Biserica si misiunea ei

Lecţia 13. Preoţia lui Hristos

10 mai, 2016
„Iar suma celor despre care am vorbit este că: Avem un astfel de Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta tronului Maiestăţii în ceruri; un servitor al sanctuarului şi al adevăratului tabernacol, pe care l-a ridicat Domnul, şi nu omul” (Evrei 8:1, 2 engl.KJV).  

Lecţia 12. Înălţarea lui Hristos

10 mai, 2016
„[Isus] i-a condus [pe ucenicii Săi] afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile, şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei, şi a fost înălţat la cer” (Luca 24:50, 51).  

Lecţia 11. Învierea lui Hristos

10 mai, 2016
„Mai mult, fraţilor, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am predicat-o, ... cum Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor, că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, conform Scriptu-rilor” (1 Corinteni 15: 1, 3, 4).  

Lecţia 10. Moartea ispăşitoare a lui Hristos (II)

10 mai, 2016
„Dar noi propovăduim pe Hristos Cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie, dar pen-tru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:23, 24).  

Lecţia 9. Moartea ispăşitoare a lui Hristos (I)

10 mai, 2016
„Mai mult, fraţilor, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am predicat-o, ... prin care şi sunteţi salvaţi, ... cum Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Scripturilor” (1 Corinteni 15:1-3).  

Lecţia 8. Neprihănirea lui Hristos

10 mai, 2016
„Ba încă şi acum privesc toate lucrurile ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu: ... şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos, şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumne-zeu, prin credinţă” (Filipeni 3:8, 9).  

Lecţia 7. Întruparea lui Hristos

10 mai, 2016
„Îngerul a zis [păstorilor]: ‚Nu vă temeţi, căci, iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul’ ” (Luca 2:10, 11).  

Lectia 6. Mesajul centrat în Hristos

06 mai, 2016
„Aceasta este piatra care a fost lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să e pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mân- tuire; căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să m mântuiţi” (Faptele Apostolilor 4:11, 12).  

Lecţia 5. Scopul evanghelizării

13 aprilie, 2016
„Mergeţi, de aceea, şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt” (Matei 28:19, engl. traducerea ASV).  

Lecţia 4. Misiunea Bisericii

13 aprilie, 2016
„Şi [Isus] le-a zis [ucenicilor]: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15).  

Lecţia 3. Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa

13 aprilie, 2016
„Să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine... Ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru” (Efeseni 3:9-11).  

Lecţia 2. Biserica lui Dumnezeu în ultimele zile

08 aprilie, 2016
„Şi balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţiei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12:17).  

Lectia 1. Biserica lui Dumnezeu de-a lungul secolelor

01 aprilie, 2016
„Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, ... Ascultaţi glasul Meu şi faceţi [cuvintele acestui legământ], conform cu tot ce vă poruncesc: atunci veţi poporul Meu, şi Eu voi Dumnezeul vostru” (Ieremia 11:3,4 engl.KJV).