Evanghelia după Pavel: Galateni

Lecția 8. Evanghelia în puritatea ei

TEXT DE MEMORAT: „De aceea nu mai ești rob, ci fiu; iar dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu prin Cristos” (Galateni 4:7, BTF).

„Dumnezeu a dat omului un regulament de viață în legea Sa. Dacă o ascultă, el va trăi prin ea, prin meritele lui Hristos. Dacă o încalcă, ea are puterea de a condamna. Legea îi trimite pe oameni la Hristos, și Hristos le indică înapoi spre lege.” — Înalta noastră chemare, p. 138 engl. (cap.132, Un regulament complet de viață).

Recomandare pentru studiu: Solii alese, vol. 1, p. 233-235 engl. (cap. 31, Legea din Galateni), 340-344 engl. (cap. 52, Hristos, Marele nostru Preot); Manuscript Releases, vol. 9, p. 181-187.

Duminică 14 noiembrie

1. SINGURA NOASTRĂ SPERANŢĂ

a. Ce ar trebui să învățăm din punctul central al atenției lui Pavel, în special atunci când împărtășea altora adevăruri nepopulare? 2 Corinteni 4:5; Galateni 3:19-22.

2 Corinteni 4:5: „Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri, pentru Isus.”

Galateni 3:19-22: „Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânța”, căreia Îi fusese făcută făgăduința; și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci oare Legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. Dar Scriptura a închis totul (n.tr. engl. a închis pe toți oamenii) sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Isus Hristos.”

„Neamurilor [Pavel] le-a predicat pe Hristos ca singura lor speranță de salvare, însă mai întâi nu a avut nimic precis de spus cu privire la lege. Însă după ce inimile lor au fost încălzite de prezentarea lui Hristos ca dar al lui Dumnezeu pentru lumea noastră, și ce se cuprindea în lucrarea Răscumpărătorului în sacrificiul scump, pentru a manifesta dragostea lui Dumnezeu față de om, în cea mai elocventă simplitate el a arătat acea dragoste pentru toată omenirea—evreu și neamuri—pentru ca ei să poată fi salvați prin predarea inimilor lor Lui. Astfel, atunci când, topiți și supuși ei se predau Domnului, el le prezenta legea lui Dumnezeu ca test al ascultării lor. Acesta era modul de lucrare—adaptându-și metodele pentru a câștiga sufletele. Dacă ar fi fost abrupt și neîndemânatic în mânuirea Cuvântului, el nu ar fi ajuns nici la evreu, nici la neamuri.

El a condus neamurile să vadă uluitoarele adevăruri ale iubirii lui Dumnezeu... S-a pus întrebarea de ce s-a cerut un astfel de sacrificiu imens, și atunci el [Pavel] s-a întors la simboluri, și la Scripturile Vechiului Testament de la un capăt la celălalt, revelându-L pe Hristos în lege, și ei au fost convertiți la Hristos și la lege.”—The Southern Work, p. 77.

Luni 15 noiembrie

2. FIIND ADUS LA HRISTOS

a. Cu ce este comparată legea în raport cu Hristos și marea noastră nevoie de El? Galateni 3:23-26; Ioan 15:5.

Galateni 3:23-26: „Dar înainte de venirea credinței, eram ținuți sub lege, închiși referitor la credința care urma să fie revelată. Astfel, legea a fost pedagogul nostru pentru a ne aduce la Hristos, ca prin credință să fim declarați drepți. Dar după ce a venit credința, nu mai suntem sub pedagog. Fiindcă toți sunteți copiii lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus.” (engl. KJV, rom. BTF).

Ioan 15:5: „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce multă roadă , căci, despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.”

„Când păcătosul privește în marea oglindă morală, el își vede defectele de caracter. El se vede exact așa cum este, pătat, mânjit și condamnat. Însă el știe că legea nu poate în niciun fel să îndepărteze vina sau să îl ierte pe păcătos. El trebuie să meargă mai departe decât aceasta. Legea este doar pedagogul care să îl aducă la Hristos. El trebuie să privească spre Salvatorul său iertător de păcate. Și când Hristos îi este revelat pe crucea Calvarului, murind sub povara păcatelor întregii lumi, Duhul Sfânt îi arată atitudinea lui Dumnezeu față de toți cei care se pocăiesc de păcatele lor. [Ioan 3:16 citat].”—Solii alese, vol. 1, p. 213 engl. (cap. 26, Legea desăvârșită).

„Sunt întrebată cu privire la legea din Galateni. Ce lege este pedagogul care ne aduce la Hristos? Eu răspund: Atât legea ceremonială cât și codul moral al celor zece porunci.”—Ibid., p. 233 engl. (cap. 31, Legea din Galateni).

„Prin Hristos, și doar prin Hristos, izvoarele vieții pot vitaliza natura omului, transforma gusturile lui, și direcționa afecțiunile sale să curgă spre cer.”—Ibid., p. 341 engl. (cap. 52, Hristos, Marele nostru Preot).

„[Galateni 3:24 citat]. În acest pasaj biblic, Duhul Sfânt ne vorbește prin apostol în special despre legea morală. Legea ne dezvăluie păcatul, și ne face să simțim nevoia noastră de Hristos, și să fugim spre El pentru iertare și pace, prin exercitarea căinței față de Dumnezeu și a credinței față de Domnul nostru Isus Hristos...

Legea celor zece porunci nu trebuie să fie privită atât de mult din unghiul interdicțiilor, cât din unghiul îndurării. Interdicțiile ei sunt garanția sigură a fericirii în ascultare. Când este primită în Hristos, ea lucrează în noi puritatea caracterului care ne va aduce bucurie de-a lungul secolelor veșnice. Pentru cel ascultător, ea este un zid de protecție. Noi vedem în ea bunătatea lui Dumnezeu, care, revelându-le oamenilor principiile ei imuabile de neprihănire, caută să îi ocrotească de relele care decurg din încălcarea ei...

Legea este o exprimare a ideii lui Dumnezeu. Când o primim în Hristos, ea devine ideea noastră. Ea ne ridică deasupra puterii dorințelor și tendințelor naturale, deasupra ispitelor care conduc la păcat.”—Comentarii Biblice ale Noului Testament [E. G. White Comments], vol. 6, p. 1110 engl. (cap. referitor la Galateni 3).

b. Cum este menit legământul nostru față de Hristos la botez să confirme o transformare în viețile noastre? Galateni 3:27; Romani 13:14.

Galateni 3:27: „Toți care ați fost botezați pentru Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos.”

Romani 13:14: „...ci îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele.”

Marți 16 noiembrie

3. CONTOPINDU-SE ÎN ARMONIE

a. Numiți un aspect cheie al adevăraților urmași ai lui Hristos. Galateni 3:28.

Galateni 3:28: „Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Isus.”

„Orice persoană din familia umană, care se predă lui Hristos, oricine aude cuvântul și ascultă de el, devine copil al unei familii. Cel ignorant și cel înțelept, bogatul și săracul, păgânul și sclavul, cel alb și cel negru—Isus a plătit prețul răscumpărării pentru sufletele lor. Dacă ei cred în Isus, sângele Lui curățitor le este aplicat. Numele negrului este scris în cartea vieții lângă al celui alb. Toți sunt una în Hristos. Nașterea, poziția socială, naționalitatea sau culoarea nu pot înălța sau degrada oamenii. Caracterul face omul. Dacă un om cu pielea roșie [Amerindian], un chinez sau un african își dă inima lui Dumnezeu, în ascultare și credință, Isus nu îl iubește cu nimic mai puțin pentru culoarea sa. El îl numește fratele său prea-iubit.”—Solii alese, vol. 2, p. 342 engl. (cap. 41, Sfaturi cu privire la anumite situații maritale).

„Întrucât copiii lui Dumnezeu sunt toți una în Hristos, cum privește Isus la castă, distincții sociale, la separarea omului de semenul său pe criteriul culorii, al rasei, al poziției sale, al averii, nașterii sau realizărilor sale? Secretul unității se află în egalitatea credincioșilor în Hristos.”—Ibid., vol. 1, p. 259 engl. (cap. 36, Nicio castă în Hristos).

b. Explicați datoria noastră creștină în timp ce există disparități (inegalități, nepotriviri) în societate. Efeseni 6:5-9.

Efeseni 6:5-9: „Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cutremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei; feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că Stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului.”

„Hristos și misiunea Sa au fost reprezentați greșit și mulți au simțit că ei sunt în mod virtual excluși de la slujirea evangheliei. Însă nu îi lăsați să simtă că ei sunt excluși de la Hristos. Nu există bariere pe care omul sau Satan să le poată ridica și dincolo de care credința să nu poată trece.”—Hristos, Lumina lumii, p. 403 engl. (cap. 43, Bariere doborâte).

„Nu există nicio persoană, nicio națiune, care să fie perfectă în orice obicei și gând. Unul trebuie să învețe de la altul. De aceea Dumnezeu dorește ca diferite naționalități să se amestece, să fie una în judecată, una în scop. Atunci va fi exemplificată unitatea care este în Hristos...

Priviți la Isus, fraților; copiați manierele și spiritul Său, și nu veți avea nicio problemă să ajungeți la aceste diferite clase.”—Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 180, 181 engl. (secțiunea 5, Spiritul de unitate, subcap. Unitatea între diferite naționalități).

„Creștinismul creează o legătură puternică de unitate între stăpân și sclav, rege și supus, predicatorul evangheliei și păcătosul degradat, care a găsit în Hristos curățire de păcat. Ei au fost spălați în același sânge, înviorați de același Spirit; și ei sunt făcuți una în Hristos Isus.”—Istoria faptelor apostolilor, p. 460 engl. (cap. 43, În Roma).

Miercuri 17 noiembrie

4. PURITATEA CREDINŢEI ÎN SACRIFICIUL SĂU

a. Explicați privilegiul adopției în familia lui Dumnezeu. Galateni 3:29; 4:1-7. Cum se întâmplă aceasta? Ioan 1:12, 13.

Galateni 3:29: „Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți „sămânța” lui Avraam, moștenitori prin făgăduință.”

Galateni 4:1-7: „Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Ci este sub epitropi și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava!”, adică „Tată!” Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.”

Ioan 1:12, 13: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat puterea să devină fiii lui Dumnezeu, care au fost născuți nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.” (engl. KJV, rom. BTF).

„Prin acest simplu act de a-L crede pe Dumnezeu, Duhul Sfânt a născut o viață nouă în inima ta. Ești ca un copil născut în familia lui Dumnezeu, și El te iubește la fel cum Îl iubește pe Fiul Său.”—Calea către Hristos, p. 52 engl. (cap. 6, Credința și acceptarea).

„Cât de minunat este planul de mântuire în simplitatea și complexitatea sa. El nu doar că pune la îndemână iertarea completă a păcătosului, ci de asemenea și restaurarea călcătorului legii, făcând astfel o cale prin care el poate fi acceptat ca fiu al lui Dumnezeu. Prin ascultare el poate fi posesorul dragostei și păcii și bucuriei. Credința sa îl poate uni în slăbiciunea sa cu Hristos, sursa tăriei divine, și prin meritele lui Hristos el poate găsi aprobarea lui Dumnezeu, pentru că Hristos a satisfăcut cerințele legii, și El atribuie dreptatea Sa sufletului căit, care crede.”—That I May Know Him, p. 96.

b. Dat fiind răul mândriei în natura noastră umană, ce nouă orânduire a dat Hristos bisericii Sale—totuși cum au eșuat galatenii în a aprecia răstignirea Sa? Ioan 13:14; Galateni 4:8-10.

Ioan 13:14: „Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora.”

Galateni 4:8-10: „Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce, din firea lor, nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremuri și ani.”

„Această rânduială [a umilinței] nu se adresează atât de mult capacităților intelectuale ale omului, cât inimii sale. Natura sa morală și spirituală are nevoie de ea. Dacă ucenicii Săi nu ar fi avut nevoie de aceasta, nu le-ar fi fost lăsată ca ultima rânduială întemeiată de Hristos în legătură cu—și incluzând—ultima cină. A fost dorința lui Hristos aceea de a lăsa ucenicilor Săi un ritual care urma să facă pentru ei exact lucrul de care aveau ei nevoie—care urma să slujească pentru a-i desface de ritualurile și ceremoniile în care fuseseră angajați până acum ca fiind esențiale, și pe care primirea evangheliei le făcea fără putere. A continua aceste ritualuri urma să fie o insultă față de Iehova.”—Comentarii Biblice ale Noului Testament [E. G. White Comments], vol. 5, p. 1139, 1140 engl. (cap. referitor la Ioan 13).

„În bisericile din Galatia, eroarea pe față, nemascată, lua locul credinței evanghelice. Hristos, adevărata temelie, era în mod virtual abandonată pentru ceremoniile depășite ale iudaismului.”—Sketches From the Life of Paul, p. 190.

Joi 18 noiembrie

5. UN SERVICIU DE IUBIRE

a. Ce putem învăța toți din toate apelurile gingașe ale lui Pavel? Galateni 4:11-18.

Galateni 4: 11-18: „Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Dimpotrivă, știți că în neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe Însuși Hristos Isus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi i-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plini de râvnă față de ei. Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de față la voi.”

„A lucra înțelept cu diferite clase de minți, sub diferite circumstanțe și condiții, este o lucrare care cere înțelepciune și judecată iluminate și sfințite de Duhul Sfânt. Slujitorul lui Hristos ar trebui să învețe importanța adaptării eforturilor sale la starea acelora pe care caută să îi ajute. Gingășia, răbdarea, hotărârea și fermitatea sunt toate de asemenea necesare; însă ele trebuie exercitate cu discernământ adecvat. Doar menținând o legătură strânsă cu Dumnezeu pot servii Săi spera să întâmpine în mod prudent încercările și dificultățile care încă se ridică în biserici.

Pavel prezentase galatenilor evanghelia lui Hristos în puritatea ei. Învățăturile sale erau în armonie cu scripturile; și Duhul Sfânt dăduse mărturie de eforturile sale. Ca urmare, el i-a avertizat pe frații săi să nu asculte de nimic ce ar contrazice adevărul care le fusese prezentat.”—Sketches from the Life of Paul, p. 190.

b. Cum oferă speranță legea și evanghelia contopite? Galateni 4:19-21.

Galateni 4:19-21: „Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi! O, cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred! Spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub Lege, n-ascultați voi Legea?”

„Nimeni dintre cei care cred în Isus Hristos nu este sub sclavia legii lui Dumnezeu; pentru că legea Sa este o lege a vieții, nu a morții, pentru cei care ascultă de preceptele ei. Toți cei care înțeleg spiritualitatea legii, toți cei care realizează puterea ei ca detector de păcat, sunt într-o condiție la fel de neajutorată ca Satan însuși, dacă nu acceptă ispășirea oferită lor în sacrificiul reconciliant al lui Isus Hristos... Prin credință în Hristos, ascultarea de fiecare principiu al legii este posibilă.”—Manuscript Releases, vol. 8, p. 98.

Vineri 19 noiembrie

ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce este vital să Îl prezentăm pe Hristos când vorbim despre legea morală a lui Dumnezeu?

2. Cum își fac lor înșiși rău cei care Îl resping pe Hristos sau legea?

3. Cum pot promova mai bine unitatea lui Hristos cu cei care sunt diferiți de mine?

4. Ce este greșit când creștinii perpetuează ritualurile iudaice astăzi?

5. Cum pot fi mai asemănător lui Hristos în eforturile de câștigare a sufletelor?