Lecția 9. Vigoare fizică

„Preaiubitule, mai presus de toate doresc să prosperi și să fii să- nătos, așa cum sporește sufletul tău.” (3 Ioan 2 trad. KJV).

„Ce n-ar fi putut ajunge bărbații și femeile dacă și-ar fi dat seama că modul în care își tratează corpul este în strânsă legătură cu vigoarea și curăția minții și a inimii!” – Maranatha, p. 230, 10 august.

Duminică 24 noiembrie

1. UNA DIN SPECIALITĂŢILE LUI HRISTOS

a. Când Isus, Fiul omului, trăia pe pământ, ce făcea El cel mai frec- vent? Fapte 10:38.

Fapte 10:38: „...cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Na- zaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu El.”

„În timpul slujirii Sale, Isus a dedicat mai mult timp vindecării bolnavi-lor decât predicării. Minunile Lui mărturiseau adevărul cuvintelor Sale, că El a venit nu să distrugă, ci să salveze. Neprihănirea Lui mergea înaintea Lui și slava lui Dumnezeu era răsplata Sa. Oriunde mergea, vestea bună a haru-lui Său Îl preceda. Pe unde trecuse El, cei cărora le adresa compasiunea Lui se bucurau de sănătate și testau puterile nou descoperite.”- Hristos lumina lumii, p. 350, cap. 37: Cei dintâi evangheliști.

b. Care este planul lui Dumnezeu pentru sănătatea fizică a copii- lor Lui? 3 Ioan 2.

3 Ioan 2: „Preaiubitule, mai presus de toate doresc ca tu să prosperi și să fii sănă- tos, așa cum prosperă sufletul tău.” (trad. BTF)

„[Isus], Medicul șef, este gata să împartă balsamul din Galaad. El va as-culta rugăciunile rostite de medic și de misionar, dacă numele Lui este slăvit prin aceasta; și viața pacientului suferind va fi prelungită.” – Sfaturi pentru sănătate, p. 536.

„Îi îndemn pe cei care adoptă o poziție neutră în ce privește reforma sanitară să fie convertiți. Această lumină este prețioasă și Domnul îmi încredințează solia de a îndemna pe toți cei care poartă responsabilități în vreo ramură a lucrării lui Dumnezeu să aibă grijă ca adevărul să fie în ascen-siune în inimă și în viață. Doar în felul acesta poate cineva să înfrunte ispitele cu care se va întâlni cu siguranță în lume.” – Dietă și hrană, p. 453, art. 782.

Luni 25 noiembrie

2. URCIORUL CU MANĂ CA SIMBOL

a. În ce era păstrat un urcior special cu mană și în ce parte a sanc- tuarului era acesta? Exodul 16:33, 34; Evrei 9:3, 4. În ce scop?

Exodul 16:33, 34: „Și Moise a zis lui Aaron: „Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană și așază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmașii voștri.” După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat.”

Evrei 9:3, 4: „Iar după perdeaua a doua, tabernacolul care este numit locul Prea- sfânt, care avea tămâietoarea de aur și chivotul legământului peste tot cu aur, în care era vasul de aur care avea mană și toiagul lui Aaron care înmugurise și tablele legământului.” (engl. KJV, rom. BTF).

„După cum Dumnezeu oferise mană din ceruri pentru a-i întreține pe copiii lui Israel, la fel El avea să ofere acum poporului Său din di-ferite locuri talent și înțelepciune pentru a utiliza produsele aces-tor țări în pregătirea hranei pentru a înlocui carnea.” – Mărturii, vol. 7, p. 124, subcap. Alimente dătătoare de sănătate.

„Lumea, în general, este dedată la lăcomie și la îngăduirea de pasiuni josnice. Lumina reformei sanitare este deschisă înaintea poporului lui Dum-nezeu în prezent, încât ei să poată conștientiza necesitatea menținerii ape-titului și pasiunilor sub controlul unor puteri mai înalte ale minții. Aceasta este, de asemenea, necesară pentru ca ei să poată avea putere mentală și claritate pentru a discerne lanțul sfânt al adevărului și a se întoarce de la erorile înșelătoare și poveștile plăcute care inundă lumea. Lucrarea lor este de a prezenta înaintea oamenilor doctrina curată a Bibliei. Prin urmare, re-forma își găsește locul în lucrarea pregătitoare pentru cea de-a doua venire a lui Hristos.” – The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 44.

b. Cum consideră Dumnezeu mâncarea de produse din carne? Ce trebuie să facem, având în vedere că trăim în ziua antitipică a ispășirii? Psalmii 78:17, 18; Isaia 22:12-14, 20-22 (cf. Apocalip- sa 3:7).

Psalmii 78:17, 18: „Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească împotriva Celui Preaînalt în pustie. Au ispitit pe Dumne- zeu în inima lor, cerând carne pentru pofta lor.” (engl. KJV, rom. BTF).

Isaia 22:12-14: „Și totuși Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie! Se înjunghie boi și se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin: „Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri!” Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis: „Nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri”, zice Domnul Dumnezeul oștirilor.

Isaia 22: 20-22: În ziua aceea’, zice Domnul, ‘voi chema pe robul Meu Eliachim, fiul lui Hilchia, îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da pute- rea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda.Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David: când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide.

(Apocalipsa 3:7: Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: ‘Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide.”)

„Între cei care așteaptă venirea Domnului, se va renunța în cele din urmă la mâncarea de carne; carnea va înceta să fie parte din dieta lor...

Din nou și din nou mi-a fost arătat că Dumnezeu Își aduce poporul îna-poi la planul Lui original, care nu constă în a subzista pe baza cărnii anima-lelor moarte. El dorește ca noi să îi învățăm pe oameni o cale mai bună... Dacă se renunță la carne, dacă gustul nu este educat în direcția respectivă, dacă se încurajează gustul pentru fructe și cereale, se va ajunge curând la ceea ce Dumnezeu a stabilit de la început că trebuie să fie. Carnea nu va fi utilizată de poporul Său.” – Îndrumarea copilului, p. 383, subcap. Mâncând pentru a trăi.

„Va vedea și va simți poporul nostru păcatul îngăduirii apetitului per-vertit? Vor renunța ei la ceai, cafea, carne și toate alimentele stimulante și își vor dedica mijloacele cheltuite pentru aceste îngăduințe vătămătoare în direcția răspândirii adevărului?” – Mărturii, vol. 3, p. 569, subcap. Părinții ca reformatori.

Marți 26 noiembrie

3. UN PLAN PRODUCĂTOR DE PUTERE

a. Care este planul inițial al Creatorului nostru pentru hrana ome- nirii? Cum s-a schimbat acesta după ce păcatul a corupt plane- ta? Geneza 1:29; 3:18.

Geneza 1.29: „Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana voastră.”

„Pentru a ști care sunt cele mai bune alimente, trebuie să studiem pla-nul originar al lui Dumnezeu pentru dieta omului. El, Cel care a creat omul și care înțelege nevoile lui, i-a indicat lui Adam hrana sa. [Geneza 1:29 citat.] La părăsirea Edenului pentru a-și câștiga existența prin prelucrarea pămân-tului sub cursa păcatului, omul a primit permisiunea de a mânca, de aseme-nea, `iarba de pe câmp.`

Geneza 3:18: „spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp.”

Cerealele, fructele, nucile și vegetalele constituie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru. Aceste alimente, pregătite într-un mod cât mai simplu și natural, sunt cele mai sănătoase și mai hrănitoare posibil.” – Dietă și Hra- nă, p. 81, art 111.

b. Pe lângă adoptarea reformei sănătății pentru noi înșine, ce altă responsabilitate sacră avem în această privință? Psalmii 67:1, 2.

Psalmii 67:1, 2: „Dumnezeu să fie milostiv cu noi și să ne binecuvânteze; și să facă să strălucească fața Lui peste noi; ca să fie cunoscută calea ta pe pământ, sănăta- tea ta salvatoare printre toate națiunile!” (trad. BTF).

„Dumnezeu dorește să fie recunoscut ca Autor al ființei noastre. Viața pe care El ne-a oferit-o nu trebuie tratată cu ușurință. Neglijența în obice-iurile trupești descoperă o neglijență a caracterului moral. Sănătatea tru-pului trebuie considerată ca esențială pentru progresul creșterii în har, un temperament uniform.” – Minte, caracter și personalitate, vol. 2, p. 405, cap. 43:Mintea și sănătatea spirituală.

„Adventiștii de Ziua a Șaptea trebuie să fie reprezentați înaintea lumii prin principiile de promovare ale reformei pe care Dumnezeu ne-a dat-o.

Adevăruri și mai mari se dezvăluie acestui popor în timp ce ne apropi-em de încheierea timpului și planul lui Dumnezeu este să înființăm pretu-tindeni instituții în care cei care sunt în întuneric cu privire la necesitățile organismului omenesc să poată fi educați, ca să-i poată conduce, la rândul lor, pe alții în lumina reformei sănătății.” – Lucrarea misionară medicală, p. 187, subcap. Restaurarea prin reformă.

„Bolnavii și suferinzii trebuie ajutați. Mulți pentru care se realizează această lucrare de har vor auzi și vor accepta cuvintele vieții. Mulți vor fi vindecați prin rugăciunea credinței și vor înainta pentru a susține principi-ile prețioase ale reformei sănătății.” – Pacific Union Recorder, 6 noiembrie 1902.

„Domnul nu lucrează acum pentru a aduce multe suflete la adevăr, din cauza membrilor bisericii care nu au fost niciodată convertiți și a celor care au fost cândva convertiți dar au decăzut. Ce influență ar avea acești membri neconsacrați asupra celor nou convertiți? Nu ar face ei fără efect solia dată de Dumnezeu, pe care trebuie să o poarte poporul Său?” – Mărturii, vol. 6, p. 371, cap. Biserica și reforma sanitară.

Miercuri 27 noiembrie

4. O SOLIE CUPRINZĂTOARE

a. Cum promovează adevărul spiritual sănătatea fizică? Proverbe 3:7, 8; 4:20-22. Cum pot copiii și tinerii să fie sănătoși? Cum pu- tem restabili sănătatea?

Proverbe 3:7, 8: „Nu te socoti singur înțelept; teme-te de Domnul și abate-te de la rău! Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale.”

Proverbe 4:20-22: „Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vor- bele mele! Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale! Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot trupul lor.” 

„Pentru a avea sănătate, bună dispoziție, vivacitate și pentru a avea mușchii și creierul bine dezvoltate, copiii și tinerii trebuie să stea mult în aer liber și să aibă ocupație și recreere bine coordonate.

Copiii trebuie să aibă ocupație pentru timpul lor. Lucrul mental cores-punzător și exercițiul fizic afară nu vor distruge constituția băieților voștri. Lucrul util și familiarizarea cu toate tainele gospodăriei vor fi benefice pen-tru fetele voastre, iar activitatea în aer liber este absolut necesară pentru constituția și sănătatea lor.

Cei care nu își folosesc membrele în fiecare zi vor simți slăbiciune când vor încerca să facă exerciții. Venele și mușchii nu sunt în stare să realizeze lucrarea lor și să țină toată mașinăria vie în acțiune sănătoasă, fiecare organ al sistemului în funcția corespunzătoare. Membrele se vor întări prin folo-sire. Exercițiul moderat zilnic va oferi putere mușchilor care fără exersare devin flasci și slăbiți. Prin exercițiu activ în aer liber în fiecare zi, ficatul, ri-nichii și plămânii vor fi, de asemenea, întăriți pentru a-și realiza lucrarea.” – Îndrumarea copilului, p. 339, cap. Exercițiul și sănătatea.

„Când violez legile lui Dumnezeu stabilite în ființa mea, trebuie să mă pocăiesc și să mă reformez și să mă situez în cea mai bună stare sub medicii pe care i-a asigurat Dumnezeu – aer curat, apă curată și sănătate, prețioasa lumină solară vindecătoare.

Apa poate fi folosită în multe moduri pentru a alina suferința.” – Solii Alese, vol. 2, p. 161, cap. 29: Folosirea remediilor...

„Nu vei semna un angajament că nu vei mai slăbi sau deforma templul Domnului prin faptul că lucrezi atunci când ar trebui să te odihnești? Pentru a avea gânduri potrivite și pentru a rosti cuvinte potrivite trebuie să-i dai creie-rului odihnă. Tu nu îți rezervi suficient timp pentru odihnă. Creierul împovărat și nervii obosiți ar fi învigorați dacă ai face o schimbare în această privință.” –Minte, caracter și personalitate, vol. 2, p. 735, cap. 81: Terapie sănătoasă pentru minte.

b. Când luăm în considerare beneficiile sănătoase ale încrederii în Dumnezeu, ale hranei nutritive, exercițiului, apei, luminii so- lare, aerului curat și odihnei, ce altceva trebuie să avem în min- te (în special într-un secol al extremelor)? Filipeni 4:5.

Filipeni 4:5: „Tuturor oamenilor să le fie cunoscută cumpătarea voastră. Domnul este aproape.” (traducere BTF).

Joi 28 noiembrie

5. LUÂND ATITUDINE DE PARTEA PRINCIPIULUI, PRIN HAR

a. Cât de departe ajunge datoria noastră de a păstra legile sănătății lui Dumnezeu? Cui îi datorăm aceasta? De ce? 1 Corinteni 9:24-27.

1 Corinteni 9:24-27: „Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul! Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.”

„Mâncatul, băutul și îmbrăcatul sunt duse la o așa extremă încât ele de-vin păcate. Ele sunt printre cele mai vizibile păcate din ultimele zile și con-stituie un semn al venirii apropiate a lui Hristos. Timpul, banii și puterea care aparțin Domnului, dar pe care El ni le-a încredințat, sunt irosite în exa-gerare de îmbrăcăminte și lux, pentru apetitul pervertit, care scade vitalita-tea și aduce suferință și decădere. Este imposibil de a ne înfățișa trupurile ca o jertfă vie pentru Dumnezeu, când le umplem continuu cu degradare și boală prin propria îngăduință păcătoasă.

Trebuie dobândită cunoștință cu privire la cum să mâncăm, să bem și să ne îmbrăcăm în așa fel încât să păstrăm sănătatea. Boala este rezultatul violării legii naturii. Prima noastră datorie, una pe care o datorăm lui Dum-nezeu, nouă înșine și semenilor noștri, este de a asculta de legile lui Dum-nezeu. Acestea includ legile sănătății. Dacă suntem bolnavi, punem o povară grea asupra prietenilor și devenim nepotriviți de a ne îndeplini datoria atât în familie, cât și față de semenii noștri. Și când rezultatul este moartea pre-matură, aducem întristare și suferință altora; îi privăm pe semenii noștri de ajutorul pe care li l-am putea acorda; jefuim familiile noastre de confortul și ajutorul pe care trebuie să îl primească de la noi și Îl jefuim pe Dumnezeu de serviciul pe care îl pretinde de la noi pentru a promova slava Lui. Atunci nu suntem noi, în cel mai înalt sens, călcători ai Legii lui Dumnezeu?” – Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 12.

„Este într-adevăr la fel de păcat a viola legile ființei noastre, precum este păcat călcarea celor zece porunci. Oricare din variante reprezintă călcarea Legii lui Dumnezeu.” – Ibid., p. 53.

Vineri 29 noiembrieÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

  1. De unde știm că Dătătorul de viață Se îngrijește de sănătatea noastră?

  2. De ce este reforma sănătății atât de importantă în ziua actuală a ispășirii?

  3. Unde se găsește în Scriptură planul lui Dumnezeu cu privire la ce trebuie să mâncăm în aceste ultime zile?

  4. Ce implică adevărata reformă, mai mult decât doar hrana noastră?

  5. Cum demonstrează acceptarea soliei reformei dragostea mea față de alții?