Lecția 13. Datoria noastră față de puterile care guvernează

„Dați, dar, Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.” (Matei 22:21).

„Adevărata influență creștină, exercitată pentru realizarea lucrării pe care Dumnezeu a desemnat-o, este un agent prețios și nu trebuie să fie unită cu politica sau legată în alianță cu necredincioșii. Dumnezeu trebuie să fie centrul de atracție.” – Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 483, 484 (cap. Mărturie specială cu privire la politică).

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 6, p. 394–397 (cap. Atitudinea noastră față de autoritățile civile); Mărturii, vol. 9, p. 232–244 (cap. Munca în ziua duminicii și cap. Cuvinte de avertizare).

 

Duminică 18 iunie

1. CREȘTINUL ȘI STATUL

a. Care trebuie să fie atitudinea poporului lui Dumnezeu faţă de guvernarea civilă? Romani 13:1–4; 1 Petru 2:13, 14, 17; Tit 3:1. Ce trebuie să facem când legea lui Dumnezeu este dată deoparte de legile acestei lumi? Fapte 4:19.

Romani 13:1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.2 De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda.3 Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea.4 El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.

1Petru 2:13 Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor,14 cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei ce fac bine.17 Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!

Tit 3:1 Adu-le aminte să fie supuşi stăpânirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun,

Fapte 4:19 Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de
voi decât de Dumnezeu.

„Am văzut că este datoria noastră în orice situație să ascultăm de legile țării noastre, atâta timp cât ele nu vin în conflict cu legea mai înaltă pe care Dumnezeu a rostit-o cu voce clară de pe Sinai și a gravato ulterior pe piatră cu degetul Său propriu.” – Mărturii, vol. 1, p. 361 (cap. 69: Răzvrătirea).

b. Care ar fi condiția societății noastre, dacă ar fi adusă sub puterea constrângătoare a legii lui Dumnezeu? Isaia 48:18; 32:17.

Isaia 48:18 O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta ca valurile mării.

Isaia 32:17 Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii: odihna şi liniştea pe vecie.

„În conformarea la cerințele divine există o putere transformatoare care aduce pace și voie bună între oameni. Dacă învățăturile cuvântului lui Dumnezeu ar fi făcute influența care controlează în viața fiecărui bărbat și femeie, dacă mintea și inima ar fi aduse sub puterea sa constrângătoare, relele care există astăzi în viața națiunii și societății nu s-ar mai pomeni.” – Profeți și regi, p. 192 (cap. 15: Iosafat).

 

Luni 19 iunie

2. FIIND PARTE DIN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

a. Deși suntem cetățeni aici pe Pământ și supuși cârmuitorilor, așa cum a hotărât Dumnezeu, unde este cetățenia noastră de bază? Filipeni 3:20. Ce a spus Isus despre Împărăția Sa? Ioan 18:36; Luca 17:21.

Filipeni 3:20 Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.

Ioan 18:36 Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Isus. Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.

Luca 17:21 Nu se va zice: Uite-o aici, sau: Uite-o acolo! Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.

„Împărăția lui Dumnezeu începe în inimă.” – Hristos, Lumina lumii, p. 506 (cap. 55: Fără să atragă privirea).

b. Cum trebuie noi, creștinii, să trăim principiile împărăției lui Dumnezeu, în timp ce suntem aici pe Pământ? Ioan 3:5; 1:12, 13; Marcu 1:14, 15.

Ioan 3:5 Isus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

Ioan 1:12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Marcu 1:14 După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galilea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.15 El zicea: S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă, şi credeţi în Evanghelie.

„Nu prin decizia tribunalelor, consiliilor sau adunărilor legislative, nu prin sprijinul marilor oameni ai lumii, este înființată sau consolidată împărăția lui Hristos, ci prin sădirea naturii lui Hristos în omenire, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ioan 1:12, 13). Aici este singura putere care poate lucra pentru înălțarea omenirii. Și agentul uman, în realizarea acestei lucrări, este reprezentat de învățarea și practicarea cuvântului lui Dumnezeu.”- Ibid., p. 509, 510.

c. Ce altceva știm despre natura împărăției lui Dumnezeu? Psalmii 145:13; 2 Petru 1:11. Cum a influențat aceasta modul în care Isus a tratat guvernarea pământească?

Psalmii 145:13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.

2Petru 1:11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.

„Guvernarea sub care a trăit Isus era coruptă și tiranică; în toate părțile erau abuzuri răsunătoare, – stoarcere, intoleranță și cruzime zdrobitoare. Totuși, Mântuitorul nu a încercat să facă reforme civile. El nu a atacat abuzurile naționale, nici nu a condamnat dușmanii naționali. El nu S-a amestecat în autoritatea sau administrația celor care erau la putere. Cel care a fost exemplul nostru S-a păstrat departe de guvernările pământești. Nu pentru că El era indiferent la durerile oamenilor, ci pentru că remediul nu consta pur și simplu în măsurile omenești și exterioare. Pentru a fi eficient, tratamentul trebuia să ajungă la oameni în mod individual și trebuia să regenereze inima.” – Ibid., p. 509.

 

Marți 20 iunie

3. CREȘTINUL, UN CETĂȚEAN MODEL

a. Care cuvinte ale lui Isus sunt adesea interpretate greșit ca referindu-se la depunerea unui jurământ? Matei 5:34–37. La ce se referă Isus de fapt?

Matei 5:34 Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;35 nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.36 Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.37 Felul vostru de vorbire să fie: Da, da; nu, nu; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău.

„Am văzut că în cuvintele Domnului nostru, „Să nu jurați”, nu este abordată problema jurământului judecătoresc. „Vorbirea voastră să fie, Da, da; și Nu, nu: ce trece peste aceste vorbe vine de la cel rău.” Aceasta se referă la conversațiile obișnuite. Unii exagerează în limbajul lor. Unii jură pe viața lor proprie; alții jură pe capul lor – la fel de sigur după cum e că trăiesc; la fel de sigur după cum posedă un cap. Unii iau cerul și Pământul martori că astfel de lucruri sunt adevărate. Unii speră că Dumnezeu le va șterge existența dacă ceea ce spun ei nu este adevărat. Împotriva acestui fel de jurământ obișnuit îi avertizează Isus pe ucenicii Săi… Mi s-a arătat că atunci când este de fapt necesar și când sunt chemați să mărturisească în cadrul legii, nu este o încălcare a cuvintelor lui Dumnezeu pentru copiii Lui să ia în mod solemn ca martor pe Dumnezeu că ceea ce ei spun este adevărul și numai adevărul.” – Mărturii, vol. 1, p. 201, 202 (cap. 37: Despre jurământ).

b. Care ar trebui să fie atitudinea noastră cu privire la participarea în politică? De ce? 1 Timotei 2:1–3; Evrei 11:13. De ce nu putem vota pentru partidele politice?

1Timotei 2:1 Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,2 pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. 3 Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,

Evrei 11:13 În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.

„Domnul ar dori ca poporul Său să fie mort față de problemele politice. Pe aceste teme, tăcerea este elocventă… Nu putem să votăm în siguranță partidele politice; pentru că nu știm pe cine votăm. Nu putem să luăm parte, în siguranță, la vreo schemă politică.” – Principiile fundamentale ale educației creștine, p. 475 (cap. Mărturie specială cu privire la politică).

c. De ce ar trebui să plătim taxele (impozitele)? Matei 22:21; Romani 13:7.

Matei 22:21 Ale Cezarului, I-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!

Romani 13:7 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

„Ținând în mână moneda romană, pe care era gravat numele și chipul Cezarului, [Hristos] a declarat că de vreme ce trăiau sub protecția puterii romane, trebuia să dea acelei puteri sprijinul pe care îl pretindea, atâta timp cât aceasta nu intra în conflict cu o datorie mai înaltă. Dar, în timp ce se supuneau în mod pașnic legilor țării, ei trebuia să își arate în orice vreme supunerea lor, în primul rând, față de Dumnezeu.” – Hristos, Lumina lumii, p. 602 (cap. 66: Controversa). 

 

Miercuri 21 iunie

4. CETĂȚENI PAȘNICI, CARE SE SUPUN LEGILOR

a. În ce măsură ar trebui să cultivăm pacea în relație cu alții? Matei 5:9; Romani 12:18.

Matei 5:9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

Romani 12:18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.

„Nu este înțelept să găsim greșeli în mod continuu în ceea ce se face de către conducătorii de la guvernare. Nu este treaba noastră să atacăm indivizi sau instituții… Lucrarea noastră este să pregătim un popor care să stea în picioare în marea zi a lui Dumnezeu… Ar trebui să eliminăm din cuvintele scrise sau rostite orice expresie care, luată în sine, ar putea fi astfel greșit interpretată, încât să facă să pară împotriva legii și ordinii. Totul ar trebui să fie luat în considerare cu grijă, ca să nu ne așezăm în mod public în poziția de a încuraja necredincioșia față de țara noastră și legile ei. Nu ni se cere să disprețuim autoritățile. Va veni vremea când, din cauză că sprijinim adevărul Bibliei, vom fi tratați ca trădători; dar să nu facem ca acest timp să fie grăbit prin mișcări greșite, care vor stârni dușmănia și conflictul.” – Mărturii, vol. 6, p. 394 (cap. Atitudinea noastră față de autoritățile civile).

b. În ce moduri pot urmașii lui Hristos să promoveze pacea? Romani 12:19–21; 1 Petru 3:8–11. Cum ar trebui să fie comportamentul nostru față de frați și surori? Matei 7:12.

Romani 12:19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul.20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

1Petru 3:8 Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.9 Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.10 Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrâneze limba de la rău, şi buzele de la cuvinte înşelătoare.11 Să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea, şi s-o urmărească.

Matei 7:12 Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii.

„Cultivați un respect suprem pentru dreptate şi adevăr, și oroare față de toată cruzimea și asuprirea. Faceți-le altora așa cum ați dori ca ei să vă facă vouă. Să vă ferească Dumnezeu să vă favorizați pe voi înșivă, în dezavantajul altora.” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 7, p. 942.

c. Pentru care alt motiv nu mergem noi la război? Ioan 18:36; Matei 26:51, 52; Luca 9:56. Care era poziția arătată solului Domnului cu privire la Războiul Civil din SUA?

Ioan 18:36 Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Isus. Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici.

Matei 26:51 Şi unul din cei ce erau cu Isus, a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot, şi i-a tăiat urechea.52 Atunci Isus i-a zis: Pune-ţi sabia la locul ei; căci toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri.

Luca 9:56 Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Şi au plecat într-alt sat.

„Mi s-a arătat că poporul lui Dumnezeu, care reprezintă comoara Sa deosebită, nu se poate angaja în acest război încurcat, pentru că acesta se opune oricărui principiu al credinței lor. În armată ei nu pot asculta adevărul și în același timp să asculte de cerințele ofițerilor lor. Aceasta ar fi o continuă violare a conștiinței. Oamenii lumești sunt guvernați de principii lumești. Ei nu se pot aprecia unul pe altul. Politica lumească și opinia publică compromit principiile de acțiune care îi guvernează… Dar poporul lui Dumnezeu nu poate fi guvernat de aceste motivații.” – Mărturii, vol. 1, p. 361 (cap. Răzvrătirea).

 

Joi 22 iunie

5. CUM SĂ FACEM FAȚĂ NEDREPTĂȚII

a. Cum ar trebui să îi tratăm pe cei care poate se poartă cu noi în mod nedrept, chiar dintre cei care guvernează? Romani 12:19; Coloseni 4:6; Efeseni 4:29.

Romani 12:19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul.

Coloseni 4:6 Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Efeseni 4:29 Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.

„Lăsați ca Dumnezeu să ia în totalitate în propria Sa pază, problema condamnării autorităților și guvernelor. În blândețe și dragoste, să apărăm ca santinele credincioase principiile adevărului, așa cum se găsesc ele în Isus.” – Mărturii, vol. 6, p. 397 (cap. Atitudinea noastră față de autoritățile civile). „Când Hristos și cerul reprezintă tema de contemplare, conversația va da dovadă de acest lucru. Vorbirea va fi presărată cu har și vorbitorul va arăta că a obținut o educație în școala divinului Învățător.” – Sfaturi pentru părinți, profesori și studenți, p. 443 (cap. Pe cărări oprite).

„Cuvintele amabile sunt ca roua și ca ploile blânde pentru suflet.” – Slujitorii Evangheliei, p. 122 (cap. Darul de a fi curtenitor).

b. Cum ar trebui să urmăm exemplul lui Isus în slujirea altora, atunci când ne confruntăm cu legile care ne solicită să ne închinăm duminica? Fapte 10:38.

 Fapte 10:38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.

„Când devotăm duminica lucrării misionare, biciul va fi luat din mâinile fanaticilor despotici, care ar fi foarte satisfăcuți să îi umilească pe Adventiștii de Ziua a Șaptea. Când ei văd că noi întrebuințăm duminica să îi vizităm pe oameni și să le deschidem Scripturile, ei vor ști că este inutil să încerce să ne împiedice lucrarea dând Legi Duminicale.” – Mărturii, vol. 9, p. 232, 233 (cap. Munca în ziua duminicii).

 

Vineri 23 iunie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Care este datoria noastră în ce privește legile țării noastre?

2. De ce S-a păstrat Isus departe de guvernările lumești?

3. Din ce motive ar trebui să ne abținem de la vot?

4. De ce nu ar trebui să îi criticăm pe conducătorii din guvern?

5. Cum putem mărturisi într-un mod pozitiv prin vorbirea noastră? Cum este aceasta realizată prea adesea într-un mod negativ?