Lecția 13. A fi sigilat ca nevinovat

„Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin; și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23, 24).

„Nici unul din noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu cât timp caracterele noastre au vreo pată sau vreo zbârcitură asupra lor.” – Mărturii, vol. 5, p. 214, cap. Sigiliul lui Dumnezeu.

Recomandare pentru studiu: Solii Alese, vol. 2, pp. 367-375, cap. 47: Pregătirea pentru criza finală;

Mărturii, vol. 5, pp. 207-216, cap. Sigiliul lui Dumnezeu.


Duminică 22 decembrie

1. O EXPERIENŢĂ ESENŢIALĂ PENTRU MÂNTUIRE

a. Ce a făgăduit Hristos tuturor celor care câștigă biruință asupra păcatului? Apocalipsa 3:5.

Apocalipsa 3:5: „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.’”

b. Asupra a ce trebuie să ne centrăm afecțiunile pentru a experimenta această biruință? Coloseni 3:1-3.

Coloseni 3:1-3: „Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.”

„Hristos spune despre biruitor: `Nu-i voi șterge numele din cartea vieții.` Numele tuturor celor care s-au predat vreodată lui Dumnezeu sunt scrise în cartea vieții și caracterele lor trec acum în revistă în fața Lui. Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Ei urmăresc dezvoltarea caracterului celor care trăiesc în prezent, pentru a vedea dacă numele lor pot să rămână în cartea vieții. Ni se acordă un timp de probă în care să ne spălăm hainele caracterului și să le albim în sângele Mielului. Cine face această lucrare? Cine îndepărtează păcatul și egoismul? `Căci voi ați murit,` spune apostolul Pavel adevăraților urmași ai lui Hristos, `și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.` Când trăim pentru Dumnezeu, suntem morți față de eu. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să murim față de eu. Cine sunt cei ale căror nume nu vor fi șterse din cartea vieții? Doar numele celor care l-au iubit pe Dumnezeu cu toată puterea ființei lor și pe aproapele lor ca pe ei înșiși.” – Historical Sketches, p. 138.


Luni 23 decembrie

2. O LUCRARE PENTRU ACEASTĂ ERĂ

a. Numiți o lucrare crucială care este realizată de cei patru îngeri în ziua ispășirii. Apocalipsa 7:1-4.

Apocalipsa 7:1-4: „După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: „Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiți: o sută patruzeci și patru de mii din toate semințiile fiilor lui Israel.”

„Patru îngeri puternici țin în frâu puterile acestui pământ până când slujitorii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunțile lor. Națiunile pământului sunt avide după conflict; dar ele sunt sub controlul îngerilor. Când această putere restrictivă este îndepărtată, va veni un timp de necaz și chin.” – Maranatha, p. 257, 6 septembrie.

„Un conflict teribil este înaintea noastră. Ne apropiem de lupta zilei mari a Dumnezeului Atotputernic. Ceea ce este ținut sub control va fi lăsat liber. Îngerul harului își retrage aripile, pregătindu-se să coboare de pe tron și să lase lumea sub controlul lui Satan. Domniile și stăpânirile pământului sunt în revoltă înverșunată împotriva Dumnezeului cerurilor. Ele sunt umplute cu ură împotriva celor care-I slujesc și curând, foarte curând, se va da ultima mare bătălie între bine și rău. Pământul va fi câmpul de luptă – scena bătăliei finale și a victoriei finale. Când mâinile lor slăbeau și cele patru vânturi erau gata să sufle, ochiul îndurător al lui Isus s-a ațintit asupra rămășiței care nu era sigilată și Și-a ridicat mâinile spre Tatăl și a pledat cu sângele pe care Îl vărsase pentru ei. Atunci unui alt înger i s-a încredințat misiunea să zboare rapid la cei patru îngeri și să le poruncească să aștepte până când slujitorii lui Dumnezeu au fost sigilați de viul Dumnezeu pe frunțile lor.” – My Life Today, p. 308.

b. Ce hotărăște rezultatul conflictului care va veni pentru fiecare dintre noi? Romani 8:6. Care sunt dovezile unei inimi sau minți firești? 1 Corinteni 3:3, 4.

Romani 8:6: Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.”

1 Corinteni 3:3, 4: „pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Când unul zice: „Eu sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteți voi oameni de lume?”

„Până acum cele patru vânturi sunt reținute, până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor. Apoi puterile pământului își vor desfășura forțele pentru ultima mare bătălie. Cât de atent trebuie să valorificăm perioada scurtă rămasă din timpul nostru de probă! Mințile care s-au abandonat cu totul gândurilor necontrolate trebuie să se schimbe... Gândurile trebuie centrate asupra lui Dumnezeu. Acum este timpul de a depune eforturi serioase pentru a birui înclinațiile inimii firești.” – Maranata, p. 243, 23 august.


Marți 24 decembrie

3. O MISIUNE SOLEMNĂ

a. Explicați cum îl implică lucrarea de sigilare pe cel de-al treilea înger din Apocalipsa 14. Ce demonstrează importanța solemnă de a fi sfințit pe deplin? Apocalipsa 14:9-12; 1 Tesaloniceni 5:23, 24.

Apocalipsa 14:9-12: „Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei! Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.”

1 Tesaloniceni 5:23, 24: „Dumnezeul păcii să vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta.”

„L-am văzut ... pe îngerul al treilea. Însoțitorul meu mi-a spus: `Înfricoșătoare este lucrarea lui. Misiunea lui este îngrozitoare. El este îngerul care trebuie să separe grâul de pleavă și să sigileze sau să lege grâul pentru grânarul ceresc. Aceste lucruri trebuie să captiveze întreaga minte, întreaga atenție.`” – Scrieri Timpurii, p. 118, cap. Credincioșia în întâlnirile de părtășie.

„Mulți nu realizează cum trebuie să fie ei pentru a trăi în prezența Domnului fără un mare preot în sanctuar în timpul de necaz. Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu și sunt protejați în timp de necaz trebuie să reflecte imaginea lui Isus în întregime. Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul unei `reînviorări` și al unei `ploi târzii` pentru a-i face pregătiți să reziste în ziua Domnului și să trăiască în prezența Lui. O, cât de mulți am văzut în timpul de necaz fără un ajutor! Ei neglijaseră pregătirea necesară; prin urmare nu puteau primi reînviorarea pe care toți trebuie să o aibă pentru a supraviețui în prezența unui Dumnezeu sfânt. Cei care refuză să fie ciopliți de profeți și eșuează în a-și curăți sufletele prin ascultare de tot adevărul și care doresc să creadă că starea lor este mult mai bună decât este în realitate, vor ajunge la timpul plăgilor și vor realiza că aveau nevoie de cioplire și finisare pentru zidire. Dar atunci nu va mai fi timp pentru a face aceasta și nici Mijlocitor care să pledeze pentru cauza lor înaintea Tatălui.” – Ibid., p. 71, cap. Pregătirea pentru sfârșit.

b. Ce binecuvântare finală revarsă Dumnezeu în special pentru a pregăti recolta de suflete pentru împărăția Lui? Ioel 2:23; Zaharia 10:1.

Ioel 2:23: Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară.”

Zaharia 10:1: „Cereți de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp.”

„Păcatele lui Israel trebuie să meargă înainte la judecată. Fiecare păcat trebuie mărturisit la sanctuar; atunci lucrarea va înainta. Acest lucru trebuie făcut acum... Când cei patru îngeri vor da drumul, Hristos Își va stabili împărăția. Nimeni altcineva nu primește ploaia târzie decât cei care fac tot ce pot. Hristos dorește să ne ajute. Toți pot deveni biruitori prin harul lui Dumnezeu, prin sângele lui Isus.” – Spalding and Magan Collection, 2a, pp. 2, 3.


Miercuri 25 decembrie

4. CONDIŢII PENTRU PLOAIA TÂRZIE

a. Ce este necesar pentru a primi ploaia târzie? Isaia 43:25; 44:22.

Isaia 43:25: „Eu, Eu îți șterg fărădelegile, pentru Mine, și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.”

Isaia 44:22: „Eu îți șterg fărădelegile ca un nor și păcatele, ca o ceață: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.”

„Numele unora vor fi șterse din cartea vieții. Ale cui vor fi? Să ne examinăm fiecare cu atenție să vedem dacă suntem în credință; să fim înțelepți pentru a ne asigura lucrarea pentru veșnicie. Isus spune că El va mărturisi numele biruitorului înaintea Tatălui Său și înaintea sfinților îngeri.” – Historical Sketches, p. 139.

„Cei care biruiesc lumea, carnea și diavolul vor fi cei preferați care vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Cei ale căror mâini nu sunt curate, ale căror inimi nu sunt pure, nu vor avea sigiliul viului Dumnezeu. Cei care plănuiesc păcatul și îl înfăptuiesc vor fi trecuți cu vederea. Doar cei care prin atitudinea lor înaintea lui Dumnezeu sunt în poziția celor care se pocăiesc și își mărturisesc păcatele în ziua mare anti-tipică a ispășirii vor fi recunoscuți și însemnați ca vrednici de protecția lui Dumnezeu.” – Mărturii pentru predicatori, p. 445, cap. „Fiți curați”.

„Nicio lucrare specială pentru Dumnezeu nu poate fi realizată până când eul și egoismul nu sunt biruite.” – Historical Sketches, p. 139.

„Cei care înving în fiecare punct și care rezistă fiecare test și biruiesc indiferent de preț, au acordat atenție sfatului Martorului Credincios și vor primi ploaia târzie și, în felul acesta, vor fi pregătiți pentru a fi mutați în Cer.” – Mărturii, vol. 1, p. 187, cap. 33: Biserica Laodiceea.

„Dorim mișcările profunde ale Duhului lui Dumnezeu în inimile noastre, pentru ca să putem nu doar să fim în stare să ne asigurăm veșmântul alb, ci să putem să-i influențăm în așa fel pe alții, încât numele lor să fie înregistrate în cartea vieții pentru a nu fi șterse niciodată.” – Historical Sketches, p. 140.

b. Ce trebuie să conștientizăm despre ploaia târzie? Osea 6:3; Fapte 3:19.

Osea 6:3: „Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El Se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!”

Fapte 3:19: „Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.”

„Profețiile care s-au împlinit prin revărsarea ploii timpurii la începutul Evangheliei sunt gata să se împlinească din nou prin ploaia târzie la sfârșitul ei. Acestea sunt `vremurile de înviorare` pe care le aștepta Pavel când afirma: `Pocăiți-vă dar și convertiți-vă, ca să vi se șteargă păcatele [în judecata de cercetare], când vor veni vremurile de înviorare din prezența Domnului; și El va trimite pe Isus.` (Fapte 3:19, 20, KJV). Slujitorii lui Dumnezeu cu fețele luminate și strălucind de consacrare sfântă se vor grăbi din loc în loc pentru a proclama solia din Ceruri. Prin mii de glasuri pretutindeni de-a lungul pământului, se va da avertizarea.” – Marea luptă, ed. 1888, pp. 611, 612, cap. 38: Ultima avertizare [Cuvintele în paranteze din original.]


Joi 26 decembrie

5. BIRUINŢA FINALĂ

a. Când Isus Își încheie misiunea în ceruri, ce declarație încurajatoare va face El cu privire la cei biruitori? Apocalipsa 22:11 (ultima parte).

Apocalipsa 22:11 u.p. : „cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”

b. Cum putem realiza făgăduințele minunate făcute pentru noi toți cei care câștigăm biruința prin sângele Mielului? Apocalipsa 22:14; Isaia 26:2-4.

Apocalipsa 22:14: „Ferice de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate!” (Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile lui, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți în cetate., trad. engl. și BTF).

Isaia 26:2-4: „Deschideți porțile, ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Celui cu inima tare, Tu-i chezășuiești pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeți- vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor.”

„Glorioasă va fi răsplata revărsată asupra lucrătorilor credincioși adunați în jurul tronului lui Dumnezeu și al Mielului... Ei vor sta înaintea tronului, acceptați în Cel Preaiubit. Toate păcatele lor au fost șterse și nelegiuirile lor îndepărtate. Acum ei pot privi slava neumbrită a tronului lui Dumnezeu. Ei au fost părtași cu Hristos în suferințele lor, au fost lucrători împreună cu El în planul de răscumpărare și sunt părtași cu El la bucuria de a vedea suflete mântuite în împărăția lui Dumnezeu pentru a-L slăvi acolo pe Dumnezeu de-a lungul veșniciei. Fratele și sora mea, vă îndemn să vă pregătiți pentru venirea lui Hristos pe norii cerului. Zi de zi îndepărtați dragostea de lume din inimile voastre. Înțelegeți din experiență ce înseamnă a fi urmaș al lui Hristos. Pregătițivă pentru judecată, ca atunci când Hristos va veni să fie admirat în toți cei care cred, să fiți printre cei care Îl vor întâmpina în pace. În ziua aceea, cei răscumpărați vor străluci în slava Tatălui și a Fiului. Îngerii, atingându-și harfele de aur, Îl vor întâmpina pe Rege și trofeele Lui de victorie – cei care au fost spălați și albiți în sângele Mielului. Un imn de biruință va răsuna cu putere, umplând tot cerul. Hristos a biruit. El intră în curțile cerești, însoțit de cei răscumpărați, martorii că misiunea suferinței și sacrificiului Său nu au fost în zadar.” – Mărturii, vol. 9, pp. 285, 286, cap. Răsplata străduinței pline de râvnă.


Vineri 27 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cu ajutorul lui Hristos, de ce trebuie să biruim defectele caracterului nostru?

2. De ce a poruncit Isus celor patru îngeri puternici să țină în frâu vânturile?

3. Ce înțeleg greșit mulți oameni despre ploaia târzie sau reînviorare?

4. Dacă păcatele noastre sunt șterse, ce misiune binecuvântată ne poate încredința Dumnezeu?

5. Ce pot face astăzi pentru a mă asigura că sunt între cei ce sunt în cele din urmă biruitori?