Rugăciunea

Lecția 2. Viața de rugăciune a lui David

„Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru” (Psalmii 62:8).

„Rugăciunea lui David era în mod continuu îndreptată spre Dumnezeu. Încrederea sa era în Dumnezeu, și el a urmat înaintea Lui într-un mod perfect.”—The Signs of the Times, 17 august 1888.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeţi, p. 717-726 (engl.) (cap. 71, Păcatul și căinţa lui David).


Duminică 8 iulie
1. RUGÂNDU-SE ÎN TIMP DE PERSECUŢIE

a. Cum a fost tratat David de către Saul? 1 Samuel 19:9, 10; 23:7, 8

1 Samuel 19:9, 10: „Atunci duhul cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care ședea în casă, cu suliţa în mână. David cânta, și Saul a vrut să-l pironească cu suliţa de perete. Dar David s-a ferit de el, și Saul a lovit cu
suliţa în perete. David a fugit și a scăpat noaptea.”

1 Samuel 23:7,8: „Saul a fost înștiinţat de sosirea lui David la Cheila și a zis:

„Dumnezeu îl dă în mâinile mele, căci a venit și s-a închis într-o cetate cu porţi și zăvoare.” Şi Saul a chemat tot poporul la război, ca să se coboare la Cheila și să împresoare pe David și pe oamenii lui.”

„După moartea lui Samuel, David a fost lăsat în pace timp de câteva luni. Din nou, el s-a retras în deșertul Zifiților; însă acești vrăjmași, sperând să își asigure favoarea regelui, l-au informat despre locul de ascunzătoare al lui David. Această informație a trezit demonul pasiunii, care dormise în pieptul lui Saul. Încă o dată el și-a convocat oamenii de arme și i-a condus în urmărirea lui David. Însă spioni prietenoși i-au adus fiului lui Ișai vești despre faptul că Saul îl urmărea din nou.”—Patriarhi și profeţi, p. 668 (engl.) (rom. cap. 63, David și Saul).

b. Ce s-a rugat David când a fost vânat de Saul? Cum s-a supus David lui Dumnezeu? Psalmii 7:1-5, 17.

 

Psalmii 7:1-5, 17: „Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă de toţi prigonitorii mei și izbăvește-mă, ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite, fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am
făcut un astfel de rău, dacă este fărădelege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine, și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci: să mă urmărească vrăjmașul și să m-ajungă, să-mi calce
viaţa la pământ, și slava mea în pulbere să mi-o arunce!... (17) Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt.”

„Doar prin Hristos este limitată puterea Satanei. Acesta este un adevăr important, pe care toți trebuie să îl înțeleagă. Satan este ocupat în fiecare moment, mergând dintr-o parte în alta, în susul și în josul pământului, că-
utând pe cine să înghită. Însă rugăciunea serioasă a credinței va zădărnici cele mai puternice eforturi ale sale. Atunci luați ‘scutul credinței,’ fraților, ‘cu care veți putea să stingeți toate săgețile arzătoare ale celui rău.’ ”—Mărturii,
vol. 5, p. 294.


Luni 9 iulie
2. CĂDEREA LUI DAVID

a. Ce menționează Biblia cu privire la caracterul lui David? 1 Samuel 13:13, 14; 1 Regi 11:38.

1 Samuel 13:13, 14: „Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel; dar acum, domnia ta nu va dăinui.
Domnul Şi-a ales un om după inima Lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ţi poruncise Domnul.”.

1 Regi 11:38: „Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla în
căile Mele și dacă vei face ce este drept înaintea Mea, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi cu tine, îţi voi zidi o casă
trainică, așa cum am zidit lui David, și-ţi voi da ţie pe Israel.”

„Atunci când [David] a umblat conform sfatului lui Dumnezeu a fost
numit el un om după voia lui Dumnezeu. Când a păcătuit, aceasta a încetat să mai fie adevărat despre el, până după ce prin căință el s-a întors
la Dumnezeu.”—Patriarhi și profeţi, p. 723 (engl.) (rom. cap. 71, Păcatul și
căinţa lui David).

„David a fost iubit de Dumnezeu nu pentru că el ar fi fost un om perfect, ci pentru că el nu a nutrit o împotrivire încăpățânată față de voia exprimată a lui Dumnezeu. Spiritul său nu s-a ridicat în rebeliune împotriva
mustrării...

David a greșit mult, însă el a fost umilit exact la fel de mult și căința sa
a fost la fel de profundă ca vina sa. Nu a existat nici o persoană mai umilă
decât David sub un sentiment al păcatului său. El s-a arătat un bărbat puternic, nu prin faptul că s-a împotrivit întotdeauna ispitei, ci prin umilința
sufletului și prin căința sinceră manifestată. El nu și-a pierdut niciodată
încrederea în Dumnezeu, care a pus mustrarea aspră în gura profetului
Său. El nu avea nicio ură pentru profetul lui Dumnezeu. El era iubit, de
asemenea, pentru că s-a bazat pe mila unui Dumnezeu pe care el Îl iubise,
căruia Îi slujise și pe care Îl onorase.”—Pamphlet 28, 1890, p. 16.

b. Ce păcate din viața sa a încercat David să ascundă? 2 Samuel 12:9.

2 Samuel 12:9: „Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând
ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă
pe nevasta sa, și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.”

c. Care a fost reacția lui David când păcatul său a fost cunoscut? Cum și-a recunoscut el vina? 2 Samuel 12:13; Psalmii 51:3, 4.

2 Samuel 12:13: „David a zis lui Natan: „Am păcătuit împotriva Domnului!” Şi Natan a zis lui David: „Domnul îţi iartă păcatul, nu vei muri.”

Psalmii 51:3, 4: „Căci îmi cunosc bine fărădelegile, și păcatul meu stă necurmat
înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este
rău înaintea Ta; așa că vei fi drept în hotărârea Ta și fără vină în judecata Ta.”

„Acest episod din istoria lui David este plin de semnificație pentru pă-
cătosul căit. El este unul dintre cele mai puternice ilustrații date nouă despre luptele și ispitele omenirii, și despre căința sinceră față de Dumnezeu
și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Prin toate veacurile, acesta s-a
dovedit o sursă de încurajare pentru sufletele care, după ce au căzut în pă-
cat, s-au luptat sub povara vinei. Mii de copii ai lui Dumnezeu, care au fost
ademeniți în păcat, când erau gata să dispere și-au amintit cum căința și mărturisirea sinceră ale lui David au fost acceptate de Dumnezeu, chiar dacă el a
suferit pentru fărădelegea sa; și ei au prins de asemenea curaj să se căiască și
să încerce din nou să meargă pe calea poruncilor lui Dumnezeu.”—Patriarhi
și profeţi, p. 726 (engl.) (rom. cap. 71, Păcatul și căinţa lui David).

 


Marți 10 iulie
3. IMPLORÂND IERTARE

a. Care au fost cele două lucruri pentru care se ruga stăruitor David, după ce și-a mărturisit păcatul? Psalmii 51:1, 2; 1 Ioan 1:9.

Psalmii 51:1, 2: „Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta! După
îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârșire de
nelegiuirea mea și curăţă-mă de păcatul meu!”

1 Ioan 1:9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne
ierte păcatele și să ne cureţe de orice nelegiuire.”

„Tot răul făcut altora se răsfrânge înapoi de la cel vătămat la Dumnezeu. De aceea David caută să obțină iertare nu de la preot, ci de la Creatorul omului. El se roagă: ‘Ai milă, o, Dumnezeule, conform îndurării Tale
iubitoare: conform mulțimii îndurărilor Tale șterge fărădelegile mele.’ ”—
Mărturii, vol. 5, p. 639 (engl.) (rom. 79, Mărturisirea acceptabilă).

b. Unde este sediul necurăției? Ieremia 17:9; Marcu 7:21-23.

Ieremia 17:9: „Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea;
cine poate s-o cunoască?”

Marcu 7:21-23: „Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele,
preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile,
înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste
lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om.”
„Mulți dintre voi pot să aibă în cap o noțiune de religie, o religie exterioară,
când inima nu este curățată. Dumnezeu privește la inimă; ‘toate lucrurile sunt
goale și descoperite ochilor Celui cu care avem de-a face.’ Va fi El mulțumit cu
orice în afară de adevăr în adâncul inimii? Fiecare suflet cu adevărat convertit
va purta dovezile inconfundabile că mintea firească este supusă.”—Ibid.,
vol. 1, p. 163 (engl.) (rom. cap. 27, Tinerii păzitori ai Sabatului).

c. Ce rugăciune a lui David ar trebui să repetăm zilnic? Psalmii 51:10-12.

Psalmii 51:10-12: „Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în
mine un duh nou și statornic! Nu mă lepăda de la faţa Ta și nu lua de la mine
Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijină-mă cu
un duh de bunăvoinţă!”

 

„Mulți se bizuie pe o presupusă speranță, fără un adevărat fundament. Izvorul nu e curățit, de aceea râurile care pornesc din acel izvor nu
sunt curate. Curățați izvorul, și râurile vor fi curate. Dacă inima este curată, cuvintele voastre, îmbrăcămintea voastră, faptele voastre, vor fi toate
drepte. Adevărata evlavie lipsește...
Am văzut cum poate fi obținut acest har. Mergi în cămăruța ta, și acolo, singur, imploră-l pe Dumnezeu: ‘Creează în mine o inimă curată, o,
Dumnezeule; și reînnoiește un spirit curat în mine.’ Fii serios, fii sincer.
Rugăciunea fierbinte are o mare putere. Asemenea lui Iacov, luptă în rugăciune. Agonizează. Isus, în grădină, a transpirat stropi mari de sânge;
tu trebuie să depui un efort. Nu părăsi cămăruța ta până când nu te simți
puternic în Dumnezeu; apoi veghează, și atât timp cât veghezi și te rogi,
tu poți supune aceste tendințe rele, și harul lui Dumnezeu poate apărea
în tine și o va face.”—Ibid., p. 158 (engl.) (rom. cap. 27, Tinerii păzitori ai
Sabatului).


Miercuri 11 iulie
4. EXPRIMÂND RECUNOŞTINŢĂ FAŢĂ DE DUMNEZEU

a. Ce a recunoscut David cu privire la binecuvântările lui Dumnezeu? 1 Cronici 29:11-14.
&