Lecția 7. Cărțile

„Şi am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Şi morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea.” (Apocalipsa 20:12).

„De zece mii de ori zece mii erau adunați înaintea unui tron mare, pe care era așezată o persoană cu o înfățișare maiestuoasă. Câteva cărți au fost aduse înaintea Lui și pe coperțile fiecăreia era scris în litere de aur, care semănau cu o flacără de foc: `Registru al Cerului.`” – Mărturii, vol. 4, p. 384, cap. Judecata.

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 4, pp. 384-387, cap. Judecata.


Duminică 10 noiembrie

1. JUDECAŢI CONFORM ÎNREGISTRĂRILOR SCRISE

a. Cum anunță cel dintâi înger din Apocalipsa judecata și ce se întâmplă în ceruri în acest timp? Apocalipsa 14:6, 7; Daniel 7:9, 10.

Apocalipsa 14:6, 7: Și am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: „Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinațivă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!”

Daniel 7:9, 10: „Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a șezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era ca niște lână curată; scaunul Lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui, ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile.”

„Zi de zi raportul cuvintelor, acțiunilor și influenței tale este înregistrat în cărțile din ceruri.” – That I May Know Him, p. 234.

„Dumnezeu știe fiecare gând, fiecare scop, fiecare plan, fiecare motiv. Cărțile din ceruri înregistrează păcatele care ar fi fost comise dacă ar fi fost ocazie. Dumnezeu va aduce fiecare faptă la judecată, cu fiecare lucru secret... Dumnezeu are o imagine perfectă a caracterului fiecărui om și pe această imagine El o compară cu Legea Lui. El descoperă omului defectele care îi distrug viața și îl cheamă să se pocăiască și să se întoarcă din păcat.” – Semnele timpului, 31 iulie 1901.

„Fiecare din noi să ia în considerare individual care este raportul înregistrat în cărțile din ceruri cu privire la viața, caracterul și atitudinea noastră față de Dumnezeu... Să ne examinăm viața trecută și să cercetăm dacă am dat dovadă de dragostea lui Isus, căutând să fim ca El și lucrând așa cum a lucrat El, pentru a-i salva pe cei pentru care El a murit.” – Lift Him Up, p. 325.


Luni 11 noiembrie

2. CEI UNIŢI CU HRISTOS SUNT INCLUŞI

a. Ce se întâmplă în ceruri în momentul în care o persoană mărturisește a-I sluji lui Hristos? Luca 10:20 (ultima parte); Filipeni 4:3 (ultima parte).

Luca 10:20 u.p.: „...ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

Filipeni 4:3 u.p.: „...ale căror nume sunt scrise în cartea vieții.”

„Când devenim copii ai lui Dumnezeu, numele noastre sunt scrise în cartea vieții Mielului și ele rămân acolo până în momentul judecății de cercetare. Atunci numele fiecăruia individual va fi chemat și înregistrarea din dreptul lui va fi examinată.” – In Heavenly Places, p. 360.

„Numele negrilor este notat în cartea vieții alături de cel al albilor. Toți sunt una în Hristos.” – Solii Alese, vol. 2, p. 285, cap. Extrase din apelul rostit în 20 martie 1891.

„Numele tău poate fi menținut atât de curat încât să nu poată fi asociat cu temei de nimic necinstit sau nedrept, ci să fie respectat de toți cei buni și curați, și acesta poate fi scris în cartea vieții Mielului pentru a fi imortalizat în rândul îngerilor sfinți.” – Harul uimitor al lui Dumnezeu, p. 111, 13 aprilie.

b. De ce este vital a fi conduși de Duhul Sfânt? Romani 8:14.

Romani 8:14: „Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”

„Duhul lui Dumnezeu cu puterea lui însuflețitoare, trebuie să fie în fiecare agent uman, pentru ca fiecare mușchi și tendon spiritual să poată fi exersate. Fără Duhul Sfânt, fără suflarea lui Dumnezeu, este amorțire a conștiinței și pierdere a vieții spirituale. Mulți care sunt fără viață spirituală au numele înregistrate în registrele bisericii, dar ele nu sunt scrise în cartea vieții Mielului. Ei pot fi uniți cu biserica, dar nu sunt uniți cu Domnul. Ei pot fi sârguincioși în îndeplinirea unui set anume de datorii și pot fi considerați oameni vii; dar sunt în categoria: `îți merge numele că trăiești, dar ești mort.`” – Comentarii biblice ale AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 4, p. 1166, Ezechiel cap. 37.

„Noi nu suntem mântuiți ca sectă; niciun nume denominațional nu are vreo virtute de a ne pune în favoarea lui Dumnezeu. Suntem mântuiți individual, în calitate de credincioși în Domnul Isus Hristos. Și `prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.`

Putem avea numele înregistrate în cărțile celei mai spirituale dintre biserici și totuși putem să nu aparținem lui Hristos și numele noastre pot să nu fie scrise în cartea vieții Mielului.” – The Review and Herald, 10 februarie 1891.

„Fie ca membrii bisericii să conștientizeze faptul că dacă numele lor sunt înregistrate în cărțile bisericii, acest lucru nu îi va mântui. Ei trebuie să se dovedească aprobați înaintea lui Dumnezeu, lucrători care nu au de ce să le fie rușine. Zi de zi ei trebuie să-și formeze caracterele în conformitate cu instrucțiunile lui Hristos. Ei trebuie să rămână în El, manifestând constant credință în El.” – Mărturii pentru comunitate, vol. 9, p. 48, subcap. O lipsă de simpatie.


Marți 12 noiembrie

3. ÎNREGISTRĂRI PRECISE

a. În timp ce numele noastre pot fi înregistrate în cartea vieții Mielului, ce altceva este meticulos înregistrat? Proverbe 15:3.

Proverbe 15:3: „Ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi și pe cei buni.”

„Toate faptele voastre, oricât de secrete vă închipuiți că pot fi, sunt deschise Tatălui nostru ceresc. Nimic nu este ascuns, nimic nu este acoperit. Toate faptele și motivele care le-au determinat sunt deschise în fața Lui. El are o cunoștință completă a tuturor cuvintelor și gândurilor.” – Mărturii, vol. 3, p. 82, subcap. Mândria și gândurile deșarte.

„Amintiți-vă, caracterul vostru este fotografiat de marele Artist Suprem în cărțile de înregistrare din ceruri, la fel de minuțios cum înfățișarea este reprodusă pe placa lustruită a artistului. Ce spun cărțile din ceruri în cazul vostru? Vă conformați caracterul cu cel al Modelului, Isus Hristos? Vă spălați hainele caracterului și le albiți în sângele Mielului?” – Mărturii despre comportament sexual, adulter și divorț, p. 62, cap. 6.

„Dacă dorim să fim biruitori trebuie să ne cercetăm inimile pentru a fi siguri că nu nutrim nimic care este ofensiv înaintea lui Dumnezeu. Dacă nutrim, nu putem purta veșmântul alb care este făgăduit aici. Dacă dorim să stăm înaintea lui Dumnezeu în in alb, care reprezintă neprihănirea sfinților, trebuie să realizăm acum lucrarea de biruință.” – Historical Sketches, p. 138.

b. Care este planul lui Dumnezeu în această lucrare? Apocalipsa 11:1.

Apocalipsa 11:1: „Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis:

„Scoală-te și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el.”

„Marea judecată este în desfășurare și a început de ceva timp. Acum Domnul spune: Măsurați templul și închinătorii lui. Amintiți-vă că atunci când mergeți pe stradă la afacerile voastre, când vă angajați în conversații, Dumnezeu vă măsoară...

Când vă faceți treaba, amintiți-vă că există Cineva care supraveghează spiritul cu care realizați aceasta. Nu Îl vom aduce pe Mântuitorul în viața noastră zilnică, în lucrul nostru obișnuit și în îndatoririle casnice? Atunci, în numele lui Dumnezeu, dorim să îndepărtăm tot ce este inutil, toată bârfa și conversațiile inutile și să ne înfățișăm ca slujitori ai Dumnezeului viu.” – Comentarii Biblice ale AZȘ [Comentarii ale E. G. White], vol. 7, p. 972, Apocalipsa cap. 11.


Miercuri 13 noiembrie

4. ŞTERS

a. Chiar dacă numele noastre au fost înregistrate în Cartea Vieții, ce este totuși posibil? Psalmii 69:28. Care este dorința lui Dumnezeu pentru noi? Filipeni 2:14, 15.

Psalmii 69:28: „Să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți!”

Filipeni 2:14, 15: „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume.”

„Timpul înaintează cu grabă și fiecare faptă va fi curând adusă la judecată și ori păcatele noastre, ori numele noastre vor fi șterse din Cartea Vieții.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 49, 12 februarie.

„Nu poți consimți să profesezi adevărul și să nu îl trăiești; întotdeauna ai admirat o viață în concordanță cu mărturisirea. Mi-a fost arătată o carte în care a fost scris numele tău și al multor altora. În dreptul numelui tău era o pată neagră. Tu te uitai la aceasta și spuneai: `Niciodată nu poate fi ștearsă.` Isus Și-a pus mâna rănită deasupra acesteia și a spus: `Doar sângele Meu o poate șterge. Dacă vei alege de acum încolo calea ascultării umile și te vei încrede doar în meritele sângelui Meu pentru a șterge abaterile trecute, voi șterge toate abaterile tale și voi acoperi păcatele tale. Dar dacă alegi calea păcătoșilor vei recolta răsplata păcătoșilor. Răsplata păcatului este moartea.` Am văzut îngerii răi înconjurându-te, căutând să-ți distragă mintea de la Hristos, determinându-te să privești la Dumnezeu ca la un Dumnezeu al dreptății și să pierzi din vedere iubirea, compasiunea și harul unui Mântuitor răstignit, care-i va mântui pe absolut toți care vin la El. Îngerul a spus: `Dacă vreun om păcătuiește, avem un avocat la Tatăl, pe Isus Hristos cel neprihănit.`” – Mărturii, vol. 1, pp. 543, 544, cap. 95: Ascultarea de adevăr.

„Dacă vrem să fim lumini adevărate în lume, trebuie să manifestăm spiritul iubitor, îndurător al lui Hristos. Să iubim așa cum a iubit Hristos înseamnă să practicăm auto-controlul. Aceasta înseamnă că trebuie să manifestăm lipsă de egoism în orice vreme și în orice loc.” – My Life Today, p. 80.

b. Ce privilegiu avem în calitate de creștini și ce responsabilitate însoțește acest privilegiu? 1 Ioan 3:1-3.

Ioan 3:1-3: „Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și I-a zis: „Învățătorule, știm că ești un Învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu.”

„Poți întreba în mod justificat: `Este numele meu scris acolo?` Acesta este înregistrat în cartea vieții dacă ai un caracter curat și sfânt ca al lui Hristos. Doar credința în adevăr nu ne va mântui. Trebuie să fim ca Hristos, dacă va trebui să Îl vedem într-o zi așa cum este.” – Mărturii despre comportamentul sexual, adulter și divorț, p. 134, cap. 20.


Joi 14 noiembrie

5. FĂGĂDUINŢE PENTRU BIRUITOR

a. Ce este în cartea de aducere aminte? Maleahi 3:16; Neemia 13:14.

Maleahi 3:16: Atunci, și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc Numele Lui.”

Neemia 13:14: „Adu-Ţi aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru Casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!”

„În cartea de aducere aminte a lui Dumnezeu este imortalizată fiecare faptă de neprihănire. Acolo sunt înregistrate cu credincioșie orice ispită rezistată, orice rău biruit, orice cuvânt de milă tandră exprimat. Și fiecare faptă de sacrificiu, fiecare suferință și întristare îndurată de dragul lui Hristos, sunt înregistrate.” – Marea luptă, p. 481, cap. 28: În fața raportului vieții.

b. În concluzie, ce trebuie să păstrăm mereu în minte? Apocalipsa 3:5; Matei 10:32.

Apocalipsa 3:5: „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.”

Matei 10:32: „De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.”

„Pentru a-L mărturisi pe Hristos, trebuie să-L avem pe El în noi ca să mărturisească. Nimeni nu-L poate mărturisi cu adevărat pe Hristos dacă mintea și spiritul lui Hristos nu sunt în El. ... Este posibil ca prin buzele noastre să-L mărturisim pe Hristos, totuși prin faptele noastre să-L negăm. Roadele Duhului manifestate în viață sunt o mărturisire despre El. Dacă am renunțat la tot pentru Hristos, viețile noastre vor fi simple, conversația noastră va fi cerească și comportamentul nostru va fi ireproșabil. Influența puternică, purificatoare a adevărului în suflet și caracterul lui Hristos, exemplificate în viață, reprezintă o mărturisire despre El.” – Mărturii, vol. 1, pp. 303, 304, cap. 62: Religia în familie.

„Ale cui nume nu vor fi șterse din cartea vieții? Doar numele celor care L-au iubit pe Dumnezeu cu toată puterea ființei lor și pe aproapele lor ca pe ei înșiși.” – Historical Sketches, p. 138.


Vineri 15 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Cum știm că mărturia din judecată este dreaptă și adevărată?

2. Cum se extinde răspunderea față de Dumnezeu mult dincolo de statutul de membru al bisericii?

3. De ce și cum suntem măsurați chiar acum?

4. Ce va fi șters pentru cei care vor fi pierduți, comparativ cu ceea ce va fi șters pentru cei care vor fi mântuiți?

5. Care trebuie să fie principala noastră preocupare zilnică?