Trimester III, 2008

Lecţia 4. Rânduieli şi porunci

TEXT CHEIE:„Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat
în Horeb, rânduieli şi porunci, pentru tot Israelul!” (Maleahi 4:4).
________________________________________________

Pentru a ușura studierea lecției, puteți merge direct la studiul zilei accesând butonul respectiv:
(browser-ul Internet Explorer nu suportă această funcție, flosiți — Opera, Mozila Firefox)

 
________________________________________________

NOTĂ INTRODUCTIVĂ: „Acel Dumnezeu care citeşte inima fiecăruia va aduce la lumină lucrurile întunericului acolo unde adesea sunt suspectate cel mai puţin, pentru ca pietrele de poticnire care au împiedicat înaintarea adevărului să fie îndepărtate iar Dumnezeu să aibă un popor curat şi sfânt care să facă de cunoscut rânduielile şi poruncile Sale.” – Testimonies, vol. 1, pag. 333 engl. (cap.: „Nordul statului Wisconsin”).

Duminică 20 iulie
1. Legea lui Dumnezeu în viaţa noastră

    a. Ce obiect din chivotul legământului descoperă caracterul Creatorului nostru?

Matei 22:36-40
" „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”37  Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”38  „Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.39  Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 40  În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.”"

1 Ioan 4:7, 8 " Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu. 8  Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste."

1 Ioan 5:3 " Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu Sunt grele;"

NOTĂ:„Legea lui Dumnezeu este la fel de sfântă ca El Însuşi. Ea este o descoperire a voinţei Sale, o transcriere a caracterului Său, expresia iubirii şi înţelepciunii divine.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 52 engl. (cap. 3: „Ispitirea şi căderea”).
„Dumnezeu prezintă în cuvântul Său condiţiile pe baza cărora fiecare suflet va fi ales pentru viaţa veşnică – ascultarea de poruncile Sale, prin credinţa în Hristos. Dumnezeu alege un caracter care este în armonie cu legea Sa, şi oricine atinge standardul cerinţelor Sale va putea intra în împărăţia slavei.” – Idem., pag. 207 engl. (cap. 19: „Întoarcerea în Canaan”).

     b. Pe lângă o înţelegere clară şi credinţă în adevăr, de ce altceva avem nevoie pentru a fi mântuiţi?

Matei 5:20 "Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor."

Matei 19:17-19 " El i-a răspuns: „Dece mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” 18  „Cari?” I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi: să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; 19  să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”"

Iacov 2:10 "Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate."

Galateni 5:6 "Căci în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa care lucrează prin dragoste."

NOTĂ:„Poţi crede tot adevărul; cu toate acestea dacă principiile lui nu sunt împlinite în viaţa ta, mărturisirea ta nu te va mântui.” – Testimonies, vol. 2, pag. 161 engl. (cap.: „Asuprind pe simbriaş”).
„Neprihănirea despre care a vorbit Hristos înseamnă conformarea inimii şi a vieţii la voinţa descoperită a lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, pag. 310 engl. (cap. 31: „Predica de pe munte”) (rom. cap. Tovărăşia în familie).

top

Luni 21 iulie
2. Explicând decalogul

     a. Din marea Sa dragoste pentru cei care îşi pierduseră înţelegerea cu privire la lega Sa, ce alte lămuriri a mai trimis El??

Deuteronomul 4:1, 2 "Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, ca să trăiţi, şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul, Dumnezeul părinţilor voştri. 2  Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu. "

NOTĂ:„[Dumnezeu] a venit chiar mai aproape de poporul Său, care erau repede duşi în rătăcire, şi nu dorea să-i lase numai cu cele zece precepte ale Decalogului. El i-a poruncit lui Moise să scrie, aşa cum îi va spune, porunci şi legi, dând instrucţiuni amănunţite cu privire la ce le cerea El să facă, şi prin aceasta să fie păzite cele zece precepte pe care El le săpase pe tablele de piatră. Aceste instrucţiuni şi cerinţe speciale erau date pentru a-l atrage pe cel rătăcitor la ascultarea de legea morală, pe care este atât de mult predispus să o calce.
Dacă omul ar fi păzit legea lui Dumnezeu, aşa cum a fost dată lui Adam după cădere, cum a fost păstrată în corabie de către Noe şi păstrată de Avraam, nu ar fi fost nevoie de rânduiala tăierii împrejur. Iar dacă urmaşii lui Avraam ar fi păstrat legământul, pentru care tăierea împrejur era un semn sau un zălog, ei nu ar fi căzut în idolatrie, nici nu ar fi fost lăsaţi să meargă în Egipt şi nu ar fi fost nevoie ca Dumnezeu să vestească legea Sa de pe Sinai şi să o sape pe tablele de piatră şi să o apere prin instrucţiunile hotărâte date lui Moise prin rânduieli şi porunci.
Moise a scris aceste rânduieli şi porunci din gura lui Dumnezeu în timp ce era cu El pe munte. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi ascultat de principiile celor Zece Porunci, nu ar fi fost nevoie de instrucţiuni speciale date lui Moise, pe care el le-a scris într-o carte, cu privire la datoria lor faţă de Dumnezeu şi unii faţă de alţii. Instrucţiunile desluşite pe care Domnul le-a dat lui Moise referitoare la datoria poporului Său unii faţă de alţii, şi faţă de străin, sunt principiile celor Zece Porunci, simplificate şi date într-un mod desluşit,aşa încât să nu se rătăcească.” – The Spirit of Prophecy, vol. 1, pag. 264, 265.

     b. Întrucât rânduielile doar explicau legea lui Dumnezeu, includeau ele mai mult decât scrierile lui Moise? Vor fi ele incluse în dregerea spărturii din legea lui Dumnezeu?

Isaia 8:20 " La lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta."

2 Regi 17:13 "Domnul a înştiinţat pe Israel şi Iuda prin toţi proorocii Lui, prin toţi văzătorii, şi le-a zis: „Întoarceţi-vă de la căile voastre cele rele, şi păziţi poruncile şi rânduielile Mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinţilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei proorocii  .”"

Luca 24:44, 45 "Apoi le-a zis: „Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi.” 45  Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile."

Isaia 58:12 " Căci fărădelegile noastre Sunt multe înaintea Ta, şi păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră; fărădelegile noastre Sunt cu noi, şi ne cunoaştem nelegiuirile noastre."

NOTĂ:”Legea lui Dumnezeu a fost dată pentru îndreptarea conduitei noastre, şi este larg cuprinzătoare în principiile ei. Nu există nici un păcat, nici o lucrare a nedreptăţii, care să scape de condamnarea legii. Marea carte a legii este adevărul şi numai adevărul.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 316.

Marți 22 iulie
3. Rânduieli care nu sunt bune

    a. A dat vreodată Dumnezeu rânduieli care să nu fie spre binele omenirii – şi dacă da, de ce? Numiţi un astfel de exemplu cu privire la folosirea cărnii ca
aliment. 

Ezechiel 20:19-26 "Eu Sunt Domnul, Dumnezeul vostru; umblaţi întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele, şi împliniţi-le. 20  Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele Sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu Sunt Domnul, Dumnezeul vostru!” 21  Dar fiii s-au răzvrătit şi ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit şi n-au împlinit poruncile Mele pe care trebuie să le împlinească omul, ca să trăiască prin ele, şi au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotiva lor în pustie. 22  Dar Mi-am tras mâna înapoi, şi am avut în vedere Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt. 23  În pustie, Mi-am ridicat iarăşi mâna spre ei, şi le-am jurat că am să-i împrăştii printre neamuri, şi să-i risipesc în felurite ţări, 24  pentru că n-au împlinit poruncile Mele, şi au lepădat învăţăturile Mele, au pângărit Sabatele mele, şi şi-au întors ochii spre idolii părinţilor lor. 25  Ba încă le-am dat şi legi care nu erau bune, şi porunci prin care nu puteau să trăiască. 26  I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc pe toţi întâii lor născuţi; am vrut să-i pedepsesc astfel, şi să le arăt că Eu Sunt Domnul.”"

Psalmii 81:11, 12 "Dar poporul Meu n-a ascultat glasul Meu, Israel nu M-a ascultat. 12  Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor, şi au urmat sfaturile lor."

Deuteronomul 12: 20, 21 " Când Domnul, Dumnezeul tău, îţi va lărgi hotarele, cum ţi-a făgăduit, şi dorinţa să mănânci carne te va face să zici: „Aş vrea să mănânc carne!” vei putea să mănânci după dorinţa ta. 21  Dacă locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Şi aşeze acolo Numele, este departe de tine, vei putea să tai vite din cireadă şi din turmă, cum ţi-am poruncit, şi vei putea să mănânci din ele în cetăţile tale, după dorinţa ta."

NOTĂ:„În acest caz [atunci când prepeliţele au fost aduse de vânt în tabăra lui Israel], Domnul a dat poporului ceea ce nu era pentru cel mai mare bine al lor, pentru că ei doreau aceasta. Ei nu doreau să se supună şi să primească de la Domnul numai acele lucruri care aveau să se dovedească a fi spre binele lor.” – Dietă şi hrană, pag. 377 engl. (cap. 23: “Carnea ca aliment”).
„Deoarece [israeliţii] erau atât de hotărâţi să mănânce carnea animalelor moarte, [Dumnezeu] le-a dat tocmai alimentaţia pe care o reţinuse de la ei.” – Lucrarea misionară medicală, pag. 277 engl. (Partea a XV-a: „Alimentaţia şi sănătatea”).

    b. De ce dă Dumnezeu anumite legi care sunt împotriva principiilor Sale eterne?

Ezechiel 14:1-5 "Cîţiva din bătrânii lui Israel au venit la mine şi au şezut înaintea mea. 2  Şi Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 3  „Fiul omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă, şi îşi pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să Mă las Eu să fiu întrebat de ei? 4  De aceea vorbeşte-le, şi spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Orice om din casa lui Israel, care îşi poartă idolii în inimă, şi care îşi pironeşte privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui-dacă va veni să vorbească proorocului, Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimei idolilor lui, 5  ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel, care s-au depărtat de Mine din pricina tuturor idolilor.”"

Marcu 10:5 "Isus le-a zis: „Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta."

NOTĂ:„Păcatul este călcarea legii, iar braţul care acum este puternic ca să mânuiască va fi tare ca să pedepsească atunci când păcătosul depăşeşte hotarele care limitează îngăduinţa divină. Cel care refuză să caute viaţa, care nu doreşte să cerceteze Scripturile ca să vadă ce este adevărul, ca să fie condamnat în acţiunile lui, va fi lăsat pradă orbirii minţii şi înşelăciunilor lui Satan. În aceeaşi măsură în care cel căit şi ascultător este apărat de dragostea lui Dumnezeu, cel necăit şi neascultător va fi lăsat pradă rezultatului propriei ignoranţe şi împietririi inimii lui, pentru că nu a primit dragostea adevărului ca să poată fi mântuit.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 313.
„Dumnezeu nu caută la faţa omului; însă în fiecare generaţie cei care se tem de Domnul şi lucrează neprihănirea sunt primiţi de El; în timp ce acei care sunt murmurători, necredincioşi şi răzvrătiţi, nu vor avea favoarea sau binecuvântările Sale făgăduite celor care iubesc adevărul şi umblă în el. Cei care au lumină şi nu o urmează, ci sunt nepăsători faţă de cerinţele lui Dumnezeu, vor vedea că binecuvântările lor vor fi schimbate în blesteme, iar îndurările lor, în judecăţi. Dumnezeu doreşte ca noi să învăţăm umilinţa şi ascultarea când citim istoria Israelului din vechime, care a fost poporul Său deosebit, ales, dar care şi-a adus nimicirea urmând propriile căi.” – Dietă şi hrană, pag. 379 engl. (cap. 23: “Carnea ca aliment”).

Miercuri 23 iulie
4. Exemple de rânduieli bune

    a. Întrucât unele din rânduielile bune au de a face cu reforma în dietă, care este rezultatul ascultării de ele?

Genesa 1:29 " Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.”"

Exodul 15:25, 26 "Moise a strigat către Domnul; şi Domnul i-a arătat un lemn pe care l-a aruncat în apă. Şi apa s-a făcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi şi porunci, şi acolo l-a pus la încercare. 26  El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu Sunt Domnul, care te vindecă.”"

NOTĂ:„Importanţa îngrijirii de sănătate ar trebui predată ca o cerinţă a Bibliei. Ascultarea desăvârşită de poruncile lui Dumnezeu cere conformarea la legile fiinţei.” – Sfaturi către părinţi, educatori şi elevi, pag. 239.
„[Domnul] a făcut un legământ [cu poporul Său], că dacă ei Îl ascultă în toate lucrurile, El îi va apăra de boală.” – Selected Messages, vol. 2, pag. 412.

    b. Cum arată Noul Testament că rânduielile referitoare la sănătate afectează atât trupul cât şi sufletul?

3 Ioan 2 "Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău."

1 Corinteni 6:19, 20 "Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu Sunteţi ai voştri? 20  Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care Sunt ale lui Dumnezeu."

NOTĂ: „În pregătirea unui popor pentru cea de-a doua venire a Domnului trebuie îndeplinită o mare lucrare prin promulgarea principiilor de sănătate. Poporul trebuie instruit cu privire la nevoile organismului fizic şi la importanţa vieţuirii sănătoase aşa cum se arată în Scriptură, pentru ca trupurile pe care le-a creat Dumnezeu să fie prezentate Lui ca o jertfă vie, pregătite să-I ofere un serviciu ce poate fi primit de El. O mare lucrare este de făcut pentru omenirea suferindă în ce priveşte uşurarea suferinţelor prin folosirea metodelor naturale pe care le oferă Dumnezeu şi învăţându-i cum să prevină boala prin îndreptarea poftelor şi a patimilor. Oamenii ar trebui învăţaţi că încălcarea legilor naturii înseamnă călcarea legilor lui Dumnezeu.” – Testimonies, vol. 6, pag. 224, 225 engl. (cap.: „Scopul lui Dumnezeu cu sanatoriile noastre”).
„Ştiinţa educaţiei include atât de multă cunoştinţă a fiziologiei cât se poate obţine. Nimeni nu poate înţelege corect obligaţiile lui faţă de Dumnezeu dacă nu înţelege clar obligaţiile lui faţă de sine ca proprietate a lui Dumnezeu. Cel care rămâne în neştiinţă păcătoasă faţă de legile vieţii şi ale sănătăţii sau cel care le violează cu bună ştiinţă păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu.” – Sfaturi către părinţi, educatori şi elevi, pag. 239, 240.
„Întotdeauna să fie păstrat înaintea minţii faptul că marele scop al reformei în igienă este de a asigura cea mai înaltă dezvoltare posibilă a minţii, sufletului şi trupului. Toate legile naturii – care sunt legile lui Dumnezeu – sunt pentru binele nostru. Ascultarea de ele va promova fericirea noastră în această viaţă şi ne va ajuta în pregătirea noastră pentru viaţa viitoare.” – Christian Temperance and Bible Hygiene, pag. 120.

Joi 24 iulie
5. Rânduieli veşnice

    a. Ce se spune despre rânduieli în aceste zile de pe urmă – şi despre rezultatele care urmează dacă poporul lui Dumnezeu ascultă de ele
?

Maleahi 4:2, 4 "Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd. 4 Aduceţi-vă aminte de legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb, rânduieli şi porunci, pentru tot Israelul!"

NOTĂ: „Ca urmare a călcării continue, legea morală a fost repetată într-o grandoare înfricoşătoare de pe Sinai. Hristos i-a dat lui Moise preceptele religioase care trebuia să stăpânească în viaţa de fiecare zi. Aceste rânduieli au fost date în mod explicit ca să păzească cele zece porunci. Ele nu erau nişte simboluri care să înceteze odată cu moartea lui Hristos. Ele trebuia să fie obligatorii pentru oamenii din toate secolele cât va exista timp. Aceste porunci erau impuse de puterea legii morale şi ele explicau clar şi lămurit legea.” – Comentarii biblice VT, pag. 46.
„Când bărbaţii, femeile şi copiii vestesc evanghelia, Domnul va deschide ochii orbilor ca să vadă rânduielile Sale, şi va scrie pe inima celui cu adevărat pocăit legea Sa. Spiritul cel însufleţitor al lui Dumnezeu, care lucrează prin instrumentele omeneşti, îi conduce pe credincioşi ca să fie un singur gând, un singur suflet, iubind în unire pe Dumnezeu şi păzind poruncile Sale – pregătindu-se aici jos pentru înălţarea la cer.” – Comentarii biblice NT, 321.
   

   
b. Ce ce reprezintă aceste rânduieli o parte din lucrarea de restaurare ce trebuie îndeplinită de către poporul reprezentat prin Ilie în aceste zile de pe urmă??

Maleahi 4:5, 6 "Iată, vă voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. 6  El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!"

Matei 11:14 " Şi, dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie, care trebuia să vină"
NOTĂ: „Cei care pregătesc calea pentru cea de-a doua venire a lui Hristos sunt reprezentaţi prin credinciosul Ilie, după cum Ioan a venit în spiritul lui Ilie ca să pregătească lui Hristos calea pentru prima Sa venire. Marele subiect al reformei trebuie agitat, iar mintea publicului trebuie trezită. Cumpătarea în toate lucrurile trebuie legată de solie, pentru a-l întoarce pe poporul lui Dumnezeu de la idolatria lui, de la lăcomia lui în mâncare, de la extravaganţa lui în îmbrăcăminte şi alte lucruri.” – Testimonies, vol. 3, pag. 62 engl. (cap.: „Cauza în New York”).
„Mulţi nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu, totuşi mărturisesc că fac aceasta. Dacă ar fi credincioşi ca să asculte de toate rânduielile lui Dumnezeu ar avea o putere care ar convinge inimile celor necredincioşi.” – Idem., vol. 2, pag. 446, 447 engl. (cap.: „Un apel către biserică”).
“Instrucţiunile date lui Moise pentru Israelul din vechime, cu indicaţiile lor tăioase şi rigide, trebuie să fie studiate şi împlinite de către poporul lui Dumnezeu de astăzi.” C.B. vol. 1, p. 1103.
„Cum putem să trecem atât de indiferenţi, alegând propria noastră cale, urmând ceea ce vedem cu proprii ochii, şi depărtându-ne tot mai mult de Dumnezeu, aşa cum au făcut evreii? Dumnezeu nu poate face lucruri mari pentru poporul Său din cauza împietririi inimii lor şi a necredinţei păcătoase.” – Dietă şi hrană, pag. 379 engl. (cap. 23: „Carnea ca aliment”). 

top

Vineri 25 iulie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

a. De ce aşteaptă Dumnezeu mai mult decât o acceptare intelectuală a adevărului?
b. Cum l-a refamiliarizat pe poporul Său cu principiile legii Sale?
c. Din cauza răzvrătirii faţă de voinţa descoperită a lui Dumnezeu, ce a fost prezentat poporului şi cu ce rezultat?
d. Care sunt unele din exemplele speciale de statute bune?
e. Înainte de întoarcerea lui Hristos, ce este inclus în procesul de restaurare?