Lecții din cartea Faptele Apostolilor (II)

Lecția 1 Sabat. Probleme și speranță

Text de memorat: „Întărind sufletele ucenicilor și îndemnându-i să continue în credință, și că trebuie să trecem prin multe suferințe ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu.” (Fapte 14:22, trad. engl.)

„[Pavel] nu a pierdut nicio ocazie de a vorbi despre Salvatorul sau de a-i ajuta pe cei în suferință. El mergea din loc în loc, predicând evanghelia lui Hristos și întemeind biserici.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 367 engl. (cap. 34, O slujire consacrată).

Recomandare pentru studiu: Istoria faptelor apostolilor, p. 180-187, engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).

Duminică 27 iunie

1. REZULTATUL CREDINŢEI

a. După ce ucenicii lui Hristos au fost constrânși să fugă din Iconia din cauza persecuției pentru credința lor, ce au întâlnit ei în Listra? Fapte 14:8.

Fapte 14:8: „În Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată.”

„Ar trebui să fim întotdeauna gata să alinăm suferința și să îi ajutăm pe cei care sunt în nevoie.” –Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 360 engl. (secțiunea 6, Avertizări și sfaturi, subcap. Călătorind în Sabat).

b. Când omul l-a auzit pe Pavel vorbind, ce a înțeles apostolul cu privire la el — și ce s-a întâmplat ca urmare? Fapte 14:9, 10.

Fapte 14:9, 10: „El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el, și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: „Scoalăte drept în picioare.” Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble.”

„În timp ce Pavel le spunea oamenilor despre lucrarea lui Hristos ca vindecător al celor bolnavi și suferinzi, el a văzut între ascultătorii săi un paralitic ai cărui ochi erau ațintiți asupra lui, și care a primit și a crezut cuvintele sale. Inima lui Pavel s-a revărsat în simpatie față de omul suferind, în care a descoperit pe unul care ‚avea credință să fie vindecat.’ În prezența adunării idolatre Pavel a cerut paraliticului să stea drept pe picioarele lui. Până aici suferindul fusese în stare să ia doar o poziție șezândă, însă acum el ascultă pe moment de porunca lui Pavel și pentru prima dată în viața lui el stătea în picioare. Tăria a venit cu acest efort al credinței.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 181 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).

Luni 28 iunie

2. TOATĂ SLAVA LUI DUMNEZEU

a.     Cum au reacționat cei din Listra față de miracolul pe care l-au văzut? Fapte 14:11-13.

Fapte 14:11-13: „Și când a văzut mulțimea ce făcuse Pavel, și-au înălțat vocile, spunând în limba din Licaonia: Zeii au coborât la noi în asemănarea oamenilor. Și l-a numit pe Barnaba, Jupiter, iar pe Pavel, Mercurius, pentru că el era cel mai de seamă vorbitor. Atunci preotul lui Jupiter, care era înaintea cetăților lor, a adus tauri și ghirlande la porți și dorea să aducă sacrificii cu poporul.” (engl. KJV, rom. BTF).

 

„‚Când oamenii au văzut ceea ce făcuse Pavel, ei și-au ridicat vocile, spunând în limba din Licaonia ‚Zeii s-au coborât în asemănarea oamenilor.’ Această afirmație era în armonie cu o tradiție a lor, conform căreia zeii vizitau ocazional pământul. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, tatăl zeilor, datorită înfățișării sale venerabile, a comportamentului său demn, și a blândeții și bunăvoinței exprimate în înfățișarea sa. Pe Pavel îl credeau Mercur, ‚pentru că el era vorbitorul principal’, serios și activ, și elocvent cu cuvintele de îndemnare și sfătuire’.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 181 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).

b.     Ce dezvăluie faptul că apostolii erau fermi în a da lui Hristos toată slava? Fapte 14:14-18.

Fapte 14:14-18: „Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: „Oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie.” Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.”

„Cei din Listra, nerăbdători să își arate recunoștința, au insistat pe lângă preotul lui Jupiter să le dea onoare apostolilor, și el ‚a adus viței și ghirlande la porți, și ar fi adus jertfe de oameni.’ Pavel și Barnaba, care căutaseră retragerea și liniștea, nu erau conștienți de aceste pregătiri. În curând, totuși, atenția lor a fost atrasă de sunetul muzicii și strigătul entuziast al unei mari mulțimi, care venise la casa unde stăteau ei.

Când apostolii s-au asigurat care era cauza acestei vizite și a agitației care o însoțea, ‚ei și-au rupt hainele, și au alergat între oameni’, cu speranța de a împiedica procesiuni următoare...

În ciuda tăgăduirii clare din partea apostolilor a faptului că ei ar fi divini, și în ciuda încercărilor lui Pavel de a îndrepta mințile oamenilor spre adevăratul Dumnezeu ca unicul subiect vrednic de adorare, era aproape imposibil de a-i întoarce de la intenția lor de a aduce jertfe. Atât de fermă fusese credința lor că acești oameni erau într-adevăr zei, și atât de mare entuziasmul lor, încât nu erau dispuși să își recunoască eroarea...

Doar după multă stăruință din partea lui Pavel și după explicații atente cu privire la misiunea sa însuși și a lui Barnaba, ca reprezentanți ai Dumnezeului cerului și ai Fiului Său, marele Vindecător, au fost convinși oamenii să renunțe la scopul lor.”—Ibid., p. 181-183 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).

Marți 29 iunie

3. LUAŢI DE VALUL ZVONURILOR MALIŢIOASE

a. Explicați ce a împiedicat mințile oamenilor din Listra de la a accepta adevărul, și cum s-a schimbat atitudinea lor. Fapte 14:19.

Fapte 14:19: „Atunci, au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei, care au ațâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.”

„Evreii împotrivitori din Antiohia, prin a căror influență apostolii fuseseră alungați din acel district, s-au unit cu anumiți evrei din Iconia, și au plecat pe urmele apostolilor. Minunea îndeplinită pentru cel infirm și efectul acesteia asupra celor care au fost martorii ei, a agitat invidia lor, și i-a condus să meargă la postul de lucru al apostolilor, și să prezinte varianta lor falsă asupra lucrării. Ei tăgăduiau faptul că Dumnezeu avea vreo parte în aceasta, și pretindeau că aceasta fusese înfăptuită prin demonii cărora le slujeau acești oameni.

Aceeași clasă Îl acuzase anterior pe Salvatorul de faptul că scoate demonii prin puterea prințului demonilor; ei Îl denunțaseră ca înșelător; și acum revărsau aceeași mânie irațională asupra apostolilor Săi. Prin intermediul falsurilor, ei i-au inspirat pe oamenii din Listra cu amărăciunea spiritului de care erau ei înșiși mânați. Ei pretindeau a cunoaște temeinic istoria și credința lui Pavel și a lui Barnaba, și astfel au reprezentat în mod greșit caracterele și lucrarea lor, încât acești păgâni care fuseseră gata să se închine apostolilor ca unor ființe divine, îi considerau acum mai răi decât criminalii, și [considerau] că oricine i-ar elimina din lume ar face un serviciu oamenilor și lui Dumnezeu.”—Sketches from the Life of Paul, p. 59.

„Prima concepție despre credință în adevăratul Dumnezeu și despre închinarea și onoarea care I se datorează Lui, se forma în mințile lor; și în timp ce ei îl ascultau pe Pavel, Satan îi îndemna pe evreii necredincioși, din alte orașe, să îl urmărească pe Pavel, pentru a distruge lucrarea bună îndeplinită prin el... Uimirea și admirația oamenilor se schimbaseră acum în ură.” —Experiențe și viziuni, p. 203 engl. (cap. Evreii decid să îl ucidă pe Pavel).

„Dezamăgirea pe care cei din Listra o suferiseră prin faptul că le-a fost refuzat privilegiul de a aduce jertfe pentru apostoli, i-a pregătit să se întoarcă împotriva lui Pavel și Barnaba cu un entuziasm apropiat celui cu care îi aclamaseră ca zei. Incitați de evrei, ei au plănuit să îi atace pe apostoli cu forța. Evreii le-au dat misiunea să nu îi permită lui Pavel vreo ocazie de a vorbi, invocând pretextul că dacă ei i-ar oferi acest privilegiu, el ar vrăji poporul. În scurt timp planurile criminale ale vrăjmașilor evangheliei au fost îndeplinite. Cedând influenței răului, cei din Listra au devenit posedați de o furie satanică și, punând mâna pe Pavel, au aruncat cu pietre în el, fără milă.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 183, 184 engl. (cap. 18, Predicând evanghelia între păgâni).

Miercuri 30 iunie

4. ÎNTĂRIŢI ÎN MOD MIRACULOS

a. Exemplificat în modul în care cei din Listra s-au întors împotriva lui Pavel, ce a prezis Isus poporului Său dinainte? Ioan 16:1-3, 4 (prima parte).

Ioan 16:1-3, 4 p.p.: „V-am spus aceste lucruri pentru ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Și se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. V-am spus aceste lucruri pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să vă aduceți aminte că vi le-am spus.”

„Cei care cred și învață adevărurile cuvântului lui Dumnezeu în aceste zile, se confruntă cu opoziție similară [la fel cum s-a întâmplat cu Pavel în Listra] din partea persoanelor fără principii, și care nu ezită să recurgă la subterfugii, și chiar să pună în circulație cele mai grosolane minciuni pentru a distruge și îngrădi calea acelora pe care Dumnezeu i-a trimis cu un mesaj de avertizare pentru lume. În timp ce o clasă produce minciunile și le vehiculează, o altă clasă este atât de orbită de înșelăciunile lui Satan, încât să le accepte ca pe niște cuvinte adevărate. Aceștia sunt în lațul arhivrăjmașului, în timp ce se măgulesc că sunt copiii lui Dumnezeu. ‚Din această cauză Dumnezeu le va trimite înșelăciune puternică, ca ei să creadă o minciună; pentru ca să poată fi osândiți toți cei care nu au crezut adevărul, ci au avut plăcere în nelegiuire (engl. KJV).’ ”—Sketches from the Life of Paul, p. 60.

c.      Cum l-a întărit Dumnezeu în mod miraculos pe Pavel atât fizic, cât și spiritual, în încercarea sa extrem de dureroasă din Listra? Fapte 14:20, 21 (prima parte). Cum i-a folosit El de asemenea pe ucenici pentru a-i întări pe noii credincioși de acolo?

Fapte 14:20, 21 p.p. „În ziua aceea, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine și că Eu sunt în voi. Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește...”

„În această oră întunecată și chinuitoare, grupul de credincioși din Listra, care prin slujirea lui Pavel și a lui Barnaba fuseseră convertiți la credința lui Isus, au rămas loiali și credincioși. Opoziția irațională și persecuția crudă din partea vrăjmașilor lor au servit doar pentru a confirma credința acestor frați devotați; și acum, în fața pericolului și a batjocurii, ei și-au arătat loialitatea, adunându-se cu durere în jurul trupului celui pe care îl considerau mort.

Mare le-a fost surpriza când, în mijlocul tânguirilor lor, apostolul a ridicat dintr-odată capul și s-a ridicat în picioare cu lauda lui Dumnezeu pe buzele sale. Pentru credincioși, această restaurare neașteptată a servului lui Dumnezeu a fost considerată o minune a puterii divine și părea să pună sigiliul Cerului asupra faptului că își schimbaseră credința. Ei se bucurau cu o bucurie negrăită și Îl lăudau pe Dumnezeu cu o credință înnoită.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 184 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).

Joi 1 iulie

5. ÎNGRIJIND DE CREDINCIOȘI

a. Ce dezvăluie spiritul iertător al lui Pavel? Fapte 14:21 (ultima parte), 22.

Fapte 14:21 u.p. 22: „s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruiască în credință și spunea că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.”

„Nici Pavel, nici Barnaba nu erau mulțumiți să înceapă lucrul în altă parte fără să întărească credința convertiților pe care fuseseră constrânși să îi lase singuri pentru un timp în locurile unde lucraseră recent. Și astfel, neintimidați de pericol, ei ‚s-au întors din nou în Listra și Iconia și Antiohia, întărind sufletele ucenicilor și îndemnându-i să continue în credință.’ ”—Istoria faptelor apostolilor, p. 185 engl. (cap. 18, Predicând între păgâni).

b. Ce putem învăța din metoda de lucru a apostolilor? Fapte 14:23-28.

Fapte 14:23-28: „Au rânduit prezbiteri în fiecare Biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit Cuvântul în Perga și s-au coborât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat Biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.”

„Cei care în diferitele locuri au fost conduși prin lucrarea [lui Pavel] să Îl accepte pe Hristos ca Salvator au fost organizați într-o biserică. Chiar și atunci când credincioșii erau doar puțini la număr, s-a făcut acest lucru. Creștinii erau astfel învățați să se ajute unii pe alții, amintindu-și promisiunea ‚Unde sunt adunați doi sau trei în numele Meu, acolo sunt Eu în mijlocul lor.’ (Matei 18:20).”

Și Pavel nu a uitat bisericile astfel întemeiate. Grija pentru aceste biserici apăsa asupra minții lui ca o povară mereu-crescândă. Oricât de mică ar fi fost o comunitate, ea era cu toate acestea obiectul preocupării sale constante. El veghea cu gingășie asupra bisericilor mai mici, înțelegând că ele aveau în mod special nevoie de grijă pentru ca membrii lor să poată fi întemeiați în mod solid în adevăr și să fie învățați să depună eforturi serioase, neegoiste pentru cei din jurul lor.”—Ibid., p. 185, 186.

Vineri 2 iulie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce a fost făcut în stare să meargă omul infirm, care nu își putea folosi picioarele?

2. Cum au răspuns ucenicii atunci când cei din Listra au vrut să le arate onoare?

3. Descrieți tactica folosită de vrăjmaș pentru a încerca să oprească lucrarea lui Dumnezeu din Listra.

4. Cum pot fi încurajat de modul în care Pavel a administrat încercările sale din Listra?

5. Explicați valoarea pe care o au în ochii lui Dumnezeu bisericile mici.

Lecția 1 Sabat. Probleme și speranță