Lecţia 5. Isus chiar revine!

„Voi reveni şi vă voi primi la Mine; ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.” (Ioan 14:3 engl. KJV.).

„Unul dintre cele mai solemne şi mai glorioase adevăruri din Biblie este acela al celei de-a doua veniri a lui Hristos pentru a finaliza marea lucrare de răscumpărare.”—Marea luptă, p. 299 (cap. 17, Vestitorii dimineţii).

Recomandare pentru studiu: Experienţe şi viziuni, p. 13-18 (cap. Prima mea viziune), 285, 286 (cap. Izbăvirea sfinţilor). 

 

Duminică 23 iulie

1. IATĂ, EL VINE!
a. Conform Bibliei, cum va fi revenirea lui Isus? Fapte 1:11.

Fapte 1:11 şi au zis: Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.

„Cel mai preţios fapt pentru ucenici la înălţarea lui Isus a fost că El S-a înălţat la cer din mijlocul lor în trupul concret al Învăţătorului lor divin. Exact acelaşi Isus, care a umblat, a vorbit şi S-a rugat cu ei… Se înălţase la cer în trupul omenesc. Şi solii cereşti îi asiguraseră că exact acelaşi Isus, pe care ei Îl văzuseră urcând la cer, va veni în acelaşi mod în care Se înălţase. Această asigurare a fost întotdeauna, şi va fi până la încheierea timpului, speranţa şi bucuria tuturor adevăraţilor iubitori ai lui Hristos.”—The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 254.

b. Pentru cine va fi vizibilă revenirea lui Isus? Apocalipsa 1:7; Matei 24:30.

Apocalipsa 1:7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
Matei 24:30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă

„Cei care L-au batjocorit şi L-au bătut vor fi acolo. Preoţii şi conducătorii vor revedea scena din sala de judecată. Fiecare circumstanţă va apărea în faţa lor, ca şi când ar fi scrisă cu litere de foc. Atunci, cei care ceruseră, ‘Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri’, vor primi răspunsul la rugămintea lor. Atunci, întreaga lume va şti şi va înţelege.”—Hristos, Lumina lumii, p. 739, 740 (cap. 77, În sala de judecată a lui Pilat). 

 

Luni 24 iulie
2. SPERANŢĂ MINUNATĂ

a. Care este scopul revenirii lui Isus, şi ce efect ar trebui să aibă asupra noastră încrederea în acest eveniment glorios, fără egal? Ioan 14:1-3.

Ioan 14:1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. 2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. 3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

„Cei care Îl iubesc cu adevărat pe Mântuitorul nu pot decât să proclame cu bucurie o solie întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu: Cel în care sunt centrate toate speranţele lor de viaţă eternă revine, nu pentru a fi insultat, dispreţuit şi respins, ca la prima Sa venire, ci în putere şi slavă, pentru a-Şi răscumpăra poporul. Proclamarea venirii lui Hristos ar trebui să fie acum, ca atunci când a fost făcută de îngeri păstorilor din Betleem, vestea bună de mare bucurie. Nu poate exista dovadă mai concludentă că bisericile s-au depărtat de Dumnezeu decât iritarea şi animozitatea stârnite de această solie trimisă din cer. Cei care nu Îl iubesc pe Mântuitorul sunt cei care doresc să stea departe, şi aceştia primesc cu sete mărturia dată de servii necredincioşi: ‘Stăpânul meu zăboveşte să vină’ (Matei 24:48). În timp ce refuză să cerceteze Scripturile pentru a afla dacă aceste lucruri stau în acest mod, ei se prind de fiecare fabulă care amână venirea lui Hristos într-un viitor îndepărtat, sau care o face spirituală, împlinită la distrugerea Ierusalimului, sau la moarte.”—The Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 216, 217.

b. Descrieţi gustul dulce (farmecul) al acestei speranţe. Cu ce va fi ea în mod strâns în legătură? Filipeni 3:20, 21.

 Filipeni 3:20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21 El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

„Adevărurile profeţiei sunt legate între ele şi, pe măsură ce le studiem, ele formează un mănunchi atrăgător de adevăr creştin practic. Toate cuvântările pe care le ţinem trebuie să releve în mod clar faptul că aşteptăm, lucrăm şi ne rugăm pentru revenirea Fiului lui Dumnezeu. Revenirea Sa este speranţa noastră. Această speranţă trebuie să fie unită cu toate cuvintele şi faptele noastre, cu toate tovărăşiile şi relaţiile noastre.”—Evanghelizarea, p. 220 (cap. Predicând a doua venire).

„Pe cei care L-au iubit şi care L-au aşteptat, El îi va încorona cu slavă, onoare şi nemurire. Drepţii cei neprihăniţi vor ieşi din mormintele lor, şi cei care sunt vii vor fi înălţaţi împreună cu ei pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh. Ei vor auzi vocea lui Isus, mai dulce decât orice muzică ce a pătruns vreodată în urechea vreunui muritor, spunându-le: Lupta voastră s-a încheiat.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 34 (cap. Marea însărcinare).

 

Marţi 25 iulie
3. O SLAVĂ DE NEDESCRIS

a. Ce semn pe cer va indica venirea lui Isus? Marcu 13:26.

 Marcu 13:26 Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere şi cu slavă.

„În curând, ochii noştri au fost atraşi spre răsărit, întrucât un nor mic negru apăruse, cam de dimensiunea mărimii mâinii unui om, despre care toţi ştiau că era semnul Fiului omului. În tăcere solemnă noi toţi am privit spre nor, cum se apropia şi devenea mai luminos şi din ce în ce mai glorios, până când a ajuns un măreţ nor alb. Temelia lui părea ca focul; deasupra lui era un nor.”—Spiritual Gifts, vol. 2, p. 32.

b. Explicaţi întreita slavă a revenirii lui Hristos—remarcând unde îi va întâlni El pe cei răscumpăraţi ai Săi. Vor atinge picioarele Sale pământul la a doua Sa venire? Luca 9:26 (ultima parte); 1 Tesaloniceni 4:16, 17.

Luca 9:26 up ... va veni în slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri.
1Tesaloniceni 4:16 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

„[Pe nor] şedea Fiul omului, pe capul Său erau cununi, părul Său era alb şi cârlionţat, şi Îi cădea pe umeri. Picioarele Sale aveau înfăţişarea focului, în mâna Sa dreaptă era o seceră ascuţită, în stânga Sa o trâmbiţă de argint. Ochii Săi erau ca o flacără de foc, care îi cerceta cu privirea pe copiii Săi din toate părţile. Atunci, toate feţele au devenit palide, şi feţele celor pe care Dumnezeu îi respinsese s-au înnegrit. Apoi, noi am strigat toţi: ‘Cine poate sta? Este haina mea fără pată?’ Atunci îngerii au încetat să câte şi, pentru ceva timp, a fost o linişte îngrozitoare, când Isus a spus: ‘Cei care au mâini curate şi o inimă curată sunt capabili să reziste; harul Meu este îndeajuns pentru voi.’ Atunci feţele noastre s-au luminat şi bucuria a umplut fiecare inimă. Iar îngerii au luat un ton mai înalt şi au cântat din nou, în timp ce norul se apropia tot mai mult de pământ. Atunci a sunat trâmbiţa de argint a lui Isus, în timp ce El cobora pe nor, înconjurat de flăcările de foc. El a privit spre mormintele sfinţilor care dormeau, apoi Şi-a ridicat ochii şi mâinile spre cer şi a strigat: ‘Treziţi-vă! Treziţi-vă! Treziţi-vă!, voi care dormiţi în ţărână, şi ridicaţi-vă!’ Apoi a fost un cutremur puternic de pământ. Mormintele s-au deschis, şi cei morţi au ieşit îmbrăcaţi în nemurire. Cei 144.000 au strigat ‘Aleluia’ când şi-au recunoscut prietenii care fuseseră îndepărtaţi de la ei prin moarte şi, în acelaşi moment, au fost schimbaţi şi luaţi împreună cu ei pentru a-L întâlni pe Domnul în văzduh. Noi toţi am intrat împreună în nor.”—Ibid., p. 32, 33.

c. Ce este altfel cu privire la cea de-a treia venire a lui Hristos după cei 1000 de ani, în comparaţie cu a doua Sa venire? Zaharia 14:4 (vezi, de asemenea, Experienţe şi viziuni, p. 17, 18, cap. Prima mea viziune).

Zaharia 14:4 Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus, şi se va face o vale foarte mare: jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miazăzi.

 

Miercuri 26 iulie
4. CU PUTERE ŞI AUTORITATE

a. Ce se va întâmpla în natură la a doua venire a lui Isus, şi de ce? Apocalipsa 6:14; Isaia 24:1-6.

Apocalipsa 6:14 Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.
Isaia 24:1 Iată, Domnul deşartă ţara şi o pustieşte, îi răstoarnă faţa şi risipeşte locuitorii; 2 cum se întâmplă preotului se întâmplă şi poporului, stăpânului ca şi slugii, stăpânei ca şi slujnicei, vânzătorului ca şi cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut ca şi celui ce ia cu împrumut, datornicului ca şi cel căruia îi este dator. 3 Ţara este pustiită de tot şi prădată; căci Domnul a hotărât aşa. 4 Ţara este tristă, sleită de puteri; locuitorii sunt mâhniţi şi tânjesc; căpeteniile poporului sunt fără putere, 5 căci ţara a fost spurcată de locuitorii ei; ei călcau legile, nu ţineau poruncile, şi rupeau legământul cel veşnic! 6 De aceea mănâncă blestemul ţara, şi suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor; de aceea sunt prăpădiţi locuitorii ţării, şi nu mai rămâne decât un mic număr din ei.

„Dumnezeu doreşte ca poporul Său să înţeleagă în mod clar că ei vor fi răsplătiţi după ascultarea sau fărădelegea lor. Răutatea şi boala au sporit cu fiecare generaţie care a urmat. Ţara a trudit sub blestemul pe care omul l-a adus asupra ei din cauza neascultării sale continue.”—Spiritual Gifts, vol. 4a, p. 123.

„Regele Regilor coboară pe nori, îmbrăcat în foc înflăcărat. Cerurile se strâng laolaltă ca un sul, pământul tremură în faţa Lui şi fiecare munte şi insulă sunt mutate din locul lor.”—Marea luptă, p. 641, 642 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

b. Cum prezintă profeţia judecăţile divine, care trebuie să cadă în curând peste lume, la venirea Sa? Isaia 24:17-23.

Isaia 24:17 Groaza, groapa, şi laţul, vin peste tine, locuitor al ţării! 18 Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă, şi cel ce se ridică din groapă se prinde în laţ; căci se deschid stăvilarele de sus, şi se clatină temeliile pământului! 19 Pământul se rupe, pământul se sfărâmă, pământul se crapă, 20 pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă; păcatul lui îl apasă, cade, şi nu se mai ridică. 21 În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oştirea de sus, iar pe pământ pe împăraţii pământului. 22 Aceştia vor fi strânşi ca prinşi de război şi puşi într-o temniţă, vor fi închişi în gherle, şi, după un mare număr de zile, vor fi pedepsiţi. 23 Luna va fi acoperită de ruşine, şi soarele de groază; căci Domnul oştirilor va împărăţi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, strălucind de slavă în faţa bătrânilor Lui.

„Cei răi privesc cu groază şi uimire asupra scenei acesteia, în timp ce neprihăniţii privesc cu bucurie solemnă semnele izbăvirii lor. Totul în natură pare că şi-a ieşit din făgaş. Râurile încetează să curgă. Nori negri, grei, se ridică şi se ciocnesc unul de altul. În mijlocul cerului furios se află un spaţiu de o slavă de nedescris, de unde Se aude vocea lui Dumnezeu, ca sunetul multor ape, spunând: ‘S-a sfârşit’ (Apocalipsa 16:17). Acea voce cutremură cerul şi pământul. Are loc un mare cutremur de pământ, ‘cum nu a fost de când sunt oamenii pe pământ, atât de mare’ (versetul 18). Firmamentul pare a se deschide şi închide. Slava de la tronul lui Dumnezeu pare să răzbată. Munţii se cutremură ca o trestie în vânt şi stânci colţuroase sunt risipite în toate părţile. Se aude un răget, ca al unei furtuni ce se apropie. Marea este biciuită cu furie. Se aude un strigăt al unui uragan, asemenea vocilor demonilor într-o misiune de distrugere. Întregul pământ se înalţă şi se umflă ca valurile mării. Suprafaţa sa se crapă. Chiar temeliile sale par să cedeze. Lanţurile muntoase se scufundă. Insulele locuite dispar. Porturile maritime, care au devenit asemenea Sodomei pentru răutatea lor, sunt înghiţite de apele înfuriate.”—Ibid., p. 636, 637

 

Joi 27 iulie
5. ÎMPLINIREA SPERANŢELOR MULT AŞTEPTATE

a. Descrieţi bucuria sfinţilor îngeri la revenirea lui Isus. Iuda 14.

Iuda 14 Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi.

„O mulțime vastă, nenumărată de îngeri sfinți, intonând imnuri în melodii cerești, Îl însoțesc [pe Isus] în drumul Său. Firmamentul pare plin de chipuri strălucitoare—‘zece mii de ori zece mii, şi mii de mii’ (Apocalipsa 5:11). Nici o pană omenească nu poate descrie scena și nici o minte omenească nu este capabilă să îşi imagineze splendoarea aceasta.”—Marea luptă, p. 641 (cap. 40, Poporul lui Dumnezeu salvat).

b. Ce sarcină trebuie să îndeplinească sfinţii îngeri (pe baza judecăţii de cercetare, care se va fi încheiat deja), şi ce vor înţelege în cele din urmă locuitorii pământului? Matei 13:41, 49; 25:32; Romani 7:12.

Matei 3:41 Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea, 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni,
Matei 25:32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;
Romani 7:12 Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.

„Trâmbiţa Arhanghelului va face în curând pe cei vii să tresară şi pe cei morţi să învieze. În acea zi, cei răi vor fi separaţi de cei drepţi, la fel cum desparte păstorul oile de capre.”—Îndrumarea copilului, p. 561 (cap. 83, Răsplătirea). „Hristos ar vrea ca toţi să înţeleagă evenimentele de la a doua Sa venire. Scena judecăţii va avea loc în prezenţa tuturor lumilor; pentru că în această judecată va fi îndreptăţit caracterul lui Dumnezeu, şi legea Sa va sta ca ‘sfântă, dreaptă şi bună’ (Romani 7:12). Atunci, fiecare caz va fi hotărât şi sentinţa va fi dată asupra tuturor. Păcatul nu va mai părea atunci atrăgător, ci va fi văzut în toată amploarea sa oribilă. Toţi vor vedea în ce relaţie stau ei cu Dumnezeu şi unii cu alţii.”—The Review and Herald, 20 septembrie 1898.

 

Vineri 28 iulie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Explicaţi ce grupuri de oameni vor vedea a doua venire a lui Hristos.

2. De ce Se întoarce Isus, şi ce ar trebui să ne determine acest eveniment să luăm în considerare?

3. De ce ar trebui să ştim dacă picioarele lui Hristos vor atinge sau nu pământul?

4. Care va fi legătura dintre marea răsturnare (transformare) a lucrurilor create şi legea lui Dumnezeu?

5. Având în faţa noastră această oră plină de bucurie, totuşi solemnă, ce ar trebui să luăm în mod profund în considerare?a