Lecţia 12. Crescând într-o mare strigare

 „Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale.” (Isaia 44:3).

„De ce nu flămânzim şi nu însetăm după darul Duhului Sfânt, când acesta este mijlocul prin care primim putere? De ce nu vorbim despre el, de ce nu ne rugăm pentru el şi nu predicăm cu privire la el?”—Mărturii, vol. 8, p. 22 (cap. 3, Puterea promisă).

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 1, p. 179-184 (cap. 32, Cernerea); vol. 8, p. 14-23 (cap. 3, Puterea promisă). 

 

Duminică 10 septembrie
1. RESTAURAREA—PREZENTATĂ CU PUTERE

a. Ce profeţie poartă o semnificaţie specială în pregătirea de a ne întâlni cu Domnul? Maleahi 4:5.

 Maleahi 4:5 Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

„În acest secol, chiar înainte de a doua venire a lui Hristos pe norii cerului, Dumnezeu cheamă oameni care vor pregăti un popor pentru a sta în marea zi a Domnului.”—Comentarii Biblice (Vechiul Testament), vol. 4, p. 1184 (cap. referitor la Maleahi 4).

b. Cum le-a explicat Isus ucenicilor Săi prima aplicare a acestei profeţii, şi ce legătură are aceasta cu lucrarea noastră acum? Matei 17:11-13.

 Matei 17:11 Drept răspuns, Isus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile. 12 Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor. 13 Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

„Cei care trebuie să pregătească calea pentru a doua venire a lui Hristos sunt reprezentaţi de credinciosul Ilie, la fel cum Ioan a venit în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a pregăti calea pentru prima venire a lui Hristos. Marele subiect al reformei trebuie prezentat, şi mintea opiniei publice trebuie stârnită. Cumpătarea în toate lucrurile trebuie să fie în legătură cu solia, pentru a întoarce poporul lui Dumnezeu de la idolatria lor, de la lăcomie şi de la extravaganţa în îmbrăcăminte şi în alte lucruri.”—Mărturii, vol. 3, p. 62 (cap. 5, subcap. Lucrători pentru Dumnezeu) 

 

Luni 11 septembrie
2. CEI CE PREGĂTESC CALEA DOMNULUI

a. Ce mesaj puternic a proclamat Ioan Botezătorul, şi de ce este potrivit ca noi să facem la fel? Luca 1:16, 17; Matei 3:2, 8.

 Luca 1:16 El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. 17 Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.

Matei 3:2 El zicea: Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape. 8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.

„[Ioan Botezătorul] a văzut acest popor înşelat, mulţumit de sine şi adormit în păcatele sale. El tânjea să îi trezească la o viaţă mai sfântă. Solia pe care Dumnezeu i-o dăduse, ca el să o dea mai departe, a fost menită să îi trezească din letargia lor şi să îi facă să tremure din cauza marii lor răutăţi. Înainte ca sămânţa evangheliei să poată găsi un adă- post, terenul inimii trebuia desţelenit. Înainte ca ei să caute vindecare de la Isus, ei trebuiau să fie treziţi să vadă pericolul lor din rănile păcatului. Dumnezeu nu trimite soli pentru a-i flata pe păcătoşi. El nu le dă un mesaj de pace pentru a-i adormi într-o siguranţă fatală, nesfinţită. El pune poveri grele asupra conştiinţei răufăcătorului şi străpunge sufletul cu săgeţile convingerii.”—Hristos, Lumina lumii, p. 103, 104 (cap. 10, Glasul din pustie).

b. Daţi exemple despre cum trebuie solia lui Ilie să restaureze viaţa de familie—referiţi-vă şi la felul în care a fost prefigurat acest lucru în lucrarea lui Ioan Botezătorul. Maleahi 2:13-17; 4:6.

Maleahi 3:13 Iată acum ce mai faceţi: Acoperiţi cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete şi gemete, aşa încât El nu mai caută la darurile de mâncare, şi nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. 14 Şi dacă întrebaţi: Pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat legământ! 15 Nu ne-a dat Unul singur Dumnezeu suflarea de viaţă şi ne-a păstrat-o? Şi ce cere acel Unul singur? Sămânţă dumnezeiască! Luaţi seama dar în mintea voastră, şi nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinereţea lui! 16 Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie,  zice Domnul, Dumnezeul lui Israel,  şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie,  zice Domnul oştirilor.  De aceea, luaţi seama în mintea voastră, şi nu fiţi necredincioşi! 17 Voi obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre, şi mai întrebaţi: Cu ce L-am obosit?  Prin faptul că ziceţi: Oricine face rău este bun înaintea Domnului, şi de el are plăcere! Sau: Unde este Dumnezeul dreptăţii?

Maleahi 4:6 El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!

„Ioan ştia faptul că [Irod] era pe punctul de a se căsători cu soţia fratelui său, în timp ce soţul ei încă trăia, şi i-a spus cu credincioşie lui Irod faptul că acest lucru nu era permis prin lege.”—Experienţe şi viziuni, p. 154 (cap. Prima venire a lui Isus).

c. Ce caracterizează “spiritul şi puterea lui Ilie”, şi cine proclamă astăzi acest mesaj? 1 Regi 18:17, 18, 21; Apocalipsa 12:17.

  1Regi 18:17 Abia a zărit Ahab pe Ilie, şi i-a zis: Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?
 18 Ilie a răspuns: Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu, şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului şi te-ai dus după Baali. 21 Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul, şi a zis: Până când vreţi să şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal! Poporul nu i-a răspuns nimic.

Apocalipsa 12:17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

„Mulţi nu îndrăznesc să condamne nelegiuirea, pentru ca nu cumva să îşi sacrifice prin aceasta poziţia şi popularitatea. Şi unii consideră că e lipsit de iubire să mustri păcatul. Servul lui Hristos nu ar trebui să permită niciodată ca spiritul său să se amestece cu mesajul pe care i se cere să îl dea; însă el este sub cea mai solemnă obligaţie de a prezenta Cuvântul lui Dumnezeu, fără teamă sau favoritism. El trebuie să numească păcatul cu numele său adevărat. Cei care prin neglijenţa sau indiferenţa lor permit ca numele lui Dumnezeu să fie dezonorat de pretinsul Său popor, sunt socotiţi în numărul celor fărădelege—înregistraţi în rapoartele din cer ca părtaşi la faptele lor rele.”—The Signs of the Times, 21 aprilie 1881.

 

Marţi 12 septembrie
3. LUCRAREA FINALĂ

a. Cum se rezumă apelul urgent pentru acest timp? Apocalipsa 14:6-13; 18:1-4.

 Apocalipsa 14:6 Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod. 7 El zicea cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor! 8 Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei! 9 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 10 va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11 Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei! 12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 13 Şi am auzit un glas din cer, care zicea: Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, care mor în Domnul!  Da, zice Duhul; ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!

Apocalipsa 18:1 După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. 2 El a strigat cu glas tare, şi a zis: A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; 3 pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei. 4 Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!

„În lucrarea finală a lui Dumnezeu pe pământ, standardul legii Sale va fi din nou înălţat. Religia falsă poate să predomine, nelegiuirea poate să abunde, dragostea multora poate să se răcească, crucea Calvarului poate fi pierdută din vedere şi întunericul, asemenea palorii morţii, poate să se întindă peste lume; întreaga forţă a curentului popular poate să se întoarcă împotriva adevărului; se poate forma complot după complot pentru a doborî poporul lui Dumnezeu; însă în ceasul celui mai mare pericol, Dumnezeul lui Ilie va ridica instrumente pentru a da o solie ce nu va fi redusă la tăcere. În oraşele aglomerate ale ţării şi în locuri unde oamenii au mers foarte departe vorbind împotriva Celui Preaînalt, va fi auzit glasul unei mustrări aspre. Oameni desemnaţi de Dumnezeu vor denunţa cu îndrăzneală unirea bisericii cu lumea. Cu seriozitate, ei vor chema pe bărbaţi şi femei să se întoarcă de la respectarea unei instituţii înființate de om, la respectarea adevăratului Sabat.”—Profeţi şi regi, p. 186, 187 (cap. 14, În spiritul şi puterea lui Ilie).

b. Ce trebuie să fie întotdeauna evident în vorbirea şi viaţa noastră? Ioan 1:29; 14:12; 2 Corinteni 4:5-7.

 Ioan 1:29 A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!

Ioan 14:12 Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl:

2Corinteni 4:5 Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus. 6 Căci Dumnezeu, care a zis: Să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. 7 Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.

„Ultimele raze de lumină plină de îndurare, ultima solie de îndurare, care trebuie dată lumii, sunt o revelaţie a caracterului iubirii Sale. Copiii lui Dumnezeu trebuie să manifeste slava Sa. În propria lor viaţă şi în caracterul lor ei trebuie să reveleze ceea ce a făcut pentru ei harul lui Dumnezeu. Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească în fapte bune—în cuvinte de adevăr şi fapte de sfinţire.”—Parabolele Domnului, p. 415, 416.

c. Cum se va încheia în cele din urmă lucrarea lui Dumnezeu? Zaharia 4:6; Isaia 28:21.

 Zaharia 4:6 Atunci el a luat din nou cuvântul, şi mi-a zis: Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, şi sună astfel: Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu,  zice Domnul oştirilor!

Isaia 28:21 Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim, şi Se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.

„Dumnezeu va lucra în această ultimă lucrare într-un mod foarte diferit de desfăşurarea obişnuită a lucrurilor, şi într-un mod care va fi contrar oricărui plan omenesc.”—Evanghelizarea, p. 118 (secţiunea 5, cap. Evitarea organizării excesive). 

 

Miercuri 13 septembrie
4. CUM SĂ PRIMIM ÎNVIORAREA

a. Ce trebuie să realizăm în continuu cu privire la o calitate-cheie, esenţială pentru a experimenta Duhul Sfânt în plinătatea puterii ploii târzii? Isaia 57:15.

  Isaia 57:15 Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

„Vor exista între noi unii care vor dori întotdeauna să controleze lucrarea lui Dumnezeu, să dicteze chiar ce mişcări să fie făcute când lucrarea înaintează sub conducerea îngerului care se alătură celui deal treilea înger, în solia care trebuie dată lumii. Dumnezeu va folosi căi şi mijloace prin care se va vedea că El ia în mâinile Sale frâiele.”— Evanghelizarea, p. 118 (secţiunea 5, cap. Evitarea organizării excesive).

„Oamenii cu un singur talant pot ajunge la o clasă de oameni de care cei cu doi sau cu cinci talanţi nu se pot apropia. Mari şi mici, deopotrivă, sunt vase alese pentru a duce apa de viaţă la suflete însetate. Cei care predică cuvântul să nu îşi pună mâinile peste cel mai umil lucrător şi să spună: ‘Tu trebuie să lucrezi în modul acesta, sau altfel să nu lucrezi deloc.’ Luaţi-vă mâinile, fraţilor. Lăsaţi ca fiecare să lucreze în propria sa sferă, cu propria sa armură îmbrăcată, făcând orice poate în modul său umil. Întăriţi-i mâinile în lucrare. Acesta nu este un timp în care fariseismul să controleze. Lăsaţi ca Dumnezeu să lucreze prin cine va voi. Solia trebuie să înainteze.”—Mărturii, vol. 5, p. 462 (cap. 52, Biserica, lumina lumii).

b. De ce este revărsată ploaia târzie, şi de ce ar trebui să fim inspiraţi de motivaţia primilor ucenici? Fapte 1:8; 4:33; Ieremia 30:5-7.

 Fapte 1:8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.

Fapte 4:33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

Ieremia 30:5 Aşa vorbeşte Domnul: Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace! 6 Întrebaţi şi vedeţi dacă nu cumva naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse, ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele? 7 Vai! căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.

„Observaţi că după ce ucenicii au ajuns la o unire desăvârşită, când nu s-au mai luptat pentru locurile dintâi, Duhul Sfânt a fost revărsat. Ei erau în armonie. Toate diferenţele fuseseră îndepărtate…. Ucenicii nu au cerut o binecuvântare pentru ei înşişi. Ei erau apăsaţi de povara pentru suflete… Fie ca cei ce sunt creştini să dea deoparte toate disensiunile şi să se dedice lui Dumnezeu pentru salvarea celor pierduţi. Să ceară în credinţă binecuvântarea promisă, şi aceasta va veni.”—Ibid.,vol. 8, p. 20, 21 (cap. 3, Puterea promisă).

„Pe măsură ce solia îngerului al treilea creşte devenind o mare strigare, şi putere şi slavă mare însoţesc lucrarea finală, poporul credincios al lui Dumnezeu va fi părtaş al acelei slave. Ploaia târzie este cea care îi reînviorează şi întăreşte pentru a trece prin timpul de strâmtorare.”—Ibid., vol. 1, p. 353 (cap. 67, Cele două coroane). 

 

Joi 14 septembrie
5. EXTRAORDINAR DE SATISFĂCĂTOR!

a. Ce oportunitate stă chiar în faţa noastră? Tit 2:13; 2 Corinteni 6:1, 2.

  Tit 2:13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

2 Corinteni 6:1 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. 2 Căci El zice: La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.

„Fraţilor şi surorilor, studiaţi planurile voastre; prindeţi fiecare ocazie de a vorbi vecinilor şi asociaţilor voştri sau de a le citi ceva din cărţile care conţin adevărul prezent. Arătaţi că voi consideraţi ca un lucru de primă importanţă salvarea sufletelor pentru care Hristos a făcut un sacrificiu atât de mare. Lucrând pentru sufletele care pier, aveţi tovărăşia îngerilor. Mii şi mii, şi zeci de mii de ori zece mii de îngeri aşteaptă să coopereze cu membrii bisericilor pentru a comunica lumina pe care Dumnezeu a dat-o cu generozitate, ca un popor să poată fi pregătit pentru venirea lui Hristos.”—Mărturii, vol. 9, p. 129 (cap. Importanţa lucrării personale).

b. Descrieţi rezultatele uimitoare care apar atunci când Duhul Sfânt este revărsat fără măsură. Zaharia 8:23; Isaia 44:3, 4; 61:11.

 Zaharia 8:23 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un Iudeu de poala hainei, şi-i vor zice: Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!

Isaia 44:3 Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale, 4 şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă.

Isaia 61:11 Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui, şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea şi lauda, în faţa tuturor neamurilor.

„Sămânţa a fost semănată şi acum va răsări şi va aduce roadă. Publicaţiile distribuite de lucrătorii misionari au exercitat influenţa lor, totuşi mulţi ale căror minţi au fost impresionate, au fost împiedicaţi să înţeleagă adevărul în totalitate sau să dea ascultare. Acum razele de lumină pătrund peste tot, adevărul este văzut în claritatea sa, şi copiii sinceri ai lui Dumnezeu taie corzile care i-au ţinut până acum. Legăturile de familie, relaţiile de biserică sunt acum fără puterea de a-i opri. Adevărul este mai preţios decât orice altceva.”—Marea luptă, p. 612 (cap. 36, Avertizarea finală) 

 

Vineri 15 septembrie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Ce paralelă există între lucrarea noastră şi cea a lui Ilie şi Ioan Botezătorul?

2. Ce legătură există între restaurarea necesară astăzi şi Cele Zece Porunci?

3. Rezumaţi trăsăturile de caracter ale celor care vor primi ploaia târzie.

4. Ce ar putea să mă împiedice să primesc acest uimitor privilegiu?

5. De ce este observarea rezultatelor ploii târzii atât de incredibil de satisfăcătoare?