Eliberare

Lecția 9. Eliberare din boală

„Domnul va depărta de la tine orice boală; nu-ți va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc.” (Deuteronom 7:15).

„Trupul trebuie menținut în stare de sănătate pentru ca sufletul să poată fi sănătos. Starea trupului afectează starea sufletului. Cel care dorește să aibă putere fizică și spirituală trebuie să-și educe apetitul în direcția corectă. El trebuie să fie atent să nu-și împovăreze sufletul prin suprasolicitarea puterilor lui fizice și spirituale. Aderarea credincioasă la principii corecte în mâncare, băutură și îmbrăcăminte este o datorie pe care Dumnezeu a încredințat-o ființelor umane.” – Evanghelizare, p. 261 (Prezentarea subiectului despre sănătate și standardele creștine).

Recomandare pentru studiu: Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pp. 168-176 (10 iunie – 18 iunie).


Duminică 26 mai

1. PĂCAT ȘI BOALĂ

a. Care este legătura dintre păcat și boală? Psalmii 103:3, 4; Ioan 5:14.

Psalmii 103:3, 4: „El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale, El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare.”

Ioan 5:14: „După aceea, Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”

„În prezent există mii care suferă de boli fizice și care, asemenea paraliticului, tânjesc după solia: `Iertate îți sunt păcatele.` Povara păcatului, cu neliniștea ei și dorințele ei nesatisfăcute, este baza bolilor lor. Ei nu găsesc nicio alinare până când vin la Vindecătorul sufletului. Pacea pe care doar El o poate oferi va restaura vigoare minții și sănătate trupului.” – Divina vindecare, p. 77 (cap. Vindecarea sufletului).

b. Doar cine poate oferi antidotul? Maleahi 4:2

Maleahi 4:2: „Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.”

„Mulți suferă de boli ale sufletului mult mai mult decât de bolile trupului și ei nu vor găsi alinare până când nu vor veni la Hristos, izvorul nesecat de viață.” – My Life Today, p. 154.


Luni 27 mai

2. EXPERIENȚA LUI ISRAEL

a. Ce făgăduințe a făcut Dumnezeu lui Israel cu privire la sănătatea lor și cum avea să împlinească El aceste făgăduințe? Exodul 23:25.

Exodul 23:25: „Voi să slujiţi Domnului Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele şi va depărta boala din mijlocul tău.”

„Domnul Și-a dat cuvântul Israelului din vechime, că dacă aveau să se alipească strâns de El și să împlinească toate cerințele Lui, El avea să-i ferească de toate bolile pe care le-a adus asupra egiptenilor; dar această făgăduință era dată cu condiția ascultării. Dacă israeliții ar fi ascultat instrucțiunea primită și ar fi profitat de avantajele lor, ei ar fi fost o lecție model de sănătate și prosperitate pentru lume. Israeliții au eșuat în a împlini scopul lui Dumnezeu și, astfel, au eșuat în a primi binecuvântările care puteau fi ale lor. Dar în Iosif și Daniel, în Moise și Ilie și în mulți alții, avem exemple nobile ale rezultatelor unui plan veritabil de viețuire. În prezent, credincioșia asemănătoare va aduce rezultate similare.” – Mărturii, vol. 9, p. 165 (Condiții ale rugăciunii la care se dă răspuns).

b. Care era starea fizică a israeliților când călătoreau prin pustie? Psalmii 105:37. Ce spune aceasta despre puterea lui Dumnezeu?

Psalmii 105:37: „De asemenea i-a scos afară cu argint şi aur; şi nu a fost nimeni fără vlagă printre triburile lor.” (trad. BTF)

„Printr-o minune a harului Său, El i-a hrănit cu pâinea cerului. Hrana oferită pentru ei era de o natură care promova puterea fizică, mentală și morală și ... înțelepciunea alegerii lui Dumnezeu pentru ei a fost confirmată într-un mod pe care ei nu l-au putut contrazice. În ciuda dificultăților vieții lor în pustie, nu a existat niciun bolnav în toate semințiile lor.” – This Day With God, p. 77.

c. Cum ne oferă ascultarea de Dumnezeu eliberare din boală? Exodul 15:26; Deuteronom 7:12, 15.

Exodul 15:26: „El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”

Deuteronom 7:12, 15: „Dacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul şi îndurarea cu care S-a jurat părinţilor tăi.” (15) „Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc.”

„Dumnezeu dorește să ajungem la standardul desăvârșirii făcut posibil pentru noi prin darul lui Hristos. El ne solicită să alegem de partea dreaptă, să intrăm în legătură cu agenții cerului, să adoptăm principiile care vor restaura în noi chipul divin. În Cuvântul Său scris și în marea carte a naturii, El a descoperit principiile vieții. Este lucrarea noastră aceea de a obține o cunoștință a acestor principii și de a coopera cu El prin ascultare în restaurarea sănătății atât pentru trup, cât și pentru suflet.” – Divina vindecare, pp. 114, 115 (cap. Izvorul vindecării).


Marți 28 mai

3. ISUS, VINDECĂTORUL

a. Ce a suferit Hristos așa încât să putem avea eliberare atât din păcat, cât și din boală? Isaia 53:5.

Isaia 53:5: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”

„Priviți la Fiul lui Dumnezeu în pustia ispitirii, în timpul celei mai mari slăbiciuni, asaltat de cele mai feroce ispite. Priviți-L pe parcursul anilor Lui de slujire, atacat din toate părțile de forțele răului. Priviți-L în agonia de la cruce.

Toate acestea le-a suferit pentru noi.” – Mărturii, vol. 8, p. 209 (cap. Sacrificiul de sine).

b. Ce aduce vindecare trupului și sufletului? Proverbe 4:20-22; 3:7, 8.

Proverbe 4:20-22: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ţi urechea la vorbele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viaţă pentru cei ce le găsesc şi sănătate pentru tot trupul lor.”

Proverbe 3:7, 8: „Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău şi răcorire oaselor tale.”

„Asigurarea aprobării lui Dumnezeu va promova sănătatea fizică. Ea fortifică sufletul împotriva îndoielii, perplexității și întristării excesive, care subminează așa frecvent forțele vitale și induc boli nervoase de cel mai epuizant și neplăcut caracter. Domnul Și-a dat cuvântul că, deși este împotriva tuturor celor care fac rău, ochiul Lui va veghea asupra celor neprihăniți și urechea Lui va fi deschisă la rugăciunea lor, în timp ce El este împotriva celor ce fac răul. – The Review and Herald, 16 octombrie 1883.

„Influența înălțătoare a Duhului lui Dumnezeu este cel mai bun remediu pentru cel bolnav. Cerul este în întregime sănătos și cu cât mai deplin sunt resimțite influențele cerești, cu atât mai sigură este recuperarea invalidului care crede.” – Mărturii, vol. 1, p. 556 (cap. 99: Institutul de sănătate).

c. Cum ne ajută Isus când suntem bolnavi? Matei 8:17; 11:28-30.

Matei 8:17: „ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.”

Matei 11:28-30: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.”

„Dragostea pe care Hristos o răspândește în întreaga ființă este o putere vitalizantă. Fiecare parte vitală – creierul, inima, nervii – este atinsă de vindecare. Prin aceasta sunt trezite la activitate cele mai înalte energii. Ea eliberează sufletul de vinovăția și întristarea, de anxietatea și îngrijorarea care zdrobesc forțele vieții. Cu ea vin seninătatea și pacea. Ea implantează în suflet bucuria pe care nimic pământesc nu o poate distruge – bucuria în Duhul Sfânt – bucuria dătătoare de sănătate, dătătoare de viață.

Cuvintele Mântuitorului nostru: `Veniți la Mine... și vă voi da odihnă` (Matei 11:28) reprezintă o prescripție pentru vindecarea bolilor fizice, mentale și spirituale. Deși oamenii și-au autoprovocat suferința prin comportamentul lor greșit, El privește la ei cu milă. În El ei pot găsi ajutor. El face lucruri mari pentru cei care au încredere în El.” – Divina vindecare, p. 115 (cap. Izvorul vindecării).


Miercuri 29 mai

4. TRĂIND ÎN SĂNĂTATE

a. Care este dorința lui Dumnezeu pentru poporul Său în prezent? 3 Ioan 2.

3 Ioan 2: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.”

„Tu ești al Domnului, pentru că El te-a creat. Ești al Lui prin răscumpărare, pentru că El Și-a dat viața pentru tine... Păstrează fiecare parte din sistemul vieții, ca să îl poți folosi pentru Dumnezeu. Păstrează-l pentru El. Sănătatea ta depinde de folosirea corectă a organismului fizic. Nu utiliza greșit nicio parte din puterile fizice, mentale sau morale, care ți-au fost oferite de Dumnezeu. Toate obiceiurile trebuie aduse sub controlul unei minți care este, la rândul ei, sub controlul lui Dumnezeu.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 171 (13 iunie).

b. Ce atitudine ne ajută să înfrângem boala? Proverbe 17:22; 13:12.

Proverbe 17:22: „O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.”

Proverbe 13:12: „O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă.”

„Conștiența înfăptuirii binelui reprezintă cel mai bun medicament pentru trupurile și mințile bolnave. Cel care este împăcat cu Dumnezeu și-a asigurat cea mai importantă condiție pentru sănătate. Binecuvântarea Domnului este viață pentru primitor.” – The Signs of the Times, 15 iunie 1882.

„Starea minții este mult legată de sănătatea sistemului fizic. Dacă mintea este liberă și fericită, având conștiența înfăptuirii binelui și sentimentul de satisfacție rezultat din faptul că îi face pe ceilalți fericiți, ea va da naștere la o bună dispoziție, care va reacționa asupra întregului sistem, determinând o circulație mai liberă a sângelui și tonificând întregul corp.” – Mărturii, vol. 4, p. 60 (cap. Binefacere adevărată).

c. Ce acțiuni neegoiste ajută în restaurarea sănătății noastre? Isaia 58:6-8, 10, 11.

Isaia 58:6-8, 10, 11: „Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarteţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău! Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi.” (10, 11) „dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua-n amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.”

„Pentru voi, cei care suferiți având o sănătate precară, există un remediu. Dacă îl îmbraci pe cel gol, dacă aduci săracul izgonit în casa ta și îți împarți pâinea cu cel flămând, `atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede.` Facerea de bine este un remediu excelent pentru boală.” – Ibid., vol. 2, p. 29 (cap. Lucrând pentru Hristos).

„Dacă uiți de eu în interesul altora, obții o biruință asupra infirmităților tale. Satisfacția pe care o vei descoperi prin facerea de bine, te va ajuta mult în recuperarea stării de sănătate a imaginației. Bucuria de a face bine animă mintea și vibrează în tot corpul.” – Ibid., p. 534 (cap. Exercițiu și aer).


Joi 30 mai

5. OBȚINÂND ELIBERARE ASTĂZI

a. Ce ne pretinde Dumnezeu astăzi în ce privește viața noastră fizică? Romani 12:1; 1 Corinteni 6:19, 20.

Romani 12:1: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.”

1 Corinteni 6:19, 20: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”

„Domnul pretinde un sacrificiu viu al minții, sufletului, trupului și puterii. Tot ceea ce avem și suntem trebuie să Îi fie predat Lui, pentru ca să putem răspunde scopului creării noastre. Dar dacă nu luăm în seamă lumina și instrucțiunea care ne-au fost oferite în Cuvântul lui Dumnezeu de a vorbi și a acționa inteligent în ce privește mâncarea și băutura, ne vom provoca singuri slăbiciune...

Este necesar ca fiecare credincios să fie strict cumpătat. Oamenii din lumea noastră își îngăduie obiceiuri dăunătoare, distrugând susceptibilitatea care le-a fost oferită de Dumnezeu și puterea de a discerne lucrurile sfinte. Simțul moral al multora care trăiesc în prezent este umbrit de obiceiuri greșite.” – Manuscript Releases, vol. 20, pp. 3, 4.

b. Ce rugăciune putem adresa Domnului pentru ajutor? Psalmii 119:153, 154.

Psalmii 119:153, 154: „Vezi-mi ticăloşia şi izbăveşte-mă, căci nu uit Legea Ta! Apără-mi pricina şi răscumpără-mă, înviorează-mă, după făgăduinţa Ta!”

„Dumnezeu nu S-a schimbat, și nici nu propune să schimbe organismul nostru fizic în aşa fel încât să putem nesocoti chiar și o singură lege fără a simți efectele încălcării ei. Dar mulți își închid în mod voit ochii față de lumină... Îngăduindu-și înclinațiile și apetitul, ei calcă legile vieții și ale sănătății; și dacă ascultă de conștiință, trebuie să fie controlați mai degrabă de principiu în mâncarea și îmbrăcămintea lor, decât să fie conduși de înclinație, modă și apetit.” - Dietă și hrană, p. 161 (art. 250).


Vineri 31 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum influențează iertarea păcatului sănătatea fizică?

2. Ce ne împiedică să fim o lecție model de sănătate astăzi?

3. Cum influențează viețuirea sub aprobarea lui Dumnezeu sănătatea mea? Cum pot obține această aprobare?

4. Care este cel mai bun medicament pentru cei ce suferă de boli fizice și mentale?

5. Cum pot fi „strict cumpătat” astăzi? De ce este acest lucru atât de important?