Adevarata Reforma

Lecția 13. Chemarea Bisericii

„Treceți, treceți pe porți! Pregătiți o cale poporului! Croiți, croiți drum, dați pietrele la o parte! Ridicați un steag peste popoare!”(Isaia 62:10).

„Să fie scris pe conştiin ţă ca şi cu un priboi de fier pe stâncă faptul că adevăratul succes, fie pentru această via ţă sau pentru viaţa viitoare, poate fi asigurat doar prin respectarea cu credincioşie a principiilor eterne ale dreptăţii.” – Mărturii , vol. 7, pg. 164, engl.

Sugestii de lectură: Evanghelizarea, pg. 217-221, engl.

 

Duminică 20 martie
1. O SOLIE PENTRU NOI

a. De ce este important ca să aplicăm pentru noi solia Martorului Credincios către Laodicea? Apocalipsa 3:14-17; 1 Corinteni 8:2; 10:12.

Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol. (Apocalipsa 3:14-17)

Dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. (1 Corinteni 8:2)

Astfel, dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. (1 Corinteni 10:12)

„Solia către biserica Laodicea se adresează celor care nu o aplică pentru ei.” – Counsels to Writers and Editors, pg. 99, engl.

b. Ce arată că starea Laodiceei nu este fără speranță? Apocalipsa 3:18. Ce va trebui să facem pentru a aplica remediul? 1 Petru 5:6; Psalmii 147:11.

Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. (Apocalipsa 3:18)

Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe. (1 Petru 5:6)

Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel Neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup,  dar a fost înviat în duh. (1 Petru 3:18)

Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui. (Psalmi 147:11)

„Însă sfatul Martorului Credincios nu-i reprezintă pe cei care sunt căldicei ca fiind un caz fără speranţă. Mai există încă o şansă de a remedia starea lor, iar solia către Laodicea este plină de încurajare; deoarece biserica decăzută mai poate cumpăra încă aurul credinţei şi al dragostei, poate avea încă haina albă a neprihănirii lui Hristos, ca ruşinea goliciunii lor să nu se vadă. Curăţia inimii, a intenţiilor, poate totu şi să-i caracterizeze pe cei care sunt cu jumătate de inimă şi care se străduiesc să slujească lui Dumnezeu şi lui Mamona. Aceştia îşi mai pot încă spăla hainele caracterului şi le mai pot albi în sângele Mielului.” – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 7, pg. 966, engl.

 

Luni 21 martie
2. UN APEL LA TREZIRE

a. Ce trebuie să facem astfel încât să putem lua parte la transmiterea ultimei solii către lume? 1 Corinteni 15:34; Romani 13:11.

Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun. (1 Corinteni 15:34)

Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. (Romani 13:11)

„Trăim în timpul scenelor finale ale istoriei acestui pământ. Profeţia se împlineşte rapid. Orele de har trec repede. Nu avem timp, nici un moment de pierdut. Să nu fim găsiţi dormind la datorie. Nimeni să nu zică în inima lui sau prin faptele sale: ‚Domnul meu întârzie să vină.’ Solia revenirii lui Hristos în curând să răsune cu putere în cuvinte serioase de avertizare. Să-i convingem pe bărbaţii şi femeile de pretutindeni să se pocăiască şi să fugă de mânia viitoare. Să-i trezim la o pregătire imediată, pentru că numai în mică măsură ştim ce ne stă în faţă. Pastorii şi membrii laici să meargă în câmpurile coapte şi să le spună celor nepăsători şi indiferen ţi să-L caute pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Lucrătorii vor găsi recoltă oriunde vor proclama adevărurile uitate ale Bibliei. Ei vor găsi persoane care vor accepta adevărul şi î şi vor dedica via ţa pentru a câ ştiga suflete pentru Hristos.”– Mărturii, vol. 8, pg. 252, 253, engl.

b. Ce lucrare trebuie săvârșită în acest moment? Neemia 2:18; Psalmii 94:16.

Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine şi ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis: „Să ne sculăm şi să zidim!” Şi s-au întărit în această hotărâre bună. (Neemia 2:18)

Nu te teme când se îmbogăţeşte cineva şi când i se înmulţesc vistieriile casei. (Psalmi 49:16)

„Domnul doreşte ca poporul Său să se ridice şi facă lucrarea ce le-a fost încredin ţată. Responsabilitatea de a avertiza lumea nu stă doar pe umerii predicatorilor. Membrii laici ai bisericii trebuie să participe la lucrarea salvării de suflete. Prin intermediul vizitelor misionare şi printr-o distribuţie în ţeleaptă a literaturii noastre, se poate ajunge la multe persoane care nu au primit aver -tizarea niciodată. Să se organizeze grupe pentru a căuta suflete. Membrii bisericii să-şi viziteze vecinii şi cuno ştinţele pentru a le împărtăşi din Scripturi. Unii poate vor fi trimişi să lucreze la garduri şi, în felul acesta, prin planificare în ţeleaptă, adevărul va putea fi predicat în toate zonele. Cu perseverenţă în această lucrare, permanent dobândind prin exerciţiu mai multe aptitudini, mulţi îţi vor vedea rodul muncii lor în mântuirea sufletelor. Aceşti convertiţi, la rândul lor, îi vor învăţa pe al ţii. Astfel, sămân ţa va fi semănată în multe locuri, şi adevărul va fi vestit tuturor.” – The Review and Herald, 25 ianuarie 1912.

„Avem avertismente acum pe care trebuie să le transmitem, avem acum o lucrare pe care o putem face, dar în curând va fi mult mai dificil decât ne imaginăm.” – Evanghelizare, pg. 218, engl.

 

Marți 22 martie
3. REÎNSUFLEȚIREA OASELOR USCATE

a. În viziunea dată lui Ezechiel despre valea oaselor uscate, ce a promis Dumnezeu să facă cu ele? Ezechiel 37:5, 6. Care a fost sursa de putere care a dat viață oaselor? Ezechiel 37:13, 14.

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu către oasele acestea: „Iată că voi face să intre în voi un duh, şi veţi învia! Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, şi veţi învia. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.” (Ezechiel 37:5-6)

Şi veţi şti că Eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele şi vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu! Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am şi făcut, zice Domnul.” (Ezechiel 37:13-14)

„Ce putere trebuie să avem de la Dumnezeu ca inimi de ghea ţă, având doar o religie oficială, să vadă lucrurile mai bune dăruite lor – Hristos şi neprihănirea Sa! Era nevoie de o solie dătătoare de via ţă pentru a da via ţă oaselor uscate.”– Selected Messages, vol. 3, pg. 177, engl.

„Însă această compara ţie a oaselor uscate nu se aplică doar la lume, ci şi celor care au fost binecuvânta ţi cu o mare lumină; pentru că şi ei sunt asemenea scheletelor din vale. Ele au formă de oameni, scheletul corpului; dar nu au viaţă spirituală. Dar parabola nu lasă oasele uscate unite sub formă de oameni; pentru că nu este suficient că există o simetrie a membrelor şi trăsăturilor. Su-flarea de viaţă trebuie să însufleţească corpurile, ca ele să se ridice în picioare şi să pornească în activitate. Aceste oase reprezintă casa lui Israel, Biserica lui Dumnezeu, iar nădejdea bisericii este influenţa dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt. Domnul trebuie să sufle peste oasele uscate, pentru ca ele să capete viaţă.” – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 4, pg. 1.165, 1.166, engl.

b. Ce implică lucrarea de reînsuflețire? Apocalipsa 3:19, 20; 2 Timotei 4:2.

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apocalipsa 3:19-20)

Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. (2 Timotei 4:2)

„Îngerii lui Dumnezeu merg din biserică în biserică, făcându-şi datoria; iar Isus Hristos bate la u şile inimilor voastre pentru a intra. Însă mijloacele pe care Dumnezeu le-a conceput pentru a trezi biserica la simţământul sărăciei lor spirituale nu au fost privite cu considera ţie. Vocea Martorului Credincios a fost auzită mustrând, dar nu a fost luată în seamă. Oamenii au ales să-şi urmeze propria cale, în loc de a urma calea lui Dumnezeu, pentru că eul nu a fost crucificat în ei. Astfel, lumina a avut un efect redus asupra inimilor şi minţilor. ‚Fii plin de râvnă, dar şi pocăie ştete.’ – The Review and Herald, 18 decembrie 1888.

„Cei care duc solia către lume ar trebui să caute pe Domnul cu sinceritate, ca Duhul Sfânt să fie revărsat din bel şug asupra lor. Nu aveţi timp de pierdut. Rugaţi-vă pentru puterea lui Dumnezeu, ca să puteţi lucra cu succes pentru cei de aproape şi de departe.” – Selected Messages, vol 1, pg. 92, 93.engl.

 

Miercuri 23 martie
4. ÎNĂLȚÂNDU-L PE HRISTOS

a. Care este singurul lucru care absoarbe atenția solilor reînsuflețiți ai lui Dumnezeu? Psalmii 17:15; Ioan 17:3; 1 Corinteni 2:1, 2.

Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău. (Psalmi 17:15)

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu  adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)

Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. (1 Corinteni 2:1-2)

„Evlavia profundă, fierbinte, acasă, în biserică şi în societate, va aduce suflete să privească lucrurile minunate din lege şi adevărul glorios al lui Hristos
Neprihănirea noastră… Cei care au adevărul deschis în faţa lor pentru acest timp poartă o responsabilitate solemnă. Ei trebuie să proclame pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credin ţa în Domnul nostru Isus Hristos. Ei trebuie să stăruie asupra crucii lui Hristos şi să atragă atenţia fiecărui suflet la Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Hristos în lepădare de sine, Hristos în umilinţa Sa, Hristos în curăţia Lui, sfin ţenia Lui, Hristos în dragostea Lui fără seamăn – aceasta este tema care trebuie să fie prezentă de la fiecare amvon. Mi-a fost arătat că trebuie să existe o mare trezire în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Mulţi, din cei ale căror nume sunt trecute în registul bisericii, nu sunt convertiţi. Aceste cuvinte să fie repetate bărbaţilor consacraţi lucrării: [Ioan 3:16 citat].” – The Review and Herald, 13 august 1889, engl.

„Un interes va predomina, un singur subiect le va acapara pe toate celelalte, Hristos Neprihănirea noastră.” – The Paulson Collection, pg. 342.

b. Cum va reacționa slujitorul Domnului care a fost cuprins de re-înviorare, în ciuda opoziției față de solia de avertizare? Ioel 2:17; Romani 12:12; Efeseni 6:18.

Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar şi să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: „Unde este Dumnezeul lor?” (Ioel 2:17)

Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. (Romani 12:12)

Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii (Efeseni 6:18)

„Dumnezeu a lucrat întotdeauna pentru poporul Său în cea mai mare strâmtorare a lor, atunci când nu prea exista speranţă că ruina ar putea fi evitată. Planurile oamenilor răi, duşmani ai Bisericii, sunt supuse puterii şi hotărârilor Sale providenţiale. El poate mi şca inimile oamenilor de stat; poate domoli mânia celor turbulenţi şi nemul ţumi ţi, a urâtorilor de Dumnezeu; adevărul Lui şi poporul Său poate fi abătut, a şa cum râurile de apă sunt întoarse, dacă El porunce şte aceasta. Rugăciunea mi şcă bra ţul Celui Atotputernic. Cel care orânduie şte stelele în ordine în ceruri, al cărui cuvânt controlează valurile ma -relui adânc, acela şi Creator infinit va lucra în favoarea poporului Său, dacă aceştia vor apela la El cu credinţă. El va reţine for ţele întunericului până aver -tizarea este dată lumii şi to ţi cei care vor lua aminte la ea sunt pregătiţi pentru conflict.” - Mărturii, vol. 5, pg. 452, 453.

 

Joi 24 martie
5. AȘTEPTÂND BINECUVÂNTATA NĂDEJDE

a. Ce mare privilegiu avem în pregătirea pentru revenirea lui Hris-tos în curând? Luca 8:16; Isaia 60:1.

Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. (Luca 8:16)

Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine. (Isaia 60:1)

Este privilegiul fiecărui suflet acela de a fi un canal viu prin care Dumnezeu să comunice lumii comorile harului Său, bogăţiile nemăsurate ale lui Hristos. Nimic nu doreşte Hristos mai mult decât lucrători care să reprezinte în lume spiritul şi caracterul Său. De nimic nu are lumea mai mare nevoie ca de iubirea Mântuitorului manifestată prin oameni. Tot cerul aşteaptă canale prin care să poată fi turnat uleiul sfânt care să fie o bucurie şi o binecuvântare pentru inimile oamenilor.

b. Având în vedere revenirea în curând a lui Hristos, cum ar trebui să trăim astăzi? 2 Petru 3:11, 12; Tit 2:11-13.

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? (2 Petru 3:11-12)

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos. (Tit 2:11-13)

„Hristos a luat toate măsurile pentru ca biserica Sa să fie organism transformat, iluminat cu Lumina lumii, având slava lui Emanuel. Este scopul Lui ca fiecare cre ştin să fie înconjurat cu o atmosferă spirituală de lumină şi pace. El doreşte să dăm pe fa ţă propria Lui bucurie în vieţile noastre.” – Parabolele Domnului, pg. 419, engl.

„Domnul vine. Ridica ţi-vă capetele şi bucura ţi-vă… Aceasta este vestea bună, plină de bucurie care ar trebui să electrizeze fiecare suflet, care ar trebui să fie repetată în casele noastre şi spusă celor pe care-i vom întâlni pe stradă. Ce veşti mai pline de bucurie ar putea fi comunicate?” – Evanghelizare, pg. 218, engl.

 

Vineri 25 martie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. În ce fel este solia către Laodicea plină de încurajare pentru noi?
2. Care sunt câteva modalități practice prin care membrii pot ajunge la sufletele din jurul lor?
3. Cum se poate aplica viziunea oaselor uscate la cei care au o mare lumină?
4. În timp ce poporul Său se roagă cu credință, în ce fel va neutraliza Dumnezeu puterile întunericului?
5. În ce mod va răspândi poporul lui Dumnezeu solia de bucurie pentru acest timp?

Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău. (Psalmi 17:15)
Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu  adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)
Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. (1 Corinteni 2:1-2)

Lecția 13. Chemarea Bisericii