Lecția 1. Conducere temerară


„Fiți curajoși și El vă va întări inima, voi toți cei care sperați în Domnul.” (Psalmii 31:24, engl.).

„Poți atinge idealul lui Dumnezeu dacă vei hotărî ca eul să nu fie întrețesut în lucrarea ta. A ști că îți dai străduința în spirit și fapte să fii asemenea lui Hristos, îți va da putere, consolare și curaj.” – Slujitorii Evangheliei, p. 164, secț. 5, cap. Sfatul adresat unui evanghelist.

Recomandare pentru studiu: Divina vindecare, pp. 497-502, cap. Creștere și slujire.


Duminică 30 decembrie

1. VALOAREA UNUI CONDUCĂTOR CREDINCIOS

a. Ce trebuie să învățăm din modul în care au reacționat israeliții la moartea lui Moise? Deuteronom 34:7, 8; Psalmii 112:6.

Deuteronom 34:7, 8: „Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci de zile în câmpia Moabului; și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit.”

Psalmii 112:6: „Căci el nu se clatină niciodată; pomenirea celui neprihănit ține în veci.”

„Israeliții l-au plâns profund pe liderul lor decedat și au dedicat treizeci de zile serviciilor speciale în onoarea comemorării lui. Niciodată nu au conștientizat atât de mult valoarea sfaturilor lui înțelepte, a afecțiunii lui părintești și a credinței lui ferme, până când nu a fost luat dintre ei. Cu o considerație nouă și mai profundă, ei au rememorat lecțiile prețioase pe care el li le dăduse, când încă era alături de ei. Moise murise, dar influența lui nu s-a stins odată cu el. Ea avea să rămână vie, reproducându-se în inimile poporului său. Amintirea acelei vieți sfinte, neegoiste avea să fie prețuită timp îndelungat cu putere discretă, persuasivă, modelând până și viețile celor care nesocotiseră cuvintele sale vii.” – Patriarhi și profeți, p. 481, cap. 44: Trecerea Iordanului.

b. La ce ar trebui să ne determine să reflectăm gândul pierderii purtătorilor de poveri? Psalmii 116:15.

Psalmii 116:15: „Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El.”

„Cei care au purtat povara și arșița zilei nu trebuie lăsați să fie doborâți de greutate.” – The Review and Herald, 15 decembrie 1885.


Luni 31 decembrie

2. CULTIVÂND APRECIEREA

a. De ce trebuie să ne facem o regulă din a-i aprecia pe conducătorii temători de Dumnezeu? Evrei 13:17; 1 Timotei 5:17.

Evrei 13:17: „Ascultați de mai-marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu v-ar fi de niciun folos.”

1 Timotei 5:17: „Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora.”

„Numele slujitorilor aleși ai lui Dumnezeu au fost tratate cu lipsă de respect și, în unele cazuri, cu dispreț categoric, de anumite persoane a căror datorie este de a-i susține pe aceștia. Copiii nu au fost scutiți să audă remarcile lipsite de respect ale părinților cu referire la mustrările și avertizările solemne ale slujitorilor lui Dumnezeu. Ei au înțeles aluziile disprețuitoare și limbajul depreciativ care le-a ajuns din când în când la urechi, iar tendința a fost aceea de a aduce în mintea lor, interesele sacre și veșnice la același nivel cu lucrurile familiare ale lumii. Ce lucrare realizează acești părinți făcându-i pe copiii lor necredincioși chiar din copilărie! Aceasta este calea prin care copiii sunt învățați să fie lipsiți de reverență și să se revolte împotriva mustrării cerului față de păcat. ... Există mulți care simt o desfătare deosebită de a discuta și a stărui asupra defectelor, fie ele reale sau imaginare, ale celor care poartă responsabilități grele legate de instituțiile cauzei lui Dumnezeu. Ei ignoră binele care a fost realizat, beneficiile care au rezultat din munca anevoioasă și devotamentul neclintit de la țintă și își fixează atenția asupra unor aparente greșeli, asupra unei probleme despre care, după ce a fost rezolvată și au rezultat consecințele, ei își imaginează că ar fi putut să fie rezolvată într-un mod mai bun, cu rezultate mai avantajoase. În realitate însă, dacă li s-ar fi permis să facă lucrarea, ei ori ar fi refuzat complet să se mobilizeze sub presiunea descurajărilor din situația respectivă, ori ar fi administrat-o într-un mod mai nechibzuit decât cei care au realizat lucrarea conformându-se dispoziției providenței lui Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 4, pp. 195, 196, cap. Criticând pe purtătorii de poveri.

b. Cum putem să ne manifestăm aprecierea față de liderii contemporani? Evrei 12:12, 13; Iov 4:4.

Evrei 12:12, 13 „Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți; croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.”

Iov 4:4: „Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau.”

„Cuvintele de critică rostite ocazional au avut un efect descurajant. Dar în strâmtorarea lor, Domnul le-a trimis din nou și din nou solia de a merge drept înainte pentru a-L urma pe Liderul lor. Am fost instruită să ridic mâinile care atârnă și să întăresc genunchii slăbiți, să încurajez lucrătorii credincioși prin cuvinte din partea Domnului.” – Manuscript Releases, vol. 6, p. 409.


Marți 1 ianuarie

3. SUCCESORUL LUI MOISE

a. Cine a fost desemnat să fie liderul vizibil al lui Israel, după moartea lui Moise? Care erau calificările lui? Deuteronom 34:9.

Deuteronom 34:9: „Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.”

„Iosua era acum liderul recunoscut al lui Israel. El fusese cunoscut în special drept războinic și darurile și virtuțile lui erau prețioase în mod deosebit în această etapă a istoriei poporului său. Curajos, tenace și perseverent, prompt, integru, fără a fi preocupat de interese egoiste în grija lui față de cei ce i-au fost încredințați răspunderii sale și, mai presus decât toate, inspirat de o credință vie în Dumnezeu – așa era caracterul bărbatului ales de Cer pentru a conduce oștile lui Israel în intrarea lor în Țara Făgăduită. Pe parcursul șederii temporare în pustie, el avusese rolul de prim ministru al lui Moise și prin credincioșia lui liniștită, modestă, prin statornicia lui atunci când alții au oscilat, prin fermitatea lui de a menține adevărul în mijlocul pericolului, el și-a demonstrat competența în a-l succeda pe Moise, chiar înainte de a fi chemat la această poziție prin glasul lui Dumnezeu.” – Patriarhi și profeți, pp. 481, 482, cap. 44: Trecerea Iordanului.

b. Ce atitudine a fost primul secret al succesului lui Iosua? Isaia 57:15; 66:2.

Isaia 57:15: „Căci așa vorbește Cel Preaînalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite.”

Isaia 66:2: „Toate aceste lucruri doar mâna Mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa”, zice Domnul. „Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de Cuvântul Meu.”

„Iosua privise la lucrarea din fața lui cu multă neliniște și neîncredere în sine.” – Ibid., p. 482.

c. Explicați planul prezentat de Dumnezeu. Care era singurul mod în care Iosua avea să fie capabil să îl îndeplinească? Iosua 1:1-5, 9.

Iosua 1:1-5, 9: „După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: „Robul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ţinutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi...

... (9) Nu ți-am dat Eu oare porunca aceasta: ‘Întărește-te și îmbărbătează-te’?Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”

„Iosua era un general înțelept pentru că Dumnezeu era călăuzitorul lui.” – Conflict and Courage, p. 116.

„Domnul i-a promis lui Iosua că avea să fie cu el, așa cum fusese cu Moise și să facă din Canaan o pradă ușoară pentru el, cu condiția că el avea să fie credincios prin păstrarea tuturor poruncilor Lui. Iosua manifestase îngrijorare cu privire la îndeplinirea misiunii lui de a conduce poporul în țara Canaanului; dar această asigurare a alungat temerile sale.” – Mărturii, vol. 4, pp. 156, 157, cap. Luarea Ierihonului.


Miercuri 2 ianuarie

4. CURAJ PRIN CONSACRARE

a. Ce i-a spus Dumnezeu în mod repetat acestui nou lider? De ce? Iosua 1:6, 7.

Iosua 1:6, 7: „Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.”

„Crezi că toate aceste răspunderi i-ar fi fost încredințate lui Iosua dacă nu ar fi existat niciun pericol de a ajunge sub influențe derutante? Din cauză că influențele cele mai puternice aveau să fie aduse pentru a distruge principiile neprihănirii, Domnul, prin îndurarea Lui, i-a pretins să nu se abată la dreapta sau la stânga. El trebuia să urmeze un curs al celei mai stricte integrități. ...

Dacă nu ar fi fost niciun pericol înaintea lui Iosua, Dumnezeu nu i-ar fi cerut din nou și din nou să aibă un curaj statornic. Dar în toate îngrijorările lui, Iosua Îl avea pe Dumnezeul Său drept călăuză. Nu există o decepție mai mare pentru cineva decât aceea de a presupune că în vreo dificultate poate găsi o călăuză mai bună decât Dumnezeu, un sfătuitor mai înțelept în vreo situație de urgență, o apărare mai puternică în vreo circumstanță.” – Comentarii biblice [Comentarii ale E. G. White], vol. 2, p. 993, Iosua capitolul 1.

b. Cum avea să fie dotat Iosua pentru a îndeplini planurile lui Dumnezeu? Iosua 1:8. Ce putem învăța din aceasta?

Iosua 1:8: „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.”

„Cu toate că religia Bibliei concretizează principiile activității în slujire, în același timp este necesar a cere zilnic înțelepciune de la Sursa a toată înțelepciunea. Care a fost biruința lui Iosua? Trebuie să meditezi zi și noapte la Cuvântul lui Dumnezeu. ...

Cei care dețin poziții de sfătuitori trebuie să fie bărbați lipsiți de egoism, bărbați ai credinței, bărbați ai rugăciunii, bărbați care nu se vor încumeta să se sprijine pe propria lor înțelepciune omenească, ci vor căuta cu seriozitate lumină și pricepere, care este cea mai bună modalitate de a-și ghida activitatea lor. Iosua, căpetenia lui Israel, a cercetat sârguincios cărțile în care Moise a înregistrat cu credincioșie instrucțiunile date de Dumnezeu – cerințele, mustrările și restricțiile Lui – ca nu cumva să acționeze neavizat. Iosua se temea să se încreadă în impulsurile sau înțelepciunea proprie. El considera tot ce venea de la Hristos, Cel care era ascuns în stâlpul de nor ziua și în stâlpul de foc noaptea, de importanță suficientă pentru a fi respectat cu sfințenie.” – Ibid., pp. 993, 994.


Joi 3 ianuarie

5. CURAJ PENTRU O CAUZĂ DEMNĂ

a. Ce asigurare avem când căutăm să manifestăm curaj statornic în realizarea părții noastre în via Domnului? Psalmii 31:24; Isaia 41:10.

Psalmii 31:24: „Fiți tari și îmbărbătați-vă inima, toți cei ce nădăjduiți în Domnul!”

Isaia 41:10: „nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.”

„Când purtătorii standardului obosesc și cad, cine se ridică să le ia locul? ... Nu există bărbați care se vor dedica lui Dumnezeu, suflet, trup și spirit, pentru a înainta și a-i lumina pe ceilalți?... Torța adevărului trebuie dusă în locurile întunecate ale pământului. Cât timp îngerii rețin vânturile, trebuie să lucrăm așa cum a lucrat Hristos. ... Dacă ne-am fi străduit cu credincioșie, răbdare și dragoste, am fi avut o sută de lucrători acolo unde este doar unul. Oportunitățile nevalorificate sunt notate împotriva noastră în aceeași carte care conține consemnarea invidiei și răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu.” – The Review and Herald, 15 decembrie 1885.

„Această lume reprezintă marele câmp de lucru al lui Dumnezeu; El i-a cumpărat pe cei care locuiesc în ea prin sângele singurului Său Fiu și intenționează ca solia harului să se răspândească la fiecare. Cei care sunt delegați să facă această lucrare vor fi testați și încercați, dar ei trebuie să-și amintească întotdeauna faptul că Dumnezeu le este alături pentru a-i întări și a-i ridica. El nu ne pretinde să depindem de vreo trestie frântă. Nu trebuie să căutăm ajutor omenesc. Dumnezeu ne interzice să punem un om în locul în care trebuie pus Dumnezeu. ... Domnul Iehova este `tăria veșnică`” – Reflecting Christ, p. 352.

„Manifestă un curaj statornic în Domnul. Amintește-ți cât este de îndurător și amabil, cât de minunată a fost puterea Lui susținătoare față de tine. Ceea ce oamenii au eșuat să realizeze, Dumnezeu a împlinit. Cinstește-L. Fii un exemplu de pietate pentru toți cei cu care intri în contact. Lasă ca Dumnezeu să Se ocupe de toate judecățile. Lucrarea ta este de a iubi și a-I sluji lui Dumnezeu și de a fi un ajutor pentru alții.” – Manuscript Releases, vol. 19, p. 151.


Vineri 4 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSOANALĂ

1. Ce trebuiau să ia în considerare israeliții în timp ce Moise era încă în viață?

2. Cum pot fi în pericol să subminez eficacitatea liderilor credincioși?

3. Explicați secretele succesului lui Iosua chiar de la începutul lucrării lui.

4. Cum a fost Iosua capabil să dezvolte curaj?

5. Ce trebuie să ne motiveze să cultivăm calitatea curajului?