Adevarata Reforma

Lecția 10. Reînsuflețirea evlaviei de la început

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui.” (2 Petru 1:3).

„Doar în măsura în care Legea lui Dumnezeu este readusă la poziţia sa de drept, va putea exista o revigorare a credinţei din vechime şi a evlaviei în mijlocul pretinsului popor al Său.” – Marea luptă, pg. 478, engl.

Sugestii de lectură: Parabolele Domnului Hristos, pg. 339-342; Colporteur Ministry, pg. 72 – 75, engl.

Duminică 28 februarie
1. CEA MAI MARE NEVOIE A BISERICII RĂMĂȘIȚEI

a. Care este cea mai importantă și vitală dintre toate nevoile Bisericii? Osea 6:1, 2; Isaia 57:14, 15.

„Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui. (Osea 6:1-2)

Şi El zice: „Croiţi, croiţi drum, pregătiţi calea, luaţi orice piedică din calea poporului Meu!” Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite. (Isaia 57:14-15)

„O rede şteptare a adevăratei evlavii printre noi este cea mai mare şi cea mai urgentă dintre toate nevoile noastre. A căuta aceasta ar trebui să fie prima noastră lucrare.” – The Review and Herald, 22 martie 1887.

b. Ce putere este cea care face posibilă o renaștere autentică? Zaharia 4:6; Ioan 3:5, 6.

Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor! (Zaharia 4:6)

Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3:5)

„O redeşteptare şi o reformă trebuie să aibă loc sub îndrumarea Duhului Sfânt. Redeşteptarea şi reforma sunt două lucruri diferite. Rede şteptarea înseamnă o reînnoire a vie ţii spirituale, o înviorare a puterilor minţii şi inimii, o înviere din moartea spirituală. Reforma înseamnă o reorganizare, o schimbare în idei şi teorii, în obiceiuri şi practici. Reforma nu va aduce roadele bune ale neprihănirii, decât dacă este legată de revigorarea Duhului. Rede şteptarea şi reforma trebuie să- şi îndeplinească lucrarea, şi pentru a face acest lucru, ele trebuie să se unească.” – Idem., 25 februarie 1902.

Luni 29 februarie
2. O LUCRARE DE RESTAURARE

a. Ce este implicat în misiunea noastră? Isaia 58:12; Faptele Apostolilor 3:20, 21.

Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit „Dregător de spărturi”, „Cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit”. (Isaia 58:12)

şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. (Faptele apostolilor 3:20-21)

„O putere vie trebuie să însoţească cea de-a doua venire a lui Hristos. Noi nu trebuie să avem odihnă până când nu vom vedea multe suflete convertite la speranţa binecuvântată a revenirii Domnului. În zilele apostolilor solia pe care aceştia o duceau a înfăptuit o lucrare reală, întorcând sufletele de la idoli ca să slujească Dumnezeului cel viu. Lucrarea care trebuie făcută astăzi este la fel de reală, iar adevărul este adevăr în aceeaşi măsură; numai că noi trebuie să dăm solia cu seriozitate mai mare căci venirea Domnului este mai aproape. Solia pentru acest timp este pozitivă, simplă şi de o importan ţă uriaşă. Trebuie să acţionăm ca bărbaţi şi femei care cred solia. Să aşteptăm, să veghem, să lucrăm, să ne rugăm, să avertizăm lumea – aceasta este lucrarea noastră.” – Evanghelizare, pg. 219.,engl.

b. Cum a răspuns Neemia opoziției pe când reconstruia zidurile Ierusalimului, după captivitate? Neemia 6:3. Ce putem învăța din această experiență?

Le-am trimis soli cu următorul răspuns: „Am o mare lucrare de făcut şi nu pot să mă cobor; cât timp l-aş lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta.” (Neemia 6:3)

„Lucarea de restaurare şi reformă desfă şurată de exila ţii întor şi, sub conducerea lui Zorobabel, Ezra şi Neemia prezintă imaginea unei lucrări de restaurare spirituală care urmează să fie făcută în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Rămăşiţa lui Israel era un popor slab, expus distrugerilor săvâr şite de vrăjmaşii lor; dar prin ei Dumnezeu a intenţionat să păstreze pe pământ cunoa şterea Lui şi a Legii Sale. Ei erau păzitorii adevăratei închinări, de ţinătorii cuvintelor sfinte. Multiple au fost experien ţele de care au avut parte în timp ce reconstruiau templul şi zidurile Ierusalimului; puternică a fost opoziţia pe care aveau să o întâmpine. Grele erau poverile purtate de către conducători în această lucrare; dar aceşti oameni au înaintat cu încredere de nezdruncinat, în umilin ţă a spiritului şi cu încredere fermă în Dumnezeu, crezând că El v-a face ca adevărul Său să triumfe. Asemenea regelui Ezechia, Neemia ‚s-a alipit de Domnul, şi nu s-a depărtat de la El, şi a păzit poruncile Lui… Şi Domnul era cu el’ (2 Regi 18:6, 7).” – Profeţi și regi, pg. 677, engl.

„Dumnezeu cheamă oameni ca Ilie, Natan şi Ioan Botezătorul – oameni dispuşi să dea solia Sa cu credincio şie, indiferent de consecinţe; oameni care vor rosti adevărul cu curaj, deşi aceasta ar putea să-i coste tot ce au.” – Idem., pg. 142, engl.

Marți 1 martie
3. A SIMPATIZA CU PĂCATUL

a. Cum definește Biblia păcatul? 1 Ioan 3:4. Cum consideră Dumne-zeu simpatia neînțeleaptă pentru păcat? Tit 3:10, 11; Efeseni 5:11.

Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege. (1 Ioan 3:4)

După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, căci ştim că un astfel de om este un stricat şi păcătuieşte, de la sine fiind osândit. (Tit 3:10-11)

Și nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:11)

„Pentru ca lucrarea de reformă să înainteze astăzi, este nevoie de oameni care, asemenea lui Ezra şi Neemia, nu vor scuza sau acoperi păcatul, şi nici nu se vor da înapoi de la apărarea onoarei lui Dumnezeu. Cei asupra cărora stă povara acestei lucrări nu vor tăcea atunci când se face vreun păcat, şi nici nu vor acoperi răul cu o mantie de iubire falsă. Ei îşi vor aminti că Dumnezeu nu este părtinitor, şi că severitatea manifestată fa ţă de câ ţiva se poate dovedi milă pentru mul ţi. Ei îşi vor aminti, de asemenea, că în cel care mustră răul trebuie să se manifeste permanent spiritul lui Hristos.” – Profe ţi și regi, pg. 675, engl.

„Există o simpatie pentru păcat şi păcăto şi, care este periculoasă pentru prosperitatea bisericii din ziua de azi. Trebuie să aveţi dragoste este strigătul ce se aude. Dar acest sentiment care ar scuza gre şeala şi l-ar proteja pe vinovat, nu este dragostea biblică.” – The Signs of the Times, 6 ianuarie 1881.

b. Ar trebui ca păcatul să continue fără a fi mustrat? Efeseni 5:11; 2 Timotei 4:2.

Și nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. (Efeseni 5:11)

propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. (2 Timotei 4:2)

„Când se va auzi din nou în biserică vocea mustrării pline de credincioşie: ‚Tu eşti omul acela’? [Vezi 2 Samuel 12:7]. Dacă aceste cuvinte nu ar fi atât de rare, am vedea mai mult din puterea lui Dumnezeu. Solii Domnului nu ar trebui să se plângă că eforturile lor sunt zadarnice până când nu se vor pocăi de dragostea lor de aprobare, de dorinţa lor de a-i mul ţumi pe oameni, ceea ce îi face pe ace ştia să înăbu şe adevărul şi să strige pace, când Dumnezeu nu a vorbit de pace.” – Slujitorii Evangheliei, pg. 150,engl.

„[Ioan 20:23 citat.] Aici, Hristos nu dă nici o libertate vreunui om să-l judece pe altul. În Predica de pe Munte El a interzis acest lucru. Este prerogativa lui Dumnezeu. Dar, asupra bisericii, în calitate de corp organizat, El a şază o responsabilitate pentru membrii individuali. Fa ţă de cei care cad în păcat, bise -rica are datoria de a-i avertiza, a-i instrui şi, dacă este posibil, de a-i restabili…

„Trata ţi cu credincio şie problema păcatului. Avertiza ţi orice suflet care este în pericol. Nu lăsa ţi pe nimeni să se în şele singur. Spune ţi păcatului pe nume. Proclamaţi ceea ce a spus Dumnezeu în ceea ce prive şte minciuna, încălcarea Sabatului, furtul, idolatria şi orice alte rele. ‚Cei care fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.’ (Galateni 5:21).” – Idem., pg. 502, engl.

Miercuri 2 martie
4. SERIOZITATE ÎN A FACE BINELE

a. Cât de serioși vor fi solii lui Dumnezeu cu privire la ceea ce e drept? Isaia 58:1.

Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei! (Isaia 58:1)

„În acest timp de apostazie aproape universală, Dumnezeu îi cheamă pe solii Săi să proclame legea Sa în duhul şi puterea lui Ilie. Aşa cum Ioan Botezătorul, în pregătirea unui popor pentru prima venire a lui Hristos, a atras atenţia la cele Zece Porunci, la fel trebuie să dăm noi, fără vreun sunet nesigur, solia: ‚Teme ţi-vă de Dumnezeu, şi da ţi-I slavă; căci a venit ceasul judecă ţii Lui.’ (Apocalipsa 14:7).” Cu seriozitatea care i-a caracterizat pe proorocul Ilie şi pe Ioan Botezătorul, noi trebuie să depunem eforturi serioase pentru a pregăti calea pentru a doua venire a lui Hristos.” – The SDA Bible Commentary [E. G. White Comentarii], vol. 4, pg. 1.184, engl.

„Solia noastră trebuie să fie la fel de directă ca solia lui Ioan. El a mustrat regi pentru nelegiuirea lor. Fără a ţine seama că viaţa îi era în pericol, el nu a ezitat să proclame Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrarea noastră în această vreme trebuie făcută cu tot atâta credincioşie.” – Slujitorii evangheliei, pg. 55,engl.

b. Cum reacționăm adesea atunci când suntem chemați să ne implicăm într-o lucrare de reformă, și cum îi afectează acest lucru pe alții? Deuteronom 20:8.

Mai marii oştirii să vorbească mai departe poporului şi să spună: „Cine este fricos şi slab la inimă, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima fraţilor lui.” (Deuteronomul 20:8)

c. Ce ne putem aminti în astfel de momente? Isaia 35:4; Matei 28:2 0 (u.p.).

Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni şi vă va mântui.” (Isaia 35:4)

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20)

„Ilie nu ar fi trebuit să fugă de la postul datoriei sale. El ar fi trebuit să întâmpine ameninţarea Izabelei cu o cerere de a fi protejat, adresată Celui care i-a poruncit să apere onoarea lui Iehova. Ar fi trebuit să-i fi spus solului că Dumnezeul în care el se încredea îl va proteja împotriva urii reginei. Doar câteva ore trecuseră de când el asistase la o manifestare minunată a puterii divine, iar acest lucru ar fi trebuit să-i dea asigurări că nu va fi acum părăsit. Dacă el ar fi rămas acolo unde era, dacă ar fi făcut din Dumnezeu adăpostul şi puterea lui, rămânând statornic de partea adevărului, ar fi fost protejat de rău. Domnul i-ar fi dat o altă biruin ţă, trimiţând judecă ţile Lui asupra Izabelei; iar impresia făcută asupra împăratului şi poporului ar fi dus la o mare reformă.” – Profeţi și regi, pg. 160, engl.

Joi 3 martie
5. PUTERA EXEMPLULUI

a. Cât de eficientă și de durată este puterea exemplului? 1 Timotei 4:12; Isaia 62:10.

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. (1 Timotei 4:12)

Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare! (Isaia 62:10)

„Oamenii rareori se vor ridica mai sus decât predicatorul lor. Spiritul iubitor de lume pe care acesta îl nutreşte are o imensă influenţă asupra altora. Oamenii fac din deficienţele sale o scuză pentru a-şi acoperi propriul lor spirit iubitor de lume… 

„Predicatorii ar trebui să fie exemple pentru turmă. Ei ar trebui să manifes -te o iubire răbdătoare pentru suflete şi acela şi devotament pe care doresc să le vadă la popor.” – Mărturii, vol. 2, pg. 645, 646, engl.

b. Cum ne putem înșela singuri cu privire la propria noastră stare? Matei 23:25-28. Care este remediul? Iacov 4:8.

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare. Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie. Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. (Matei 23:25-28)

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! (Iacov 4:8)

„Reformatorii nu sunt distrugători. Ei nu vor căuta să-i distrugă pe cei care nu sunt în armonie cu planurile lor şi pe cei care li se alătură acestora. Reformatorii trebuie să avanseze, nu să se retragă. Aceştia trebuie să fie deci şi, fermi, hotăntit; dar fermitatea nu trebuie să degenereze într-un spirit dominator. Dumnezeu dore şte ca toţi aceia care-L slujesc să fie fermi ca o stâncă atunci când este vorba de principiu, dar blânzi şi smeri ţi cu inima, aşa cum a fost Hristos. Apoi, rămânând în Hristos, ei pot face lucrarea pe care ar face-o El în locul lor.” – Idem., vol. 6, pg. 151, engl.

„Religia lui Isus îmblânzeşte tot ce este aspru şi dur în temperament, şi neteze şte tot ce este violent şi tăios în comportament. Ea face cuvintele să fie blânde şi comportamentul cuceritor. Să învăţăm de la Hristos cum să com-binăm un înalt simţ de cură ţie şi integritate cu dispozi ţia cea mai senină. Un creştin bun, politicos este cel mai puternic argument care poate fi adus în fa -voarea creştinismului.” – Colporteur ministry, pg. 73.

Vineri 4 martie
ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Care este cea mai mare nevoie a bisericii de astăzi?
2. Cum putem fi implicați în a da solia revenirii în curând a lui Hristos?
3. Care este responsabilitatea bisericii față de membrii săi?
4. Care ar trebui să fie atitudinea noastră în timp ce participăm la lu-crarea de reformă?
5. Cum putem urma exemplul lui Isus în raportul nostru cu ceilalți?

Lecția 10. Reînsuflețirea evlaviei de la început