Trimester III, 2008

Lecţia 5. Două legi

TEXT CHEIE:„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.” (Galateni 3:24).


Pentru a ușura studierea lecției, puteți merge direct la studiul zilei accesând butonul respectiv:
(browser-ul Internet Explorer nu suportă această funcție, flosiți — Opera, Mozila Firefox)

 


NOTĂ INTRODUCTIVĂ:„[Galateni 3:24 citat]... Duhul Sfânt prin apostolul [Pavel] vorbeşte în special despre legea morală. Legea ne descoperă păcatul, şi ne face să simţim nevoia noastră de Hristos şi de a alerga la El ca să ne dea pacea şi iertarea prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul nostru Isus Hristos.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 234.

 

Duminică 27 iulie
1. LEGEA MORALĂ VEŞNICĂ

a. Care a fost unul din scopurile pentru care a venit Isus în această lume? Din ce ne-a mântuit El? Cum putem recunoaşte păcatul în viaţa noastră?

Matei 1:21 “Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru cã El va mântui pe poporul Lui de pãcatele sale.

Romani 3:20Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.

Romani 7:7, 12Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!” 12. Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.

Psalmii 19:7Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.

NOTĂ:„Isus a fost înălţat pe cruce pentru că legea era neschimbătoare, pentru că omul nu putea fi mântuit decât prin ascultare de preceptele ei.” – Hristos lumina lumii, pag. 736 engl. (cap. 77: „În sala de judecată a lui Pilat”).
„Prin ascultarea desăvârşită [a lui Hristos], El a făcut posibil ca fiecare fiinţă omenească să asculte de poruncile lui Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pag. 312 engl. (cap. 24: „Fără haină de nuntă”).
„Fără lege, oamenii nu au o înţelegere corectă despre curăţia şi sfinţenia lui Dumnezeu sau despre propria lor vinovăţie şi necurăţie. Ei nu au o convingere adevărată despre păcat şi nu simt nevoia de pocăinţă.” – Marea luptă, pag. 466.

    b. Cum S-a raportat Hristos la legea morală? Ce a scris Pavel despre legea morală?

Isaia 42:21Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată

Matei 5:17-20, 27, 28 “Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.20. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. 27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.”28. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.”

Luca 16:17, 18 “Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frîntură de slovă din Lege. 18  Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă, preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, preacurveşte.”

Romani 2:12, 13, 17, 21-27 “Toţi cei ce au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecaţi după lege. 13  Pentru că nu cei ce aud Legea, Sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi neprihăniţi.21  tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduieşti: „Să nu furi” furi? 22  Tu care zici: „Să nu preacurveşti” preacurveşti? Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuieşti templele? 23 Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? 24  Căci „din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri” după cum este scris. 25  Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, dacă împlineşti Legea; dar dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. 26  Dacă deci, cel netăiat împrejur păzeşte poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? 27  Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te va osîndi el pe tine, care o calci, cu toate că ai slova Legii şi tăierea împrejur? ”

Romani  3:31 “Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.”

Romani 8:7 “Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.”

NOTĂ:„Satan caută să nimicească forţa celor Zece Porunci, îndemnându-i pe agenţii lui să declare că Hristos le-a pironit pe crucea Sa. Crucea este nu argument imuabil al caracterului neschimbător al legii lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru ca să poată fi deschisă o cale pentru mântuirea păcătosului, prin îndeplinirea pretenţiei legii călcate.” – The Signs of the Times, 12 martie 1896.

 

Luni 28 iulie
2. DESPRE CARE LEGE ESTE VORBA?

    a. Care lege este numită legea „un îndrumător”, şi de ce?

Galateni 3:24 “Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.”

NOTĂ:„Atunci când mintea este atrasă de crucea de pe Calvar, Hristos este văzut cu o privire imperfectă pe crucea ruşinii. De ce a murit? Ca urmare a păcatului. Ce este păcatul? Călcarea legii. Atunci ochii sunt deschişi să vadă caracterul păcatului. Legea este călcată, dar nu-l poate ierta pe călcătorul ei. Ea este îndrumătorul nostru şi condamnă în vederea pedepsirii. Unde se află remediul? Legea ne conduce către Hristos care a fost atârnat pe cruce ca să poată oferi neprihănirea Sa omului căzut şi păcătos.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 341.
„Care lege este îndrumătorul care ne aduce la Hristos? Eu răspund:
Atât codul ceremonial cât şi cel al celor zece porunci. Hristos a fost temelia întregului sistem iudaic. Moartea lui Abel a fost ca urmare a refuzului lui Cain de a primi planul lui Dumnezeu în şcoala ascultării pentru a fi mântuit prin sângele lui Isus Hristos, înfăţişat prin jertfele care indicau spre Hristos. Cain a refuzat vărsarea sângelui care simboliza sângele lui Hristos, care urma să fie vărsat pentru lume. Această întreagă ceremonie era pregătită de Dumnezeu, iar Hristos a devenit temelia întregului sistem. Acesta reprezintă începutul lucrării ei ca îndrumătorul care îi aduce pe oamenii păcătoşi să-L respecte pe Hristos, Temelia întregului sistem iudaic. Toţi cei care îndeplineau serviciul legat de sanctuar erau educaţi în mod constant cu privire la intervenţia lui Hristos în favoarea omenirii. Scopul acestui serviciu era să dea naştere, în toate inimile, la dragoste faţă de legea lui Dumnezeu, care este legea împărăţiei Sale. Jertfa era o pildă a dragostei lui Dumnezeu descoperite în Hristos – în victima suferindă şi pe moarte, care a luat asupra Sa păcatul de care era vinovat omul, cel fără de păcat a fost făcut păcat pentru noi.” – Idem., 233.

    b. Ce spune Biblia despre legea ceremonială?

Efeseni 2:15 “şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace;”

Coloseni 2:14 “A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.”

Evrei 10:1 “În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe, care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie.”

NOTĂ:„Legea ceremonială avea un scop anume în planul lui Hristos pentru mântuirea omenirii. Sistemul tipic de daruri şi jertfe a fost stabilit ca prin aceste servicii păcătosul să poată distinge marea jertfă, Hristos.” – Credinţa prin care trăiesc, pag. 106.

 

Marți 29 iulie
3. UMBRE ALE LUCRURILOR VIITOARE

    a. De ce a luat sfârşit legea ceremonială – umbra lucrurilor viitoare?

Coloseni 2:16, 17, 20 „Nimeni, deci, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 17  care Sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 20  Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea:”

Evrei 10:4 „căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.”

Evrei  9: 11, 12, 15 „ Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâni, adică nu este din zidirea aceasta; 12  şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul preaSfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. 15  Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi, să capete veşnica moştenire, care le-a fost făgăduită.”

NOTĂ:„Sunt mulţi cei care încearcă să amestece aceste două sisteme [de lege], folosind versete care vorbesc despre legea ceremonială, ca să dovedească faptul că legea morală a fost desfiinţată; însă aceasta este o denaturare a Scripturii. Deosebirea dintre cele două sisteme este mare şi clară. Sistemul ceremonial era compus din simboluri care indicau spre Hristos, spre jertfa Sa şi slujba Sa de preot. Legea rituală, cu jertfele şi ceremoniile ei, trebuia îndeplinită de către evrei până când tipul avea să se întâlnească cu anti-tipul în moartea lui Hristos, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Atunci, toate jertfele urmau să înceteze. Această lege a fost ştearsă şi pironită pe cruce de către Hristos. (Coloseni 2:14).” – Patriarhi şi profeţi, pag. 365 engl. (cap. 32: „Legea şi legămintele”).
„Poporul lui Dumnezeu, pe care El îl numeşte comoara Sa deosebită, a fost privilegiat cu un sistem dublu de lege; legea morală şi cea ceremonială. Prima indică înapoi spre creaţiune pentru a menţine vie amintirea viului Dumnezeu care a făcut lumea, ale cărei cereri sunt obligatorii pentru toţi oamenii şi care va exista de-a lungul timpului şi al veşniciei. Cealaltă, a fost dată din cauză că omul a călcat legea morală, iar ascultarea de ea consta în jertfe care indicau la răscumpărarea viitoare. Fiecare este clară şi deosebită de cealaltă.” – Comentarii biblice NT, pag. 170.

    b. Cine a fost printre primii care au adus un animal ca jertfă şi ce reprezintă aceasta?

Evrei 11:4 “Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, cu toate că este mort.”

Ioan 1:29 “A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Evrei 9:28 “ tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.”

NOTĂ:„Serviciul tipic şi ceremoniile legate de el au fost desfiinţate la cruce. Mielul antitipic al lui Dumnezeu devenise o jertfă pentru omul vinovat, iar realitatea a făcut ca umbra să înceteze.” – Comentarii biblice NT, pag.122.
„Mântuitorul nostru, în viaţa şi moartea Sa, a împlinit toate profeţiile care indicau spre Sine, şi a fost esenţa tuturor reprezentărilor şi umbrelor înfăţişate.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 231.

 

Miercuri 30 iulie
4. SÂNGELE LUI HRISTOS ÎN SIMBOLURI

    a. De ce se cereau jertfe de animale?

Evrei 9:22 “Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare.”

Evrei 10:10-14 “Prin această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna. 11  Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare zi, şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care niciodată nu pot şterge păcatele, 12  El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu, 13  şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui. 14  Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce Sunt sfinţiţi.”

NOTĂ:„În planul de răscumpărare trebuie să existe vărsare de sânge, pentru că moartea trebuie să vină ca urmare a păcatului omului. Animalele pentru jertfe trebuia să-l prefigureze pe Hristos. În victim înjunghiată, omul trebuia să vadă împlinirea la momentul respectiv a cuvântului lui Dumnezeu: ‚Veţi muri cu siguranţă.’ Iar vărsarea de sânge de la victimă simboliza ispăşirea.” – The Review and Herald, 3 martie 1874.
„Jertfele şi sacrificiile au fost rânduite de Dumnezeu spre a fi pentru om o continuă amintire şi o recunoaştere plină de pocăinţă a păcatului său, cum şi o mărturisire a credinţei sale în Răscumpărătorul făgăduit. Ele aveau rolul de a imprima în neamul omenesc căzut adevărul solemn că păcatul a fost acela care a adus moartea.” – Patriarhi şi profeţi, pag. 68 engl. (cap. 4: „Planul de mântuire”).

    b. După ce copiii lui Israel au suferit în timpul robiei din Egipt, ce serviciu special a fost introdus pentru a-L reprezenta pe Isus Hristos într-un mod mai specific?

Leveticul 23:5 “În luna întâia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele două seri, vor fi Paştele Domnului.”

1 Corinteni 5:7, 8 “Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi Sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit. 8  Să prăznuim, deci, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.”

NOTĂ:„Dorinţa lui Hristos a fost ca să lase ucenicilor Săi o rânduială care să facă pentru ei exact ceea ce aveau nevoie – să-i ajute să se desprindă de ritualurile şi ceremoniile în care se angrenaseră, considerându-le importante, şi pe care primirea evangheliei le făcea fără putere. A continua aceste ritualuri însemna o insultă la adresa lui Iehova.” – Comentarii biblice NT, pag. 90.
„[Hristos] a păstrat legea morală şi a înălţat-o răspunzând la pretenţiile ei ca reprezentant al omului. Cei din Israel care s-au întors la Domnul şi L-au primit pe Hristos ca realitatea simbolizată prin jertfele tip, au văzut sfârşitul a ceea ce trebuia să fie abolit.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 231.

    c. Ce nu putea să împlinească sângele animalelor? Numai cum se obţine curăţirea desăvârşită?

Evrei 7:19 “ căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit-şi pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne apropiem de Dumnezeu.”

Evrei 10:4 “căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.”

Faptele Apostolilor 4:12 “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.””

Faptele Apostolilor 10:43 “ Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.””

P.S. (sdarm.md) –
în lecţiile tipărite trimiterea din Faptele Apostolilor 9:43, trebuie corectată în Faptele Apostolilor 10:43

Ioan 1:29 “A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

Joi 31 iulie
5. CURMAT

    a. Ce a fost atât de greu pentru naţiunea iudaică să înţeleagă de multe ori în istoria ei? De ce? Ca urmare, ce au înţeles primii creştini?

Isaia 1:11-15 “ „Ce-Mi trebuie Mie mulţimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de arderile-de-tot ale berbecilor, şi de grăsimea viţeilor; nu-Mi place sângele taurilor, oilor şi ţapilor. 12  Când veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, cine vă cere astfel de lucruri, ca să-Mi spurcaţi curţile? 13  Nu mai aduceţi daruri de mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie! Nu vreau luni noi, Sabate şi adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea! 14  Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. 15  Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi ori cât de mult v-aţi ruga, n-ascult: căci mâinile vă Sunt pline de sânge!””

Isaia 1:6 “Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos: ci numai răni, vânătăi şi carne vie, ne stoarse, ne legate, şi ne alinate cu untdelemn:”

NOTĂ:„Evreii se mândriseră cu serviciile lor instituite de Dumnezeu; şi ei au concluzionat că dacă Dumnezeu a specificat o dată modul ebraic de închinare, era imposibil ca El să autorizeze vreodată o schimbare în oricare dintre clauzele lui. Ei au hotărât că religia creştină trebuia să se lege de legile şi ceremoniile iudaice. Ei distingeau cu greutate sfârşitul a ceea ce fusese desfiinţat de moartea lui Hristos şi înţelegeau cu greu că toate jertfele lor nu făcuseră altceva decât să prefigureze moartea Fiului lui Dumnezeu, în care tipul s-a întâlnit cu anti-tipul lăsând fără valoare ceremoniile şi sacrificiile religiei iudaice, instituie de Dumnezeu.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 64, 65.
„[Pavel] ştia că ceremoniile tip aveau să înceteze în curând, întrucât ceea ce simbolizaseră ele avusese loc, iar lumina evangheliei îşi revărsa slava peste religia iudaică, dând o nouă semnificaţie vechilor ei ritualuri.” – Idem., pag. 65.
„[În Faptele Apostolilor 15:13-29], ... decizia [apostolului Iacov] era ca legea ceremonială, şi în special rânduiala tăierii împrejur, să nu fie în nici un caz impusă neamurilor, nici măcar
recomandată lor.” – Idem., pag. 69.

    b. Deşi Iudeii au folosit sistemul de jertfe ca o autorizare a păcatului, ce fel de jertfe căuta în realitate Dumnezeu?

Psalmii 51:17-19 “Jertfele plăcute lui Dumnezeu Sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită. 18  În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului, şi zideşte zidurile Ierusalimului! 19  Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot şi jertfe întregi; atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.”

Isaia 1:16-18 “„Spălaţi-vă, deci, şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! 17  Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!” 18  „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmîzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşuii ca purpura, se vor face ca lîna.”

NOTĂ:„Pavel nu şi-a luat obligaţia de a ţine şi nici nu a impus convertiţilor lui ceremoniile şi obiceiurile iudeilor, cu diferitele lor forme, tipuri şi jertfe; şi aceasta pentru că a recunoscut că jertfa desăvârşită şi finală fusese adusă prin moartea Fiului lui Dumnezeu. Sosise timpul pentru o lumină şi o cunoştinţă mai clară. Şi deşi educaţia timpurie a lui Pavel îi întunecase ochii faţă de această lumină şi l-a făcut să se împotrivească lucrării lui Dumnezeu cu înverşunare, totuşi când Hristos i s-a descoperit pe drumul spre Damasc i-a fost schimbat întregul curs al vieţii. Caracterul şi faptele sale au devenit acum o ilustrare remarcabilă a celor ale Domnului său divin. Învăţătura lui conducea mintea la o viaţă spirituală mai activă, care îl purta pe credincios deasupra ceremoniilor... El predica crucea lui Hristos.” – Sketches From the Life of Paul, pag. 105.


Vineri 1 august
ÎNTREBĂRI DE MEDITAŢIE ŞI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

a. De ce trebuie să avem o înţelegere clară a principiilor celor Zece Porunci?
b. De ce a făcut moartea lui Hristos ca legea ceremonială să nu mai fie valabilă?
c. Ce facem noi de fapt atunci când continuăm să păzim legea ceremonială – inclusiv Paştele – după răstignire?
d. De al cui sânge avem nevoie pentru a avea o curăţire efectivă de păcat?
e. Întrucât există rânduieli legate direct de legea ceremonială, cât şi de legea morală, pe care trebuie să le studiem şi să le implementăm astăzi?


„Evreii se familiarizaseră cu jertfa de sânge, şi aproape că pierduseră din vedere faptul că păcatul făcea necesară toată această vărsare de sânge al animalelor. Ei nu vedeau să el prefigura sângele scumpului Fiu al lui Dumnezeu, care urma să fie vărsat pentru viaţa lumii.” – Hristos lumina lumii, pag. 589, 590 engl. (cap. 59: „Templul curăţit din nou”).

„Legea morală nu a fost niciodată un simbol sau o umbră. Ea a existat înainte ca omul să fie creat şi va dura cât va dăinui tronul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu putea să schimbe sau să modifice vreun precept din legea Sa pentru a-l mântui pe om, deoarece legea este temelia guvernării Sale. Ea este neschimbătoare, de nestrămutat, infinită şi veşnică. Pentru ca omul să fie mântuit, şi pentru ca onoarea legii să fie menţinută, era nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să Se ofere pe Sine ca jertfă pentru păcat. El, care nu cunoscuse păcatul, a devenit păcat pentru noi. El a murit pe Calvar pentru noi. Moartea Sa arată dragostea minunată a lui Dumnezeu pentru om, şi caracterul neschimbător legii Sale.” – Selected Messages, vol. 1, pag. 239, 240.

„Porunca Sabatului nu a fost pironită pe cruce. Dacă ar fi fost, ar fi fost pironite şi celelalte nouă porunci; iar noi am fi fost liberi să le călcăm pe toate, inclusiv pe cea de-a patra. Am văzut că Dumnezeu nu schimbase Sabatul, pentru că El nu Se schimbă niciodată.” – Experienţe şi viziuni, pag. 33 engl. (cap.: „Viziuni care au urmat”).

„După ce Hristos a murit pe cruce ca jertfă pentru păcat, legea ceremonial nu mai putea avea nici o putere. Cu toate acestea, ea era în legătură cu legea morală şi era glorioasă. Întregul purta amprenta divinităţii şi exprima sfinţenia, dreptatea, şi neprihănirea lui Dumnezeu. Iar dacă serviciul dispensaţiunii ce avea să fie curmat era glorios, cu cât mai glorioasă trebuie să fie realitatea, când Hristos a fost descoperit, dând tuturor celor care cred Duhul Său dătător de viaţă şi sfinţitor?” – Lift Him Up, pag. 147.