Lecţia 10. Lucrând pentru Maestru

„Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură.” (Marcu 16:15).

„Cei care Îl aşteaptă pe Domnul îşi curăță sufletele prin ascultare de adevăr. Cu o veghere vigilentă, ei combină lucrul serios. Pentru că ştiu că Domnul este la uşi, zelul lor este trezit pentru a coopera cu inteligenţele divine în lucrarea de salvare de suflete.”—Hristos, Lumina lumii, p. 634 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 2, p. 189-199 (cap. 28, Spiritul lumesc în biserică); Ibid., vol. 6, p. 404-410 (cap. 51, Pregătire pentru criza finală).

 

Duminică 27 august

1. CONLUCRĂTORI CU DOMNUL DOMNILOR

a. Pe ce temei este autorizat şi i se porunceşte fiecărui creştin credincios—bărbat, femeie, căsătorit, necăsătorit, bogat, sărac, sau de orice vârstă sau origine—să mărturisească pentru Domnul şi Maestrul său, Isus Hristos? Ioan 15:16; Galateni 3:27, 28.

 Ioan 15:16 Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

 Galateni 3:27 Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. 28 Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.

„ ‘Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi evanghelia la orice făptură’ (Marcu 16:15), este porunca lui Hristos pentru urmaşii Săi. Nu sunt toţi chemaţi să fie predicatori sau misionari în sensul obişnuit al cuvântului; însă toţi pot fi lucrători pentru El, dând ‘vestea bună’ semenilor lor. Tuturor, fie mari sau mici, învăţaţi sau neînvăţaţi, bătrâni sau tineri, le este dată porunca.”—Educaţia, p. 264 (cap. 31, Lucrarea vieţii).

„Când mă gândesc la oraşele în care s-a făcut atât de puţină lucrare, în care există atât de multe mii de persoane care să fie avertizate cu privire la venirea Mântuitorului, simt o dorinţă intensă de a vedea bărbaţi şi femei care să meargă să lucreze în puterea Duhului, umpluţi cu dragostea lui Hristos pentru sufletele care pier.”—Evanghelizarea, p. 69 (cap. Evanghelizarea, o lucrare plină de demnitate).

b. Ce grup este, de asemenea, inclus în lucrarea finală a evangheliei, având de îndeplinit o parte specială? 1 Ioan 2:14 (a doua jumătate).

 1Ioan 2:14 up ... V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.

 

Luni 28 august

2. DEDICARE PENTRU SOLIA DE ASTĂZI

a. Ce semnificaţie specială are “evanghelia veşnică” în timpul nostru? Eclesiastul 12:13, 14; Apocalipsa 14:6, 7.

 Eclesiastul 12:13 Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. 14 Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

Apocalipsa 14:6 Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod. 7 El zicea cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!

„Proclamarea judecăţii este un anunţ despre faptul că a doua venire a lui Isus este la uşă. Şi această proclamare este numită evanghelia veşnică. Astfel, predicarea celei de-a doua veniri a lui Isus, anunţul despre apropierea ei, sunt indicate ca fiind o parte esenţială a soliei evangheliei.”—Parabolele Domnului, p. 227, 228 (cap. 18, Mergeţi la drumuri şi la garduri).

b. Numiţi un factor care este în strânsă legătură cu solia adventă— şi care ne ajută de fapt să o înţelegem mai bine. Romani 12:1; 1 Tesaloniceni 5:23.

 Romanio 12:1 Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

1Tesaloniceni 5:23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

„Reforma sănătăţii este o ramură a marii lucrări, care trebuie să pregătească un popor pentru revenirea Domnului. Ea este la fel de strâns legată de solia îngerului al treilea, precum este mâna legată de corp.”—Sfaturi pentru Sănătate, p. 20, 21 (cap. Încălcarea legilor fizice).

„Lucrarea evangheliei şi lucrarea misionară medicală trebuie să înainteze împreună. Evanghelia trebuie să fie înmănuncheată cu principiile adevăratei reforme a sănătăţii… Noi trebuie să prezentăm principiile reformei sănătăţii înaintea oamenilor, făcând tot ce stă în puterea noastră pentru a-i conduce pe bărbaţi şi femei să vadă nevoia de aceste principii şi să le practice.”—Dietă şi hrană, p. 442 (cap. 25, Prezentând reforma sănătăţii).

c. Ce îi impulsionează pe credincioşi să răspândească această minunată solie a mântuirii? 2 Corinteni 5:14, 15.

  2Corinteni 5:14 Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. 15 Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.

„Dragostea de Isus va fi manifestată într-o dorinţă de a lucra aşa cum a lucrat El pentru binecuvântarea şi înălţarea omenirii. Ea îi va conduce la iubire, gingăşie şi simpatie faţă de toate creaturile care sunt în grija Tatălui nostru ceresc… Imediat ce o persoană vine la Hristos, se naşte în inima sa o dorinţă de a face cunoscut altora ce prieten preţios a găsit el în Isus; adevărul salvator şi sfinţitor nu poate fi închis în inima sa.”—Calea către Hristos, p. 77, 78 (cap. 9, Lucrarea şi viaţa).

 

Marţi 29 august

3. GOLIT PENTRU A FI UMPLUT

a. Ce avertisment are o forţă specială pentru noi, care trăim în ultimele zile? 1 Tesaloniceni 5:1, 2, 6-8.

 1Tesaloniceni 5:1 Cât despre vremuri şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. 2 Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.  6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji. 7 Căci cei ce dorm, dorm noaptea; şi cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. 8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

„Să nu fim găsiţi dormind în post. Nimeni să nu spună în inima sa sau prin faptele sale ‘Stăpânul meu zăboveşte să vină.’ Lăsaţi ca solia revenirii în curând a lui Hristos să răsune în cuvinte serioase de avertizare. Să convingem bărbaţi şi femei de pretutindeni să se căiască şi să fugă de mânia care va veni. Să îi mobilizăm să facă o pregătire imediată; pentru că ştim doar puţin despre ce ne stă în faţă. Predicatorii şi membrii laici să meargă în câmpurile care se coc.”—Maranata, p. 106 (8 aprilie).

„Dragostea este temelia evlaviei. Oricare ar fi mărturisirea noastră, niciun om nu are o dragoste curată pentru Dumnezeu dacă nu are o iubire neegoistă pentru fratele său. Însă nu putem ajunge niciodată în posesia acestui spirit încercând să îi iubim pe alţii. Lucrul de care avem nevoie este dragostea lui Hristos în inimă. Când eul este ascuns în Hristos, dragostea izvorăşte în mod spontan. Desăvârşirea caracterului creştin este atinsă atunci când impulsul de a-i ajuta şi binecuvânta pe alţii izvorăşte în mod constant din interior.”—Parabolele Domnului, p. 384 (cap. 27, Cine este aproapele meu?).

b. Ce ar trebui să faci dacă în mod sincer nu te simţi atât de entuziast pentru această solie, precum ştii că ar trebui? 1 Ioan 4:20, 21; Apocalipsa 2:2-5; 3:18-19.

 1Ioan 4:20 Dacă zice cineva: Eu iubesc pe Dumnezeu, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede? 21 Şi aceasta este porunca, pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său.

Apocalipsa 2:2 Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. 3 Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit. 4 Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 5 Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

Apocalipsa 3:18 ..te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi. 19 Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!

„Avem nevoie de solia către biserica Laodiceea. Voi v-aţi părăsit dragostea dintâi, şi există o împietrire şi o răceală şi lipsă de simpatie—cu excepția câtorva favoriţi. Acest lucru nu va avea niciun ecou în lume. Trebuie să căutăm şi să salvăm ceea ce s-a pierdut.”—Manuscript Releases, vol. 9, p. 61.

„Întoarceţi-vă la experienţa voastră dintâi, când sufletul vostru era plin de dragoste pentru Hristos. Strângeţi în inima voastră ascultarea unei credinţe, care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Ascultarea de legea Domnului face oamenii puri, sfinţi, nemânjiţi. O, dacă s-ar vedea în mijlocul poporului nostru o lucrare adâncă şi temeinică de pocăinţă şi reformă! O, dacă ar cădea pe Stâncă şi ar fi sfărâmaţi!”—The Review and Herald, 24 februarie 1903.

„Există speranţă pentru toţi cei care vor auzi adevărul şi care se vor căi de faptele lor rele.”—Manuscript Releases, vol. 11, p. 216.

 

Miercuri 30 august

4. SLAVA LUI DUMNEZEU MANIFESTATĂ

a. Care este chemarea făcută în acest ceas, şi cum vom răspunde noi la ea? Isaia 56:1-8.

  Isaia 56:1 Aşa vorbeşte Domnul: Păziţi ce este drept, şi faceţi ce este bine; căci mântuirea Mea este aproape să vină, şi neprihănirea Mea este aproape să se arate.
 2 Ferice de omul care face lucrul acesta, şi de fiul omului care rămâne statornic în el, păzind Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi stăpânindu-şi mâna, ca să nu facă nici un rău! 3 Străinul care se alipeşte de Domnul, să nu zică: Domnul mă va despărţi de poporul Său! Şi famenul să nu zică: Iată, eu sunt un copac uscat! 4 Căci aşa vorbeşte Domnul: Famenilor, care vor păzi Sabatele Mele, care vor alege ce-Mi este plăcut, şi vor stărui în legământul Meu, 5 le voi da în Casa Mea şi înăuntrul zidurilor Mele un loc şi un nume mai bune decât fii şi fiice; le voi da un nume veşnic, care nu se va stinge. 6 Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească, şi să iubească Numele Domnului, pentru ca să fie slujitorii Lui, şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească, şi vor stărui în legământul Meu, 7 îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi umple de veselie în Casa Mea de rugăciune. Arderile lor de tot şi jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. 8 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care strânge pe cei risipiţi ai lui Israel: Voi mai strânge şi alte popoare la cei strânşi acum din el.

„[Domnul] cheamă acum biserica Sa de pe pământ să se trezească din letargia pe care Satan a căutat să o aducă asupra lor, şi să îndeplinească lucrarea desemnată de cer lor, de a lumina lumea… Lumea de astăzi are nevoie în mod acut de o revelare a lui Isus Hristos în persoana sfinţilor Săi. Dumnezeu doreşte ca poporul Său să stea înaintea lumii ca un popor sfânt. De ce?—pentru că există o lume, care să fie salvată prin lumina adevărului evangheliei; şi când biserica proclamă mesajul adevărului, care trebuie să îi cheme pe oameni din întuneric la lumina minunată a lui Dumnezeu, vieţile membrilor ei, sfinţite prin Spiritul adevărului, trebuie să mărturisească despre adevărul soliilor proclamate.”—The Review and Herald, 31 martie 1910.

b. Descrieţi metodele lui Hristos de a lucra pentru salvarea sufletelor. Luca 14:23; Ioan 4:27.

 Luca 14:23 Şi stăpânul a zis robului: Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.

Ioan 4:27 Atunci au venit ucenicii Lui, şi se mirau că vorbea cu o femeie. Totuşi nici unul nu I-a zis: Ce cauţi? sau: Despre ce vorbeşti cu ea?

„Domnul doreşte ca fiecărui suflet să îi fie adus cuvântul harului Său. Într-o mare măsură, acest lucru trebuie îndeplinit prin efort personal. Aceasta a fost metoda lui Hristos. Lucrarea Sa consta în principal din convorbiri personale. El avea o consideraţie deosebită pentru auditoriul format dintr-un singur suflet. Prin acel suflet, mesajul a fost frecvent dus la mii.”—Parabolele Domnului, p. 229 (cap. 18, Mergeţi la drumuri şi la garduri).

c. De ce spirit este nevoie când lucrăm pentru Dumnezeu? Fapte 10:38; 2 Corinteni 12:15.

  Fapte 10:38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.

2Corinteni 12:15 Şi eu, voi cheltui prea bucuros din ale mele, şi mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi pentru sufletele voastre. Dacă vă iubesc mai mult, sunt iubit cu atât mai puţin?

„Studiaţi definiţia unui adevărat misionar: ‘Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze’ (Marcu 8:34). A-L urma pe Hristos, aşa cum se spune în aceste cuvinte, nu este o prefăcătorie, o farsă. Isus aşteaptă ca ucenicii Săi să urmeze îndeaproape paşii Săi, suferind ceea ce a suferit El, biruind cum a biruit El. El aşteaptă cu nerăbdare ca aşa-numiţii Săi urmaşi să manifeste spiritul de sacrificiu de sine.”—Mărturii, vol. 8, p. 209 (cap. 34, Hristos, Exemplul nostru).

 

Joi 31 august

5. UN PRIVILEGIU NEMAIPOMENIT

a. Cum poate fiecare dintre noi să coopereze la salvarea de suflete, şi care ar trebui să fie cea mai arzătoare dorinţă şi rugăciune a noastră? Romani 10:13-17; Luca 11:13. \

 Romani 10:13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit. 14 Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15 Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia! 16 Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? 17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Luca 11:13 Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!

„Avem nevoie de o seriozitate mai mare în lucrarea lui Hristos. Solemnul mesaj al adevărului trebuie să fie dat cu o intensitate care va impresiona pe cei necredincioşi că Dumnezeu lucrează cu eforturile noastre, că Cel Preaînalt este sursa noastră vie de putere.”—Evanghelizarea, p. 697 (cap. 20, Putere pentru a încheia lucrarea).

„Unele minţi sunt îndepărtate de adevărul prezent şi de dragostea pentru Sfânta Biblie prin citirea de cărţi captivante; altele sunt pline de nedumerire şi grijă cu privire la ce vor mânca, ce vor bea şi cu ce se vor îmbrăca. Unii privesc prea departe în viitor la venirea Domnului. Timpul a continuat câţiva ani, mai mult decât ne-am aşteptat; de aceea, ei cred că va mai continua încă alţi câţiva ani, şi în modul acesta minţile lor sunt abătute de la adevărul prezent, spre lume, afară. În aceste lucruri am văzut un mare pericol; pentru că dacă mintea este umplută cu alte lucruri, adevărul prezent este exclus din ea şi nu există niciun loc în frunţile lor pentru sigiliul viului Dumnezeu. Am văzut că timpul în care Isus va fi în sfânta sfintelor era aproape încheiat şi că nu va mai fi decât puţin timp. Orice timp liber pe care îl avem ar trebui să fie petrecut în cercetarea Bibliei, după care vom fi judecaţi în ultimele zile. Iubiţii mei fraţi şi surori, lăsaţi ca poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos să fie în minţile voastre continuu şi să excludă din ele gândurile şi grijile lumeşti. Când stai jos sau când te scoli, acestea să fie subiectul vostru de meditaţie. Trăiţi şi acţionaţi cu totul, având în vedere revenirea Fiului omului. Timpul sigilării este foarte scurt, şi în curând se va încheia.”—Experienţe şi viziuni, p. 58 (cap. Datoria în vederea timpului de strâmtorare).

 

Vineri 1 septembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce nu este scutit nimeni de împărtăşirea cu alţii a adevărului prezent?

2. Ce trebuie să înţelegem prin “evanghelia veşnică”?

3. De ce este necesară solia laodiceană acum, când nu e la modă să câştigi credincioşi la adevăr?

4. Ce a făcut ca lumea să se îndoiască de adevărul soliei noastre?

5. Ce gânduri pot să elimin din mintea mea pentru a face mai mult loc adevărului?