Lecția 1. Un candidat pentru cer

 

„Prin credință a fost mutat Enoh de pe Pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.” (Evrei 11:5).

„Cât de adesea cei care s-au încrezut în cuvântul lui Dumnezeu, deși prin ei înșiși au fost complet lipsiți de ajutor, s-au împotrivit puterii întregii lumi – Enoh, curat la inimă, cu o viață sfântă, ținând strâns credința sa în triumful neprihănirii împotriva unui neam corupt și batjocoritor.” - Educația, p. 254, cap Credința și rugăciunea.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și Profeți, p. 84–89, cap. 6 – Set și Enoh.

 

Duminică 31 decembrie

1. ÎNTR-UN VEAC DE CORUPȚIE MORALĂ

a. Cum este rezumată experiența celui de-al șaptelea patriarh de la Adam și cum s-a comparat mediul care-l înconjura cu cel care ne înconjoară astăzi? Geneza 5:18–22.

Geneza 5:18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh. 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit. 21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala. 22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.

„Niciodată n-a fost și nici nu va mai fi un veac în care întunericul moral să fie atât de dens ca atunci când Enoh trăia o viață de neprihănire ireproșabilă.”- Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1088.

„Enoh a avut ispite asemenea nouă. El era înconjurat de o societate nu cu mult mai favorabilă neprihănirii decât cea care ne înconjoară astăzi. Atmosfera pe care o respira era contaminată de păcat și corupție, la fel cum este a noastră; totuși el trăia o viață de sfințenie.” - Mărturii, vol. 2, p. 122, cap. Privește la Isus.

„Nu ar trebui, frații și surorile mele, să ne lăsăm duși de curentul popular. Lucrarea noastră prezentă este de a ieși din lume și de a fi despărțiți de ea. Aceasta este singura cale prin care putem umbla cu Dumnezeu așa cum a făcut Enoh.” - Ibid., vol. 5, p. 535, cap. Sfințenia practică.

„Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu a fost în transă sau viziune, ci în toate datoriile vieții sale zilnice. El nu a devenit un pustnic, izolându-se în totalitate de lume; pentru că el avea o lucrare de făcut pentru Dumnezeu, în lume,” - Ibid., vol. 8, p. 329, 330, cap. Marea noastră nevoie.

 

Luni 1 ianuarie

2. O TEMERE DE DUMNEZEU SĂNĂTOASĂ

a. Ce aspecte din experiența lui Enoh cu Dumnezeu ar trebui să ne inspire? Geneza 5:23, 24.

Geneza 5:23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani. 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

„Domnul îl iubea pe Enoh deoarece el Îl urma cu statornicie, ura nelegiuirea și căuta cu seriozitate cunoștința cerească pentru ca să poată îndeplini în mod desăvârșit voia Sa. El tânjea să se apropie tot mai mult de Dumnezeul de care se temea, față de care avea reverență și pe care Îl adora. Dumnezeu nu urma să îngăduie ca Enoh să moară ca alți oameni, ci Şi-a trimis îngerii să-l ia la Cer fără să vadă moartea.” - Daruri spirituale, vol. 3, p. 57.

„Timp de trei sute de ani Enoh a căutat curăția inimii, ca să poată fi în armonie cu cerul... La o astfel de comuniune ne cheamă Dumnezeu. După cum era caracterul lui
Enoh, trebuie să fie și sfințenia de caracter a celor care vor fi răscumpărați dintre oameni la cea de-a doua venire a Domnului.” - Slujitorii Evangheliei, p. 53, 54, cap. O învățătură pentru timpul nostru.

b. Ce i-a fost arătat primului profet din istorie și de ce i s-a încredințat o astfel de viziune? Iuda 14, 15.

Iuda 14 Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi, 15 ca să facă o judecată împotriva tuturor, şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.

„Enoh a fost primul profet al omenirii... Viața lui a fost un exemplu de consecvență creștină. Doar niște buze sfinte ar fi putut rosti cuvintele lui Dumnezeu de acuzare și judecată.” - Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1088.

c. Ce fel de comportament provoacă în mod special mânia lui Dumnezeu în era creștină? Iuda 5–8, 10, 11, 16; Matei 11:20, 23, 24.

Iuda 5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. 6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa. 7 Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic. 8 Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile. 10 Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc, şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte. 11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!16 Ei sunt nişte cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe, şi slăvesc pe oameni pentru câştig.

Matei 11:20 Atunci Isus a început să mustre cetăţile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră. 23 Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi pogorât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. 24 De aceea, vă spun, că în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru ţinutul Sodomei decât pentru tine.

„Soarta Sodomei este o mustrare solemnă, nu doar pentru cei care sunt vinovați de păcate pe faţă, ci pentru toți cei care se poartă în chip ușuratic cu lumina și privilegiile trimise din cer... Va fi mai ușor în ziua judecății pentru orașele din câmpie decât pentru cei care au cunoscut dragostea lui Hristos și totuși s-au întors să aleagă plăcerile
unei lumi de păcat.” - Patriarhi și profeți, p. 165, cap. 14: Distrugerea Sodomei.

 

Marți 2 ianuarie

3. PĂSTRÂNDU-NE PERSPECTIVA

a. Cum și-a menținut Enoh puritatea? 1 Corinteni 15:33; Tit 1:15, 16.

1 Corinteni 15:33 Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.

Tit 1:15 Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le sunt spurcate. 16 Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi, şi netrebnici pentru orice faptă bună.

„[Enoh] nu și-a făcut locuința împreună cu cei răi. Nu s-a stabilit în Sodoma, gândindu-se să salveze Sodoma. El s-a stabilit împreună cu familia sa acolo unde atmosfera urma să fie cât mai curată posibil. Apoi, din când în când, mergea la locuitorii lumii cu solia dată de Dumnezeu. Fiecare vizită pe care o făcea în lume era dureroasă pentru el. El vedea și înțelegea câte ceva din lepra păcatului. După ce proclama solia sa, el lua înapoi cu el în locul său retras pe unii care primiseră avertizarea. Unii din aceștia au devenit biruitori și au murit înainte de a veni potopul. Dar unii trăiseră atât de mult în influența coruptă a păcatului încât nu puteau suporta neprihănirea.” - Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1087, 1088.

„Cu cât era mai mare și mai apăsătoare lucrarea sa, cu atât mai statornice și mai stăruitoare erau rugăciunile [lui Enoh]. El continua să se retragă în anumite perioade din societate. După ce rămânea pentru un timp printre oameni, lucrând pentru a le fi de folos prin instrucțiuni și exemplu, el se retrăgea, pentru a petrece o perioadă în singurătate, flămânzind și însetând după acea cunoștință divină pe care numai Dumnezeu o poate da.” - Slujitorii Evangheliei, p. 52, cap. O învățătură pentru timpul nostru.

b. Ce putem să învățăm noi din atitudinea lui Enoh? Evrei 11:5.

Evrei 11:5 Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.

„Dragostea infinită, de nepătruns, a lui Dumnezeu prin Isus Hristos a devenit subiectul meditației [lui Enoh] zi și noapte. Cu toată ardoarea sufletului său, el căuta să descopere acea dragoste oamenilor printre care locuia...

„Pe măsură ce scenele viitorului erau deschise viziunii sale, Enoh devenea un predicator al neprihănirii, purtând solia lui Dumnezeu la toți cei care auzeau cuvintele de avertizare... „Puterea lui Dumnezeu care lucra prin slujitorul Său era simțită de toți cei care îl auzeau. Unii au dat atenție avertizării și au renunțat la păcatele lor, dar mulțimile și-au bătut joc de mesajul solemn. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să ducă o solie asemănătoare lumii din zilele din urmă și aceasta va fi de asemenea primită cu necredință și batjocură.” - Mărturii, vol. 8, p. 329, 330, cap. Marea noastră nevoie.

 

Miercuri 3 ianuarie

4. DEVENIND ASEMENEA LUI HRISTOS

a. În ce sens a fost scopul lui Enoh un model pentru noi astăzi? Galateni 6:8, 9.

Galateni 6:8 Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică. 9 Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.

„Pe măsură ce trecea an după an, valul de vinovăție umană devenea tot mai adânc, norii judecății divine se strângeau din ce în ce mai întunecați. Totuși Enoh, martorul credinței, și-a păstrat calea, avertizând, stăruind și învățând, luptându-se să întoarcă valul de vinovăție și să oprească fulgerele răzbunării.

“Oamenii din acea generație își băteau joc de nebunia celui care nu căuta să strângă aur și argint sau să construiască proprietăți aici. Dar inima lui Enoh era la comoara veșnică.” - Mărturii, vol. 8, p. 330, cap. Marea noastră nevoie.

b. Ce ar trebui să călăuzească deciziile noastre zilnice? 2 Corinteni 5:7; Osea 14:9.

2 Corinteni 5:7 pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.

Osea 14:9 Cine este înţelept, să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput, să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.

„Cu cât era mai mare nelegiuirea existentă, cu atât mai serios tânjea [Enoh] după căminul lui Dumnezeu. În timp ce era încă pe Pământ, el locuia, prin credință, în împărăția luminii.” - Mărturii, vol. 8, p. 330, 331.

„L-a văzut [Enoh] pe Dumnezeu de partea lui? Doar prin credință. El știa că Domnul era acolo și s-a alipit cu statornicie de principiile adevărului. Noi, de asemenea, trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Când facem aceasta, fețele noastre vor fi luminate de strălucirea prezenței Sale și când ne întâlnim unii cu alții vom vorbi despre puterea Sa, spunând: Lăudat să fie Dumnezeu. Domnul este bun și bun este cuvântul Domnului. Acei care vor fi mutați la cer la încheierea timpului, vor fi cei care sunt în comuniune cu Dumnezeu pe Pământ. Acei care descoperă faptul că viața lor este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu Îl vor reprezenta întotdeauna pe El în practicile vieții lor. Egoismul va fi tăiat din rădăcini. Să realizăm slăbiciunea omenească și să vedem unde eșuează omul în încrederea sa în sine. Vom fi atunci plini de o dorință de a fi chiar ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să fim – curați, nobili și sfinți... A fi asemenea lui Dumnezeu va fi singura dorință a sufletului. Aceasta este dorința care umplea inima lui Enoh. . . . El nu își alegea propria cale, nici nu își urma propria voință, ca și când s-ar fi considerat pe deplin calificat să gestioneze problemele. El se lupta să se conformeze asemănării divine.” - Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1087.

 

Joi 4 ianuarie

5. UN PROCES DE CURĂȚIRE

a. Descrieți triumful final al tuturor celor care împărtășesc scopul lui Enoh. Matei 5:8.

Matei 5:8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

„Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pe care dorește să le reverse asupra celor care caută cu seriozitate ajutorul pe care numai Domnul îl poate da. Privind prin credință la Isus, cerând de la El, crezând că fiecare cuvânt rostit va fi confirmat - în modul acesta a umblat Enoh cu Dumnezeu. El a stat
aproape de partea lui Dumnezeu, ascultând de fiecare cuvânt al Lui.” - Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 1, p. 1087.

„Cât de puțini sunt conștienți că au idoli pe care îi iubesc, că au cultivat păcate! Dumnezeu vede aceste păcate față de care voi puteți fi orbi și lucrează cu ajutorul bisturiului Său curățitor pentru a ajunge în profunzime și a îndepărta aceste păcate cultivate de la voi. Voi toți doriți să alegeți pentru voi înșivă procesul de curățire. Cât de greu este pentru voi să vă supuneți răstignirii eului; dar când lucrarea este cu totul supusă lui Dumnezeu, Celui care cunoaște slăbiciunea și păcătoșenia noastră, El alege calea cea mai bună pentru a înfăptui rezultatele dorite. Printr-o luptă constantă și credință simplă a umblat Enoh cu Dumnezeu. Toți puteți face la fel. Puteți fi convertiți profund și transformați și puteți fi într-adevăr copii ai lui Dumnezeu, bucurându-vă nu doar de cunoștința voii Sale, ci, prin exemplul vostru, conducându-i pe alții pe aceeași cale a ascultării umile și a consacrării.” - Mărturii, vol. 3, p. 543, cap. atoria omului față de semenii săi - Egoismul în familie.

„[Enoh] a trăit într-un veac corupt, când contaminarea morală abunda peste tot în jurul său; totuși și-a educat mintea pentru devoțiune, pentru a iubi curăția. Conversația Sa era despre lucrurile cerești. El și-a educat mintea să alerge în această direcție și a purtat amprenta divină. Înfățișarea lui era luminată de lumina care strălucea de pe fața lui Isus.” - Ibid., vol. 2, p. 122, cap. Privește la Isus.

 

Vineri 5 ianuarie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce ar trebui să realizăm despre generația lui Enoh?
2. Ce trebuie să învățăm din soarta Sodomei?
3. Explicați strategia lui Enoh cu privire la mediul său de viaţă.
4. Cu ce scop în minte a studiat Enoh cuvântul lui Dumnezeu?
5. Cum ne aduce speranță lecția din această săptămână?