Trimester III, 2008

Lecţia 11. Identificând poporul lui Dumnezeu

„Voi insă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie impărătească, un neam sfant, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a caştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din intuneric la lumina Sa minunată.” (1 Petru 2:9).

„Ce indurare, ce dragoste fără seamăn ne-a arătat Dumnezeu nouă, păcătoşilor pierduţi, prin aceea că ne-a unit cu Sine, ca să fim o comoară deosebită pentru El.” – Patriarhi şi profeţi pag. 289 engl. (cap. 25: „Exodul”).

 
Duminică 7 septembrie
1. Un popor deosebit

a. Din toţi locuitorii lumii, cine sunt recunoscuţi ca adevăratul popor al lui Dumnezeu?

1 Petru 2:9 "Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; "

Maleahi 3:17, 18 ""Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte.18. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte""

b. Ce-l face deosebit pe poporul lui Dumnezeu, şi cum este binecuvantat acest privilegiu?  Cum ştim că această deosebire cuprinde şi alegerile noastre alimentare?

Exodul 19:5, 6 "Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; 6. Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.”"

Deuteronomul 14:2 "Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău, şi Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului."

Deuteronomul 26:16-19 "Astăzi, Domnul, Dumnezeul tău, îţi porunceşte să împlineşti legile şi poruncile acestea; să le păzeşti şi să le împlineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău.17. Astăzi, tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile şi rânduielile Lui, şi vei asculta de glasul Lui. 18. Şi azi, Domnul ţi-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ţi-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, 19. şi îţi va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut: întâietate în slavă, în faimă şi în măreţie, şi vei fi un popor sfвnt pentru Domnul, Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.”"

Exodul 15:26 " El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”"

„Obiceiurile noastre in mancare şi băutură arată dacă suntem din lume sau dintre cei pe care Domnul i-a despărţit de lume prin sabia cea puternică a adevărului. Aceştia sunt poporul Său deosebit, plin de ravnă pentru fapte bune… In cazul lui Daniel şi al celor trei tovarăşi ai săi, se află lecţii privitoare la reforma sanitară. Dumnezeu a vorbit in istoria copiilor lui Israel de la care a căutat să reţină alimentaţia cu carne spre binele lor. El i-a hrănit cu paine din cer.” – Testimonies, vol. 6, pag. 372 engl. (cap.: „Redeşteptare in reforma sanitară”).

„In curand, va veni vremea cand trebuie să inţelegem insemnătatea unei diete simple. Nu este departe timpul cand vom fi obligaţi să adoptăm o alimentaţie foarte diferită de alimentaţia noastră prezentă.” – Lucrarea misionară medicală, pag. 281 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).

 
Luni 8 septembrie
2. Urmand calea ingustă ce duce in sus

a. Ce relaţie ar trebui să existe intre conducători şi turma incredinţată grijii lor?

1 Timotei 4:12 "Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, оn purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie."

1 Petru 5:2-4 "Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. 3. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei. 4. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei. "

„Nici unul dintre predicatorii noştri să nu dea un exemplu greşit prin mancarea de carne. Ei şi familiile lor să trăiască la inălţimea luminii reformei sanitare.” – Lucrarea misionară medicală, pag. 281 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).

b. Cum afectează cunoştinţa adevărului, inclusiv a celui privind reforma sanitară, mantuirea noastră şi a acelora care privesc la noi?

1 Timotei 4:16 "Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruie оn aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă."

„Pe măsură ce ne apropiem de incheierea timpului trebuie să ne inălţăm tot mai sus in ce priveşte chestiunea reformei sanitare şi cumpătarea creştină, prezentand-o mai precis şi mai hotărat. Trebuie să ne luptăm continuu să educăm poporul, nu numai prin cuvintele, dar şi prin practica noastră.” – Testimonies vol. 6, pag. 112 engl.

c. Unde duce ascultarea de legile lui Dumnezeu - inclusiv legile Sale naturale?

Isaia 1:19  "De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării;"

1 Petru 1:14-16 "Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele, pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. 15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. 16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”. "

“[1 Corinteni 6:19,20 citat.] Da, suntem proprietatea lui Dumnezeu şi calea ascultării de legile naturii este calea directă spre cer. Acela care este convertit faţă de greşelile in mancare, băutură şi imbrăcăminte este pregătit să audă şi să primească adevărul intr-o inimă bună şi binevoitoare.” Counsels on Health, pag. 222.

d. Cum Işi curăţă Dumnezeu poporul?

Isaia 48:10 " Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei."

1 Petru 1:22 "Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; "

Ioan 16:13  "Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare."

e. Ce chemări au făcut Iosua şi Ilie pentru a asigura credincioşia lui Israel?  Cum este posibil să se facă acelaşi fel de chemare la un angajament de cumpătare?

Iosua 24:15  "Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului”."

1 Regi 18:21 "Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul, şi a zis: „Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!” Poporul nu i-a răspuns nimic."

„Importanţa purtării de grijă faţă de sănătate ar trebui invăţată ca o cerinţă biblică. Ascultarea desăvarşită de poruncile lui Dumnezeu cere conformarea la legile fiinţei… Nimeni nu poate să inţeleagă corect obligaţiile sale faţă de Dumnezeu dacă nu inţelege clar obligaţiile sale faţă de sine ca proprietate a lui Dumnezeu. Cel care rămane in ignoranţă păcătoasă faţă de legile vieţii şi ale sănătăţii, sau care calcă cu bună ştiinţă aceste legi, păcătuieşte impotriva lui Dumnezeu.” – Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pag. 239, 240.

 
Marți 9 septembrie
3. Curăţire şi despărţire finală

a. Ce se va intampla cu toţi cei care persistă in obiceiuri rele?

Osea 4:17 "Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace!"

„Mulţi dintre cei care acum sunt doar pe jumătate convertiţi in ce priveşte consumul de carne se vor indepărta de poporul lui Dumnezeu ca să nu mai umble cu acesta.” – Dietă şi hrană, pag. 382 engl. (1902) (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

b. Ce se va intampla in cele din urmă cu „sfeşnicul” bisericii care continuă in păcat?

Apocalipsa 2:5 "Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti."

Apocalipsa 3:16 "Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea."

„Dumnezeu ii cheamă pe predicatorii Săi să ducă inainte lucrarea reformei hotărate. El caută să-Şi conducă poporul către un nivel mai inalt de acţiune. Biserica să se ridice şi să lumineze. Fiecare familie să practice tăgăduirea de sine, făcand tot ce pot ca să-şi imbunătăţească starea. Cei care sunt cu adevărat de partea Domnului vor fi jertfitori de sine şi plini de abnegaţie. Vor manca şi vor bea spre slava lui Dumnezeu refuzand să-şi strice sufletul şi trupul prin necumpătare. Atunci, starea bisericii va mărturisi că lumina ei nu a fost indepărtată. Dar dacă membrii bisericii nu fac partea desemnată lor de Dumnezeu, mişcarea reformei sănătăţii va inainta fără ei, şi se va vedea că Dumnezeu a indepărtat sfeşnicul de la locul său. Cei care refuză să primească şi să pună in practică lumina vor fi lăsaţi in urmă.” – Manuscript Releases, vol. 13, pag. 339.

c. Ce fel de oameni vor fi pregătiţi să-L vadă pe Hristos?

Efeseni 5:25-27 "Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, 26. ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, 27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană."

„Dacă se renunţă la consumul de carne, dacă gustul este educat in această direcţie, dacă este incurajată plăcerea de a manca fructe şi cereale, in curand va fi aşa cum a intenţionat Dumnezeu să fie la inceput. Poporul Său nu va folosi deloc carne.” – Dietă şi hrană, pag. 82 engl. (cap. 4: „O alimentaţie corespunzătoare”).

„Domnul doreşte să-Şi aducă poporul acolo de unde să nu mai atingă sau să mai guste carnea animalelor moarte… Nu se află nici o siguranţă in consumul cărnii animalelor moarte, iar in scurt timp, laptele vacilor va fi de asemenea exclus din alimentaţia poporului lui Dumnezeu păzitor al poruncilor. In scurt timp nu va mai fi sigur să folosim nimic din ceea ce provine de la animale. Cei care Il cred pe Dumnezeu pe cuvant, şi ascultă de poruncile Sale din toată inima, vor fi binecuvantaţi. El va fi scutul lor de apărate. Insă Domnul nu Se lasă batjocorit.” – Idem., pag. 411 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”).

 
Miercuri 10 septembrie
4. Pregătire serioasă pentru veşnicie

a. Din multele făgăduinţe ale Bibliei, care au adus nădejde şi curaj deosebit in timpul vremurilor grele ale bisericii lui Dumnezeu din toate veacurile?

2 Petru 1:4  "prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte."

Matei 5:5  "Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!"

2 Petru 3:13 "Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea."

b. Ce lucrare face Isus acum in sanctuarul ceresc pentru ca poporul Său să petreacă veşnicia cu El?

Ioan 14: 1-3 "Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. 2. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi."

Romani 8:34 "Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!"

Evrei 7:25 "De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei."

c. Ce este inclus in pregătirea noastră pentru intampinarea lui Hristos?

1 Ioan 3:3 "Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţă, după cum El este curat."

2 Corinteni 7:1 "Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu."

„In lucrarea noastră, ar trebui să se acorde mai multă atenţie reformei cumpătării. Fiecare datorie care cere reformă implică pocăinţă, credinţă şi ascultare. Ea inseamnă ridicarea sufletului la o viaţă nouă şi mai nobilă. In felul acesta, orice reformă adevărată are locul ei in lucrarea soliei ingerului al treilea. In special reforma cumpătării cere atenţia şi sprijinul nostru. La adunările noastre de tabără, ar trebui să atragem atenţia la această lucrare şi să facem din ea o chestiune vie. Ar trebui să prezentăm poporului principiile adevăratei cumpătări şi să invităm persoane să semneze angajamentul cumpătării. Ar trebui să se acorde o mare atenţie celor care sunt inrobiţi de obiceiuri rele. Trebuie să-i conducem la crucea lui Hristos.” – Testimonies, vol. 6, pag. pag. 110 engl. (cap.: „Lucrarea de temperanţă”).

„Satan a luat toate măsurile posibile ca in mijlocul nostru ca popor să nu vină nimic care să ne condamne şi să ne mustre, şi care să ne indemne să dăm la o parte toate rătăcirile noastre. Dar există un popor care va purta chivotul lui Dumnezeu. Unii vor pleca din mijlocul nostru care nu vor mai purta chivotul. Insă aceştia nu pot ridica ziduri care să impiedice adevărul; căci el va merge inainte şi in sus pană la sfarşit. In trecut, Dumnezeu a ridicat bărbaţi, şi El are incă bărbaţi ai ocaziei care aşteaptă, pregătiţi să facă ce le porunceşte El... Atunci cand Dumnezeu Işi aşază Duhul Său asupra oamenilor, ei vor lucra. Ei vor vesti cuvantul Domnului; ei işi vor ridica glasurile asemenea unei trambiţe. Adevărul nu va fi micşorat nici nu-şi va pierde din putere in mainile lor. Ei vor arăta poporului nelegiuirile sale şi casei lui Iacov păcatele sale.” – Mărturii speciale pentru predicatorii evangheliei, pag. 358, 359.

 
Joi 11 septembrie
5. Să răscumpărăm vremea

a. De ce a fost întarziată întoarcerea lui Hristos atât de mulţi ani?

2 Petru 3:9 "Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă."

1 Timotei 2:4 "care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului."

„Nu a fost voinţa lui Dumnezeu ca Israel să pribegească patruzeci de ani in pustie; El a dorit să-i conducă direct in ţara Canaanului şi să-i aşeze acolo, ca popor sfant şi fericit. Insă ‚ei nu au putut intra din pricina necredinţei’ (Evrei 3:19). Din cauza abaterii şi apostaziei lor, ei au pierit in pustie, şi alţii au fost ridicaţi ca să intre in Ţara Făgăduinţei. In acelaşi fel, nu a fost voinţa lui Dumnezeu ca venirea lui Hristos să fie amanată atat de mult şi ca poporul Lui să rămană atat de mulţi ani in această lume de păcat şi durere. Insă necredinţa i-a despărţit de Dumnezeu. Pentru că au refuzat să facă lucrarea pe care le-a dat-o El, alţii au fost ridicaţi ca să vestească solia. Din milă faţă de lume, Hristos intarzie venirea Sa, pentru ca păcătoşii să aibă ocazia să audă avertizarea şi să găsească in El un adăpost inainte de a se revărsa mania lui Dumnezeu.” – Marea luptă, pag. 456.

„De ce a intarziat Domnul atat de mult venirea Sa? Intreaga oştire a cerului aşteaptă să implinească ultima lucrare pentru această lume pierdută, şi totuşi această lucrare aşteaptă. Motivul este pentru că puţinii care mărturisesc că au untdelemnul harului in candelele lor nu au devenit lumini strălucitoare in lume. Motivul este pentru că misionarii sunt puţini.”– Maranata, pag. 53.

 
Vineri 12 septembrie
Întrebări de meditaţie şi de revizuire personală

a. În ce domenii specifice va fi rămăşiţa lui Dumnezeu un popor deosebit?
b. Cum ar trebui ca slujbaşii bisericii să preia un rol conducător in
reforma sanitară?
c. Ce va produce în popor prezentarea principiilor corecte ale
reformei sanitare?
d. Atunci cand inţelegem principiile soliei sănătăţii, ce ar trebui să
fim gata să semănăm?
e. Cum este alimentaţia noastră în legătură cu pregătirea noastră
pentru a doua venire a lui Isus?