Lecţia 3. Solii de avertizare pentru timpul nostru

„De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.” (Isaia 1:9). „Vocea lui Dumnezeu se aude într-o solie de avertizare, cerând poporului Său să se separe de nelegiuirea care abundă.”—Patriarhi şi profeţi, p. 166 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).

Recomandare pentru studiu: Marea luptă, p. 270 (cap. 15, Biblia şi Revoluţia franceză); Patriarhi şi profeţi, p. 156-170 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).

 

Duminică 9 iulie

1. TIMPURILE ÎN CARE TRĂIM NOI

a. Cu ce timp din istoria lumii a comparat Isus zilele noastre? Matei 24:37-39; Geneza 6:5, 13.

Matei 24:37 Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. 38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, 39 şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

Geneza 6:5 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ, şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. 13 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul.

„În zilele noastre există aceleaşi păcate care au adus mânia lui Dumnezeu asupra lumii din zilele lui Noe. Bărbaţi şi femei duc acum mâncarea şi băutura la exces şi beţie. Acest păcat predominant, îngăduirea apetitului pervertit, incita pasiunile oamenilor din zilele lui Noe, conducând la corupţie generală, până când violenţa şi crimele lor au ajuns la cer, şi Dumnezeu a spălat pământul de viciile sale morale, printr-un potop.”—Mărturii, vol. 3, p. 163 (cap. 14, Reforma sanitară).

b. Cu ce se confruntă credincioşii astăzi? 2 Petru 3:3-6.

2Petru 3:3 Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, 4 şi vor zice: Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii! 5 Căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, 6 şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă.

„Lumea, plină de răzvrătire, plină de plăceri nelegiuite, este adormită, doarme în siguranţă firească. Oamenii amână departe, în viitor, venirea Domnului. Ei râd de avertizări.”—Hristos, Lumina lumii, p. 635 (cap. 69, Pe Muntele Măslinilor).

 

Luni 10 iulie

2. LUÂND ÎNVĂŢĂMINTE DINTR-UN EVENIMENT UIMITOR

a. Dincolo de faptul că a comparat aceste ultime zile cu timpul lui Noe, cu ce altă scenă istorică a comparat Domnul ora venirii Sale? Luca 17:28-30.

 Luca 17:28 Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; 29 dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi. 30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.

„Starea de acum a lumii este similară cu cea care a existat în zilele lui Lot, când corupţia Sodomei a atras după sine vizita îngerilor în acel oraş rău, pentru a vedea dacă strigătele care se înălţau la cer erau de un asemenea caracter, încât locuitorii frumoasei Sodoma—un oraş care fusese atât de favorizat de Dumnezeu—îşi stricaseră atât de mult căile în faţa Domnului, astfel încât nu era nicio speranţă pentru răscumpărarea lor. Mânia lui Dumnezeu a fost manifestată atât de categoric, deoarece stricăciunea Sodomiţilor era atât de profundă.”—Southern Union Worker, 16 octombrie 1913.

b. Ce păcat era proeminent în zilele lui Lot? Geneza 19:5-7; Romani 1:21, 26, 27.

Geneza 19:5 Au chemat pe Lot, şi i-au zis: Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei. 6 Lot a ieşit afară la ei la uşă, a încuiat uşa după el, 7 şi a zis: Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate!

Romani 1:21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; 27 tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.

„[Sodomiţii] s-au strâns grămadă în jurul casei lui Lot şi, pe măsură ce gloata era mai mare, cuvintele josnice rostite au dat pe faţă starea de stricăciune care exista între oameni, şi cele mai rele sugestii erau primite şi puse în practică. Gloata devenea tot mai vehementă în strigătele ei ca Lot să îi scoată pe străini la ei; pentru că ei deveniseră atât de josnici prin îngăduirea pasiunilor rele, încât fiecare gând bun fusese eradicat şi raţiunea era atât de întunecată încât ei ar fi fost violenţi chiar şi faţă de îngerii cereşti.”—The Signs of the Times, 9 octombrie 1893.

c. De ce este destinul Sodomei un avertisment pentru toţi? Geneza 19:24-26; Luca 17:32, 33.

 Geneza 19:24 Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer. 25 A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată Câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot ce creştea pe pământ. 26 Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi, şi s-a prefăcut într-un stâlp de sare.

Luca 17:32 Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot. 33 Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi.

„Îngerii veniseră să vadă dacă existau vreunii în oraş care nu erau stricaţi, şi dacă puteau fi convinşi să fugă de blestemul iminent care ameninţa Sodoma. În acea noapte, răufăcătorii au adăugat ultima picătură la cupa nelegiuirii lor, iar mânia lui Dumnezeu nu putea să mai fie reţinută în continuare.”—Ibid. „Avertismentul care a fost dat lui Lot ajunge până la noi în acest veac degenerat—‘Scapă-ţi viaţa.’ Vocea ispititorului strigă pace şi siguranţă. Cel rău ar vrea ca voi să simţiţi că nu aveţi nimic de care să vă temeţi, şi vă îndeamnă să mâncaţi, să beţi şi să fiţi voioşi. De care voce veţi asculta? De vocea cerului sau de vocea care vă ademeneşte spre distrugere?”—Ibid., 16 octombrie 1893. Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017 17

 

Marţi 11 iulie

3. DEVENIND ADMINISTRATORI MAI BUNI AI VIEŢILOR NOASTRE

a. Ce avertismente sunt date cu referire la declinul spiritual al Sodomei? Ezechiel 16:49.

 Ezechiel 16:49 Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit

„Mulţi dintre cei care au respins atât de mult timp călăuzirea şi ocrotirea divină se grăbesc pe calea frivolităţii şi a plăcerii egoiste, da, chiar mai mult, spre fapte josnice şi întinarea trupului. Ca o consecinţă, minţile lor sunt poluate, iar religia este dezgustătoare pentru ei. Unii au mers atât de departe în acest curs descendent, şi au urmat cu atâta devotament calea Sodomiţilor, încât acum sunt aproape de a fi blestemaţi, şi vocea mustrării şi a avertismentului este în zadar pentru ei.”—Mărturii, vol. 5, p. 39 (cap. 3, Instruirea părintească) .

b. Cum suntem avertizaţi noi, cărora ne-a fost încredinţată o mare lumină, împotriva unor rele chiar mai serioase decât cele ale Sodomei? Osea 4:6; Proverbele 1:24-30, 33.

Osea 4:6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!

Proverbe 1:24 Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama, 25 fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele, şi nu vă plac mustrările mele, 26 de aceea şi eu, voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, 27 când vă va apuca groaza ca o furtună, şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea. 28 Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi. 29 Pentru că au urât ştiinţa, şi n-au ales frica Domnului, 30 pentru că n-au iubit sfaturile mele, şi au nesocotit toate mustrările mele. 33 dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.

„Răscumpărătorul lumii, Prietenul plin de compasiune al omului, prezintă în faţa ochilor noştri faptul că există un păcat chiar mai mare decât păcatul Sodomei. Este acela de a păcătui împotriva unei lumini mai mari. Pentru cei care au auzit şi nu au luat în seamă invitaţia evangheliei de a se căi şi a avea credinţă în Hristos, păcatul este mai mare decât a fost păcatul Sodomei. Pentru cei care au mărturisit numele lui Isus, care au mărturisit că Îl cunosc pe Dumnezeu şi că ţin poruncile Lui, şi care totuşi L-au reprezentat greşit pe Hristos în viaţa şi caracterul lor zilnic, care au fost avertizaţi şi îndemnaţi, şi totuşi, dezonorează pe Răscumpărătorul lor prin vieţile lor neconsacrate, păcatul este mai mare decât cel al Sodomei.”—The Signs of the Times, 16 octombrie 1893.

„Mulţi care pretind a crede adevărul nu Îl doresc pe Dumnezeu în gândurile lor mai mult decât Îl doreau antediluvienii sau Sodomiţii. Un gând raţional despre Dumnezeu, trezit de Duhul Sfânt, ar zădărnici toate planurile lor. Eul, eul, eul a fost dumnezeul lor, cea dintâi şi ultima lor preocupare.”—Sfaturi despre isprăvnicie, p. 141 (cap. 29, Metode de acumulare a bogăţiei).

„Păcatele Sodomei se repetă în zilele noastre şi pământul este distrus şi stricat sub locuitorii săi; însă cea mai rea trăsătură a nelegiuirii acestor zile este o formă de evlavie, lipsită de puterea ei. Cei care mărturisesc că au o mare lumină sunt găsiţi între cei neglijenţi şi indiferenţi, iar cauza lui Hristos este vătămată în casa pretinşilor ei prieteni.”—The Signs of the Times, 16 octombrie 1893. 18 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, iulie - septembrie 2017

 

Miercuri 12 iulie

4. ALEGÂND PRIORITĂŢI MAI BUNE

a. Pentru a evita greşeala lui Lot, care a condus familia sa pe o cale descendentă, ce trebuie să înţelegem noi? Geneza 13:12, 13; 19:30-38; 1 Corinteni 15:33.

Geneza 13:12 Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din Câmpie, şi şi-a întins corturile până la Sodoma. 13 Oamenii din Sodoma erau răi, şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.

Geneza 19:30 Lot a ieşit din Ţoar şi a rămas pe munte, cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peşteră, cu cele două fete ale lui. 31 Cea mai mare a zis celei mai tinere: Tatăl nostru este bătrân; şi nu mai este nici un bărbat în ţinutul acesta, ca să intre la noi, după obiceiul tuturor ţărilor. 32 Vino, să punem pe tatăl nostru să bea vin, şi să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru. 33 Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea; şi cea mai mare s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 34 A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin şi în noaptea aceasta, şi du-te de te culcă şi tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru. 35 Au dat tatălui lor de a băut vin şi în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus şi s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 36 Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. 37 Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab; el este tatăl Moabiţilor din ziua de azi. 38 Cea mai tânără a născut şi ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi: el este tatăl Amoniţilor din ziua de azi.

1Corinteni 15:33 Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.

„Corupţia Sodomei în încălcarea legii lui Dumnezeu a fost în mod special manifestată în imoralitate.”—Marea luptă, p. 269 (cap. 15, Biblia şi Revoluţia Franceză).

„Când Lot a intrat în Sodoma el a intenţionat în mod serios să se menţină liber de nelegiuire şi să poruncească celor din casa lui după sine. Însă a eşuat în mod vădit. Influenţele corupătoare din jurul lui au avut un efect asupra propriei sale credinţe, şi legăturile copiilor săi cu locuitorii Sodomei au unit interesul lui într-o mare măsură cu cele ale lor. Rezultatul stă în faţa noastră. Mulţi mai fac şi astăzi o greşeală asemănătoare. În alegerea unui cămin, ei se preocupă mai mult de avantajele temporare pe care le pot câştiga, decât de influenţele morale şi sociale care îi vor înconjura pe ei şi familiile lor. Ei aleg o ţară frumoasă şi fertilă, sau se mută în vreun oraş înfloritor, în speranţa de a-şi asigura o prosperitate mai mare; însă copiii lor sunt înconjuraţi de ispite şi, prea adesea, ei formează tovărăşii care sunt nefavorabile pentru dezvoltarea evlaviei şi pentru formarea unui caracter drept. Atmosfera de moralitate îndoielnică, de necredinţă, de indiferenţă faţă de lucrurile religioase, are tendinţa de a contracara influenţa părinţilor. Exemplele de rebeliune împotriva autorităţii părinteşti şi a celei divine sunt permanent în faţa tinerilor; mulţi se ataşează de atei şi necredincioşi şi îşi unesc soarta cu vrăjmaşii lui Dumnezeu. În alegerea unui cămin, Dumnezeu ar vrea să luăm în considerare în primul rând influenţele morale şi religioase care ne vor înconjura pe noi şi familiile noastre. Putem fi aduşi în situaţii de încercare, pentru că mulţi nu pot să aibă mediul înconjurător pe care şi l-ar dori; şi oricând ne cheamă datoria, Dumnezeu ne va face în stare să stăm nemânjiţi, dacă veghem şi ne rugăm, încrezându-ne în harul lui Hristos. Însă nu trebuie să ne expunem în mod nenecesar la influenţele care sunt nefavorabile formării unui caracter creştin. Când ne aşezăm de bună voie într-o atmosferă lumească şi de necredinţă, noi îi displăcem lui Dumnezeu şi alungăm îngerii sfinţi din căminele noastre.”—Patriarhi şi profeţi, p. 168, 169 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).

b. Prezentaţi diferite motive pentru care trebuie să evităm atitudinile tipice caracteristice pentru cultura zilelor noastre. 2 Timotei 3:1-5; Isaia 1:9. 

2Timotei 3:1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, 3 fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, 4 vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; 5 având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

Isaia 1:9 De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma, şi ne-am fi asemănat cu Gomora.

 

Joi 13 iulie

5. ALEGÂND UN MEDIU MAI SIGUR

a. Ce spune Dumnezeu cu privire la locul în care poate prospera poporul Său? Isaia 32:18, 19.

 Isaia 32:18 Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case fără grijă şi în adăposturi liniştite. 19 Dar pădurea va fi prăbuşită sub grindină şi cetatea plecată adânc.

„Avertizarea mea este: Staţi afară din oraşe. Nu clădiţi sanatorii în oraşe. Educaţi poporul nostru să iasă din oraşe mergând la ţară, unde pot obţine un teren mic, şi unde îşi pot face un cămin pentru ei şi copiii lor… Restaurantele noastre trebuie să fie în oraşe; pentru că altfel lucrătorii din aceste restaurante nu ar putea să ajungă la oameni şi să îi înveţe principiile unei vieţuiri drepte. Şi, pentru moment, va trebui să avem case de adunare în oraşe. Însă în scurt timp vor fi aşa neînţelegeri şi confuzie în oraşe, încât cei care vor dori să le părăsească nu vor mai putea.”—The General Conference Bulletin, 6 aprilie 1903.

„Părinţii pot să îşi asigure locuinţe mici la ţară, cu teren pe care să îl cultive, unde pot avea livezi şi unde pot creşte zarzavaturi şi fructe mici, cu ajutorul cărora să poată înlocui alimentele din carne, care dăunează atât de mult sângelui dătător de viaţă, care circulă prin vene. În locuri ca acestea, copiii nu vor fi înconjuraţi de influenţele corupătoare ale vieţii din oraş. Dumnezeu îşi va ajuta poporul să găsească astfel de cămine în afara oraşelor.”—Lucrarea misionar medicală, p. 310 (Secțiunea 17).

b. De ce trebuie să dăm ascultare apelurilor care ne cheamă să locuim la ţară? Proverbele 15:31, 32.

Proverbe 15:31 Urechea care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă, locuieşte în mijlocul înţelepţilor. 32 Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.

„A existat o ieşire, o separare de cei răi, o evadare pentru a-şi salva viaţa. La fel a fost în zilele lui Noe; la fel cu Lot; la fel cu ucenicii înainte de distrugerea Ierusalimului; şi la fel va fi în ultimele zile.”—Patriarhi şi profeţi, p. 166 (cap. 14, Distrugerea Sodomei).

 

Vineri 14 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. Când ne confruntăm cu persoane care iau în derâdere revenirea lui Isus, ce ar trebui să nu uităm?

2. De ce e nevoie ca toţi să cunoaştem istoria Sodomei şi a Gomorei?

3. Ce impact ar trebui să exercite soarta acestor cetăţi asupra poporului lui Dumnezeu?

4. Sunt eu în pericol de a repeta greşeala lui Lot? Dacă da, cum?

5. Care sunt beneficiile locuirii la ţară?