Săptămână de rugăciune pentru tineret, 7-16 mai

Este timpul ca Dumnezeu să lucreze. Vineri, 7 mai 2021

Bogdan Tătaru

„Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și închide ușa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va trece mânia!” (Isaia 26:20).

Ascuns de mânia lui Dumnezeu la adăpostul lui Dumnezeu

În perioadele cele mai critice ale istoriei acestui pământ, atunci când omenirea luase o direcție categorică către autodistrugere, când paharul nelegiuirii ei era aproape plin, Dumnezeu a intervenit. El nu a permis păcatului să pună stăpânire totală asupra creației Sale. Astăzi, observăm că din cauza aceloraşi păcate, timpul nu mai poate dura mult. Degenerarea ia amploare din ce în ce mai mult, atât asupra mediului înconjurător, cât şi asupra ființei umane. Temerea de Dumnezeu este alungată din inimile oamenilor, Legea Sa este tratată cu nepăsare şi dispreț, stricăciunea morală nu cunoaşte oprelişti. Dumnezeu stă gata să intervină şi să elibereze planeta pământ din robia păcatului şi de sub domnia celui rău.

Vremea de criză

Astăzi, semnele vremurilor declară că ne găsim în pragul unor evenimente mari şi solemne. „Totul în lumea noastră este în mişcare. Înaintea ochilor noştri se împlineşte proorocia Mântuitorului cu privire la evenimentele ce vor precede revenirea Sa: „Veți auzi de războaie şi veşti de războaie... Un neam se va scula împotriva altui neam şi o împărăție împotriva altei împărății şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Evanghelizare, p. 194).

„Biblia şi numai Biblia ne dă o imagine corectă a acestor lucruri. Aici sunt descoperite scenele marelui final în istoria lumii noastre, evenimente care îşi aruncă deja umbrele înainte, sunetul apropierii lor făcând pământul să tremure, iar inimile oamenilor să se topească de groază.” (Profeți și regi, pp. 536, 537).

Capitolul 24 din Evanghelia după Matei este un subiect ce trebuie adus în atenția tuturor. Acum trăim într-un timp când profețiile din acest capitol se împlinesc.

Cum să ne raportăm la această perioadă?

„Dacă a fost vreodată un timp când să ne înțelegem responsabilitățile, atunci acela este acum, când adevărul s-a poticnit în piața de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie. Satan s-a coborât cu putere mare, spre a lucra cu toată înşelăciunea şi păcătoşenia în cei care sunt pe cale de a pieri; şi tot ce poate fi clătinat va fi clătinat, iar acele lucruri care nu se clatină vor rămâne.” (Testimony Treasures, vol. 3, p. 312).

„Nu este prea departe timpul când fiecare suflet va fi încercat. Semnul fiarei ne va fi impus. Celor care au cedat pas cu pas pretențiilor lumii şi s-au conformat obiceiurilor ei, nu li se va părea greu mai degrabă să cedeze în fața autorităților, decât să se expună disprețului, insultei, amenințării cu închisoarea şi cu moartea. Lupta se va da între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. În acest timp, în biserică, aurul va fi separat de zgură.” (Evenimentele ultimelor zile, p. 177, 178).

„Deosebit de solemnă este declarația apostolului cu privire la aceia care vor refuza să primească dragostea adevărului. Din această pricină, declară el despre toți aceia care cu bună ştiință resping soliile adevărului, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Oamenii care resping avertizările pe care Dumnezeu, în îndurarea Sa, li le adresează nu pot rămâne nepedepsiți. Dumnezeu Îşi retrage Duhul Său de la aceia care stăruie în a nu lua aminte la aceste avertizări, lăsându-i pradă amăgirilor la care ei țin.” (Istoria faptelor apostolilor, p. 219).

„Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiți de amăgirea puternică ce ia lumea în stăpânire. Prin mărturia dată de Biblie, aceştia îl vor depista pe amăgitor în prefăcătoria lui. Timpul de încercare va veni peste toți. […] Sunt copiii lui Dumnezeu atât de solid întemeiați pe Cuvântul Său, încât să nu urmeze dovada dată de simțurile lor? Se vor prinde ei de Biblie şi numai de Biblie într-o astfel de criză?” (Tragedia veacurilor, p. 683).

„În curând, poporul lui Dumnezeu va fi supus unor încercări grele şi cea mai mare parte dintre aceia care acum par a fi sinceri şi credincioşi, se vor dovedi a fi din metal lipsit de valoare.” (Testimony Treasures, vol. 2, p. 31).

„Când religia lui Hristos va fi disprețuită până la extrem, când Legea Sa va fi mai nesocotită decât oricând înainte, atunci va trebui să avem cel mai fierbinte zel şi cea mai neclintită hotărâre. Încercarea la care vom fi supuşi va fi aceea de a rezista în apărarea adevărului şi a neprihănirii, în timp ce majoritatea ne părăseşte, şi de a purta bătăliile Domnului, atunci când campionii sunt rari. În acel timp, va trebui să acumulăm căldură din răceala altora, curaj din laşitatea lor şi loialitate din trădarea lor.” (Idem, vol. 2, p. 31).

Vremea cernerii

În ciuda tuturor atacurilor, presiunilor, tumultului şi injustiției din jurul nostru, ce se va întâmpla cu biserica aşteptătoare a lui Hristos? Vor cădea ei pradă oboselii, descurajării sau vor lua poziție mult mai hotărâtă în favoarea adevărului? Vor demonstra că în perioadele cele mai cumplite de „îngheț şi uscătură” pot rămânea asemenea bradului verde, statornici şi neinfluențați de factorii externi pe întreaga perioadă a anului?

„Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? […] Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 8:35-39)

„Trăim în timpul zguduirii, timpul în care tot ce poate fi zguduit va fi zguduit. Domnul nu-i va scuza pe aceia care cunosc adevărul dacă nu ascultă, în cuvânt şi în faptă, de poruncile Sale. Dacă nu facem niciun efort să câştigăm suflete la Hristos, vom fi traşi la răspundere pentru lucrarea pe care am fi putut să o facem, dar nu am făcut-o din cauza leneviei noastre spirituale. Aceia care aparțin Împărăției Domnului trebuie să lucreze cât se poate de serios pentru salvarea sufletelor. Ei trebuie să-şi facă partea pentru a aşeza şi sigila legea între ucenici.” (Testimony Treasures, vol. 2, p. 547, 548).

Satan lucrează cu toată puterea lui pentru a smulge sufletele din mâna lui Hristos şi a le determina să-L calce în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Caracterul se formează. Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Dumnezeu Îşi încearcă poporul.

„O mare cernere va avea loc. Pleava trebuie să fie separată de grâu la timp. Pentru că neghina abundă, dragostea celor mai mulți se răceşte. Acum este timpul când credinciosul adevărat va fi cel mai tare.” (Scrisoarea 46, 1887).

„Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioşi care au mărturisit credința în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfințiți prin ascultare de adevăr îşi vor părăsi poziția şi vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeaşi lumină; şi când ajung la încercare, ei sunt pregătiți să aleagă partea uşoară, populară.” (Tragedia veacurilor, p. 666).

„Domnul va veni în curând. În fiecare biserică trebuie să aibă loc un proces de curățire, de cercetare, pentru că printre noi se află oameni necredincioşi, care nu iubesc adevărul şi nu-L onorează pe Dumnezeu.” (Review and Herald, 19 martie 1895).

„Dumnezeu Îşi cerne poporul. El va avea o biserică sfântă şi curată. Noi nu putem citi inima omului. Însă Dumnezeu a prevăzut mijloace de a menține curată biserica Sa.” (Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 99).

Vremea sfârșitului

„Când se vor întâmpla toate acestea?” (Marcu 13:4). Este o întrebare importantă. Când Hristos a arătat spre zidurile impunătoare ale Templului şi a zis: „Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată”, ucenicii, legând catastrofa aceasta de sfârşitul tuturor lucrurilor, au venit la El în privat, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:2-3). Ştiind că cel rău va încerca să contrafacă chiar şi a doua Sa venire, Isus a răspuns: „Băgați de seamă să nu vă înşele cineva.” După aceea a început să le dea anumite semne sigure prin care să poată şti când venirea Lui se va apropia, evitând astfel să fie înşelați.

Este adevărat că mai departe în acelaşi capitol, 24 din Matei, Mântuitorul a spus: „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” (versetul 36). Totuşi, chiar înainte de aceasta, El a zis că atunci când se vor întâmpla anumite semne, ei ar trebui să ştie că venirea Lui „este aproape, este chiar la uşi” (versetul 33). De aceea tragem concluzia că, în timp ce este imposibil pentru cineva să spună care este ziua revenirii lui Hristos, este datoria noastră să ştim când aceasta este aproape.

Mai are valabilitate răspunsul Mântuitorului la întrebarea ucenicilor: „Băgați de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu şi vor zice: Eu sunt Hristosul! Şi vor înşela pe mulți.” (versetele 4-5)? Desigur, trebuie să ne amintim că în timp ce aceste cuvinte au fost spuse ucenicilor care L-au urmat pe Hristos în lucrarea Lui pe pământ, ele sunt adresate la fel de direct poporului Său din toate secolele următoare până la sfârşitul timpului.

„Veți auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăție, împotriva altei împărății şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți şi vă vor omorî; veți fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci, mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții şi se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulți. Şi, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Versetele 6-14).

Nu poate exista nici cea mai mică îndoială că în aceste versete suntem transportați rapid prin istoria lumii până la sfârşitul timpului. „Sfârşitul” despre care vorbesc versetele 13 şi 14 trebuie să se refere în mod sigur la sfârşitul lumii, despre care au întrebat ucenicii, care este identic cu a doua venire a lui Hristos. Sfârşitul lumii este timpul secerişului (Matei 13:39). Dar la timpul secerişului, Fiul omului vine pentru a secera pământul (Apocalipsa 14:14). Atunci El îi trimite pe îngerii Săi să strângă pe poporul Său. (compară Matei 13:40-41 cu 24:30-31).

Dumnezeu va interveni!

Aceste lecții sunt spre folosul nostru. Avem nevoie să ne prindem prin credință de Dumnezeu, căci înaintea noastră stă un timp care va pune la încercare sufletele oamenilor. Slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să se încreadă în ei înşişi în această mare criză. Atât din făgăduințele Scripturii cât şi din intervenția lui Dumnezeu în situațiile critice din viața oamenilor de credință, vedem cât de strâns este legat cerul de evenimentele care au loc pe pământ şi cât de mare este grija lui Dumnezeu pentru cei care sunt credincioşi față de El. Lumea nu este fără conducător. Programul evenimentelor care vor veni se află în mâinile Domnului. Maiestatea cerului are în sarcina Sa destinul națiunilor, dar şi preocuparea față de biserica Sa.

Atunci când Hristos va termina lucrarea de mijlocire şi uşa milei va fi închisă, harul divin nu va mai ține în frâu pe cei nelegiuiți, iar Satan va avea stăpânire deplină asupra acelora care resping mila lui Dumnezeu. Ei se vor strădui să nimicească pe poporul lui Dumnezeu; dar, aşa cum Noe a fost închis în corabie, tot astfel cei neprihăniți vor fi ocrotiți prin puterea divină.

Avem nevoie să ne încredem în Dumnezeu, să credem în El şi să mergem mai departe. Vigilența neobosită a solilor cereşti şi activitatea neîntreruptă în slujirea lor în legătură cu ființele de pe pământ ne arată cum mâna lui Dumnezeu este la cârmă.

O altă promisiune a lui Dumnezeu este că pentru cei aleşi, zilele acelea vor fi scurtate; vedem deci rapiditatea cu care această lucrare merge în cele din urmă înainte, spre împlinire. Cel care nu doarme, care lucrează continuu pentru împlinirea planurilor Sale, poate să ducă mai departe marea Sa lucrare, în mod armonios. Ceea ce pare ființelor mărginite ca fiind încurcat şi complicat, mâna Domnului poate păstra în deplină ordine. El poate să găsească mijloace pentru a zădărnici planurile oamenilor răi şi va aduce confuzie în sfaturile lor rele împotriva poporului Său.

Dumnezeul cerului, puternicul Conducător al Universului, a luat această problemă în mâinile Sale; pentru că oamenii se luptau împotriva lucrării Sale. El a arătat în mod clar că există un Conducător mai presus de om, a cărui autoritate trebuie să fie respectată.

Vremea se sfârşeşte, totuşi toată lumea zace în Cel Rău (1 Ioan 5:19). Mulțimile de oameni au respins în toate veacurile mila lui Dumnezeu, iar acum va fi la fel. „Chiar dacă numărul copiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşița va fi mântuită.” (Romani 9:27). Câțiva din orice neam, din orice popor şi națiune îşi vor spăla hainele şi le vor albi în sângele Mielului. Pentru aceştia sunt pregătite locaşuri, în care li se va da intrare, atunci când va veni Regele ca să ia ce este al Său. De aceştia nu Se va ruşina şi, în mijlocul adunării, îi va numi frații Lui. Ei sunt acum săraci şi disprețuiți, dar atunci vor fi înălțați la dreapta lui Dumnezeu. Ce gând glorios! „Cel ce mărturiseşte aceste lucruri zice: Da, Eu vin curând.” Iar, în timp ce noi contemplăm pacea şi odihna glorioasă pe care le va aduce, inimile noastre pline de dor răspund: „Vino, Doamne Isuse!”

Este timpul ca Dumnezeu să lucreze. Vineri, 7 mai 2021