Lecția 3. Spiritul Sfânt – Călăuzitorul nostru divin

„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeți pe el!” când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21).

„Dumnezeirea a fost mișcată de milă pentru rasa umană și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt S-au oferit să elaboreze un plan de mântuire.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 190 (1 iulie).

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, p. 47–56 (cap. 5: Darul duhului); Înalta noastră chemare, p. 150–154 (24 mai – 28 mai).

 

Duminică 9 aprilie

1. A TREIA PERSOANĂ A DUMNEZEIRII

a. De unde știm că Duhul Sfânt deține personalitate? 1 Corinteni 2:11; Romani 8:16, 26.

1Corinteni 2:11 În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu.

Romani 8:16 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

„Duhul Sfânt are o personalitate, altfel El nu ar putea mărturisi spiritelor noastre și cu spiritele noastre că suntem copii ai lui Dumnezeu. El trebuie să fie, de asemenea, o persoană divină, altfel El nu ar putea cerceta tainele care stau ascunse în gândul lui Dumnezeu.” — Evanghelizare, p. 617 (Interpretările greșite cu privire la trinitate).

„Avem nevoie să realizăm că Duhul Sfânt, care este la fel de mult o persoană cum este și Dumnezeu, pășește în aceste locuri... [Dintr-o cuvântare pentru studenții de la Școala Avondale.]”— Ibid., p. 616.

b. În care trei Nume trebuie să fie botezată o persoană și de ce? Matei 28:19.

 Matei 28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

„Există trei persoane vii ale Trioului ceresc; în Numele acestor trei mari puteri – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – acei care Îl primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați, și aceste puteri vor coopera cu supuşii ascultători ai cerului în eforturile lor de a trăi o nouă viață în Hristos.” — Ibid., p. 615.

 

Luni 10 aprilie

2. UN ÎNVĂȚĂTOR CERESC

a. Care este un alt nume dat Duhului Sfânt în Scripturi și ce lucrare face El pentru noi? Ioan 14:16, 26.

 Ioan 14:16 Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;26 Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

„Mângâietorul este numit „Duhul adevărului”. Lucrarea Lui este de a explica și apăra adevărul. El locuiește mai întâi în inimă, ca Duh al adevărului și astfel, El devine Mângâietorul. În adevăr, există mângâ- iere și pace, dar nici o pace reală sau mângâiere nu pot fi găsite în minciună. Prin teoriile false și tradiții, Satan câștigă putere asupra minții. Conducându-i pe oameni la standarde false, el deformează caracterul. Prin Scripturi, Spiritul Sfânt vorbește minții și imprimă adevărul în inimă. Astfel, El demască eroarea și o alungă din suflet. Prin Spiritul adevărului, lucrând prin cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Își supune poporul Său ales.” – Hristos, Lumina lumii, p. 671 (cap. 73: Să nu vi se tulbure inima).

b. Cum este Spiritul Sfânt, de asemenea, o călăuză pentru noi? Ioan 16:13.

 Ioan 16:13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.

„Dacă oamenii ar dori să se lase modelați, s-ar înfăptui o sfințire a întregii ființe. Duhul va lua din lucrurile lui Dumnezeu și le va întipări în suflet. Prin puterea Sa, calea vieții va fi făcută atât de netedă încât nimeni nu e nevoie să se rătăcească.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 53 (cap. 5: Darul Duhului).

„Cât de serios ar trebui să ne rugăm ca Acela care „cercetează toate lucrurile, da, chiar lucrurile profunde ale lui Dumnezeu”, Acela a cărui slujbă este de a aduce aminte poporului lui Dumnezeu toate lucrurile și de a-i călăuzi în tot adevărul, să poată fi cu noi în cercetarea Cuvântului Său Sfânt.” – Mărturii pentru predicatori, p. 111 (subcap. În simplitate și credință).

c. Care este una dintre căile prin care Duhul Sfânt imprimă adevărul în mintea noastră? Luca 24:32.

 Luca 24:32 Şi au zis unul către altul: Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?

„Spiritul Sfânt făgăduit, pe care El urma să-L trimită după ce S-a înălțat la cer, este constant la lucru ca să îndrepte atenția la marea jertfă oficiată pe crucea de la Calvar, să arate lumii dragostea lui Dumnezeu pentru om și să dezvăluie, pentru sufletul condamnat, prețioasele lucruri ale Scripturilor.”- Reflecting Christ, p. 132.

 

Marți 11 aprilie

3. UN AGENT REGENERATOR

a. Descrieți lucrările Duhului. Ioan 3:8.

 Ioan 3:8 Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.

„Deși nu putem vedea Duhul lui Dumnezeu, știm că oamenii care sunt morți în greșeli și păcate devin convinși și convertiți prin acțiunile Sale. Cel nepăsător și îndărătnic devine serios. Cei împietriți se pocăiesc de păcatele lor și cei necredincioși cred. Jucătorul la jocuri de noroc, bețivul, cel imoral, devin serioși, sobri și curați. Cel rebel și încăpățânat devine blând și asemenea lui Hristos. Când vedem aceste schimbări de caracter, putem să fim siguri că puterea lui Dumnezeu care convertește a transformat întregul om. Noi nu L-am văzut pe Duhul Sfânt, dar am văzut dovezile lucrării Sale în schimbarea caracterului celor care erau păcătoși împietriți și îndărătnici. Cum vântul mișcă prin forța sa copacii înalți și îi doboară la pământ, la fel și Spiritul Sfânt poate lucra asupra inimilor omenești și niciun om finit nu poate limita lucrarea lui Dumnezeu.” – Evanghelizare, p. 288 (cap. În ajutorul convertirii sufletelor).

b. Cum va impresiona Duhul inima? Ioan 16:8.

 Ioan 16:8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

„Numai când adevărul este însoțit în inimă de Duhul, el va ascuți conștiința sau va transforma viața. Un predicator poate fi capabil să prezinte litera cuvântului lui Dumnezeu; el poate fi familiarizat cu toate poruncile și făgăduințele; dar, semănarea de către el a seminței Evangheliei, nu va avea succes dacă această sămânță nu este însuflețită la viață de către roua cerească. Fără cooperarea Duhului lui Dumnezeu, nici educația amplă, nici privilegiile, oricât de mari ar fi, nu pot face din cineva un canal de lumină.” – Slujitorii Evangheliei, p. 284 (cap. Duhul Sfânt).

„Cine, dacă nu Duhul Sfânt, prezintă înaintea minții standardele morale ale neprihănirii, convinge de păcat, produce întristare evlavioasă, care lucrează pocăința, de care nu este nevoie să te căiești și inspiră pentru a exercita credința în Cel care singur poate mântui din toate păcatele?” – Reflecting Christ, p. 132.

„De ce folos ar fi fost pentru noi ca Singurul Fiu al lui Dumnezeu să Se umilească, să îndure ispitele vrăjmașului viclean, să i se împotrivească întreaga viață pe Pământ și să moară Cel Drept pentru cel nedrept, ca omenirea să nu piară, dacă Duhul nu ne-ar fi fost dat ca un agent constant, lucrător și regenerator pentru a face eficient în dreptul nostru ce a fost înfăptuit de Mântuitorul lumii?” – Solii alese, vol. 3, p. 137.

 

Miercuri 12 aprilie

4. LUCRAREA DUHULUI ÎN INIMĂ

a. Cum ne îndeamnă Duhul Sfânt să facem ce este drept? Isaia 30:21.

 Isaia 30:21 Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: Iată drumul, mergeţi pe el! Când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.

„Cel care face voia lui Dumnezeu, cel care umblă pe cărările pe care Dumnezeu le-a trasat, nu se poate împiedica sau cădea. Lumina Spiritului călăuzitor al lui Dumnezeu îi dă o percepție clară a datoriei sale și îl conduce bine până la capătul lucrării sale.” – Hristos, Lumina lumii, p. 527 (cap. Lazăre, vino afară!).

„Dar cei care doresc să fie cu adevărat ai lui Hristos, vor asculta vocea care zice: „Iată drumul, mergeți pe el.” (Isaia 30:21). Ei vor decide să urmeze cursul dreptății, deși este mai greu de urmat, mai dureros de urmărit, decât calea propriilor inimi.” – That I May Know Him, p. 251.

b. Cum ne ajută Duhul în slăbiciunile noastre? Romani 8:26.

 Romani 8:26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.

„Hristos, Mijlocitorul nostru, și Duhul Sfânt mijlocesc în mod constant în favoarea omului, dar Duhul nu pledează pentru noi așa cum face Hristos, care prezintă sângele Său, vărsat de la întemeierea lumii; Duhul lucrează asupra inimilor noastre, făcând să izvorască din ele rugăciuni și pocăință, laudă și mulțumiri. Mulțumirea care curge de pe buzele noastre este rezultatul Spiritului care impresionează corzile sufletului cu amintiri sfinte, reînviind muzica în inimă.” – Comentarii biblice AZȘ [Comentarii E. G. White], vol. 6, p. 1077, 1078.

c. Ce rol joacă Duhul în convertirea noastră? Ezechiel 36:25–27.

 Ezechel 36:25 Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.26 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.27 Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.

„Oamenii pot fi membri în biserică și pot lucra aparent cu seriozitate, îndeplinind un șir de datorii de la an la an și totuși să fie neconvertiți... Dar când adevărul este primit ca adevăr de către inimă, el trece prin conștiință și captivează sufletul cu principiile sale curate. El este așezat în inimă de Spiritul Sfânt, care descoperă frumusețea lui minții, ca puterea sa transformatoare să poată fi văzută în caracter.” – Reflecting Christ, p. 217.

 

Joi 13 aprilie

5. NICIO CONDAMNARE

a. Ce este scris cu privire la relația noastră cu Dumnezeu când suntem călăuziți de Spiritul Său? Romani 8:1.

 Romani 8:1 Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

„Așadar, voi nu sunteți ai voștri; ați fost cumpărați cu un preț. „Nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur;… ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană” (1 Petru 1:18,19). Prin acest simplu act de a crede în Dumnezeu, Duhul Sfânt a dat naștere unei noi vieți în inima voastră. Voi sunteți ca un copil născut în familia lui Dumnezeu și El vă iubește cum Îl iubește pe Fiul Său. Acum că te-ai predat pe tine însuți lui Isus, nu da înapoi, nu te retrage de la El, ci zi de zi, spune: „Sunt al lui Hristos; m-am predat Lui”; și cere-I să îți dea Spiritul Său și să te păstreze prin harul Lui. După cum prin predarea ta lui Dumnezeu și crezând în El, devii copilul Său, tot astfel tu trebuie să trăiești în El. Apostolul spune: „După cum L-ați primit pe Hristos Isus, Domnul, tot așa să și umblați în El.” (Coloseni 2:6).” – Calea către Hristos, p. 51, 52 (cap. 6: Credința și acceptarea).

b. Cât de apropiată va fi relația noastră cu Hristos atunci? Matei 10:20.

 Matei 10:20 fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.

„Apoi, cu Hristos lucrând în tine, vei manifesta același spirit și vei face aceleași fapte bune – fapte de neprihănire, ascultare. ... „Singurul nostru motiv de speranță este neprihănirea lui Hristos atribuită nouă, și aceasta este înfăptuită de Duhul Său lucrând în și prin noi.” – Ibid., p. 63 (cap. 7: Dovada adevăratei ucenicii).

 

Vineri 14 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce relație are Duhul Sfânt cu Tatăl și cu Fiul?

2. Cum lucrează Duhul Sfânt pentru a imprima adevărul în minte?

3. Cum cunoaștem că Duhul Sfânt lucrează în viața cuiva?

4. Cum mijlocește Duhul Sfânt pentru noi?

5. Când Duhul Sfânt produce o viață nouă, ce vom fi noi conduși să facem în fiecare zi?