Rugăciunea

Lecția 10. Rugându-ne pentru Duhul Sfânt

 

„Cereți de la Domnul ploaie în vremea ploii târzii; astfel Domnul va face nori strălucitori, și le va da averse de ploaie, la fiecare om verdeață în câmp” (Zaharia 10:1 engl. KJV, rom. BTF).

„Ar trebui să ne rugăm în mod la fel de serios pentru coborârea Duhului Sfânt, cum s-au rugat ucenicii în ziua Cincizecimii. Dacă ei au avut nevoie de el în acel timp, noi avem mai mult nevoie de el astăzi. Întunecimea morală, asemenea unui giulgiu funebru, acoperă pământul. Tot felul de doctrine false, erezii și înșelăciuni satanice conduc pe căi greșite mințile oamenilor. Fără Duhul și puterea lui Dumnezeu va fi în zadar faptul că noi lucrăm pentru a prezenta adevărul.”—Mărturii, vol. 5, p. 158.

Recomandare pentru studiu: Mărturii pentru predicatori, p. 506-512 engl. (cap. 18, subcap. Rugaţi-vă pentru ploaia târzie).

 

Duminică 2 septembrie
1. PUTEREA PROMISĂ

a. Ce putere ne este promisă dacă ne dedicăm cu totul lui Dumnezeu? Fapte 1:5, 8. Cu ce scop este promisă această putere? Luca 6:38 (prima parte).

Fapte 1:5, 8: „Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”... Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.”

Luca 6:38 p.p.: „Daţi, și vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra.”

„Nu vreunei restricții a lui Dumnezeu se datorează faptul că bogățiile harului Său nu se revarsă asupra oamenilor. Darul său este divin. El l-a dat cu o generozitate pe care oamenii nu o apreciază pentru că ei nu iubesc să primească. Dacă toți ar fi dispuși să primească, toți ar fi umpluți de Duhul... Noi suntem prea ușor mulțumiți cu o atingere la suprafață, când este privilegiul nostru să așteptăm o mișcare puternică a Duhului lui Dumnezeu.

Cu primirea acestui dar, toate celelalte daruri ar fi ale noastre; pentru că am urma să avem acest dar în conformitate cu plenitudinea bogățiilor harului lui Hristos, și El este gata să ofere fiecărui suflet conform capacității sale de a-l primi. Atunci să nu fim mulțumiți doar cu o mică măsură din această binecuvântare, doar cu acea cantitate care ne-ar păzi de somnul de moarte, ci să căutăm cu sârguință abundența harului lui Dumnezeu.”— My Life Today, p. 57.

„Ceea ce primim de la Hristos trebuie să dăm altora... Nimeni, care primește harul lui Hristos, nu poate să îl țină pentru sine.”—Slujirea medicală, p. 334 engl. (secțiunea 18, subcap. O chemare la o mai mare tăgăduire de sine).

 

Luni 3 septembrie
2. PREGĂTINDU-NE SĂ PRIMIM PUTEREA

a. Cum trebuia să primească ucenicii binecuvântarea promisă? Luca 24:49.

Luca 24:49: „Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

„În ascultare de porunca lui Hristos, ei au așteptat în Ierusalim promisiunea Tatălui—revărsarea Duhului. Ei nu au așteptat în lenevie. Raportul spune că ei ‘tot timpul stăteau în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu’ (Luca 24:53). Ei se întâlneau, de asemenea, pentru a prezenta cererile lor Tatălui în numele lui Isus.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 35 engl. (cap. 4, Cincizecimea).

„Când avem o consacrare deplină, din toată inima în serviciul lui Hristos, Dumnezeu va recunoaște acest fapt printr-o revărsare fără măsură a Duhului Său; însă aceasta nu se va întâmpla cât timp cea mai mare parte a bisericii nu sunt lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate revărsa Spiritul Său atunci când egoismul și îngăduirea de sine sunt atât de evidente; când predomină un spirit care, tradus în cuvinte, ar exprima răspunsul lui Cain: ‘Sunt eu păzitorul fratelui meu?’ ”—My Life Today, p. 59.

b. Care a fost starea ucenicilor înainte ca ei să primească această putere? Fapte 2:1.

Fapte 2:1: „În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în același loc.”

„Ucenicii s-au rugat cu seriozitate intensă pentru calificarea de a-i aborda pe oameni și pentru ca în relațiile lor zilnice să rostească cuvinte care urma să îi conducă pe păcătoși la Hristos. Dând la o parte toate diferențele, toată dorința după supremație, ei s-au apropiat unii de alții în părtășie creștină...

Aceste zile de pregătire au fost zile de adâncă cercetare a inimii. Ucenicii au simțit nevoia lor spirituală și au strigat către Domnul după ungerea sfântă, care urma să îi facă pregătiți pentru lucrarea salvării de suflete. Ei nu au cerut o binecuvântare doar pentru ei. Ei erau apăsați de povara pentru salvarea sufletelor.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 37 engl. (cap. 4, Cincizecimea).

c. De ce are nevoie fiecare dintre noi pentru a se pregăti să primească această putere? Fapte 3:19.

Fapte 3:19: „Pocăiţi-vă, dar, și întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.”

„Să aibă loc o lucrare de reformă și căință. Toți să caute revărsarea Duhului Sfânt. La fel ca ucenicii după înălțarea lui Hristos, poate să fie nevoie de câteva zile de căutare serioasă a lui Dumnezeu și de îndepărtare a păcatului.”—My Life Today, p.58.

 

Marți 4 septembrie
3. PRIMIND PUTEREA

a. Care a fost experiența ucenicilor când au primit puterea Duhului Sfânt? Fapte 2:2-4. Cum se va compara această experiență cu experiența bisericii lui Dumnezeu din ultimele zile?

Fapte 2:2-4: „Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.”

„Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost ‘ploaia timpurie’, și rezultatul a fost glorios. Însă ploaia târzie va fi mai abundentă.”—My Life Today, p.60.

b. Ce au făcut ei cu puterea pe care au primit-o? Fapte 4:33.

Fapte 4:33: „Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.”

„Ucenicii... erau împovărați de povara salvării de suflete. Evanghelia trebuia dusă în cele mai îndepărtate părți ale pământului, și ei cereau înzestrarea cu puterea pe care Hristos o promisese. Atunci a fost revărsat Spiritul Sfânt, și mii au fost convertiți într-o zi. 

La fel poate fi acum. În locul speculațiilor oamenilor, să fie predicat Cuvântul lui Dumnezeu. Creștinii să dea la o parte disensiunile lor și să se dedice pe ei înșiși lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduți. Să ceară cu credință binecuvântarea, și aceasta va veni.

Zelul pentru Dumnezeu a mânat pe ucenici să dea mărturie despre adevăr cu putere măreață. Să nu aprindă acest zel inimile noastre cu o hotărâre de a spune istoria iubirii răscumpărătoare, a lui Hristos, și El răstignit?”—Ibid., p. 61.

c. Care este condiția cu care vom primi această putere? Ioel 2:15-17.

Ioel 2:15-17: „Sunaţi cu trâmbiţa în Sion! Vestiţi un post, chemaţi o adunare de sărbătoare! Strângeţi poporul, ţineţi o adunare sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii și chiar pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?”

„Doar cei care primesc în mod constant provizii proaspete de har vor avea putere proporțională cu nevoile lor zilnice și cu abilitatea lor de a folosi acea putere. În loc de a aștepta cu nerăbdare un timp în viitor când, printr-o înzestrare specială cu putere spirituală, ei vor primi o calificare miraculoasă pentru salvarea de suflete, ei se dedică zilnic lui Dumnezeu, ca El să facă din ei vase potrivite pentru serviciul Său. Zilnic ei folosesc ocaziile de slujire care sunt în apropierea lor. Ei mărturisesc zilnic pentru Maestrul, oriunde s-ar afla, fie în vreo sferă umilă de muncă în cămin sau într-un domeniu public de utilitate.”—Ibid., p. 60.

 

Miercuri 5 septembrie
4. O PROMISIUNE PENTRU NOI ASTĂZI

a. Ce promisiune ne este dată astăzi cu privire la puterea specială a Duhului Sfânt? Ioel 2:23.

Ioel 2:23: „Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă și înveseliţi-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară.”

„Este adevărat că în timpul sfârșitului, când lucrarea lui Dumnezeu pe pământ se apropie de încheiere, eforturile serioase depuse de credincioșii consacrați sub călăuzirea Duhului Sfânt vor fi însoțite de dovezi evidente ale favorii divine. Prin simbolul ploii timpurii și al celei târzii, care cade în Orient la timpul semănatului și al seceratului, profeții evrei au prezis revărsarea unui har spiritual într-o măsură extraordinară asupra bisericii lui Dumnezeu. Revărsarea Duhului în zilele apostolilor a fost începutul ploii timpurii, sau al primei ploi, și rezultatul a fost glorios. Până la sfârșitul timpului, prezența Spiritului va rămâne cu adevărata biserică.

Însă aproape de încheierea recoltei, este promisă o revărsare specială a harului spiritual, pentru a pregăti biserica pentru revenirea Fiului omului. Această revărsare a Duhului este asemănată cu căderea ploii târzii; și tocmai pentru această putere trebuie creștinii să își înalțe cererile către Domnul recoltei ‘în vremea ploii târzii.’ Ca răspuns, ‘Domnul va face nori strălucitori, și le va da averse de ploaie.’ ‘El va face să cadă... ploaia, ploaia timpurie și ploaia târzie’ (Zaharia 10:1 engl. KJV, rom. BTF; Ioel 2:23).”— Istoria faptelor apostolilor, p. 54, 55 engl. (cap. 5, Darul Duhului).

b. Ce lucrare a fost profețită de Ioan? Apocalipsa 18:1. Cum putem lua parte astăzi la lucrarea celui de-al patrulea înger?

Apocalipsa 18:1: „După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și pământul s-a luminat de slava lui.”

„Duhul lui Dumnezeu mișcă inimile oamenilor, și cei care răspund influenței lui vor deveni lumini în lume. Peste tot ei sunt văzuți mergând să comunice altora lumina pe care au primit-o, așa cum făceau ei (n.tr. ucenicii) după coborârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii. Şi în timp ce ei lasă ca lumina lor să strălucească, ei primesc mai mult și mai mult din puterea Duhului. Pământul este luminat de slava lui Dumnezeu...

Sute și mii au fost văzuți vizitând familiile și deschizând înaintea lor Cuvântul lui Dumnezeu. Inimile erau convinse de puterea Duhului Sfânt, și un spirit de adevărată convertire era manifestat. În fiecare parte se deschideau uși pentru proclamarea adevărului. Lumea părea luminată de influența cerească.”—My Life Today, p.63.

 

Joi 6 septembrie
5. RUGÂNDU-NE PENTRU DUHUL SFÂNT

a. Ţinând cont de timpurile în care trăim, care este dorința lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Zaharia 10:1.

Zaharia 10:1: „Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeaţa de pe câmp.”

„Ploaia târzie, care coace recolta pământului, reprezintă harul spiritual care pregătește biserica pentru venirea Fiului omului. Însă dacă ploaia timpurie nu a căzut, nu va exista viață; paiul verde nu va răsări. Dacă aversele timpurii nu și-au făcut lucrarea, ploaia târzie nu poate aduce sămânța la desăvârșire...

Trebuie să existe o dezvoltare constantă a virtuții creștine, o înaintare constantă în experiență creștină...

Doar cei care trăiesc la nivelul luminii pe care o au vor primi o lumină mai mare. Dacă noi nu înaintăm zilnic în exemplificarea virtuților creștine active, noi nu vom recunoaște manifestările Duhului Sfânt în ploaia târzie. Ea poate cădea pe inimile celor din jurul nostru, însă noi nu o vom discerne, nici nu o vom primi.”—Mărturii pentru predicatori, p. 506, 507 engl. (cap. 18, subcap. Rugaţi-vă pentru ploaia târzie).

„Cu inimi umile să ne rugăm în modul cel mai serios ca acum, în timpul ploii târzii, ploaia târzie să cadă asupra noastră. La fiecare întâlnire la care participăm, rugăciunile noastre ar trebui să se înalțe ca tocmai în acel timp Dumnezeu să împartă sufletelor noastre căldură și umiditate. Când Îl căutăm pe Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, acesta va lucra în noi blândețe, umilință a minții, o dependență conștientă de Dumnezeu pentru ploaia târzie, desăvârșitoare. Dacă ne rugăm în credință pentru binecuvântare, o vom primi așa cum a promis Dumnezeu.”—Ibid., p.509.

 

Vineri 7 septembrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce avem nevoie de puterea Duhului Sfânt chiar mai mult decât au avut nevoie ucenicii?
2. Ce putem învăța din experiența ucenicilor în pregătirea pentru revărsarea Duhului Sfânt?
3. În loc de a privi în viitor spre un timp când, printr-un dar special de putere spirituală, noi vom fi în mod miraculos calificați pentru câștigarea de suflete, ce putem face astăzi?
4. Cum devenim noi lumini în lume? Ce se întâmplă când lăsăm lumina noastră să lumineze?
5. Care este lucrarea ploii timpurii? Cum este aceasta în legătură cu ploaia târzie?