Lecția 6. Temelia adevăratei educații

„Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și cunoașterea celui sfânt este înțelegere.” (Proverbe 9:10, engl.).

„Cuvântul lui Dumnezeu prezintă cele mai potente mijloace de educație, precum și cea mai valoroasă sursă de cunoștință la îndemâna omului.” – The Review and Herald, 25 septembrie 1883.

Recomandare pentru studiu: Educația, pp. 123-127 (cap. Educația spirituală și cultivarea minții).


Duminică 4 august

1. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU TINE

a. Cum comunică Dumnezeu cu omenirea? Amos 3:7; 2 Petru 1:20, 21.

Amos 3:7: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi, prorocii.”

2 Petru 1:20, 21: „Fiindcă, mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.”

„În calitate de putere educatoare, Biblia este fără egal. În Cuvântul lui Dumnezeu mintea găsește subiecte pentru cea mai profundă gândire, pentru cea mai înaltă aspirație... El luminează trecutul îndepărtat, acolo unde cercetările omenești caută în zadar să penetreze... În contemplarea reverențioasă a adevărurilor prezentate în Cuvântul Lui, mintea studentului este adusă în comuniune cu mintea infinită.” – Patriarhi și profeți, p. 596 (cap. 58: Școlile profeților).

b. Care sunt câteva din calitățile Scripturii? 2 Timotei 3:16; Psalmii 12:6, 7.

2 Timotei 3:16: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire...”

Psalmii 12:6, 7: „Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de șapte ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și-i vei apăra de

neamul acesta pe vecie.

„Dumnezeu nu a lăsat Cuvântul Său să fie păstrat în memoria oamenilor și transmis din generație în generație prin transmitere orală și expunere tradițională. Dacă ar fi procedat în felul acesta, Cuvântul ar fi fost treptat suplimentat de oameni... Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru Cuvântul Său scris.” – The Upward Look, p. 52.

„Biblia este cea mai instructivă istorie pe care o dețin oamenii. Ea a apărut direct din fântâna adevărului veșnic și o mână divină a păstrat curăția ei de-a lungul veacurilor.” – Patriarhi și profeți, p. 596 (cap. 58: Școlile profeților).


Luni 5 august

2. ÎNŢELEGÂND BIBLIA

a. Cu ce este asemănată Biblia? Psalmii 119:105.

Psalmii 119:105: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.”

„Dumnezeu va avea un popor pe pământ care să mențină Biblia și numai Biblia ca standard al tuturor doctrinelor și ca temelie a tuturor reformelor. Părerile oamenilor învățați, deducțiile științei, crezurile sau deciziile consiliilor eclesiastice, la fel de numeroase cum sunt și bisericile pe care le reprezintă, vocea majorității – niciunul din acestea, nici toate nu trebuie considerate ca dovadă pentru sau împotriva vreunui punct al credinței religioase. Înainte de a accepta orice doctrină sau precept, trebuie să solicităm un clar `Așa zice Domnul` în sprijinul său.” – Marea luptă, p. 595

b. Cum este explicat Cuvântul? Isaia 28:10; Luca 24:27; Matei 4:4.

Isaia 28:10: „Căci dă învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo.”

Luca 24:27: Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.”

Matei 4:4: „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: ‘Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.’”

„Nimeni care are un spirit de a aprecia învățăturile ei nu poate citi măcar un verset din Biblie fără a dobândi vreo idee utilă din aceasta. Dar cea mai valoroasă învățătură a Bibliei nu se obține prin studiu ocazional sau intermitent. Marele sistem de adevăr al acesteia nu este prezentat în așa fel încât să fie discernut de cititorul grăbit sau neglijent. Multe din comorile ei sunt departe de suprafață și pot fi obținute doar prin cercetare atentă și efort continuu. Adevărurile care converg pentru a forma marele întreg trebuie cercetate și adunate `puțin aici și puțin acolo.` (Isaia 28:10). – Educația, p. 123 (Educația spirituală și cultivarea minții).

„Străduindu-se să pună deoparte toate ideile preconcepute și dispensându-se de comentarii, [William Miller] a comparat Scriptură cu Scriptură cu ajutorul referințelor marginale și a concordanței. El și-a realizat studiul într-o manieră regulată și sistematică; începând cu Geneza și citind verset cu verset, el nu a înaintat mai rapid decât în măsura înțelegerii câtorva pasaje atât de clar descoperite încât să-l elibereze de toate nedumeririle. Când găsea ceva neclar, obiceiul lui era de a compara cu fiecare alt text care părea să conțină vreo referință la problema în cauză. Fiecărui cuvânt i se permitea să aibă propria lui greutate asupra subiectului din text și dacă înțelegerea lui se potrivea cu fiecare pasaj colateral, acesta înceta a mai reprezenta o dificultate. În acest fel, ori de câte ori găsea un pasaj greu de înțeles, descoperea o explicație în altă parte a Scripturii.” – Marea luptă, p. 320.


Marți 6 august

3. CERCETÂND SCRIPTURILE

a. Ce trebuie să facem constant cu Biblia? Ioan 5:39.

Ioan 5:39: „Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.”

„În cercetarea Scripturilor nu trebuie să te străduiești să interpretezi declarațiile ei în așa fel încât să se potrivească ideilor tale preconcepute, ci vino ca un student pentru a înțelege temelia principiilor credinței lui Hristos.” – Sfaturi pentru lucrarea Școlii de Sabat, p. 25 (cap. Cu atitudinea unui învățăcel).

b. Ca lucrători pentru Dumnezeu, cum trebuie să ne pregătim ca să înțelegem mai profund Cuvântul Său? 1 Petru 3:15.

1 Petru 3:15: „Ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă.”

„Valoarea intelectuală a studiului Bibliei nu constă doar în descoperirea adevărului și îmbinarea părților acestuia. Ea constă, de asemenea, în efortul cerut pentru înțelegerea temelor prezentate. Mintea preocupată doar cu lucrurile banale devine pipernicită și slăbită. Dacă nu a fost deloc solicitată să înțeleagă adevărurile cuprinzătoare și extinse, după un timp își pierde puterea de creștere. Ca măsură de siguranță împotriva acestei degenerări și ca stimul pentru dezvoltare, nimic altceva nu poate egala studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ca mijloc de instruire intelectuală, Biblia este mai eficientă decât orice altă carte sau decât toate cărțile la un loc.” – Educația, p. 124 (Educația spirituală și cultivarea minții).

„Efortul minuțios al lui [Daniel și al tovarășilor lui] sub instruirea lui Dumnezeu a fost din abundență răsplătit. În timp ce ei au depus efort sârguincios pentru a-și asigura cunoștință, Domnul le-a dat înțelepciune din cer. Cunoștința pe care au acumulat-o a fost de un mai mare folos pentru ei când au fost aduși în situații de strâmtorare. Domnul Dumnezeul cerurilor nu va suplini lipsurile care rezultă din indolență mentală și spirituală. Când agenții omenești își vor exersa capacitățile pentru a obține cunoștință, pentru a deveni oameni cu o gândire profundă, când în calitate de cei mai importanți martori pentru Dumnezeu și pentru adevăr ei vor fi câștigat în domeniul cercetării doctrinelor vitale cu privire la salvarea sufletului, pentru ca slava să poată fi atribuită Dumnezeului cerurilor în mod suprem, atunci chiar judecătorii și împărații vor fi determinați să admită, în curțile de judecată, în parlamente și consilii, că Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul este singurul Dumnezeu adevărat și viu, autorul creștinătății, autorul întregului adevăr, care a instituit Sabatul zilei a șaptea atunci când au fost puse temeliile lumii, când stelele dimineții cântau împreună și fiii lui Dumnezeu strigau împreună de bucurie.” – Fundamente ale educației creștine, pp. 374, 375 (cap. Educația serioasă și completă).


Miercuri 7 august

4. LUMINĂ PROGRESIVĂ

a. Cum continuă Dumnezeu să descopere lumină nouă poporului Său? Proverbe 4:18.

Proverbe 4:18: „Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.”

„Nu îngăduiți nimănui să ajungă la concluzia că nu mai există adevăr de a fi descoperit... Multe diamante care trebuie adunate pentru a ajunge în proprietatea rămășiței poporului lui Dumnezeu sunt încă risipite.” – Sfaturi pentru lucrarea Școlii de Sabat, p. 34 (cap. Făgăduința primirii unei lumini mereu crescânde).

b. Ce trebuie să facem cu lumina pe care o avem? 1 Tesaloniceni 5:21.

1 Tesaloniceni 5:21: „Nu disprețuiți prorociile.”

„Nu trebuie să ne temem pentru viitor, decât dacă vom uita calea pe care ne-a condus Domnul și învățătura Lui din istoria noastră trecută.” – Life Sketches, p. 196.

„Mulți știu atât de puțin despre Bibliile lor, încât sunt nestatornici în credință. Ei înlătură vechile pietre de hotar, iar ereziile și vânturile de doctrină îi lovesc într-o parte și în alta.” – Evanghelizarea, p. 362.

„Niciun rând din adevărul care a făcut poporul Adventist de Ziua a Șaptea ceea ce este nu trebuie să fie slăbit. Avem vechile semne de hotar ale adevărului, ale experienței și datoriei și trebuie să rămânem statornici în apărarea principiilor noastre, sub privirea întregii lumi.” – Mărturii, vol. 6, p. 17.

„Când puterea lui Dumnezeu confirmă ce este adevăr, atunci adevărul respectiv rămâne pentru totdeauna adevăr. Nicio presupunere ulterioară, contrară luminii pe care Dumnezeu a dat-o, nu trebuie să fie susținută...

Se vor ridica unul și altul cu o lumină nouă care contrazice lumina pe care Dumnezeu a oferit-o sub manifestarea Duhului Său Sfânt.” – Counsels to Writers and Editors, pp. 31, 32.

c. De ce pregătire avem nevoie pentru lucrarea Evangheliei? Evrei 5:11-14.

Evrei 5:11-14: „Asupra celor de mai sus, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul.”

„Trebuie ca prin rugăciune arzătoare și cercetare serioasă și profundă să devenim stabili și întemeiați, înrădăcinați și fixați în credință și să știm, fiecare pentru sine, că avem adevărul. Dacă suntem statorniciți în felul acesta, nu ne vom îndepărta de la credință când vom fi probați și încercați, așa cum au făcut unii.” – The Review and Herald, 4 septembrie 1888.


Joi 8 august

5. STUDIIND ÎMPREUNĂ

a. Ce fel de mediu educațional dorim să încurajăm în școala de Sabat? 2 Timotei 2:15.

2 Timotei 2:15: „Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.”

„Școlile noastre de Sabat nu sunt cu nimic mai puțin decât societăți biblice, și în lucrarea sfântă de predare a adevărurilor Cuvântului lui Dumnezeu ele pot realiza mult mai mult decât au îndeplinit până acum.” – Sfaturi pentru lucrarea Școlii de Sabat, p. 9 (cap. O putere uimitoare spre bine).

„Dacă ești chemat să fii învățător în oricare ramură a lucrării lui Dumnezeu, ești chemat, de asemenea, să fii student în școala lui Hristos. Dacă iei asupra ta responsabilitatea sfântă de a-i învăța pe alții, iei asupra ta datoria de a ajunge la temelia fiecărui subiect pe care cauți să-l predai. Dacă prezinți un subiect din Cuvântul lui Dumnezeu elevilor din Școala de Sabat, trebuie să expui motivele credinței tale atât de clar încât elevii să poată fi convinși de adevărul acesteia. Trebuie să cercetezi sârguincios și să compari dovezile Cuvântului lui Dumnezeu cu soliile pe care El le trimite bisericii, pentru a putea ști ce este adevărul și a fi capabil să-i direcționezi pe calea neprihănirii pe cei care privesc la tine.” – Ibid., p. 31 (cap. Cel care învață pe altul, el însuși să învețe).

„Cei care au intrat în lucrarea de învățare sau care au fost chemați în orice poziție de răspundere, nu trebuie să se mulțumească să preia rezultatul cercetărilor altor minți, ci trebuie să cerceteze ei înșiși adevărul. Dacă nu își formează obiceiul de a cerceta singuri temele adevărului, ei vor deveni superficiali în viața și realizările lor... Trebuie să examinezi adevărurile pe care ai fost condus să le crezi, până când vei avea siguranța că acestea sunt fără eroare.” – Ibid., p. 33.


Vineri 9 august

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce a fost atât de important să fie în formă scrisă Cuvântul lui Dumnezeu?

2. De ce trebuie să studiem pentru a ajunge la o înțelegere a adevărului Bibliei?

3. Ce avantaje mentale și spirituale vor rezulta din studiul profund al Bibliei?

4. Cum continuă Dumnezeu să-Şi învețe poporul?

5. Cum putem îmbunătăți mediul educațional al bisericii noastre?