Lecția 8. O familie creștină

„Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept... Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului.” (Efeseni 6:1, 4).

„Cel mai bun test al creștinismului în cămin este tipul de caracter care rezultă datorită influenței sale. Chiar prima lucrare a părinților este să își asigure binecuvântarea lui Dumnezeu în propriile inimi, și apoi să aducă această binecuvântare în căminele lor” – The Bible Echo, 15 Octombrie 1894.

Recomandare pentru studiu: Căminul advent, p. 181–208 (cap. 28: Prima școală a copilului, până la cap. 33 (inclusiv): Făgăduințele călăuzirii divine).

Duminică 14 mai

1. CENTRUL ATENȚIEI NOASTRE

a. Cu ce scop ar trebui să lucrăm pentru familiile noastre? Isaia 8:18.

Isaia 8:18 Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul, suntem nişte semne şi nişte minuni în Israel, din partea Domnului oştirilor, care locuieşte pe muntele Sionului.

„Părinților, Dumnezeu dorește să faceți din familiile voastre un model al familiilor din ceruri. Păziți-vă copiii. Fiți amabili și calmi cu ei... O familie bine ordonată, bine disciplinată este o putere mai mare pentru a demonstra eficiența creștinismului decât toate predicile din lume. Când tații și mamele realizează cum îi copiază copiii lor, ei vor veghea cu atenție la fiecare cuvânt și gest.” – Comentarii Biblice ale AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 6, p. 1118.

b. Ce este de o importanță extremă în educarea copiilor noștri? Efeseni 6:4.

Efeseni 6:4 Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului.

„De departe, cel mai mare număr de părinți au neglijat lucrarea încredințată lor de Dumnezeu, neizbutind să educe și să instruiască pe copiii lor, de la prima mijire a rațiunii, să cunoască și să iubească pe Hristos. Prin eforturi sârguincioase, părinții trebuie să vegheze mintea deschisă, receptivă și să facă totul din viața de cămin, secundar față de datoria clară poruncită lor de Dumnezeu – de a educa pe copiii lor în mustrarea și învățătura Domnului.” – Căminul advent, p. 183 (cap. 28: Prima școală a copilului). 

Luni 15 mai

2. RELIGIA ÎN CĂMIN

a. Ce fel de atitudine ar trebui să transmită părinții copiilor lor? Efeseni 4:2, 32.

Efeseni 4:2 cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste, 32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

„Când vă uniți în relații de familie, fiți atenți să vorbiți cuvinte amabile, gingașe, care vor mângâia și încuraja. Nu uitați micile acțiuni de amabilitate, care fac atât de mult pentru a ajuta pe membrul familiei care se luptă cu neputințele pe care nimeni, decât el însuși, nu le poate înțelege. Nu merită să stăruiți cu încăpățânare în a avea propria voastră cale, în a nu fi dispuși să cedați la lucrurile mici, care sunt cu consecințe minore, aducând astfel amărăciune și mânie în cămin. Viața este prea scurtă, prea plină de amărăciune. Nu avem timp de pierdut zdrobind vreo inimă rănită, ispitită. Fiecare să fie amabil și atent cu celălalt. Niciodată să nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră. Niciodată să nu vă închideți ochii pentru somn fără să îndreptați micile dificultăți supărătoare, care ră- nesc și zdrobesc sufletul.” – Astăzi cu Dumnezeu, p. 225.

b. Cum ar trebui să fie dovedită dragostea în cămin? Romani 12:9, 10.

Romani 12:9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.

„În multe familii există o mare lipsă în exprimarea iubirii unul pentru altul. În timp ce nu se cere niciun fel de sentimentalism, este nevoie de exprimarea dragostei și tandreței într-un mod pur, curat și demn. Mulți cultivă întru totul asprime a inimii și, în cuvinte și acțiuni, descoperă latura satanică a caracterului. Iubirea tandră ar trebui să fie mereu cultivată între soț și soție, părinți și copii, frați și surori. Orice cuvânt grăbit ar trebui să fie reținut și nu ar trebui să se dea vreodată aparența lipsei de dragoste unul pentru altul. Este datoria fiecăruia din familie să fie plăcut, să vorbească amabil. „Cultivați gingășia, afecțiunea și iubirea care au expresia în micile acte de politețe, în vorbire, în atenții grijulii.” – Căminul advent, p. 198 (cap. 31: Siguranță prin dragoste).

„Lăsați ca gingășia și îndurarea pe care Isus le-a descoperit în propria Sa viață prețioasă să fie un exemplu pentru noi despre felul în care ar trebui să ne tratăm semenii... Multora care au slăbit și au devenit descurajați în marea bătălie a vieții, un singur cuvânt de îmbărbă- tare amabilă și curaj le-ar fi dat putere să biruiască. . . Nu putem spune cât de departe pot ajunge cuvintele noastre gingașe de amabilitate, eforturile noastre, asemenea lui Hristos, de a ușura unele poveri. Cei greșiți nu pot fi aduși înapoi în niciun alt fel decât în spiritul blândeții, amabilității și dragostei gingașe.” – My Life Today, p. 235.

 

 

Marți 16 mai

3. CINSTE ȘI RESPECT ÎN CĂMIN

a. Care este porunca a cincea și ce este semnificativ cu privire la această poruncă? Exodul 20:12; Efeseni 6:2. Cum pot fi copiii învățați cel mai bine să asculte de această poruncă?

Exodul 20:12 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.
Efeseni 6:2 Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta  este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă.

„Părinții au dreptul la un grad de iubire și respect care nu i se cuvine nici unei alte persoane. Dumnezeu Însuși, Cel care a așezat asupra lor responsabilitatea pentru sufletele încredințate răspunderii lor, a poruncit ca în timpul primilor ani de viață, părinții să stea în locul lui Dumnezeu pentru copiii lor. Și acel care respinge autoritatea de drept a părinților săi, respinge autoritatea lui Dumnezeu. Porunca a cincea cere copiilor nu doar să ofere respect, supunere și ascultare de părinții lor, ci și să le ofere dragoste și grijă, pentru a ușura grijile lor, pentru a le păstra reputația și pentru a-i susține și mângâia la o vârsta înaintată. . . Dacă îi disprețuiesc și îi fac de râs pe părinții lor, [copiii] nu vor respecta și iubi nici pe Creatorul lor.” – Căminul advent, p. 293 (cap. 50: Cinstea datorată părinților).

„Cel mai bun mod de a educa pe copii să respecte pe tatăl și pe mama lor este să le dea ocazia să vadă pe tată oferind atenții amabile mamei și pe mamă dându-i respect și reverență tatălui. Privind dragostea părinților lor, copiii vor fi conduși să asculte de porunca a cincea și să ia seama la îndemnul: „Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept.” – Ibid., p. 198, 199 (cap. 31: Siguranță prin dragoste).

b. Pe cine altcineva ar trebui să respectăm noi? Leviticul 19:32; Proverbele 16:31.

Leviticul 19:32 Să te scoli înaintea perilor albi, şi să cinsteşti pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.

Proverbe 16:31 Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii.

„Ar trebui să fie arătată reverență față de reprezentanții lui Dumnezeu – predicatori, învățători și părinți, care sunt chemați să vorbească și să acționeze în locul Său. În respectul arătat lor, El este onorat. Și Dumnezeu a poruncit în mod special respect plin de considerație față de cei în vârstă. El spune: „Capul cărunt este o coroană a gloriei, dacă este găsit pe calea dreptății.” (Proverbele 16:31, BTF.). El vorbește despre bătăliile înfruntate și despre biruințele câștigate; despre poverile purtate și ispitele la care s-a rezistat. El vorbește despre picioarele obosite, care se apropie de odihnă, despre locuri care în curând vor fi libere. Ajutați-i pe copii să se gândească la aceasta și ei vor netezi cărarea celor în vârstă prin politețea și respectul lor, aducând har și frumusețe în viețile lor tinere.” – Educația, p. 244 (cap. Comportamentul).

Miercuri 17 mai

4. FIRMA FAMILIEI

a. Ce caracteristici de seamă vor fi revelate de fiecare familie creștină adevărată? 1 Corinteni 14:40. Cum pot să coopereze toți în menținerea ordinii în cămin?

1Corinteni 14:40 Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.

„Fiecare membru al familiei ar trebui să realizeze că asupra sa zace o responsabilitate individuală de a-și face partea pentru a spori confortul, ordinea și rânduiala în familie. Niciunul nu trebuie să lucreze împotriva celuilalt. Toți ar trebui să se angajeze în unitate la lucrarea bună de încurajare unul față de altul; ei ar trebui să exercite blândețea, îngăduința și răbdarea, să vorbească în tonuri încete, calme, evitând confuzia și fiecare să facă un efort suprem să ușureze poverile mamei. Lucrurile nu ar trebui să mai fie lăsate haotice la nesfârșit, toți scuzându-se de la datorie, lăsând ca alții să facă ceea ce pot și ar trebui să facă ei. Aceste lucruri pot fi mărunțișuri; dar când toate sunt adunate împreună, ele produc o mare dezordine și aduc dezaprobarea lui Dumnezeu. Prin neglijarea micilor lucruri neînsemnate se otrăvește fericirea vieții. O îndeplinire credincioasă a micilor lucruri compune suma fericirii care trebuie realizată în această viață.” – Mărturii, vol. 2, p. 699, 700 (cap. Responsabilitate pentru lumina primită).

b. Care sunt unele din binecuvântările lucrului? Coloseni 3:23, 24; Eclesiastul 5:12. Ce ar trebui să-i învățăm pe copii în ce privește beneficiile muncii regulate?

Coloseni 3:23 Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,24 ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. Voi slujiţi Domnului Hristos.

Eclesiastul 5:12 Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puţin; dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă.

„Dumnezeu a desemnat munca drept o binecuvântare pentru om, să-i ocupe mintea, să-i întărească trupul și să-i dezvolte facultățile. . . Doar bărbaţii şi femeile care lucrează găsesc adevărata bucurie a vieții.” – Patriarhi și profeți, p. 50 (cap. 2: Creațiunea). „Tinerii au nevoie să fie educați că viața înseamnă muncă serioasă, responsabilitate și purtare de griji. Ei au nevoie de instruirea care îi va face practici – bărbați și femei care pot să facă față în urgențe. Ei ar trebui să fie învățați că disciplina muncii sistematice și bine ordonate este esențială, nu doar ca apărare împotriva împrejurărilor nefavorabile din viață, ci și ca ajutor pentru o dezvoltare multilaterală.”- Îndrumarea copilului, p. 347 (cap. Instruire pentru viața practică). „Dacă vor împărți munca împreună cu mama lor, copiii vor învăța să privească ocupația utilă ca esențială pentru fericire și înnobilatoare, mai degrabă decât degradantă.” – Ibid., p. 349.

Joi 18 mai

5. SLUJIREA DIN CĂMIN

a. Ce putem să-i învățăm pe copiii noștri ca pregătire pentru slujirea Maestrului? Galateni 5:13 u.p.; Proverbele 15:33; 1 Petru 5:5.

Galateni 5:13 up ... ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.

Proverbe 15:33 Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei.

1Petru 5:5 Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.

„Copilul ar trebui învățat foarte devreme lecții de utilitate. În măsura în care puterea și capacitatea de a raționa sunt suficient dezvoltate, ar trebui să i se dea datorii de îndeplinit în cămin. El ar trebui să fie încurajat să încerce să-și ajute tatăl și mama, încurajat să renunțe și să se controleze pe sine, să pună fericirea și confortul altora mai sus de al său, să fie atent la ocaziile de a-și încuraja și ajuta frații, surorile și tovarășii de joacă și să arate amabilitate celor în vârstă, bolnavi și nenorociți. Cu cât mai mult este căminul îmbibat de spiritul adevăratei slujiri, cu atât mai complet se va dezvolta el în viețile copiilor. Ei vor învăța să găsească bucurie în slujire și sacrificiu pentru binele altora.” – Îndrumarea copilului, p. 36 (cap. Metode de predare).

b. Ce poate împiedica mărturisirea noastră de creștini, dacă nu suntem atenți? 1 Corinteni 15:33.

1Corinteni 15:33 Nu vă înşelaţi: Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.

„Nu este sigur pentru creștini să aleagă societatea celor care nu au legătură cu Dumnezeu și a căror comportare Îi displace... Mulți invită în căminele lor rude care sunt înfumurate, ușuratice și neevlavioase; și adesea, exemplul și influența acestor vizitatori nereligioși produce impresii durabile asupra minților copiilor din casă.” – Solii către tineret, p. 432 (cap. 147: Vizitatorii necredincioși).

Vineri 19 mai

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cât de important este pentru părinți să își educe copiii să Îl cunoască și să-L iubească pe Hristos?

2. Ce se întâmplă când insistăm să avem calea noastră proprie în lucrurile de mică însemnătate?

3. Cum pot părinții să-i învețe pe copii să îi respecte?

4. Care sunt unele dintre beneficiile muncii?

5. În adevărata slujire, unde vom învăța să găsim bucurie?