Lecția 7. A fi un învățător

„Studiază ca să te arăți tu însuți aprobat înaintea lui Dumnezeu, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, împărțind drept cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15, engl.).

„Învățătorii trebuie să-și supravegheze studenții așa cum păstorii își supraveghează turma care le este încredințată în grijă. Ei trebuie să se îngrijească de suflete, ca unii care trebuie să dea socoteală.” – Sfaturi pentru părinți, învățători și studenți, p. 65.

Recomandare pentru studiu: Educația, pp. 275-282 (cap. Pregătirea).


Duminică 11 august

1. CALITĂŢI ALE UNUI ÎNVĂŢĂTOR

a. Spre ce trebuie să-și îndrume învățătorul studenții? 1 Corinteni 11:1.

1 Corinteni 11:1: „Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.”

„Învățătorii trebuie să facă pentru studenți mai mult decât a transmite cunoștință din cărți. Poziția lor de ghid și instructor pentru tineri este deosebit de responsabilă; pentru că lor le este încredințată lucrarea de modelare a minții și caracterului. Cei care preiau această lucrare trebuie să dețină caractere simetrice, bine echilibrate. Ei trebuie să fie rafinați în comportament, îngrijiți în îmbrăcăminte, atenți în toate obiceiurile lor; trebuie să dețină acea curtoazie creștină veritabilă care câștigă încredere și respect. Învățătorul trebuie să fie el însuși ceea ce dorește ca studenții lui să devină.” – The Signs of the Times, 14 martie 1900.

b. Ce experiență spirituală este necesară? Deuteronom 10:12.

Deuteronom 10:12: „Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău.”

„Fiecare educator trebuie să primească zilnic instrucțiuni de la Marele Învățător și trebuie să lucreze constant sub călăuzirea Lui. Este imposibil ca el să înțeleagă sau să-și îndeplinească în mod corect lucrarea dacă nu va petrece mult cu Dumnezeu în rugăciune. Doar prin ajutor divin combinat cu efort serios, jertfitor de sine, poate spera el să se dedice înțelept și corespunzător poziției lui.” – The Review and Herald, 22 septembrie 1885.


Luni 12 august

2. FIIND ECHIPAT PENTRU A PREDA

a. Care trebuie să fie atitudinea unui învățător față de Cuvânt? În ce scop? 1 Petru 2:2.

1 Petru 2:2: „și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire...”

b. Ce trebuie să caute să obțină de la Dumnezeu conducătorii bisericii lui Dumnezeu? Psalmii 145:15. Ce trebuie să facă ei cu aceasta?

Psalmii 145:15: „Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, și Tu le dai hrana la vreme.”

„Întrucât [cei care veghează pentru Domnul] știu că Domnul este la ușă, zelul lor este stimulat pentru a coopera cu inteligențele divine în lucrarea de salvare a sufletelor. Aceștia sunt slujitorii credincioși și înțelepți care dau casei Domnului `partea lor de hrană la vremea potrivită.` (Luca 12:42). Ei declară adevărul care este aplicabil în mod special în prezent.” – Hristos lumina lumii, p. 634 (cap. 69: Pe Muntele Măslinilor).

„Starea noastră înaintea lui Dumnezeu depinde nu de cantitatea de lumină pe care am primit-o, ci de modul în care utilizăm ceea ce am avem. De aceea, chiar și păgânii care aleg ce este drept în măsura în care pot ei să discearnă, sunt într-o stare mai favorabilă decât cei care au avut multă lumină și mărturisesc a-I sluji lui Dumnezeu, dar care nesocotesc lumina și își contrazic mărturisirea prin viața lor zilnică.” – Ibid., p. 239 (cap. 24: „Nu este el fiul tâmplarului?”).

c. Care era exemplul celor din Berea în cercetarea Scripturilor? Fapte 17:11.

Fapte 17:11: „Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.”

„O, dacă acei care slujesc în lucruri sfinte s-ar trezi și ar cerceta zilnic Scripturile asemenea nobililor din Berea! Fraților din lucrare, vă implor să studiați Scripturile cu rugăciune umilă pentru o inimă înțelegătoare, pentru a putea să oferiți într-un mod mai perfect învățătură despre calea vieții. Sfatul, rugăciunile și exemplul vostru trebuie să fie o mireasmă de viață spre viață, altfel sunteți necalificați de a indica altora calea vieții.” – Mărturii, vol. 2, p. 343.

„Bărbați, femei și tineri, Dumnezeu vă pretinde să dețineți curaj moral, statornicie a scopului, tărie și perseverență, minți care nu pot să preia afirmațiile altora, ci care le vor cerceta singure înainte de a le primi sau respinge, care vor studia și vor cântări dovezile și le vor pune în rugăciune înaintea Domnului.” – Ibid., p. 130.


Marți 13 august

3. PREGĂTIRE MENTALĂ PENTRU PREDARE

a. Ce trebuie să cerem lui Dumnezeu să ne ofere în pregătirea de a împărtăși adevărul cu alții? Coloseni 1:9, Iacov 1:5.

Coloseni 1:9: „De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească.”

Iacov 1:5: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată.”

„Alocați o parte din fiecare zi pentru studiu al Scripturilor și comuniune cu Dumnezeu. În felul acesta veți obține tărie spirituală și veți crește în favoarea lui Dumnezeu. Doar El vă poate oferi aspirații nobile; doar El poate modela caracterul după asemănarea divină. Apropiați-vă de El în rugăciune serioasă și El vă va umple inimile cu scopuri înalte și sfinte, cu dorințe profunde și serioase după curăție și claritate a gândirii.” – Slujitorii Evangheliei, p. 100 (cap. Studiul Bibliei, necesar pentru a fi eficienți)

„Predicatorii care doresc să lucreze eficient pentru salvarea sufletelor trebuie să fie studenți ai Bibliei, oameni ai rugăciunii. Este un păcat a fi neglijent cu privire la studiul Cuvântului în timp ce încerci să-i înveți pe alții. Cei care simt valoarea sufletelor conștientizează că este prea mult în joc ca să-și permită să fie neglijenți în ce privește progresul lor în cunoștință divină și se grăbesc la fortăreața adevărului, de unde pot obține înțelepciune, cunoștință și putere de a împlini lucrările lui Dumnezeu. Ei nu se vor liniști fără o ungere de sus.” – Ibid., p. 99.

b. Ce pericol întâmpină cei care nu fac pregătirea corespunzătoare și care sunt instabili spiritual? 2 Petru 3:16.

2 Petru 3:16: „ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.”

„Unii care intră în lucrare nu simt povara pentru lucrare. Ei au idei false despre calificările unui slujbaș. Ei cred că pentru a fi potrivit pentru lucrare e necesar doar puțin studiu atent al științelor sau al Cuvântului lui Dumnezeu. Unii care dau învățătură despre adevărul prezent sunt așa deficitari în înțelegerea Bibliei, încât este greu pentru ei să citeze corect din memorie un text din Scriptură. Făcând greșeli în mod penibil, cum fac ei, ei păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Ei denaturează Scriptura și fac Biblia să afirme lucruri care nu sunt scrise în ea. Unii cred că o educație sau o cunoaștere profundă a Scripturii sunt de puțină însemnătate dacă persoana are Duhul. Dar Dumnezeu nu trimite niciodată Duhul Său să consfințească ignoranța. El poate și chiar manifestă milă și îi binecuvântează pe cei care sunt în așa fel poziționați încât este imposibil pentru ei să obțină o educație; și uneori El Se coboară să-Și manifeste puterea Lui desăvârșită prin slăbiciunea lor. Dar este de datoria unora ca aceștia să studieze Cuvântul Său.” – Ibid., pp. 105, 106 (cap. Nicio scuză pentru ignoranță).


Miercuri 14 august

4. ÎNTÂMPINÂND OPOZIŢIE

a. Pentru ce trebuie să fie pregătiți cei care îi învață pe alții Evanghelia? Ieremia 12:5.

Ieremia 12:5: „Dacă, alergând cu cei ce aleargă pe picioare, ei te obosesc, cum vei putea să te iei la întrecere cu niște cai? Și dacă nu te crezi la adăpost decât într-o țară liniștită, ce vei face pe malurile îngâmfate ale Iordanului?”

„Cei cărora nu le place să studieze sunt într-un pericol mare de a deveni piperniciți în creșterea spirituală și mentală. Ei consideră că au o înțelegere moderată a subiectelor Scripturii și încetează să cerceteze, încetează să sape adânc pentru a obține toate comorile posibile ale cunoștinței. În loc de a cultiva obiceiuri de studiu, ei cedează tendinței și sunt satisfăcuți să frunzărească la suprafață, fără a merge cu energie la baza subiectului luat în considerare. Cei care au un astfel de mod superficial de studiu nu ar fi pregătiți să înfrunte o discuție contradictorie, în cazul în care cineva i-ar contrazice. Ei pătrund doar suficient de adânc în subiect pentru a face față urgenței actuale și pentru a masca ignoranța reală a minților lor leneșe.” – The Review and Herald, 6 aprilie 1886.

„Lucrarea Duhului Sfânt este de a călăuzi în tot adevărul. Când depinzi de Cuvântul viului Dumnezeu cu inima, mintea și sufletul, canalul de comunicare va fi neobstruat. Studiul profund, serios al Cuvântului sub călăuzirea Duhului Sfânt îți va oferi mana proaspătă și același Duh va face eficientă folosirea acesteia... Cei care fac eforturi perseverente în această direcție, punându-și mintea în sarcina de a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, sunt pregătiți să fie împreună lucrători cu Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 6, pp. 163, 164.

b. Ce lecție spirituală putem învăța din refuzul lui David de a folosi armura lui Saul pentru a-l înfrunta pe Goliat? 1 Samuel 17:39.

1 Samuel 17:39: „David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul: „Nu pot să merg cu armătura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea.” Și s-a dezbrăcat de ea.”

„Tinerii trebuie să cerceteze ei înșiși Scripturile. Ei nu trebuie să considere că este suficient pentru cei mai experimentați să descopere adevărul, pentru ca tinerii să-l poată accepta de la ei ca autoritate...

Nu trebuie să ne bazăm pe nimeni să gândească în dreptul nostru. Indiferent cine este sau în ce poziție poate fi situat, nu trebuie să considerăm vreun om criteriu pentru noi. Trebuie să ne consfătuim și să fim supuși unul altuia; dar, în același timp, trebuie să exersăm capacitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru a învăța ce este adevărul. Fiecare din noi trebuie să privească la Dumnezeu pentru iluminare divină. Trebuie să dezvoltăm individual un caracter care va rezista probei în ziua lui Dumnezeu.” – Mărturii pentru predicatori, pp. 109, 110.


Joi 15 august

5. FACEŢI-LE ALE VOASTRE

a. Ce exemplu inspirat a fost lăsat de Ezra cărturarilor? Ezra 7:10.

Ezra 7:10: „Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească Legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile.”

„Pentru a da dovadă de competență în slujirea lor, cei care deschid altora Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să cerceteze conștiincios Scripturile. Ei nu trebuie să fie mulțumiți cu folosirea ideilor altor oameni, ci trebuie să sape pentru adevăr ca după o comoară ascunsă. În timp ce este perfect corect a aduna idei de la alte minți, ei nu trebuie să fie mulțumiți să preia ideile lor și să le repete în mod papagalicesc. Fraților, faceți aceste idei să fie ale voastre; construiți-vă propriile argumente din studiu și cercetare personală. Nu împrumutați rezultatul minților și condeielor altor oameni și nu le repetați ca pe o lecție; ci folosiți puterea minții, cel mai important dintre talentele pe care Dumnezeu vi le-a încredințat.” – The Review and Herald¸ 6 aprilie 1886.

„Trezindu-se devreme și economisind timpul lor, slujbașii pot găsi timp pentru o cercetare atentă a Scripturilor. Ei trebuie să fie perseverenți și să nu fie împiedicați de la obiectivul lor, ci să-și dedice persistent timpul pentru studiul Cuvântului, aducând în ajutorul lor adevărurile pe care alte minți li le-au clarificat și pe care le-au pus la îndemâna lor prin muncă grea și efort sârguincios, perseverent. Există slujbași care au lucrat ani, învățându-i pe alții adevărul, în timp ce ei înșiși nu erau familiarizați cu punctele forte ale poziției noastre. Îi implor pe unii ca aceștia să înceteze cu lenea. Aceasta este un continuu blestem pentru ei. Dumnezeu le pretinde să facă fiecare moment roditor în sens bun pentru ei și pentru ceilalți. `Nu leneși în muncă; zeloși în spirit; slujind Domnului.` (engl.) `Cel care, de asemenea, lenevește în lucrul său este frate cu cel care este un mare risipitor.` (engl.)” – Mărturii, vol. 2, p. 500.


Vineri 16 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce trebuie să fie un învățător pentru corespunde cel mai bine poziției lui? Cum reușește el aceasta?

2. Cum au găsit cei din Berea „hrană la vremea potrivită”? Cum o putem [n.tr. găsi] noi?

3. Ce obiceiuri trebuie să fie cultivate de cei care îi învață pe alții?

4. De ce trebuie să studiem profund pentru noi înșine, pentru a fi în stare să-i învățăm pe alții?

5. Cum ne putem îmbunătăți calitatea predării în orice departament?