judecători 8:24, 27.
24 Ghedeon le-a zis: „Am să vă fac o rugăminte: daţi-mi fiecare verigile de nas pe care le-aţi luat ca pradă.” – Vrăjmaşii aveau verigi de aur, căci erau ismaeliţi. – (Jud 8:24).
27 Ghedeon a făcut din ele un efod şi l-a pus în cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul; şi a fost o cursă pentru Ghedeon şi pentru casa lui. (Jud 8:27).

„Întrucât [lui Ghedeon] i s-a poruncit să aducă jertfa pe stânca unde i s-a arătat Îngerul, Ghedeon a concluzionat că el fusese desemnat să oficieze ca preot. Fără să aştepte aprobarea divină, el s-a hotărât să ofere un loc potrivit şi să instituie un sistem de închinare asemănător celui care se desfăşura la cortul întâlnirii… Acţiunea lui s-a dovedit a fi o cursă pentru sine şi familia lui, cât şi pentru Israel. Închinarea neautorizată i-a condus pe mulţi din popor să-l părăsească în cele din urmă cu totul pe Domnul ca să slujească idolilor. După moartea lui Ghedeon, mulţi, printre care şi propria lui familie, s-a alăturat în această apostazie. Poporul a fost îndepărtat de Dumnezeu chiar de acela care, cândva, înăbuşise idolatria. Sunt puţini cei care înţeleg cât de cuprinzătoare este influenţa cuvintelor şi faptelor lor. Cât de adesea, greşelile părinţilor au cele mai dezastruoase efecte asupra copiilor lor şi asupra copiilor copiilor lor, multă vreme după ce făptuitorii înşişi au fost aşezaţi în mormânt. Toţi exercită o influenţă asupra altora şi vor fi răspunzători de rezultatul acelei influenţe. Cuvintele şi acţiunile au o putere grăitoare şi viaţa de apoi va da pe faţă efectele vieţii de aici. Impresia lăsată de cuvintele şi faptele noastre va duce cu siguranţă la binecuvântare sau la blestem.” – Idem., pg. 555, 556 engl. (cap. 53).

Vineri 11 aprilie
Întrebări de revizuire personală

1. De ce a fost ghedeon surprins atunci când Domnul i-a spus să-şi reducă oastea?
2. Având în vedere împrejurările existente, de ce a fost nevoie de o asemenea acţiune?
3. Ce a spus Domnul lui ghedeon înainte de zorii zilei?
4. Ce a făcut ca ghedeon să poată da un răspuns atât de înţelept ca să domolească mânia nejustificată a efraimiţilor?
5. Ce trebuie să învăţăm înainte de a putea avea succes în lucrarea de câştigare a sufletelor?