Lecția 2. Principiile educației

„Teama de DOMNUL este începutul înțelepciunii; toți cei ce îm- plinesc poruncile Lui au o înțelegere bună; lauda Lui dăinuiește pentru totdeauna. ” (Psalmii 111:10, engl. KJV).

„Scopul pentru care trebuie să obții o educație nu trebuie pierdut niciun moment din vedere. El trebuie să fie acela de a dezvolta și a direcționa capacitățile tale în așa fel încât să poți fi mai util și să-i binecu- vântezi pe alții proporțional cu capacitatea ta.” – Mărturii, vol. 3, pp. 223, 224 (subcap. Mărturie către doi tineri).

 

Duminică   7 iulie

1. SURSA ÎNŢELEPCIUNII ŞI CUNOŞTINŢEI

a. Unde se găsește adevărata înțelepciune? Proverbe 9:10; Coloseni 2:2, 3.

Proverbe 9:10: „Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea.”

Coloseni 2:2, 3: „pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Ta- tăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.”

„La fel cum luna și stelele din sistemul nostru solar strălucesc reflectând lumina soarelui, tot astfel, atât timp cât învățătura lor este adevărată, marii gânditori ai lumii reflectă razele Soarelui Neprihănirii. Fiecare strălucire a minții, fiecare sclipire a intelectului vine de la de la Lumina lumii.” – Educația, p. 14 (cap. Sursa și țelul adevăratei educații).

b. Cum transmite Domnul înțelepciune muritorilor? Proverbe 2:6; Psalmii 32:8.

Proverbe 2:6: „Căci Domnul dă înțelepciune; din gura Lui iese cunoștință și pricepere.”Psalmii 32:8: „Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.”

„Indiferent de domeniul de cercetare în care ne implicăm cu un scop sincer de a ajunge la adevăr, suntem aduși în legătură cu Inteligența puter-nică, nevăzută care lucrează în și prin toate. Mintea omului este adusă în co-muniune cu mintea lui Dumnezeu, cel finit cu Cel Infinit. Efectul unei astfel

de comuniuni asupra trupului, minții și sufletului este inestimabil.” – Ibid.


Luni 8 iulie

2. IDEALUL LUI DUMNEZEU

a. Cum sunt căile lui Dumnezeu comparativ cu ale noastre? Isaia 55:8, 9. Cum este acest lucru reflectat în idealul lui Dumnezeu pentru noi cu privire la educație?

Isaia 55:8, 9: „Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele”, zice Domnul. „Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre.”

„Ideile noastre despre educație au o sferă prea îngustă și prea joasă. E nevoie de o țintă mai extinsă, de un scop mai înalt. Adevărata educație în-seamnă mai mult decât preocuparea pentru un anume tip de studiu. Aceas-ta înseamnă mai mult decât o pregătire pentru viața de acum. Ea are legă-tură cu întreaga ființă și cu întreaga perioadă de existență posibilă a omului. Înseamnă dezvoltare armonioasă a puterilor fizice, mentale și spirituale. Aceasta îl pregătește pe student pentru bucuria slujirii în lumea aceasta și pentru bucuria mai mare a unei slujiri mai extinse în lumea care va veni.” – Educația, p. 13 (Sursa și țelul adevăratei educații).

b. Prin urmare, care este scopul adevăratei educații? Efeseni 3:14-19.

Efeseni 3:14-19: „...Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie, în ceruri și pe pământ, și-L rog ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.”

„Mai sus decât poate ajunge cel mai înalt gând omenesc este idealul lui Dumnezeu pentru copiii Lui. Evlavia – asemănarea cu Dumnezeu – este scopul care trebuie să fie atins. Înaintea studentului este deschisă o cale de progres continuu. El are un obiectiv de atins, un standard de obținut, care include tot ce este bun, curat și nobil. El va avansa atât de repede și de mult pe cât e posibil în fiecare ramură a cunoștinței adevărate. Dar eforturile lui vor fi îndreptate spre obiective cu atât mai înalte decât simplele interese egoiste și temporare, precum cerurile sunt mai sus decât pământul.” – Ibid., pp. 18, 19 (Sursa și țelul adevăratei educații).

c. Către ce trebuie să țintim? Ieremia 9:23, 24.

Ieremia 9:23, 24: „Așa vorbește Domnul: „Înțeleptul să nu se laude cu înțelep- ciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul.”

„Educația și instruirea tineretului este o lucrare importantă și solemnă. Marele obiectiv de asigurat trebuie să fie dezvoltarea corespunzătoare a ca-racterului pentru ca persoana să poată fi corespunzător potrivită pentru a îndeplini datoriile vieții actuale și pentru a intra, în cele din urmă, în viața viitoare care va urma. Veșnicia va revela modul în care a fost îndeplinită lucrarea. Dacă predicatorii și învățătorii ar conștientiza deplin responsabi-litatea lor, am vedea o stare diferită a lucrurilor în lumea de azi. Dar ei sunt prea înguști în vederile și scopurile lor. Ei nu realizează importanța lucrării lor sau rezultatele acesteia.” – Mărturii, vol. 4, p. 418 (cap. Colegiul nostru).


Marți  9 iulie

3. LEGĂTURĂ CU DUMNEZEU

a. Cum a fost creat omul? Geneza 1:27. Cu ce potențial?

Geneza 1:27: „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.”

„`Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său` (Geneza 1:27) și era scopul Lui ca omul, cu cât trăia mai mult, cu atât mai exact să descopere acest chip – cu atât mai exact să reflecte slava Creatorului... Dacă el ar fi rămas loial lui Dumnezeu, toate acestea ar fi fost ale lui pentru totdeauna. De-a lungul secolelor veșniciei, el ar fi continuat să câștige noi comori ale cunoștinței, să descopere izvoare proaspete de fericire și să obțină concepții tot mai clare despre înțelepciunea, puterea și dragostea lui Dumnezeu. El ar fi îndeplinit într-un mod din ce în ce mai deplin scopul pentru care a fost creat, și ar fi reflectat din ce în ce mai deplin slava Creatorului. Dar acest lucru a fost pierdut prin neascultare. Prin păcat, asemăna-rea divină a fost deteriorată și aproape ștearsă. Puterile fizice ale omului au fost slăbite, capacitatea lui mentală a scăzut, viziunea lui spirituală s-a diminuat. El a devenit supus morții. Totuși rasa umană nu a fost lăsată fără speranță. Prin dragoste și har infinit fusese conceput planul mântuirii și s-a oferit o viață de probă. A restaura în om chipul Creatorului său, a-l readuce la desăvârșirea în care a fost creat, a promova dezvoltarea trupului, minții și sufletului pentru ca scopul divin să poată fi realizat prin creația lui – aceasta avea să fie lucrarea de mântuire. Acesta este scopul educației, marele obiec-tiv al vieții.” – Educația, pp. 15, 16 (Sursa și țelul adevăratei educații).

b. Ce dorință trebuie să umple fiecare inimă? Psalmii 86:11.

Psalmii 86:11: „Învață-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă- mi inima să se teamă de Numele Tău.”

„Fiecare ființă umană creată după chipul lui Dumnezeu este înzestra-tă cu o putere asemănătoare cu cea a Creatorului – individualitate, putere de a gândi și a acționa... Lucrarea educației adevărate constă în a dezvolta această putere, a instrui tinerii să gândească și să nu fie doar reflexii ale gândurilor altor persoane. În loc de a-și limita studiul la ceea ce au spus sau au scris oamenii, faceți ca studenții să fie îndreptați la sursele adevărului, la câmpurile vaste deschise pentru cercetare în natură și revelație...

O astfel de educație oferă mai mult decât disciplina mentală; ea oferă mai mult decât antrenamentul fizic. Ea întărește caracterul în așa fel încât adevărul și integritatea nu sunt sacrificate în schimbul dorinței egoiste sau ambiției lumești. Ea consolidează mintea împotriva răului... Când se insistă asupra desăvârșirii caracterului Său, mintea este reînnoită și sufletul este recreat după chipul lui Dumnezeu.” – Ibid., pp. 17, 18.


Miercuri  10 iulie

4. SLUJIRE PENTRU ALŢII

a. Ce experimentăm când Îl cunoaștem pe Dumnezeu? 1 Ioan 4:16, 19.

1 Ioan 4:16, 19: „Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dum- nezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el... Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.”

„Dragostea, temelia creației și răscumpărării, este temelia educației adevărate. Acest lucru este clar prezentat în legea pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca ghid de viață. Prima poruncă este: `Să iubești pe Domnul Dumne-zeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu toată mintea ta.` (Luca 10:27). A-L iubi pe El, Cel infinit și omniscient, cu toată puterea, mintea și inima, înseamnă cea mai înaltă dezvoltare a oricărei pu-teri. Aceasta înseamnă că în întreaga ființă – trup, minte, precum și suflet – trebuie să fie restaurat chipul lui Dumnezeu.” – Educația, p. 16 (Sursa și țelul adevăratei educații).

„În inima reînnoită prin har divin, dragostea este principiul de acțiune. Ea schimbă caracterul, domină impulsurile, controlează pasiunile, supune vrăjmășia și înnobilează afecțiunile. Această dragoste cultivată în suflet îndulcește viața și revarsă o influență înnobilatoare pretutindeni în jur.” –Calea către Hristos, p. 59 (cap. 7: Dovada adevăratei ucenicii).

b. Cum influențează dragostea lui Dumnezeu relațiile noastre cu ceilalți? Ioan 13:34.

Ioan 13:34: „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.”

„Același interes, aceeași tandrețe și îndelungă răbdare pe care le-a ma-nifestat [Isus] față de noi, trebuie să le manifestăm noi față de alții. `Cum v-am iubit Eu,` a spus El, `așa să vă iubiți și voi unii pe alții.` (Ioan 13:34). Dacă Hristos locuiește în noi, trebuie să manifestăm dragostea Lui neegois-tă față de toți cei cu care avem de-a face. Când vedem bărbați și femei care au nevoie de compasiune și ajutor, nu trebuie să întrebăm: `Merită ei?,` ci `Cum pot să le fiu de folos?`” – Divina vindecare, p. 162 (cap. Ajutându-i pe cei ispitiți).

„Satan a folosit cele mai ingenioase metode pentru a-și infiltra planurile și principiile în sistemele de educație și pentru a câștiga, în felul acesta, o au-toritate puternică asupra minții copiilor și tinerilor. Lucrarea educatorului autentic este de a se opune procedeelor sale. Suntem sub legământ solemn, sfânt, față de Dumnezeu de a ne crește copiii pentru El și nu pentru lume; de a-i învăța să nu-și pună mâinile în mâna lumii, ci să-L iubească, să se teamă de Dumnezeu și să țină poruncile Lui. Trebuie să li se imprime gândul că sunt făcuți după chipul Creatorului lor și că Hristos este modelul după care ei trebuie să fie modelați. Cea mai serioasă atenție trebuie dată educației care va transmite o cunoștință a mântuirii și va face viața și caracterul con-forme cu asemănarea divină.” – Mărturii, vol. 6, p. 127 (cap. Nevoia unei reforme în educație).


Joi  11 iulie

5. UN PLAN EDUCAŢIONAL COMPLET

a. Ce implicații are planul lui Dumnezeu? 1 Tesaloniceni 5:23.

1 Tesaloniceni 5:23: „Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și du- hul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la ve- nirea Domnului nostru Isus Hristos.”

b. Cum a ilustrat copilăria lui Isus acest caracter complet? Luca 2:51, 52.

Luca 2:51, 52: „Apoi, S-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mamă-Sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”

c. Cum putem avea succes în educație? Romani 12:1, 2.

Romani 12:1, 2: „Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să adu- ceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.”

„Toate capacitățile variate pe care le dețin oamenii – ale minții, sufle-tului și trupului – trebuie predate lui Dumnezeu pentru a fi folosite astfel încât să ajungă la cel mai înalt grad posibil de excelență. Dar aceasta nu tre-buie să fie o dezvoltare intelectuală egoistă și exclusivă; deoarece caracterul lui Dumnezeu, a cărui asemănare trebuie să o primim, este mărinimie și dragoste. Fiecare facultate, fiecare atribut cu care ne-a înzestrat Creatorul trebuie să fie angajate spre slava Lui și pentru elevarea semenilor noștri. Și în această angajare se găsește aplicarea ei cea mai pură, nobilă și fericită.

Dacă s-ar acorda acestui principiu atenția pe care o pretinde, ar avea loc o schimbare radicală în metodele curente de educație... Studentul ar căuta dezvoltarea darurilor lui Dumnezeu în el, nu pentru a-i depăși pe alții, ci pentru a împlini scopul Creatorului și a primi asemănarea cu El.” – Patriarhi și profeți, p. 595 (cap. 58: Școlile profeților).

„Cel care l-a creat pe om, a luat măsuri pentru dezvoltarea lui în trup, minte și suflet. Ca urmare, succesul real în educație depinde de fidelitatea cu care oamenii aduc la îndeplinire planul Creatorului.” – Ibid.


Vineri  12 iulie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

  1. Unde putem găsi sursa înțelepciunii?

  2. Care este scopul adevăratei educații?

  3. Ce lucrare trebuie să fie făcută în fiecare credincios?

  4. Cum ne învață educația să slujim altora?

  5. Ce părți din ființa noastră sunt incluse într-o educație completă?