Lecţia 4. Idei false la timpul sfârşitului

 „Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu puţinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24).

„Există erezii periculoase care vor fi prezentate ca doctrine biblice; şi noi trebuie să devenim familiarizaţi cu Biblia, aşa încât să ştim cum să le întâmpinăm. Credinţa fiecărui individ va fi testată.”—Evanghelizarea, p. 590, 591 (cap. Satan câştigă teren prin învăţăturile false).

Recomandare pentru studiu: Profeţi şi regi, p. 210-212 (cap. 16, Prăbuşirea casei lui Ahab).

 

Duminică 16 iulie

1. E NEVOIE DE VIGILENŢĂ

a. Ce strategie foloseşte vrăjmaşul sufletelor pentru a prinde în cursă multe suflete sincere, care cred în revenirea în curând a lui Isus? Matei 24:11, 24.

  Matei 24:11 Se vor scula mulţi proroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi. 24 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

„Îngerii lui Satan sunt înţelepţi să facă răul, şi ei vor crea ceva ce unii vor pretinde că e lumină avansată şi pe care o vor proclama ca nouă şi minunată; totuşi, în timp ce în anumite privinţe solia poate fi adevăr, ea va fi amestecată cu invenţii omeneşti şi va prezenta ca doctrină poruncile omeneşti. Dacă a existat vreodată un timp când trebuie să veghem şi să ne rugăm cu seriozitate reală, acesta este acum. Multe lucruri aparent bune vor trebui analizate în mod serios, cu multă rugăciune, pentru că sunt artificii înşelătoare ale vrăjmaşului pentru a conduce sufletele pe o cărare care este atât de aproape de calea adevărului, încât abia va putea fi diferenţiată de el.”—Evanghelizarea, p. 590 (cap. Satan câştigă teren prin învăţături false).

„Mărturia Spiritului lui Dumnezeu este adevărată. Nu vă schimbaţi credinţa pentru niciun aspect al doctrinei care seduce sufletul, oricât de plăcut ar putea părea. Erorile lui Satan se înmulţesc acum, şi cei care deviază de la calea adevărului îşi vor pierde direcţia. Întrucât nu au nimic de care să se ancoreze, ei vor fi duşi de val de la o înşelăciune la alta, purtaţi încoace şi încolo de vânturile ciudate de doctrină. Satan s-a coborât cu mare putere.”—Ibid., p. 362 (cap. Păzindu-i pe noii membri de greşeli doctrinare şi fanatism).

 

Luni 17 iulie

2. ÎNŞELĂCIUNI PERICULOASE

a. Explicaţi artificiul dibaci pe care l-a folosit vrăjmaşul lui Dumnezeu ca tactică în timpul lui Moise—şi pe care îl repetă astăzi. Exodul 7:10-13; 2 Timotei 3:5-9.

 Exodul 7:10 Moise şi Aaron s-au dus la Faraon, şi au făcut cum poruncise Domnul. Aaron şi-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon şi înaintea slujitorilor lui; şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. 11 Dar Faraon a chemat pe nişte înţelepţi şi pe nişte vrăjitori, şi vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor. 12 Toţi şi-au aruncat toiegele, şi s-au prefăcut în şerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor. 13 Inima lui Faraon s-a împietrit, şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.

2Timotei 3:5 având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. 6 Sunt printre ei unii, care se vâră prin case, şi momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte, 7 care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului. 8 După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa. 9 Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.

„Magicienii… au făcut semne şi minuni; pentru că ei nu lucrau doar prin propria lor îndemânare, ci prin puterea dumnezeului lor, Satan, care i-a sprijinit în contrafacerea lucrării lui Iehova. Magicienii nu au făcut într-adevăr şerpi din toiegele lor; ci prin magie, ajutaţi de marele înşelător, ei au putut să dea această aparenţă. Era dincolo de puterea lui Satan de a schimba toiegele în şerpi vii. Prinţul răului, deşi posedă toată înţelepciunea şi puterea unui înger căzut, nu are puterea de a crea, sau de a da viaţă; acesta este prerogativul exclusiv al lui Dumnezeu. Însă tot ce era în puterea sa de a face, Satan a făcut; el a produs o contrafacere. Pentru privirea omenească, toiegele au fost schimbate în şerpi. Aşa au crezut Faraon şi curtenii săi.”—Patriarhi şi profeţi, p. 264 (cap. 23, Plăgile asupra Egiptului).

b. Ce înşelăciune va folosi în curând vrăjmaşul sufletelor? Apocalipsa 13:13.

 Apocalipsa 13:13 Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.

„Oamenii sunt înşelaţi de miracolele pe care agenţii lui Satan au puterea de a le face, nu de ceea ce pretind ei că fac.”—Marea luptă, p. 553 (cap. 34, Pot morţii noştri să vorbească?)

c. Prin ce avertizare a profeţit Hristos ocultismul? Matei 24:25, 26.

  Matei 24:25 Iată, că v-am spus mai dinainte. 26 Deci, dacă vă vor zice: Iată-L în pustie, să nu vă duceţi acolo! Iată-L în odăiţe ascunse, să nu credeţi.

„Nu au mers mii în deşert, sperând să Îl găsească pe Hristos? Şi nu se aude din mii de adunări, unde oamenii pretind că au comuniune cu spiritele celor decedaţi, strigătul, ‘Iată, El este în odăiţe ascunse?’ Aceasta este chiar pretenţia pe care spiritismul o avansează.”—Hristos, Lumina lumii, p. 631 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).

d. Când vedem profeţiile împotriva vicleşugurilor spiritismului împlinindu-se în întreaga lume, ce trebuie să realizăm noi? Efeseni 6:11, 12. 

 Efeseni 6:11 Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. 12 Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.

 

Marţi 18 iulie

3. MIRACOLE REALE ŞI SPIRITE

a. Pe măsură ce se apropie sfârşitul, ce avertismente speciale ne sunt date, pentru a evita să ne încredem în semne şi minuni, şi de ce? Matei 24:4, 5, 11, 24, 25.

 Matei 24:4 Drept răspuns, Isus le-a zis: Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. 5 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: Eu sunt Hristosul! Şi vor înşela pe mulţi. 11 Se vor scula mulţi proroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi. 24 Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. 25 Iată, că v-am spus mai dinainte.

„Pe măsură ce poporul lui Dumnezeu se apropie de pericolele ultimelor zile, Satan ţine consultaţii serioase cu îngerii săi cu privire la cel mai eficient plan de a distruge credinţa lor. El vede că bisericile populare sunt deja adormite prin puterea sa înşelătoare. Prin sofistării plăcute şi minuni mincinoase, el poate să îi ţină în continuare sub controlul său. De aceea el îi îndrumă pe îngerii săi să pună cursele lor în mod special pentru cei care aşteaptă a doua venire a lui Hristos şi care încearcă să ţină toate poruncile lui Dumnezeu. Suntem avertizaţi că în aceste ultime zile el va lucra cu semne şi minuni mincinoase. Şi el va continua aceste minuni până la încheierea timpului de probă, ca să poată indica spre ele ca spre o dovadă că el este un înger de lumină, şi nu de întuneric… Unii vor fi ispitiţi să accepte aceste minuni ca fiind de la Dumnezeu. Cei bolnavi vor fi vindecaţi în faţa noastră. Vor fi făcute minuni sub ochii noştri. Suntem noi pregătiţi pentru încercarea care ne aşteaptă, atunci când minunile mincinoase ale lui Satan vor fi manifestate mai amplu? Nu vor fi ademenite în cursă şi prinse multe suflete? Prin îndepărtarea de la preceptele şi poruncile simple ale lui Dumnezeu, şi dând ascultare fabulelor, minţile multora se pregătesc pentru a primi aceste minuni mincinoase. Trebuie ca toţi să căutăm acum să ne înarmăm pentru lupta în care va trebui să ne angajăm curând. Credinţa în cuvântul lui Dumnezeu, studiat cu rugăciune şi aplicat în mod practic, va fi scutul nostru în faţa puterii lui Satan şi ne va scoate biruitori prin sângele lui Hristos.”—Maranatha, p. 208 (19 iulie).

b. De ce avem nevoie să fim conştienţi de unul dintre şiretlicurile oculte favorite ale lui Satan? 2 Tesaloniceni 2:9-12; Eclesiastul 9:5, 6.

 2Tesalonioceni 2:9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, 10 şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. 11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: 12 pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Eclesiastul 9:5 Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu nimic, şi nu mai au nici o răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. 6 Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit, şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.

„[Satan] are puterea de a aduce în faţa oamenilor înfăţişarea prietenilor lor decedaţi. Contrafacerea este perfectă; înfăţişarea familiară, cuvintele, tonul, sunt reproduse cu o claritate uimitoare. Mulţi sunt mângâiaţi cu asigurarea că cei dragi ai lor se bucură de fericirea cerului şi, fără să suspecteze pericolul, ei dau crezare ‘spiritelor înşelătoare şi doctrinelor dracilor’ (1 Timotei 4:1 engl. KJV).”—Marea luptă, p. 552 (cap. 34, Pot morţii noştri să ne vorbească?).

 

Miercuri 19 iulie

4. EVITÂND O CONTRAFACERE PLĂCUTĂ, UŞOARĂ

a. Ce legătură există între predicarea lui Noe şi noi, când prezentăm adevărul actual—inclusiv lumina încredinţată nouă cu privire la sănătate şi cum se aplică la noi? Luca 17:26, 27; 1 Petru 2:11.

  Luca 17:26 Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului: 27 mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.

1Petru 2:11 Preaiubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul.

„Noe a predicat oamenilor din timpul său că Dumnezeu le va acorda o sută douăzeci de ani în care să se căiască de păcatele lor şi să găsească refugiu în arcă; însă ei au refuzat invitaţia plină de har. Li s-a dat timp îndestulat să se întoarcă de la păcatele lor, să îşi biruiască obiceiurile lor rele şi să dezvolte caractere neprihănite; însă înclinaţia de a păcătui, deşi la început slabă în cazul multora, a fost întărită prin îngăduinţă repetată şi i-a grăbit spre o ruină iremediabilă.”—The Review and Herald, 20 octombrie 1885.

b. În loc de a ne oferi o cale netedă, uşoară, de ce ne dă Dumnezeu o solie despre sănătate, care intenţionează să dezvolte caractere şi care cere tăgăduire de sine? Matei 7:13-15.

 Matei 7:13 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. 14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află. 15 Păziţi-vă de proroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.

„Satan va îndeplini miracole. El va îmbolnăvi oamenii, şi apoi va îndepărta de la ei în mod neaşteptat puterea sa satanică. Ei vor fi consideraţi vindecaţi. Aceste lucrări de aparentă vindecare îi vor pune la încercare pe adventiştii de ziua a şaptea.” —Maranata, p. 209 (20 iulie).

„Modul în care a lucrat Hristos a fost de a predica Cuvântul şi de a alina pe cei suferinzi prin lucrări miraculoase de vindecare. Însă sunt instruită că nu putem lucra acum în acest mod; pentru că Satan îşi va exercita puterea prin lucrări de vindecare miraculoase. Servii lui Dumnezeu de astăzi nu ar putea lucra prin intermediul miracolelor; pentru că se vor îndeplini lucrări contrafăcute de vindecare, cu pretenţia că sunt divine. Pentru acest motiv, Domnul a indicat o cale pe care poporul Său trebuie să ducă înainte o lucrare de vindecare fizică, şi cu aceste instituţii trebuie să fie puşi în legătură lucrători, care vor îndeplini lucrarea misionară medicală autentică. Astfel, se va clădi o influenţă protectoare în jurul celor ce vin la sanatorii pentru tratamente. Aceasta este măsura pe care a luat-o Domnul, prin care trebuie să fie făcută lucrarea medical-misionară a evangheliei pentru multe suflete. Aceste instituţii trebuie să fie întemeiate în afara oraşelor, şi în ele lucrarea de educare trebuie să fie condusă într-un mod inteligent.”— Slujirea medicală, p. 14 (cap. Mijloace pentru lucrarea misionară medicală).

 

Joi 20 iulie

5. A VEDEA NU AR TREBUI SĂ ÎNSEMNE A CREDE!

a. Descrieţi înşelăciunea supremă pe care o va îndeplini Satan. 2 Corinteni 11:14.

 2Corintei 11:14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.

„Ca gest suprem în marea dramă a înşelăciunii, Satan însuşi Îl va personifica pe Hristos. Biserica a pretins mult timp că aşteaptă revenirea Salvatorului, ca împlinire a speranţelor ei. Acum, marele înşelător va face să pară că Hristos a venit. În diferite părţi ale pământului, Satan se va manifesta între oameni ca o fiinţă maiestuoasă, de o strălucire orbitoare, semănând cu descrierea Fiului lui Dumnezeu, aşa cum e făcută aceasta de Ioan în Apocalipsa. (Apocalipsa 1:13-15). Slava care îl înconjoară nu este întrecută de nimic ce au văzut vreodată până acum ochii muritori. Strigătul de triumf răsună în aer: ‘A venit Hristos! A venit Hristos!’ Oamenii cad în genunchi în faţa lui în adorare, în timp ce el ridică spre cer mâinile şi rosteşte o binecuvântare asupra lor, la fel cum Hristos a binecuvântat ucenicii, atunci când era pe pământ. Vocea sa este blândă şi supusă, totuşi melodioasă. În tonuri duioase, pline de compasiune, el prezintă unele dintre aceleaşi adevăruri pline de har, divine, pe care le-a rostit Mântuitorul; el vindecă bolile oamenilor, şi apoi, în rolul său asumat ca Hristos, el pretinde că a schimbat Sabatul în duminică, şi porunceşte ca toţi să sfinţească ziua pe care el a binecuvântat-o. El declară că cei care persistă în păstrarea zilei a şaptea rostesc o blasfemie numelui său, refuzând să asculte de îngerii săi trimişi cu lumină şi adevăr. Aceasta este înşelăciunea puternică, aproape atot-copleşitoare.”—Maranata, p. 276 (25 septembrie).

b. În faţa unui asemenea pericol, care ar trebui să fie preocuparea noastră? 2 Corinteni 4:8-10, 18.

2Corinteni 4:8 Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; 9 prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. 10 Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru. 18 Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice. 

 

Vineri 21 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce sunt atât de importante, la timpul sfârşitului, doctrinele biblice care formează adevărul prezent?

2. Cum putem explica aparenta minune făcută de magicienii lui Faraon?

3. Numiţi câteva dintre şiretlicurile arhivrăjmaşului, îndreptate în mod special împotriva rămăşiţei lui Dumnezeu.

4. Ca regulă generală, de ce suntem sfătuiţi să nu aşteptăm vindecări instantanee, astăzi?

5. Cum trebuie să recunoaştem contrafacerea iminentă a revenirii în curând a lui Hristos?