Lumina lumii II

Lecţia 3. Samson

 

„Făgăduinţa lui Dumnezeu că prin Samson ‚va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor’ s-a împlinit (Judecători 13:5); dar cât de întunecat şi de groaznic a fost raportul acelei vieţi care ar fi putut fi o laudă la adresa lui Dumnezeu şi o slavă pentru naţiune.” – ConflictandCourage, pg. 132.
Recomandare pentru studiu: Patriarhi şi profeţi, pg. 560-568 engl. (cap. 54).

Duminică 13 aprilie
1. Israel iarăși sub asupritori

a. Ce au făcut israeliţii în vreme de prosperitate şi pace după biruinţele lui ghedeon şi Iefta? Judecători 10:6, 7; 13:1.
Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; au slujit Baalilor şi Astarteilor, dumnezeilor Siriei, dumnezeilor Sidonului, dumnezeilor Moabului, dumnezeilor fiilor lui Amon şi dumnezeilor filistenilor, şi au părăsit pe Domnul şi nu I-au mai slujit. 7 Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi i-a vândut în mâinile filistenilor şi în mâinile fiilor lui Amon.(Jud 10:6-7).
1 Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani.(Jud 13:1).

b. Cum a răspuns Domnul la strigătul lor şovăielnic pentru izbăvire într-una din acele ocazii? Judecători 10:13, 14. ar spune Dumnezeu acelaşi lucru poporului Său de astăzi?
Dar voi M-aţi părăsit şi aţi slujit altor dumnezei. De aceea, nu vă voi mai izbăvi. 14 Duceţi-vă şi chemaţi pe dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării voastre!”(Jud 10:13-14).

c. Cum trebuia ca poporul lui Dumnezeu din acele timpuri să sprijine lucrarea de reformă pentru a câştiga eliberarea din păcat şi apăsare? Cum trebuie să facă poporul Său astăzi acelaşi lucru? 2 Cronici 7:14.
dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele – îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul şi-i voi tămădui ţara. (2Cro 7:14).

„Atunci când poporul [lui Dumnezeu] a lăsat deoparte păcatele care au îndepărtat prezenţa Sa, El le-a ascultat rugăciunile şi imediat a început să lucreze pentru ei.” – Idem., pg. 558 engl. (cap. 53).
„Prima noastră lucrare este să lăsăm deoparte păcatul; dar pentru a face aceasta, trebuie să ne apropiem de Dumnezeu atât de mult, încât să putem înţelege caracterul Său şi cerinţele Sale şi, în felul acesta, să ne măsurăm păcătoşenia şi nevoia noastră de un Mântuitor.” – The Review and Herald, 4 martie 1884.

Luni 14 aprilie
2. Robia unui eliberator ales

a. Cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunile lui Israel pentru a fi eliberaţi de asuprirea filistenilor? Judecători 13:24, 25.
Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvântat. 25 Şi Duhul Domnului a început să-l mişte la Mahane-Dan, între Ţorea şi Eştaol.(Jud 13:24-25).

„Deşi aparent nu exista niciun răspuns [de eliberare a lui Israel], deşi an după an puterea apăsătorului se simţea tot mai mult în ţară, providenţa lui Dumnezeu pregătea un ajutor pentru ei. Chiar în primii ani ai asupririi din partea filistenilor, se născuse un copil prin care Dumnezeu intenţiona să umilească puterea acestor vrăjmaşi tari.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 560 engl. (cap. 54).

b. În loc de a se consacra acestei misiuni, cum a îngăduit Samson lui Satan să-l ducă în rătăcire şi să facă din el un rob al puterilor întunericului? Judecători 14:1-3.
Samson s-a coborât la Timna şi a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. 2 Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale şi a zis: „Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastă.” 3 Tatăl său şi mama sa i-au zis: „Nu este nicio femeie între fetele fraţilor tăi şi în tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur?” Şi Samson a zis tatălui său: „Ia-mi-o, căci îmi place.”(Jud 14:1-3).

„Dacă Samson ar fi ascultat de poruncile divine la fel de credincios precum părinţii lui, destinul lui ar fi fost unul mai nobil şi mai fericit. Însă întovărăşirea cu idolatrii l-a stricat. Oraşul Ţorea se afla în apropiere de ţara filistenilor, astfel că Samson a început să se amestece cu ei în relaţii de prietenie. În felul acesta, în tinereţea lui au luat naştere prietenii a căror influenţă a întunecat întreaga lui viaţă. O tânără care locuia în oraşul filistean Timna a câştigat afecţiunile lui Samson şi el s-a hotărât să o ia de soţie.” – Idem., pg. 562. (cap. 54).
„El nu a întrebat dacă putea să-L slăvească pe Dumnezeu mai bine dacă se unea cu cea pe care o alesese el sau dacă se aşeza într-o poziţie de unde nu putea împlini scopul ce trebuia realizat prin viaţa lui. Tuturor celor care caută mai întâi onoarea Sa, Dumnezeu le-a făgăduit înţelepciune; însă nu există nicio făgăduinţă pentru cei care sunt hotărâţi să-şi placă sieşi. Câţi nu urmează aceeaşi cale ca Samson! Cât de adesea se încheie căsătorii între cei evlavioşi şi cei neevlavioşi şi, aceasta, pentru că înclinaţia conduce în alegerea soţului sau a soţiei!” – Idem., pg. 563 engl. (cap. 54).

c. Ce a făcut Samson după ce a aflat că propria lui mireasă l-a înşelat? Ce s-a întâmplat după ce a plecat de la nuntă? Ce s-a întâmplat după ce s-a potolit mânia lui Samson? Judecători 14:15-20; 15:1, 2.
Trei zile, n-au putut dezlega ghicitoarea. În ziua a şaptea, au zis nevestei lui Samson: „Înduplecă pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea; altfel, te vom arde, pe tine şi casa tatălui tău. Ne-aţi adunat aici ca să ne jefuiţi, nu-i aşa?” 16 Nevasta lui Samson plângea lângă el şi zicea: „Tu n-ai decât ură pentru mine şi nu mă iubeşti; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu, şi nu mi-ai dezlegat-o!” Şi el i-a răspuns: „N-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele: să ţi-o dezleg ţie?” 17 Ea a plâns lângă el tot timpul celor şapte zile cât a ţinut ospăţul; şi în ziua a şaptea, i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Şi ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii. 18 Oamenii din cetate au zis lui Samson în ziua a şaptea, înainte de apusul soarelui: „Ce este mai dulce decât mierea şi ce este mai tare decât leul?” Şi el le-a zis: „Dacă n-aţi fi arat cu juncana mea, nu mi-aţi fi dezlegat ghicitoarea.” 19 Duhul Domnului a venit peste el, şi s-a coborât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele şi a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie şi s-a suit la casa tatălui său. 20 Nevasta sa a fost dată unuia din tovarăşii lui, cu care era prieten el.(Jud 14:15-20).
După câtva timp, pe vremea seceratului grâului, Samson s-a dus să-şi vadă nevasta şi i-a dus un ied. El a zis: „Vreau să intru la nevasta mea în odaia ei.” 2 Dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. „Am crezut că o urăşti”, a zis el, „şi am dat-o tovarăşului tău. Nu este sora sa cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia-o, dar, în locul ei.” (Jud 15:1-2).

Marţi 15 aprilie
3. Lumina lui Samson devine întuneric

a. a uzind că soţia lui a fost dată altui bărbat, cum s-a răzbunat Samson faţă de filisteni? Judecători 15:4, 5.
Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi şi a luat nişte făclii; apoi a legat vulpile coadă de coadă şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc. 5 A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor şi a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât şi grâul care era în picioare, ba încă şi grădinile de măslini.(Jud 15:4-5).

b. Cum a pedepsit Samson răzbunarea filistenilor de a-i ucide soţia şi pe tatăl acesteia? Judecători 15:6-8.
Filistenii au zis: „Cine a făcut lucrul acesta?” Li s-a răspuns: „Samson, ginerele timneanului, pentru că acesta i-a luat nevasta şi a dat-o tovarăşului lui.” Şi filistenii s-au suit şi au ars-o pe ea şi pe tatăl ei. 7 Samson le-a zis: „Aşa faceţi? Nu voi înceta decât după ce mă voi răzbuna pe voi.” 8 I-a bătut aspru, pe spate şi pe pântece; apoi s-a coborât şi a locuit în crăpătura stâncii Etam.(Jud 15:6-8).

„Răzbunarea [lui Samson], prin pustiirea tuturor câmpurilor şi viilor filistenilor, i-a provocat să o omoare, deşi ameninţările lor o duseseră la înşelăciunea aceea cu care a început necazul. Samson dovedise deja că are
o putere mare când, cu mâna goală, a ucis un leu tânăr, iar la Ascalon a omorât treizeci de bărbaţi. De această dată, stăpânit de mânie din cauza uciderii barbare a soţiei sale, a pus mâna pe filisteni şi i-a bătut ‚cu mare măcel’. (Judecători 15:8 engl.).” – Idem., pg. 563, 564 engl. (cap. 54).

c. Descrieţi procesul prin care Samson a dezvoltat un caracter nepotrivit pentru misiunea lui de reformator. Cum se repetă adesea această istorie cu cei care au fost chemaţi să fie lumina lumii? Comparaţi Matei 6:23 cu galateni 5:9; 1 Ioan 2:11.
dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!(Mat 6:23).
Puţin aluat face să se dospească toată plămădeala.(Gal 5:9).
Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.(1Ioan 2:11).

„Dacă nu alegem să ne predăm cu totul lui Dumnezeu, atunci suntem în întuneric. Când reţinem ceva, lăsăm o uşă deschisă prin care Satan poate intra ca să ne conducă în rătăcire prin ispitele sale. El ştie că, dacă ne poate
întuneca privirea, aşa încât ochiul credinţei să nu-L poată vedea pe Dumnezeu, nu va exista nicio stavilă împotriva păcatului. Dacă dorinţa păcătoasă domină, aceasta arată că sufletul este înşelat. Fiecare îngăduinţă a acelei dorinţe întăreşte sufletul în împotrivirea lui faţă de Dumnezeu. Urmând calea pe care doreşte Satan, noi suntem învăluiţi de umbrele răului şi fiecare pas ne conduce într-un întuneric mai mare şi creşte orbirea din inimă…
Prin cultivarea continuă a răului, prin nesocotirea voită a apelurilor dragostei divine, păcătosul pierde dragostea pentru bine, dorinţa după Dumnezeu, chiar capacitatea de a primi lumina cerului. Invitaţia harului este încă plină de dragoste, lumina străluceşte la fel de puternic ca atunci când s-a ivit asupra sufletului lui pentru prima dată; dar glasul cade în urechi surde, iar lumina în ochi orbiţi.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pg. 92 engl. (cap. 5).

Miercuri 16 aprilie
4. „Filistenii l-au luat”

a. În ciuda planului lui Dumnezeu de a-l elibera pe Israel prin Samson, ce faptă a dat pe faţă degradarea spirituală a israeliţilor? Judecători 15:10-13. În multe cazuri şi în primul rând, cine sunt de condamnat atunci când lucrurile stau astfel în mijlocul poporului lui Dumnezeu? Isaia 3:12; Matei 15:14.
Bărbaţii din Iuda au zis: „Pentru ce v-aţi suit împotriva noastră?” Ei au răspuns: „Ne-am suit să legăm pe Samson, ca să-i facem aşa cum ne-a făcut el nouă.” 11 Atunci trei mii de bărbaţi din Iuda s-au coborât la crăpătura stâncii Etam şi au zis lui Samson: „Nu ştii că filistenii stăpânesc peste noi? Ce ne-ai făcut deci?” El le-a răspuns: „Le-am făcut aşa cum mi-au făcut şi ei mie.” 12 Ei i-au zis: „Noi ne-am coborât să te legăm, ca să te dăm în mâinile filistenilor.” Samson le-a zis: „Juraţi-mi că nu mă veţi omorî.” 13 Ei i-au răspuns: „Nu; vrem numai să te legăm şi să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî.” Şi l-au legat cu două funii noi şi l-au scos din stâncă.(Jud 15:10-13).
Poporul meu este asuprit de nişte copii şi-l stăpânesc nişte femei! Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire şi pustiesc calea pe care umbli!”(Isa 3:12).
14 Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.”(Mat 15:14).

„În poziţiile cu răspundere, se află bărbaţi care învaţă ceva şi practică altceva. Deşi au fost primii să-i condamne pe fraţii lor, propriul lor character este mai păcătos în ochii lui Dumnezeu, decât acelea pe care ei le-au criticat şi condamnat. Aceştia sunt conducători orbi ai unor orbi; şi atât conducătorii cât şi cei conduşi de ei vor pieri, dacă nu se căiesc cu adevărat şi nu-şi mărturisesc din inimă păcatele înaintea lui Dumnezeu.” – Special Testimony to the Battle Creek Church (Mărturii speciale către biserica din Battle Creek), pg. 13.

b. După ce a fost judecător în Israel timp de douăzeci de ani (Judecători 15:20), cum l-a făcut Satan pe Samson un rob al vrăjmaşilor lui Israel? Judecători 16:1, 4-6, 16-20.
Samson a fost douăzeci de ani judecător în Israel, pe vremea filistenilor.(Jud 15:20).
Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o curvă şi a intrat la ea.(Jud 16:1).
După aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila. 5 Domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi i-au zis: „Înduplecă-l şi află de unde-i vine puterea lui cea mare şi cum am putea să-l biruim, ca să-l legăm şi să-l slăbim, şi-ţi vom da fiecare câte o mie o sută de sicli de argint.” 6 Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit.”(Jud 16:4-6).
Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s-a umplut de o nelinişte de moarte, 17 şi-a deschis toată inima faţă de ea şi i-a zis: „Briciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aş fi ras, puterea m-ar părăsi, aş slăbi şi aş fi ca orice alt om.” 18 Dalila, văzând că îşi deschisese toată inima faţă de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor şi a pus să le spună: „Suiţi-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui.” Şi domnitorii filistenilor s-au suit la ea şi au adus argintul în mâini. 19 Ea l-a adormit pe genunchii ei. Şi, chemând un om, a ras cele şapte şuviţe de pe capul lui Samson, şi a început astfel să-l slăbească. El şi-a pierdut puterea. 20 Atunci ea a zis: „Filistenii sunt asupra ta, Samson!” Şi el s-a trezit din somn şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte şi mă voi scutura.” Nu ştia că Domnul Se depărtase de el.(Jud 16:16-20).

 

„Ce schimbare la acela care fusese judecătorul şi campionul lui Israel! – acum slab, orb, întemniţat, înjosit să facă cel mai umil serviciu! Puţin câte puţin, el violase condiţiile chemării sale sacre. Dumnezeu îl îngăduise mult timp; dar când s-a supus în aşa măsură puterilor păcatului, încât săşi divulge secretul, Domnul S-a depărtat de la el.” – Patriarhi şi profeţi, pg. 566 engl. (cap. 54).

c. Samson nu a ştiut cum să-şi controleze ochii (în sens spiritual, Matei 5:28, 29). Ca urmare, ce a permis Dumnezeu filistenilor să facă (în sens literal)? Judecători 16:21.
Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. 29 Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. (Mat 5:28-29).
Filistenii l-au apucat şi i-au scos ochii; l-au coborât la Gaza şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El învârtea la râşniţă în temniţă.(Jud 16:21).

„În suferinţă şi umilinţă, fiind batjocura filistenilor, Samson a învăţat mai mult despre propria lui slăbiciune decât ştiuse înainte; iar necazurile lui l-au adus la pocăinţă. Pe măsură ce părul îi creştea, îi revenea treptat şi puterea; dar vrăjmaşii lui, care-l priveau ca pe un prizonier închis şi neajutorat, nu-şi făceau nicio grijă.” – Idem.

Joi 17 aprilie
5. Între eroii credinţei

a. De ce credeţi că numele lui Samson este menţionat printre eroii credinţei? evrei 11:32; Judecători 16:28-30.
Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci!(Evr 11:32).
Atunci Samson a strigat către Domnul şi a zis: „Doamne Dumnezeule! Adu-Ţi aminte de mine, Te rog; Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta, şi cu o singură lovitură să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei!” 29 Şi Samson a îmbrăţişat amândoi stâlpii de la mijloc, pe care se sprijinea casa, şi s-a rezemat de ei; unul era la dreapta lui, şi altul la stânga. 30 Samson a zis: „Să mor împreună cu filistenii!” S-a plecat cu toată puterea, şi casa a căzut peste domnitori şi peste tot poporul care era acolo. Cei pe care i-a prăpădit la moartea lui au fost mai mulţi decât cei pe care-i omorâse în timpul vieţii.(Jud 16:28-30).

b. De care avertizare ar trebui să asculte toţi creştinii, în special cei care sunt direct implicaţi în lucrarea Domnului? 1 Corinteni 10:12.
12 Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.(1Cor 10:12).

„Grija providenţială a lui Dumnezeu fusese asupra lui Samson ca să poată fi pregătit să îndeplinească lucrarea pe care fusese chemat s-o facă. Chiar de la începutul vieţii sale, fusese înconjurat de situaţii favorabile dezvoltăriităriei fizice, vigorii intelectuale şi curăţiei morale. Dar, sub influenţa tovarăşilor lui stricaţi, el s-a desprins din legătura lui cu Dumnezeu, singura capabilă să-l păstreze pe om în siguranţă şi a fost smuls de curentul răului. Aceia care sunt ispitiţi pe calea datoriei trebuie să fie siguri că Dumnezeu îi sprijină; dar dacă oamenii se aşează de bunăvoie sub puterea ispitei, vor cădea mai curând sau mai târziu. Satan se străduieşte cu toată puterea lui să-i ducă în rătăcire, tocmai pe aceia pe care are de gând să-i folosească Dumnezeu ca unelte ale Sale, în vederea realizării unei lucrări speciale. El ne atacă în părţile noastre slabe şi caută ca, prin defectele din caracterul nostru, să stăpânească asupra întregii fiinţe; şi el ştie că va avea succes dacă omul nutreşte aceste defecte. Dar nu e nevoie ca cineva să fie înfrânt. Omul nu este lăsat singur ca să biruie puterea răului prin eforturile lui slabe. Ajutorul este la îndemână şi va fi dat fiecărui suflet care îl doreşte cu adevărat.” – Idem., pg. 568 engl. (cap. 54).

Vineri 18 aprilie
Întrebări de revizuire personală

1. a tunci când puţinii credincioşi din Israel s-au rugat ca să fie eliberaţi, pe cine a ridicat Dumnezeu din familia lui Manoah?
2. Care a fost primul pas greşit al lui Samson?
3. Cât de repede a înţeles Samson că o căsătorie dintre un credincios şi un necredincios, care aduce multă suferinţă, este o mare greşeală?
4. Descrieţi cum pas cu pas Samson a îngăduit ca lumina lui să devină întuneric.
5. În ce condiţii nefericite a găsit Samson căinţa?