Lecția 5. Marele Educator

„Şi ei erau uimiți de doctrina lui: căci îi învăța ca unul care avea autoritate, și nu precum cărturarii.” (Marcu 1:22 engl. KJV).

„[Isus] a fost un învățător, un așa educator cum lumea nu a văzut și nu a auzit niciodată înainte. El vorbea ca unul cu autoritate și, totuși, atrăgea încrederea tuturor.” – Solii alese, vol. 3, p. 138.

Recomandare pentru studiu: Educația, pp. 73-83 (cap. Învățătorul trimis de la Dumnezeu).


Duminică 28 iulie

1. VIAŢA TIMPURIE A LUI ISUS

a. Cum descrie Biblia viața timpurie a lui Isus? Luca 2:40, 52.

Luca 2:40, 52: „Iar Pruncul creștea și Se întărea; era plin de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu era peste El... (52) Și Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”

„Cel care a venit din ceruri pentru a fi exemplul și învățătorul nostru a petrecut treizeci de ani ca membru al familiei din Nazaret. Cu privire la acești ani, raportul Bibliei este succint. Nicio minune puternică nu a atras atenția mulțimii. Nicio mulțime înflăcărată nu Îl urma și nu asculta cuvintele Lui. Totuși, pe parcursul tuturor acestor ani, El a împlinit misiunea Lui divină. El a trăit ca unul din noi, având parte de viața de cămin, supunându-se disciplinei ei, îndeplinind datoriile și purtând poverile ei.” – Divina vindecare, p. 349 (cap. Lucrarea în cămin).

b. Cum este reputația umilă de tâmplar a lui Isus un exemplu pentru fiecare tânăr? Matei 13:54-56.

Matei 13:54-56: „A venit în patria Sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă; așa că cei ce-L auzeau se mirau și ziceau: „De unde are El înțelepciunea și minunile acestea? Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații Lui? Și surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?”

„Tocmai în viața Sa de cămin este [Isus] modelul tuturor copiilor și tinerilor. Mântuitorul S-a coborât la sărăcie, pentru a ne putea învăța cât de aproape putem umbla cu Dumnezeu într-o stare umilă. El a trăit pentru a-I face pe plac Tatălui Său, pentru a-L cinsti și a-L slăvi prin lucrurile obișnuite ale vieții. Lucrarea Lui a început prin validarea meseriei modeste a meșteșugarilor care trudesc pentru pâinea zilnică.” – Hristos lumina lumii, p. 74 (cap. 7: Ca un prunc).


Luni 29 iulie

2. EDUCAŢIA LUI ISUS ŞI A LUI IOAN BOTEZĂTORUL

a. Ce se subînțelegea din întrebarea adresată cu privire la educația lui Isus? Ioan 7:15.

Ioan 7:15: „Iudeii se mirau și ziceau: „Cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată?”

„Întrebarea adresată în timpul slujirii Mântuitorului: `Cum știe acest om carte fără să fi învățat vreodată?` nu înseamnă că Isus nu era capabil să citească, ci doar că nu primise educația rabinică. (Ioan 7:15). Întrucât a acumulat cunoștință, așa cum putem face și noi, familiarizarea Lui aprofundată cu Scripturile demonstrează cât de sârguincios au fost dedicați primii Lui ani pentru studiul Cuvântului lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, p. 70 (cap. 7: Ca un prunc).

„Educația Lui a fost obținută din sursele stabilite de Cer, din lucrarea utilă, din studierea Scripturilor, din natură și din experiențele de viață – manualele lui Dumnezeu, pline de instrucțiune pentru toți cei care le deschid cu o mână binevoitoare, cu un ochi deschis și o inimă înțelegătoare.” – Divina vindecare, p. 400 (cap. O temelie largă).

b. De ce nu au participat Isus și Ioan Botezătorul la școlile din timpul lor? Matei 15:9.

Matei 15:9: „Degeaba Mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești.”

„Mântuitorul nostru nu a încurajat pe nimeni să frecventeze școlile din zilele Lui din motivul că mințile ar fi fost corupte de repetarea continuă a: `Se spune,` sau `S-a spus.` De ce ar trebui, atunci, ca noi să acceptăm aceste cuvinte nesigure ale oamenilor considerându-le înțelepciune înaltă, când o înțelepciune mai mare, una sigură este la îndemâna noastră?” – Mărturii, vol. 8, p. 310.

„Nimeni nu era considerat calificat de a fi un învățător religios dacă nu studiase în școlile rabinice, iar atât Isus cât și Ioan Botezătorul fuseseră considerați ignoranți pentru că nu primiseră această instruire.” – Hristos lumina lumii, p. 453 (cap. 49: La sărbătoarea corturilor).

c. Ce exemplu a dat Ioan prin predicarea și stilul lui de viață? Matei 3:1-4.

Matei 3:1-4: „În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: „Iată glasul celui ce strigă în pustie: ‘Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările.’” Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică.”

„Alegerea lui [Ioan] a fost aceea de a renunța la bucuriile și luxul vieții în schimbul disciplinei aspre a pustiei. Aici mediul înconjurător era favorabil pentru deprinderi de simplitate și renunțare la sine. Netulburat de zarva lumii, el putea studia aici lecțiile naturii, ale revelației și ale Providenței.” – Ibid., p. 101 (cap. 10: Glasul în pustie).


Marți 30 iulie

3. ÎNVĂŢĂTORUL MAESTRU

a. Care a fost rezultatul Predicii importante a lui Isus de pe Munte? Matei 7:28, 29.

Matei 7:28, 29: „După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui; căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor.”

„Isus nu avea nimic de-a face în legătură cu diversele subiecte de disensiune dintre iudei. Lucrarea Lui era de a prezenta adevărul. Cuvintele Lui revărsau un torent de lumină asupra învățăturilor patriarhilor și profeților, și Scripturile apăreau înaintea oamenilor ca o nouă revelație. Niciodată înainte nu percepuseră ascultătorii Lui o semnificație atât de profundă a Cuvântului lui Dumnezeu.” – Hristos lumina lumii, p. 253 (cap. 26: La Capernaum).

„Hristos a căutat să îndepărteze ceea ce întuneca adevărul. El a venit să îndepărteze vălul pe care păcatul l-a aruncat peste chipul naturii, aducând la vedere slava spirituală pe care toate lucrurile au fost create ca s-o reflecte.” – Parabolele Domnului Hristos, pp. 18, 19 (cap. 1: Învățătura prin parabole).

b. Ce efect a avut metoda de educație a lui Isus asupra ucenicilor? Fapte 4:13.

Fapte 4:13: „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus.”

„Timp de trei ani și jumătate ucenicii au fost sub instruirea celui mai mare Învățător pe care lumea L-a cunoscut vreodată. Prin contact personal și prin asociere, Hristos i-a instruit pentru serviciul Lui. Zi de zi ei umblau și vorbeau cu El, ascultând cuvintele Lui de încurajare pentru cei trudiți și împovărați, și văzând manifestarea puterii Lui față de cei bolnavi și îndurerați. Uneori El îi învăța stând în mijlocul lor pe coasta muntelui; alteori lângă mare sau mergând pe drum El descoperea tainele împărăției lui Dumnezeu. Oriunde inimile erau deschise pentru a primi solia divină, El dezvăluia adevărurile cu privire la calea mântuirii. El nu le-a poruncit ucenicilor să facă una sau alta, ci a spus: `Urmați-Mă.` În călătoriile Lui prin sate și orașe, i-a luat cu El pentru ca să poată vedea cum îi învăța pe oameni... Ei L-au văzut în fiecare etapă a vieții.” – Istoria faptelor apostolilor, pp. 17, 18 (cap. 2: Instruirea celor doisprezece).

„Când i-a trimis pe cei doisprezece și, mai târziu, pe cei șaptezeci pentru a proclama împărăția lui Dumnezeu, El i-a învățat datoria de a împărtăși cu alții ceea ce El le făcuse de cunoscut. În toată lucrarea Lui, El îi instruia pentru lucrare individuală, care să se extindă odată cu creșterea numărului lor și, în cele din urmă, să ajungă până la cele mai îndepărtate părți ale pământului.” – Ibid., p. 32 (cap. 3: Marea însărcinare).


Miercuri 3 1 iulie

4. METODELE LUI ISUS DE PREDARE

a. Unde i-a învățat Isus adesea pe ascultătorii Lui? Matei 5:1, 2. Cum S-a folosit El de mediul înconjurător și de lucrurile familiare?

Matei 5:1, 2: „Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte și, după ce a șezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel...”

„Isus a căutat o cale spre fiecare inimă. Folosind o diversitate de ilustrații, El nu doar că prezenta adevărul în diferitele lui etape, ci făcea apel la diferiți ascultători. Interesul lor era stârnit prin imagini derivate din mediul vieții lor zilnice...

Înțelepciunea divină, harul infinit au fost prezentate în mod clar prin lucrurile creației lui Dumnezeu. Prin natură și prin experiențele vieții, oamenii erau învățați de Dumnezeu.” – Parabolele Domnului Hristos, pp. 21, 22 (cap. 1: Învățătura prin parabole).

„Când Isus îi învăța pe oameni, El făcea lecțiile Lui interesante și menținea atenția ascultătorilor Lui prin ilustrații frecvente din peisajele naturii din jurul lor.” – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 38.

„Când Domnul îi instruia pe israeliți să fie reprezentații speciali ai Lui, El le-a oferit cămine în dealuri și văi. În viața lor de acasă și în serviciul lor religios, ei erau aduși în legătură constantă cu natura și Cuvântul lui Dumnezeu. În acest fel, Hristos i-a învățat pe ucenicii lui lângă lac, pe coasta muntelui, pe câmpuri și în dumbrăvi, acolo unde ei puteau privi la lucrurile din natură prin care erau ilustrate învățăturile Lui. Și pe măsură ce învățau despre Hristos, ei își puneau cunoștința la lucru prin cooperarea cu El în lucrarea Lui.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 24 (cap. 1: Învățătura prin parabole).

b. Ce tehnică specială de predare a folosit adesea Isus? Matei 13:34, 35.

Matei 13:34, 35: „Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.”

„În învățăturile prin parabole ale lui Hristos se remarcă același principiu ca în misiunea Lui față de lume. Pentru ca să ne putem familiariza cu caracterul și viața Lui divine, Hristos a luat natura noastră și a locuit în mijlocul nostru. Divinitatea a fost descoperită în umanitate; slava invizibilă în formă umană vizibilă. Oamenii puteau învăța despre necunoscut prin cunoscut; lucrurile cerești erau descoperite prin cele pământești; Dumnezeu a fost făcut cunoscut în chip omenesc. Astfel, acesta era în învățătura lui Hristos: necunoscutul a fost ilustrat prin cunoscut, adevărurile divine prin lucrurile pământești cu care poporul era cel mai mult familiarizat...

Lucrurile naturale erau mediul pentru spiritualitate; lucrurile din natură și experiența de viață a ascultătorilor Lui erau conectate cu adevărurile din cuvântul scris.” – Ibid., p. 17.


Joi 1 august

5. FOLOSIREA SCRIPTURILOR DE CĂTRE ISUS

a. Cum a ales Isus să le lumineze înțelegerea celor doi ucenici pe drumul spre Emaus? Luca 24:25-27.

Luca 24:25-27: „Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava Sa?” Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.”

„Începând de la Moise, chiar Alfa istoriei biblice, Hristos a expus în toate Scripturile lucrurile care erau cu privire la El. Dacă li S-ar fi făcut întâi cunoscut, inimile lor ar fi fost împlinite. În plinătatea bucuriei lor, ei nu ar fi flămânzit după mai mult. Dar era necesar să înțeleagă mărturia despre El exprimată prin tipurile și profețiile Vechiului Testament. Pe aceasta trebuia să se întemeieze credința lor. Hristos nu a făcut nicio minune pentru a-i convinge, ci prima Lui lucrare a fost de a explica Scripturile. Ei consideraseră moartea Lui a fi sfârșitul tuturor speranțelor lor. Acum El le-a arătat din profeți că aceasta era cea mai puternică dovadă pentru credința lor.” – Hristos lumina lumii, pp. 796-799 (cap. 83: Pe calea spre Emaus).

b. Cum a îndreptat Isus constant atenția înapoi la Scriptură? Ioan 5:39; 17:17; Luca 16:31.

Ioan 5:39: „Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.”

Ioan 17:17: „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”

Luca 16:31: „Și Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.’”

„Lucrarea lui Hristos ca învățător al adevărului era în contrast marcat cu cea a rabinilor din timpul Lui. Ei rămâneau la tradiții, teorii omenești și speculații. Adesea ei puneau ceea ce învățase sau scrisese omul despre cuvânt chiar în locul cuvântului în sine. Învățătura lor nu avea nicio putere de a anima sufletul. Subiectul învățăturii și predicării lui Hristos era Cuvântul lui Dumnezeu. Pe cei ce-L interpelau El îi întâmpina cu un clar `Stă scris.` `Ce spun Scripturile?` `Cum citești?`” – Parabolele Domnului Hristos, pp. 38, 39 (cap. 2: Semănătorul a ieșit să semene).


Vineri 2 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum Şi-a petrecut cel mai mare Învățător al lumii primii ani de viață pe pământ?

2. Ar fi frecventat Isus sau Ioan Botezătorul școlile de astăzi? Explicați.

3. Cum diferea învățătura lui Isus de învățătorii populari ai zilelor Lui?

4. Descrieți câteva din metodele lui Isus de predare și ilustrare a adevărului.

5. De ce era vital pentru Hristos să consolideze credința ucenicilor în Cuvântul lui Dumnezeu?