Lecția 4. Umblând personal cu Dumnezeu

„Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!” (Psalmii 34:8).

„Dumnezeu dorește să restaureze chipul Său în voi. Credeți că El este ajutorul vostru. Hotărâți-vă să deveniți familiarizați cu El. Pe mă- sură ce vă apropiați de El prin mărturisire și pocăință, El Se va apropia de voi cu îndurare și iertare.” – The Review and Herald, 15 Februarie 1912.

Recomandare pentru studiu: Educația, p. 253–261 (cap. Credința și rugăciunea).

 

Duminică 16 aprilie

1. O SCHIMBARE A INIMII

a. Cum este inima noastră naturală și ce dorește Dumnezeu să ne dea în schimbul ei? Ieremia 17:9; Ezechiel 36:26.

Ieremia 17:9 Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Ezechel 36:26 Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.

„Când Isus a vorbit despre o inimă nouă, El S-a referit la minte, viață, întreaga ființă. A face o schimbare a inimii înseamnă a lăsa în urmă iubirea de lume și a ne atașa de Hristos. A avea o inimă nouă înseamnă a avea o minte nouă, noi scopuri, noi motivații. Care este semnul unei inimi noi? – O viață schimbată. Este o moarte zilnică, oră de oră, a eului și a mândriei.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 100 (2 aprilie).

b. Ce experiență dorește Dumnezeu să avem când primim o inimă nouă? Iov 22:21; Ieremia 24:7.

 Iov 22:21 Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.

Ieremia 24:7 Le voi da o inimă ca să înţeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima lor.

„Orice direcție de cercetare am urma, cu scopul sincer de a ajunge la adevăr, suntem aduși în legătură cu Inteligența atotputernică, nevăzută, care lucrează în și prin toți. Mintea omului este adusă în comuniune cu mintea lui Dumnezeu, cel mărginit cu Cel Infinit. Efectul unei astfel de comuniuni asupra trupului, minții, și sufletului depășește posibilitățile de estimare. „În această comuniune se găsește cea mai înaltă educație.” – My Life Today, p. 264. 22 Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, aprilie - iunie 2017

 

Luni 17 aprilie

2. ÎNCREZÂNDU-NE ÎN DUMNEZEU CA TATĂ AL NOSTRU

a. Ce exemple avem în Scriptură, care ne arată încrederea supremă? Luca 23:46; Geneza 22:7–9.

Luca 23:46 Isus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul! Şi când a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul.

Geneza 22:7 Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: Tată! Ce este, fiule? i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul şi lemnele; dar unde este mielul pentru arderea de tot?8 Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Şi au mers amândoi împreună înainte.9 Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar, şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac, şi l-a pus pe altar, deasupra lemnelor.

„În mijlocul întunericului, aparent părăsit de Dumnezeu, Hristos a băut până la ultimele drojdii din paharul suferinței umane. În acele ore cumplite, El S-a bazat pe dovezile acceptării Tatălui Său, oferite Lui până atunci. El era familiarizat cu caracterul Tatălui Său; El înțelegea dreptatea Lui, îndurarea Lui și marea Sa dragoste. Prin credință, El S-a odihnit în El, Cel pe Care fusese întotdeauna bucuria Sa să Îl asculte. Și când în supunere S-a încredințat lui Dumnezeu, sentimentul pierderii favorii Tatălui a dispărut. Prin credință, Hristos a fost victorios.”- Hristos, Lumina lumii, p. 756 (cap. 78: Golgota).

b. Ce implică încrederea în Dumnezeu? Proverbele 3:5, 6.

 Proverbe 3:5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!6 Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

„Bizuiți-vă pe propria voastră înțelegere, dragi frați, când vă croiți drum prin lume și veți recolta durere și descurajare. Încredeți-vă în Domnul cu toată inima voastră și El vă va călăuzi pașii în înțelepciune și investițiile voastre vor fi sigure pentru această lume și pentru cea care va urma.” – Mărturii, vol. 5, p. 427 (Afacerile și religia).

c. În cine avem tendința, în mod natural, să ne punem încrederea și ce sfat ne oferă Dumnezeu? Psalmii 118:8, 9; Proverbele 29:25.

Psalmii 118:8 Mai bine este să cauţi un adăpost în Domnul, decât să te încrezi în om;9 mai bine să cauţi un adăpost în Domnul decât să te încrezi în cei mari.

Proverbe 29:25 Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.

„Oricare ar fi poziția pe care o ocupăm în viață, oricare ne-ar fi afacerile, trebuie să fim suficient de umiliți ca să simțim nevoia noastră de ajutor; trebuie să ne bazăm în mod absolut pe învățăturile cuvântului lui Dumnezeu, recunoscând providența Sa în toate lucrurile și să fim credincioși, golindu-ne sufletele noastre în rugăciune.” – Ibid. „Fiecare individ trebuie să caute să cunoască, prin rugăciune serioasă, Cuvântul lui Dumnezeu pentru el însuși și apoi să îl împlinească... Aduceți la Domnul toate poverile voastre, atât cele publice, cât și cele personale, și așteptați răspunsul Lui. Veți avea apoi o experiență individuală, o convingere a prezenței Sale și a disponibilității Sale de a asculta rugăciunile voastre pentru înțelepciune și pentru instrucțiune, care vă vor da asigurarea și încrederea în voința Domnului de a vă sprijini în nedumeririle voastre.” – Astăzi cu Dumnezeu, p. 82. 

 

Marți 18 aprilie

3. PETRECÂND TIMP CU CUVÂNTUL

a. Ce experiență dorește Domnul să avem în studiul nostru personal al Bibliei? Ieremia 15:16; Psalmii 34:8.

Ieremia 15:16 Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!

Psalmii 34:8 Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

„Sufletul care este hrănit cu pâinea vieții va avea fiecare facultate vitalizată de Duhul lui Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 6, p. 153 (Caracterul și lucrarea profesorilor). „Fiecare trebuie să-și însușească binecuvântarea pentru propriul său suflet, sau altfel nu va fi hrănit... Știți că nu veți fi hrăniți uitându-vă la o masă întinsă frumos și uitându-vă cum mănâncă alții. Am flămânzi dacă nu am consuma hrana fizică, și ne vom pierde puterea spirituală și vitalitatea dacă nu ne hrănim cu pâinea spirituală... „Acei care mănâncă și digeră acest Cuvânt, făcând din el parte a oricărei acțiuni și al oricărui atribut de caracter, cresc întăriți în puterea lui Dumnezeu. Aceasta dă vigoare morală sufletului, desăvârșind experiența și aducând bucurii care vor rămâne pentru totdeauna.” – Credința prin care trăiesc, p. 22.

b. Ce trebuie să facem mai întâi pentru a putea vorbi altora despre marile lucrări ale lui Dumnezeu? Psalmii 119:27.

 Psalmii 119:27 Fă-mă să pricep calea poruncilor Tale, şi voi cugeta la lucrurile Tale cele minunate.

c. Ce alte binecuvântări vin pentru noi când petrecem timp în studierea Cuvântului lui Dumnezeu? Psalmii 17:4; 119:11, 93; Romani 10:17.

Psalmii 17:4 Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori;

Psalmii 119:11 Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Romani 10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

„Spiritul Sfânt iubește să Se adreseze tinerilor și să le descopere comorile și frumusețile din Cuvântul lui Dumnezeu. Făgăduințele rostite de marele Învățător vor captiva simțurile și vor anima sufletul cu o putere spirituală care este de origine divină. În mintea roditoare va avea loc o creştere a familiarității cu lucrurile divine, care va fi asemenea unei baricade împotriva ispitei. „Cuvintele adevărului vor crește în importanță și vor căpăta o lărgime și o plinătate a înțelesului pe care nici nu am visat-o vreodată. Frumusețea și bogățiile cuvântului au o influență transformatoare asupra minții și caracterului. Lumina dragostei cerești va cădea asupra inimii ca o inspirație.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 132 (cap. 11: Lucruri vechi și noi).

„Inima în care sunt depozitate adevărurile prețioase ale Cuvântului lui Dumnezeu este întărită împotriva ispitei lui Satan, împotriva gândurilor necurate și faptelor nesfinte.” My Life Today, p. 28. 

 

Miercuri 19 aprilie

4. VORBIND CU DUMNEZEU

a. Ce nu ar trebui să uităm niciodată când aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu? Filipeni 4:6.

  Filipeni 4:6 Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.

„‘Te vei bucura de orice lucru bun pe care Domnul Dumnezeul tău ți l-a dat.’ Recunoștința și laudele ar trebui să fie exprimate către Dumnezeu pentru binecuvântările vremelnice și pentru toate mângâierile pe care El le revarsă asupra noastră. Dumnezeu ar dori ca fiecare familie pe care El o pregătește pentru a moșteni căminul de sus, să Îi dea slavă Lui pentru comorile bogate ale harului Său.” – Îndrumarea copilului, p. 148 (cap. Voioșie și mulțumire).

„Dacă păstrăm întotdeauna pe Domnul în fața noastră, lăsând inimile noastre să izbucnească în mulțumiri și laudă la adresa Lui, vom avea o continuă prospețime în viața religioasă. Rugăciunile noastre vor lua forma conversațiilor cu Dumnezeu, ca și cum am vorbi cu un prieten. El ne va spune tainele Sale nouă, personal. Adesea, ne va cuprinde un simțământ dulce, plin de bucurie, al prezenței lui Isus.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 129 (cap. 11: Lucruri vechi și noi).

b. Ce exemplu de comuniune cu Tatăl Său a dat Isus, când era pe Pământ? Luca 6:12.

 Luca 6:12 În zilele acela, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu.

„Mântuitorul a fost un lucrător neobosit. El nu Și-a măsurat lucrarea în ore. Timpul Său, inima Sa, puterea Sa erau oferite pentru lucrarea în beneficiul omenirii. Întreaga zi era devotată lucrării și întreaga noapte era petrecută în rugăciune, ca să poată fi întărit să întâmpine vrăjmașul viclean cu toate lucrările sale înșelătoare și să poată fi susținut în lucrarea Sa de înălțare și restaurare a omenirii.” – Mărturii, vol. 9, p. 45 (cap. O lipsă de simpatie).

c. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Psalmii 5:3; 55:17; 1 Tesaloniceni 5:17.

 Psalmii 5:3 Doamne, auzi-mi glasul, dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine, şi aştept.

Psalmii 55:17 Seara, dimineaţa, şi la amiază, oftez şi gem, şi El va auzi glasul meu.

1Tesaliniceni 5:17 Rugaţi-vă neîncetat.

„Dacă dorim să dezvoltăm un caracter pe care Dumnezeu să-l accepte, trebuie să ne formăm obiceiuri corecte în viața noastră religioasă. Rugăciunea zilnică este esențială pentru a crește în har și chiar pentru însăși viața spirituală, la fel cum este hrana fizică. Ar trebui să ne obișnuim să înălțăm adesea gândurile spre Dumnezeu în rugăciune. Dacă mintea rătăcește, trebuie s-o aducem înapoi; prin efort perseverent, obiceiul va face în cele din urmă ca aceasta să fie ceva ușor.” – Solii pentru tineret, p. 114, 115 (cap. Sfințirea – o lucrare zilnică).

 

Joi 20 aprilie

5. CÂND DUMNEZEU ASCULTĂ

a. Care sunt condițiile pentru ca Dumnezeu să asculte și să răspundă la rugăciune? Isaia 57:15; Matei 21:22.

Isaia 57:15 Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.

Matei 21:22 Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

„Rugăciunea este mijlocul rânduit de cer pentru succesul în conflictul cu păcatul și dezvoltarea caracterului creștin. Influențele divine, care vin ca răspuns la rugăciunea credinței, vor realiza, în sufletul celui care cere, toate lucrurile pentru care el stăruie. Iertarea de păcat, Duhul Sfânt, un caracter ca al lui Hristos și putere de a face voia Sa, fiecare dar pe care El l-a făgăduit, noi putem să le cerem; și promisiunea este: „Veți primi.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 564 (cap. 55: Schimbat prin har).

„Cereți-I lui Dumnezeu pentru voi acele lucruri pe care voi nu le puteți face pentru voi înșivă. Spuneți-I lui Isus totul. Deschideți înaintea Lui tainele inimii voastre; pentru că ochiul Său cercetează cel mai ascuns colțișor al sufletului și El citește gândurile voastre ca pe o carte deschisă. Când ați cerut lucrurile care sunt necesare pentru binele sufletului vostru, credeți că le veți primi și le veți avea.” – Căminul advent, p. 299 (cap. 51: Sfaturi către copii).

b. Numai când nu ascultă Dumnezeu rugăciunile noastre? Psalmii 66:18.

 Psalmii 66:18 Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.

„Săvârșirea deliberată a unui păcat cunoscut aduce la tăcere vocea Duhului și desparte sufletul de Dumnezeu… Dumnezeu îi va onora doar pe acei care Îl onorează.” – Solii pentru tineret, p. 114 (cap. Sfințirea – o lucrare zilnică).

 

Vineri 21 aprilie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce înseamnă a avea o inimă nouă?

2. Cum a arătat Isus încredere în Tatăl Său, chiar și atunci când suferea simțământul pierderii favorii Tatălui Său?

3. Când ne umplem mințile de Cuvântul lui Dumnezeu, cum va fi experiența noastră creștină?

4. Cum pot rugăciunile noastre să devină ca o conversație cu Dumnezeu?

5. Ce fel de lucruri putem să Îi spunem lui Dumnezeu în rugăciune și cum influențează aceasta relația noastră cu El?