Trimester III, 2008

Lecţia 12. Înaintând şi crescând în adevărul present


TEXT CHEIE:
„De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea măcar că le ştiţi şi sunteţi tari in adevărul prezent.” (2 Petru 1:12 engl).


Pentru a ușura studierea lecției, puteți merge direct la studiul zilei accesând butonul respectiv:
(browser-ul Internet Explorer nu suportă această funcție, flosiți — Opera, Mozila Firefox)

 


NOTĂ INTRODUCTIVĂ:„Faptul că-L contemplăm pe Hristos şi neprihănirea Sa nu lasă loc pentru indreptăţire de sine, pentru slăvirea propriei persoane… Există o inaintare continuă in orice stadiu al cunoştinţei de Hristos.” – Inalta noastră chemare, pag. 58.

Duminică 14 septembrie
1. C
opiii lui Avraam: Israelul spiritual

a. Cum trebuie să fie inţelese făgăduinţele lui Avraam de către credincioşii care caută cu seriozitate să-L urmeze pe Hristos şi să moştenească Ţara Făgăduită?

Romani 4:9, 13 "Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire.” 13. În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credinţă."

Galateni 3:29 "Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă."

Ioan 8:39 " „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam”. Isus le-a zis: „Dacă aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam."

„Fariseii se declaraseră copiii lui Avraam. Isus le-a spus că această pretenţie putea fi susţinută numai prin săvarşirea faptelor lui Avraam. Adevăraţii copii ai lui Avraam duc o viaţă de ascultare de Dumnezeu aşa cum şi Avraam a ascultat… O simplă descendenţă lineară din Avraam nu era de nici o valoare. Fără o legătură spirituală cu el, care să se dea pe faţă prin posedarea aceluiaşi spirit, şi săvarşirea aceloraşi fapte, ei nu erau copiii lui. Acest principiu are aceeaşi greutate şi in cazul problemei care a agitate multă vreme lumea creştină – problema succesiunii apostolice. Descendenţa din Avraam era dovedită, nu prin nume şi legături de rudenie, ci prin asemănarea in caracter. Tot astfel şi succesiunea apostolică se intemeiază, nu pe transmiterea autorităţii ecleziastice, ci pe inrudirea spirituală. O viaţă impulsionată de spiritul apostolilor, de credinţa şi invăţătura adevărului vestit de ei, aceasta este adevărata dovadă a succesiunii apostolice. Aceasta ii face pe oameni urmaşii primilor invăţători ai evangheliei.” – Hristos lumina lumii, pag. 466, 467 engl. (cap. 51: „Lumina lumii”).

Luni 15 septembrie
2. Lumina străluceşte tot mai puternic

a. In ce sens ar trebui să fim avertizaţi de greşeala Israelului din vechime?

Evrei 3:19 "Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinţei lor."

„Necredinţa, murmurele şi răscularea din cei patruzeci de ani l-au exclus pe Israel din ţara Canaanului. Aceleaşi păcate intarzie intrarea Israelului modern in Cannanul ceresc. In nici unul din aceste două cazuri nu sunt de vină făgăduinţele lui Dumnezeu. Ci necredinţa, caracterul lumesc, lipsa de consacrare, şi lupta din mijlocul pretinsului popor al Domnului ne-au ţinut in această lume a păcatului şi durerii atat de mulţi ani.” – Selected Messages, vol.1, pag. 69.

b. Ce ii caracterizează pe moştenitorii noului pămant?

Psalmii 37:11 "Cei blânzi moştenesc ţara, şi au belşug de pace."

Isaia 57:15
" Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. ,Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite."

Isaia 66:2  "Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care-l va hotărâ gura Domnului."

c. Ce adevăruri trebuie să acceptăm astăzi dacă suntem intr-adevăr in căutarea unei patrii mai bune? Cum este privilegiată fiecare generaţie prin faptul că i se incredinţează o lumină mai mare?

2 Petru 1:12 "De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi, şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi."

Iuda 3, 20, 21 "Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna. 20. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, 21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică."

„Impotrivirea este partea tuturor celor pe care Dumnezeu ii angajează să prezinte adevăruri prezente care se aplică in mod special timpului lor. Pe vremea lui Luther a existat un adevăr prezent – un adevăr deosebit de important pentru acel timp; există un adevăr prezent pentru biserica de astăzi.” – Marea luptă, pag. 140.
„Fiecare va fi judecat după lumina incredinţată lui.” –
In Heavenly Places, pag. 153.

d. In planul lui Dumnezeu de a da inapoi poporului Său adevărul puţin cate puţin, ce punct special din „adevărul prezent” l-a descoperit El in aceste zile de pe urmă?

Proverbele 4:18 "Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescвnd până la miezul zilei."

Isaia 58: 12-14 "Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi numit ,Dregător de spărturi", ,Cel ce drege drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit." 13. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale оn ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile tale, neândeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, 14. atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit."
Compară cu

Isaia 61:1-4 "Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; 2. să vestesc un an de оndurare al Domnului, şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi; 3. să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie оn locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi ,terebinţi ai neprihănirii", ,un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui." 4. "Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam."

„De atunci de cand Isus a deschis uşa sfintei sfintelor, care conţine chivotul, poruncile strălucesc peste poporul lui Dumnezeu, iar ei sunt incercaţi in privinţa Sabatului… Incercarea prezentă in ce priveşte Sabatul nu putea să vină pană cand nu se incheia lucrarea de mijlocire a lui Isus in sfanta şi pană cand El nu trecea dincolo de perdeaua a doua.” – Experienţe şi viziuni, pag. 42 engl. (subcap.: „Uşa deschisă şi cea inchisă”).

Marți 16 septembrie
3. Inaintare in reforma sanitară

a. In 1858, cum era privită carnea de porc de către credincioşii adventişti şi care era solia sorei White din acea vreme?

„Am văzut că ideile voastre despre carnea de porc nu vor aduce o vătămare dacă le aplicaţi vouă inşivă; insă, după părerea şi raţionamentul vostru, aţi făcut din această chestiune un test, iar acţiunile voastre arată clar credinţa voastră in această privinţă. Dacă Dumnezeu cere poporului Său să se abţină de la carnea de porc, El il va convinge referitor la această chestiune. El este la fel de binevoitor să arate copiilor Săi sinceri datoria lor, după cum este să arate datoria acelor persoane asupra cărora El nu a aşezat povara lucrării Sale. Dacă este de datoria bisericii să se abţină de la carnea de porc, Dumnezeu va descoperi aceasta mai multor persoane, nu doar la două sau trei. El Işi va invăţa biserica despre datoria ei.” – Testimonies, vol. 1, pag. 206, 207 engl. (cap. „Greşeli in dietă”).

b. Cum ne ajută o notă de subsol scrisă de James White să inţelegem contextul citatului de mai sus?

Romani 13:11, 12, 14 "Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. 14. ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele."

„Această mărturie remarcabilă a fost scrisă pe 21 octombrie 1858, cu aproape cinci ani inainte de marea viziune din 1863, in care a fost dată lumina reformei sanitare. Atunci cand a sosit vremea potrivită, subiectul a fost dat intr-un fel in care să mişte pe intregul nostru popor. Cat de minunate sunt inţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu! Ar fi la fel de greşit să fie zorită chestiunea laptelui, a sării şi a zahărului cum era chestiunea consumului de carne de porc in 1858.” – Testimonies, vol. 1, pag. 206 engl. [J. W., notă la ediţia a 2-a], (cap. „Greşeli in dietă”).

c. Cum Îşi conduce Dumnezeu poporul in mod progresiv in cunoştinţa adevărului?

Ioan 16:13  "Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare."

Efeseni 4:11-15  "Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, 12. pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 13. până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 14. ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; 15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos."

„Dumnezeu conduce un popor, nu cateva persoane răspandite ici şi colo, unul crezand aceasta, altul cealaltă. Ingerii lui Dumnezeu fac lucrarea incredinţată lor. Ingerul al treilea conduce şi curăţă un popor, şi ei ar trebui să se mişte cu el in deplină armonie. Unii aleargă inaintea ingerilor care il conduc pe poporul Său; insă ei ar trebui să reconstituie fiecare pas şi, in umilinţă, să nu meargă mai repede decat conduc ingerii. Am văzut că ingerii lui Dumnezeu nu-l conduc pe poporul Său mai repede decat poate primi şi poate asculta de adevărurile importante care ii sunt transmise.” – Testimonies, vol. 1, pag. 207 engl. (cap. „Greşeli in dietă”).

Miercuri 17 septembrie
4. Deosebind principiile cuvantului lui Dumnezeu

a. Cum trebuie să „inaintăm spre desăvarşire” (Evrei 6:1 engl.)?

Proverbele 4:18 "Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei."

2 Petru 1:3-8  "Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, 4. prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte. 5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. 8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos."

„Apostolul [Petru] prezintă inaintea credincioşilor scara progresului creştin, fiecare treaptă reprezentand inaintarea in cunoştinţa de Dumnezeu, iar in urcarea ei nu este nici un loc de oprire.” – Istoria faptelor apostolilor, pag. 530 engl. (cap. 52: „Statornic pană la moarte”).

b. Ce înţelegere greşită a pătruns in lumea creştină cu privire la mancarea necurată?

Faptele Apostolilor 10:10-16  "L-a ajuns foamea, şi a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. 11. A văzut cerul deschis, şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ. 12. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului. 13. Şi un glas i-a zis: "Pietre, scoală-te, taie şi mănâncă." 14. "Nicidecum, Doamne", a răspuns Petru. "Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat." 15. Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: "Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat." 16. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer."

c. Cum a descoperit Dumnezeu adevărata insemnătate a acestei viziuni?

Faptele Apostolilor 10:17-20, 28  "Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei, pe care o avusese, iată că, oamenii trimişi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă, 18. şi au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis şi Petru, găzduieşte acolo. 19. Şi pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: "Iată că te caută trei oameni; 20. scoală-te, pogoară-te, şi du-te cu ei, fără şovăire, căci Eu i-am trimis." 28. "Ştiţi", le-a zis el, Дcă nu este îngăduit de Lege unui Iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam, sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe nici un om spurcat sau necurat."

„Prin viziunea cu faţa de masă ce cobora din cer, şi conţinutul ei, Petru urma să fie curăţat de prejudecăţile lui inrădăcinate impotriva neamurilor; urma să inţeleagă faptul că, prin Hristos, naţiunile păgane deveneau părtaşe la binecuvantările şi privilegiile iudeilor şi, in felul acesta, aveau aceleaşi drepturi. Unii au pretins că această viziune semnifica faptul că Dumnezeu a dat la o parte interdicţia de a se folosi carnea animalelor care fuseseră declarate necurate mai inainte; şi că, de aceea, carnea de porc era bună de mancat. Aceasta este o interpretare foarte ingustă şi complet eronată, şi in directă contradicţie cu raportul biblic al viziunii şi insemnătatea ei. Viziunea cu tot felul de animale ce se aflau pe faţa de masă şi din care i s-a poruncit lui Petru să omoare şi se mănance, fiind asigurat că ceea ce curăţise Dumnezeu nu ar trebui numit necuviincios sau necurat de către el, era o simplă ilustrare care prezenta minţii lui adevărata poziţie a neamurilor; şi că, prin moartea lui Hristos, ele au devenit impreună moştenitoare cu Israelul lui Dumnezeu. Ea i-a transmis lui Petru atat mustrare cat şi invăţătură. Lucrarea lui de pană atunci fusese dedicată in intregime iudeilor; iar el considerase că neamurile erau necurate şi că nu aveau parte de făgăduinţele lui Dumnezeu. Mintea lui era acum condusă să inţeleagă intinderea mondială a planului lui Dumnezeu.” – The Spirit of Prophecy, vol. 3, pag. 327, 328.

 

Joi 18 septembrie
5. Un pas făcut in sus

a. Cum inspiră o lumină biblică inaintată şi redescoperită o schimbare in poziţia credincioşilor in solia celui de-al treilea inger?

Deuteronomul 14:8 "Să nu mâncaţi porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: să-l priviţi ca necurat. Să nu mâncaţi din carnea lor, şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte."

Isaia 65:3, 4  "Spre un popor, care nu conteneşte să Mă mânie în faţă, aducând jertfe în grădini, şi arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiş; 4. care locuieşte în morminte, şi petrece noaptea în peşteri, mâncând carne de porc, şi având în străchini bucate necurate."

Isaia 66:17  "Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri,"zice Domnul." "

„Dumnezeu v-a dat lumină şi cunoştinţă despre care aţi mărturisit că sunteţi incredinţaţi că vine direct de la El, invăţandu-vă să lepădaţi pofta. Ştiţi că folosirea cărnii de porc este contrară poruncii exprese a Sa, poruncă dată nu pentru că dorea să-Şi arate in mod deosebit autoritatea, ci deoarece [acea carne, n.tr.] avea să fie vătămătoare pentru cei care urmau să o consume. Folosirea ei avea să murdărească sangele aşa incat scrofuloza şi alte umori urmau să afecteze sistemul şi să facă intregul organism să sufere. In mod deosebit, avea să slăbească şi să intunece nervii fini şi sensibili ai creierului in aşa fel, incat lucrurile sfinte să nu fie deosebite, ci aşezate la nivelul scăzut al lucrurilor obişnuite. Lumina care arată că boala este cauzată de folosirea acestui fel rău de mancare a venit chiar atunci cand poporul lui Dumnezeu putea să o poarte. Aţi ascultat de lumină?” – Testimonies [1868], vol. 2, pag. 96 engl. (cap.: „Avertizări şi mustrări”).
„Paraziţii mişună in ţesuturile porcului. Dumnezeu a zis despre porc: ‚Să-l priviţi ca necurat. Să nu mancaţi din carnea lui, şi să nu vă atingeţi de trupurile lor moarte.’ (Deuteronomul 14:8). Această poruncă a fost dată intrucat carnea porcului nu este potrivită ca hrană. Porcii sunt animale care se hrănesc cu hoituri şi acesta este singura utilitate a lor. Niciodată, in nici o imprejurare, carnea lor nu trebuia consumată de fiinţele omeneşti. Este imposibil pentru orice fiinţă vie să fie sănătoasă atata timp cat elemental ei natural este murdăria şi cat timp se hrăneşte cu lucruri respingătoare.” –
Divina vindecare, pag. 313, 314 engl. (cap.: „Carnea ca aliment”).

b. De ce avem nevoie de reforma sanitară in pregătirea noastră pentru a doua venire a lui Hristos?

1 Corinteni 6:19, 20  "Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu."

1 Tesaloniceni 5:23  "Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos."

2 Petru 3:14  "De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace."

„Trupurile noastre sunt compuse din ceea ce mancăm; dacă folosim mancare hrănitoare, avem un sange bun, muşchi fermi şi o sănătate viguroasă… Cand se iveşte ziua, lumina este slabă şi pală; dar cand răsare soarele, lumina creşte şi se intăreşte, pană cand razele ei devin o zi deplină. In felul acesta, trebuie să crească lumina creştinului. Astăzi trebuie să ştim mai mult despre Hristos decat am ştiut ieri; trebuie să creştem in har şi in cunoştinţa Domnului şi Mantuitorului nostru; trebuie să ne incredem in El mai mult in incercare.” – The Review and Herald, 14 aprilie 1891.

 

Vineri 19 septembrie
Intrebări de meditaţie şi de revizuire personală

a. De ce a fost amanată atat de mult cea de-a doua venire a lui Hristos?
b. Inţeleg cu adevărat că adevărul lui Dumnezeu este o lumină care progresează şi inaintează – şi că am nevoie să reflectez atitudinea lui A vraam de a păşi inainte prin credinţă atunci cand asupra mea strălucesc raze mai puternice?

c. Cum vedem progresul luminii mai mari cu privire la consumul de carne de porc şi de alte produse necurate?

d. De ce este descoperită lumina in etape şi nu dintr-o dată?
e. Care este singura menire utilă a porcului?

 


„Există multe adevăruri preţioase conţinute in Cuvantul lui Dumnezeu, insă turma are nevoie acum de ‚adevărul prezent’. Am văzut primejdia solilor care fug de punctele importante ale adevărului prezent ca să insiste asupra subiectelor care nu sunt destinate să unească turma şi să sfinţească sufletul.” – Experienţe şi viziuni, pag. 63 engl. (subcap.: „Mesagerii”).

„Ar trebui să nu ne comparăm cu lumea, nici cu părerile oamenilor, nici cu ceea ce am fost inainte de a imbrăţişa adevărul. Insă credinţa noastră şi poziţia noastră in lume, aşa cum sunt ele acum, trebuie să fie comparate cu ceea ce ar fi fost dacă umblarea noastră ar fi fost intotdeauna inainte şi in sus de atunci de cand mărturisim că suntem urmaşii lui Hristos.” – Testimonies, vol. 1, pag. 406 engl. (cap.: „Umblaţi in lumină”).

„Idealul caracterului creştin este cel asemenea lui Hristos. Inaintea noastră este deschisă o cale de inaintare continuă. Avem de atins o ţintă, un standard de caştigat, ceea ce cuprinde tot ce este bun, curat, nobil şi inălţat. Ar trebui să existe o strădanie continuă şi un progres continuu inainte şi in sus către desăvarşirea de caracter…

Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la toate fiinţele omeneşti, sfinţirea voastră. Inaintand pe cale in sus, spre cer, fiecare facultate trebuie păstrată in cea mai sănătoasă stare ca să indeplinească cea mai credincioasă slujire. Puterile cu care Dumnezeu i-a inzestrat pe oameni trebuie incordate.” – Special Testimonies on Education, pag. 207.

„Să stăruim la Domnul in cămin şi in biserică pentru ca să avem curaj, să inaintăm pas cu pas, inainte şi in sus către cer.” – Reflecting Christ, pag. 249.

„Hristos aşteaptă cu o dorinţă arzătoare ca să Se dea pe faţă in biserica Sa. Atunci cand caracterul lui Hristos va fi reprodus in mod desăvarşit in poporul Său, El va veni să-i pretindă ca fiind ai Săi.” – Pildele Domnului Hristos, pag. 69 engl. (cap. 3: „Intii fir verde, apoi spic”).

 

Lecţia 12. Înaintând şi crescând în adevărul present