Lecții din viața lui David

Lecția 1. Un tânăr fără pretenții și liniștit

„Domnul nu vede cum vede omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7, KJV)

„David era sensibil la influența Duhului Sfânt, iar Domnul, în providența Sa, l-a instruit pentru slujirea Sa, pregătindu-l să îndeplinească scopurile Sale. Hristos a fost arhitectul șef al caracterului său.” ― The SDA Bible Commentary [Comentarii E. G. White], vol. 2, p. 1018 (1 Samuel 16).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și Profeți, pp. 637-642 (cap. 62 – Ungerea lui David)

Duminică 27 decembrie

1. ÎN SINGURĂTATEA NATURII

a. Ce a învățat David în anii săi timpurii din împrejurimile ținutului rural? Romani 1:20; Psalmii 8:3-9. Cum este un astfel de mediu favorabil dezvoltării spirituale? Psalmii 24:1.

Romani 1:20: „În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți.”

Psalmii 8:3-9: „Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale –, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândești la el? Și fiul omului, ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui: oile și boii laolaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul!

Psalmii 24:1: „Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc!”

„David, în prospețimea anilor săi de băiat, păzea turmele [tatălui său] în timp ce ele pășteau pe colinele care înconjurau Betleemul.” ― Patriarhi și Profeți, p. 637 (cap. 62 – Ungerea lui David).

„Hristos a fost Acela care ... a vorbit cu tânărul David în timp ce acesta își veghea turma.” – Hristos, lumina lumii, pp. 290, 291 (cap. 30 – Alegerea celor doisprezece)

b. Cum pot beneficia tinerii astăzi de o educație timpurie asemănătoare cu cea a lui David? Psalmii 19:1-3; 119:9, 97, 113.

Psalmii 19:1-3: „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el. Nu există niciun grai, nicio limbă în care vocea lor să nu se audă.” (KJV)

Psalmii 119:9, 97, 113: „Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău... (97) Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. (113) Urăsc gândurile zadarnice, dar iubesc Legea Ta.” (KJV)

„Cerurile pot fi [pentru tineri] o carte de studiu, din care ei pot învăța lecții de un interes profund. Luna și stelele pot fi tovarășii lor, vorbindu-le în cel mai elocvent limbaj despre dragostea lui Dumnezeu.” ― The Youth’s Instructor, 25 octombrie 1900.

Luni 28 decembrie

2. INIMA PSALMISTULUI

a. Care a fost scopul lui Dumnezeu când l-a înzestrat pe David cu daruri poetice și muzicale? Psalmii 105:1, 2; 66:16, 17.

Psalmii 105:1, 2: „Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui! Faceți cunoscute printre popoare isprăvile Lui! Cântați, cântați în cinstea Lui! Vorbiți despre toate minunile Lui!”

Psalmii 66:16, 17: „Veniți de ascultați, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu, și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu! Am strigat către El cu gura mea, și îndată lauda a fost pe limba mea.”

„Umilul băiat-păstor cânta cântece compuse de el însuși, iar strunele harpei sale erau un acompaniament plăcut pentru glasul său melodios și proaspăt. Domnul îl alesese pe David și îi ordonase viața astfel încât el să aibă posibilitatea să-și instruiască vocea și să-și cultive talentul pentru muzică și poezie. Domnul îl pregătea acum, în timpul vieții sale singuratice cu turmele, pentru lucrarea pe care El o rânduise să-i fie încredințată în anii de mai târziu.” ― The SDA Bible Commentary [Comentarii E. G. White], vol. 2, p. 1018, cap. referitor la 1 Samuel 16).

b. Explicați cum credincioșii din toate timpurile au cules o mare binecuvântare spirituală din experiența lui David ca păstor. Psalmii 66:1-6; 100:3.

Psalmii 66:1-6: „Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului! Cântați slavă Numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre! Ziceți lui Dumnezeu: „Cât de înfricoșate sunt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi Te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta, cântă Numele Tău.” Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor! El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.”

Psalmii 100:3: „Să știți că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, și nu noi înșine: noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui.” (KJV)

„Zilnic, [David] ajungea într-o comuniune tot mai intimă cu Dumnezeu. Mintea sa pătrundea constant în adâncimi tot mai mari, pentru a afla noi subiecte care să-i inspire cântecul…

Cine poate să măsoare rezultatele acelor ani de trudă și pribegie printre colinele singuratice? Legătura cu natura și cu Dumnezeu, grija pentru turmele sale, pericolele și izbăvirile, întristările și bucuriile soartei sale umile, trebuiau nu numai să modeleze caracterul lui David și să influențeze viața lui de mai târziu, ci, prin psalmii dulcelui cântăreț al lui Israel, trebuia să aprindă în toate veacurile viitoare iubirea și credința în inimile celor din poporul lui Dumnezeu și să-l apropie de inima veșnic iubitoare a Aceluia în care trăiesc toate făpturile Sale.” ― Patriarhi și Profeți, p. 642 (cap. 62 – Ungerea lui David).

„Psalmistul unește legea lui Dumnezeu din lumea naturală cu legile oferite făpturilor Sale create inteligent.” ― The SDA Bible Commentary [Comentarii E. G. White], vol. 3, p. 1144, cap. referitor la Psalmul 19.

„[Psalmii 66: 1-5 citat] Acest psalm și porțiuni din psalmii 68 și 72, au fost cântați adesea de Hristos.” – Ibid., p. 1148, cap. referitor la Psalmul 66.

„Cu calm răbdător, Hristos a întâmpinat zâmbetele disprețuitoare, ironiile și batjocurile colegilor Săi de muncă de la bancul de lucru al tâmplarului. În loc să riposteze cu supărare, El începea să cânte unul din psalmii frumoși ai lui David, iar colegii Săi, înainte să-și dea seama ce făceau, se uneau cu El în cântare.” – Ibid., vol. 7, p. 936, cap. referitor la Iacov 3.

Marți 29 decembrie

3. ÎNŢELEGÂND PERSPECTIVA NOASTRĂ LIMITATĂ

a. Explicați înțelegerea limitată a profetului Samuel când Domnul l-a trimis să ungă pe unul dintre fiii lui Isai ca împărat. 1 Samuel 16:1-6.

1 Samuel 16:1-6: „Domnul a zis lui Samuel: „Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu untdelemn și du-te; te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fiii lui Mi l-am ales ca împărat.” Samuel a zis: „Cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide.” Și Domnul a zis: „Să iei cu tine un vițel și să zici: ‘Vin să aduc o jertfă Domnului.’ Să poftești pe Isai la jertfă; Eu îți voi arăta ce trebuie să faci și Îmi vei unge pe acela pe care-ți voi spune să-l ungi.” Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis: „Ce vestește venirea ta: ceva bun?” El a răspuns: „Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă.” A sfințit și pe Isai cu fiii lui și i-a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis: „Negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea Lui.”

„În timp ce admira ținuta princiară [a lui Eliab], Samuel gândea în sine: „Acesta este negreșit, unsul Domnului, ales pentru a fi succesorul lui Saul”, așteptând confirmarea divină ca să-l ungă. Dar Domnul nu Se uita la aparența exterioară. Eliab nu se temea de Domnul. Dacă ar fi fost chemat la tron, ar fi fost un domnitor mândru și sever.” ― Patriarhi și Profeți, p. 638 (cap. 62 – Ungerea lui David).

b. Ce ar trebui să învățăm din această experiență a lui Samuel – în special când alegem diferite tipuri de conducători și privind la viitorul tinerilor din mijlocul nostru? 1 Samuel 16:7; Ioan 7:24.

1 Samuel 16:7: „Și Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu vede așa cum vede omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” (KJV)

Ioan 7:24: „Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate.”

„Putem învăța din greșeala lui Samuel, cât de zadarnică este aprecierea care se bazează pe frumusețea fizionomiei sau noblețea staturii. Putem învăța cât de incapabilă este înțelepciunea omenească, fără o specială iluminare cerească, de a pricepe tainele inimii sau a cuprinde sfaturile lui Dumnezeu. Gândurile și căile lui Dumnezeu cu privire la făpturile Sale sunt mai înalte decât mintea noastră mărginită, dar putem să fim siguri că toți copiii Săi vor fi conduși exact în locul pentru care sunt calificați și vor fi făcuți în stare să aducă la îndeplinire chiar lucrarea încredințată mâinilor lor, dacă vor voi să își supună voința lor voinței lui Dumnezeu, pentru ca planurile Sale binevoitoare să nu fie nimicite prin stricăciunea omenească.” – Ibid.

„`Nu va răspunde educația temeinică a câtorva persoane la oricare cerință esențială?’

Nu, răspund eu, cât se poate de hotărât, nu. Ce selecție am fi în stare să facem între tinerii noștri? Cum am putea spune cine va fi cel mai promițător, cine va aduce serviciul cel mai bun lui Dumnezeu? În judecata noastră omenească, noi am putea face cum a făcut Samuel, care, atunci când a fost trimis să-l găsească pe unsul Domnului, s-a uitat la înfățișarea exterioară… Cine poate să determine care persoană din familie se va dovedi eficientă în lucrarea lui Dumnezeu? Tuturor tinerilor trebuie să li se permită să aibă binecuvântările și privilegiile educării în școlile noastre, pentru ca să poată fi inspirați să devină împreună lucrători cu Dumnezeu.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 197 (secț. Copii neglijați).

Miercuri 30 decembrie

4. O ALEGERE SURPRINZĂTOARE

a. Descrieți alegerea lui Dumnezeu și înțelepciunea planului Său. 1 Samuel 16:8-12.

1 Samuel 16:8-12: „Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel, și Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” Isai a trecut pe Șama, și Samuel a zis: „Nici pe acesta nu l-a ales Domnul.” Și așa a trecut Isai pe cei șapte fii ai lui pe dinaintea lui Samuel, și Samuel a zis lui Isai: „Domnul n-a ales pe niciunul din ei.” Apoi Samuel a zis lui Isai: „Aceștia sunt toți fiii tăi?” Și el a răspuns: „A mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile.” Atunci, Samuel a zis lui Isai: „Trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici.” Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel: „Scoală-te și unge-l, căci el este!”

„Când Dumnezeu l-a chemat pe David de la stâna tatălui său pentru a-l unge împărat peste Israel, a văzut în el pe cel căruia îi putea împărtăși din Duhul Său.” – Christ Triumphant, p. 146.

„David nu avea o statură impunătoare; însă înfățișarea lui era frumoasă, exprimând umilință, cinste și curaj autentic. Îngerul lui Dumnezeu i-a indicat lui Samuel că David este cel pe care trebuie să-l ungă, căci el era alesul Domnului. Din acea clipă, Domnul i-a dat lui David o inimă înțeleaptă și pricepută.” – Spritual Gifts, vol 4A, p. 78.

b. Ce ar trebui să înțeleagă părinții și instructorii, în încercarea lor de a-i îndruma pe tinerii aflați în grija lor? Proverbele 15:33; Eclesiastul 7:8.

Proverbele 15:33: „Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei.”

Eclesiastul 7:8: „Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui; mai bine cel bun la suflet decât cel îngâmfat.”

„Frații mai mari, dintre care ar fi ales Samuel, nu aveau calitățile pe care Dumnezeu le-a văzut ca fiind esențiale la un conducător al poporului Său. Mândri, independenți, încrezători doar în ei înșiși, au fost puși deoparte în favoarea celui pe care-l desconsiderau, unul care își păstrase simplitatea și sinceritatea tinereții și care, atâta vreme cât avea să fie mărunt în proprii lui ochi, putea fi pregătit de Dumnezeu pentru responsabilitățile împărăției. La fel și astăzi, în mulți copii pe care părinții lor i-ar trece cu vederea, Dumnezeu vede valori cu mult deasupra celor date pe față de alții, despre care se crede că sunt foarte promițători.

Iar în ceea ce privește posibilitățile oferite de viață, cine este capabil să decidă care este mare și care este măruntă? Câți lucrători din poziții umile ale vieții, au pus pe picioare agenții pentru binecuvântarea lumii, atingând rezultate pe care le-ar invidia și împărații! Prin urmare, fiecare copil să primească o educație în vederea celei mai înalte slujiri.” – Educația, pp. 266, 267 (cap. 31 – Lucrarea vieții).

„`Nu să i se slujească, ci să slujească` este marea lecție pe care trebuie s-o învățăm noi înșine și să o prezentăm altora.

Tinerii să fie impresionați de gândul că nu sunt ai lor. Ei aparțin lui Hristos. Ei sunt răscumpărați de sângele Său, revendicați prin iubirea Sa. Ei trăiesc pentru că El îi ține prin puterea Sa. Timpul lor, puterea, capacitățile lor sunt ale Sale, pentru a fi dezvoltate, pentru a fi instruite și exercitate pentru El.” – Divina vindecare, pp. 396, 397, cap. 34.

Joi 31 Decembrie

5. UMIL ȘI MODEST CA MAI ÎNAINTE

a. Ce se reflecta în atitudinea tânărului David? Psalmii 23:1-6; 71:5.

Psalmii 23:1-6: „Domnul este Păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă; îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina Numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

Psalmii 71:5: „Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinerețea mea.”

„Cu câtă sensibilitate sunt reflectate experiențele lui David ca păstor în cuvintele: [Psalmii 23:1-4 citat].” – Educația, p. 164 (cap. 17 – Poezii și cântece).

b. Explicați scopul și rezultatul misiunii secrete a lui Samuel. 1 Samuel 16:13.

1 Samuel 16:13: „Samuel a luat cornul cu untdelemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama.”

„Samuel nu-i descoperise nici măcar familiei lui Isai însărcinarea sa, iar ceremonia ungerii lui David se săvârșise în taină. Ea era pentru tânăr un semn al înaltei chemări care-l aștepta, pentru ca, în mijlocul întâmplărilor și primejdiilor anilor viitori, această cunoaștere să-l inspire să rămână credincios planului lui Dumnezeu ce urma să fie adus la îndeplinire prin viața sa.

Marea onoare acordată lui David nu l-a făcut să se mândrească. În pofida înaltei poziții la care era chemat, el și-a continuat liniștit ocupația și a așteptat în pace până când planurile lui Dumnezeu urmau să se realizeze la timpul lor și în felul rânduit de El. La fel de umil și modest ca înainte de ungere, păstorașul s-a întors la colinele lui, păscând și păzind turmele la fel de gingaș ca și mai înainte.” – Patriarhi și Profeți, p. 641 (cap. 62 – Ungerea lui David).

„David, în frumusețea și puterea anilor tinereții sale, a continuat să se pregătească pentru a ocupa o poziție înaltă între cei mai aleși oameni de pe pământ. Talentele sale, daruri prețioase de la Dumnezeu, erau folosite pentru a preamări slava Dătătorului… În timp ce contempla iubirea lui Dumnezeu în toate manifestările Providenței în viața sa, inima lui vibra într-o și mai vie adorare și recunoștință, glasul lui izbucnea într-o melodie tot mai vie, harpa sa răsuna în imnuri tot mai triumfătoare, iar păstorașul creștea din ce în ce mai puternic, având tot mai multă cunoștință, deoarece Duhul Domnului era asupra lui.” – Ibid., p. 642 (cap. 62 – Ungerea lui David).

Vineri 1 ianuarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Explicați avantajele spirituale care decurg din petrecerea timpului în natură, creația lui Dumnezeu.

2. Ce beneficii personale pot obține din psalmii lui David?

3. Ce ar trebui să învățăm cu toții din lecția oferită lui Samuel?

4. Numiți un aspect semnificativ din întâmplarea desfășurată în casa lui Isai.

5. Cum ne putem inspira din răspunsul lui David la ungerea sa desfășurată în taină?

Lecția 1. Un tânăr fără pretenții și liniștit