Lecția 10. Ordine și organizare

„Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire și să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit în aceeași minte și aceeași judecată.” (1 Corinteni 1:10, engl. KJV, rom. BTF).

„Dumnezeu a plănuit ca poporul Lui să fie unit, să se pună în acord și aibă aceeași gândire și aceeași judecată. Aceasta nu se poate realiza fără o mărturie clară, evidentă, vie în biserică.” – Mărturii, vol. 3, p. 361, subcap. Cei care disprețuiesc mustrarea.

Recomandare pentru studiu: Mărturii, vol. 3, pp. 343-362, subcap. Desconsiderarea îndurării & Cei care disprețuiesc mustrarea.


Duminică 1 decembrie

1. DEZVOLTÂND O MINTE ORGANIZATĂ

a. Ce întrebare pusă lui Dumnezeu de Manoah trebuie să ghideze năzuința noastră înnăscută după progres mental? Judecători 13:8, 12.

Judecători 13:8, 12: „Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: „Doamne, Te rog, să mai vină o dată la noi omul lui Dumnezeu pe care L-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște!” ... Manoah a zis: „Acum, dacă se va împlini cuvântul Tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut?”

„Mintea, sufletul, se zidește din lucrurile cu care se hrănește.” – Educația, p. 126, cap. Biblia ca educator.

„Este drept pentru tineri să simtă că trebuie să atingă cea mai înaltă dezvoltare a puterilor lor mentale. Nu dorim să restricționăm educația căreia Dumnezeu nu i-a pus limite. Dar realizările noastre nu vor valora nimic dacă nu sunt puse în folosință pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele omenirii. Dacă nu este o treaptă spre realizarea celor mai înalte scopuri, cunoștința noastră este fără valoare...

Educația inimii este mai importantă decât educația obținută din cărți. Este bine, chiar esențial, a obține o cunoștință despre lumea în care trăim; dar dacă lăsăm veșnicia în afara calculelor noastre, vom avea o cădere din care nu ne vom putea recupera niciodată.” – Îndrumarea copilului, p. 497, cap. Pregătirea pentru a fi membru al bisericii.

„Un `Așa zice Domnul` trebuie să vă călăuzească în toate planurile voastre de educație.” – Ibid., p. 69, subcap. Este nevoie de pregătire.

„Mintea trebuie să fie disciplinată, instruită, educată; întrucât copilul lui Dumnezeu trebuie să Îi slujească lui Dumnezeu în moduri care nu sunt naturale sau în armonie cu înclinația înnăscută. Cei care devin urmași ai lui Hristos constată că sunt oferite motive noi de acțiune, apar gânduri noi și trebuie să rezulte acțiuni noi.” – Christian Education, p. 122.


Luni 2 decembrie

2. AUTO-DISCIPLINĂ PENTRU VEŞNICIE

a. În preocuparea noastră pentru cunoștință, cu privire la ce trebuie să fim atenți pentru a dezvolta o minte sănătoasă? Eclesiastul 12:12.

Eclesiastul 12:12: „Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri; dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi, și multă învățătură obosește trupul.”

„Dacă puterile fizice nu sunt solicitate în egală măsură cu cele mentale, prea multă încordare este adusă asupra celor din urmă. Dacă nu își realizează fiecare parte din mașinăria umană sarcinile alocate, puterile mentale nu pot fi utilizate la cea mai înaltă capacitate a lor pe o perioadă de timp nedeterminată.” – Christian Education, p. 211.

„Se pierde mult prin neglijarea de a uni solicitarea fizică și cea mentală. Orele de relaxare ale studentului sunt petrecute adesea cu plăceri frivole care slăbesc puterile fizice, mentale și morale. Sub puterea degradantă a îngăduinței senzuale, sau a entuziasmului prematur al curteniei și a căsătoriei, mulți studenți eșuează de a atinge acea înălțime a dezvoltării mentale pe care altfel ar putea să o obțină.” – Ibid., pp. 36, 37.

„Cât de frecvent este obiceiul de a schimba ziua în noapte și noaptea în zi. Mulți tineri dorm bine dimineața, când ar trebui să fie treji odată cu cântecul devreme al păsărilor și să fie în acțiune când toată natura este trează. Tinerii să exerseze regularitate în orele de mers la somn și de trezire și își vor îmbunătăți sănătatea în minte, spirit și dispoziție.” – The Youth`s Instructor, 7 septembrie 1893.

b. Ce știință practică trebuie, de asemenea, să studiem? 1 Tesaloniceni 4:11.

1 Tesaloniceni 4:11: „Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.”

„Pe cât de mult posibil este bine să luăm în considerare ceea ce trebuie realizat în timpul zilei. Faceți o listă a diferitelor îndatoriri care așteaptă atenția voastră și puneți deoparte un timp anume pentru realizarea fiecărei datorii. Fiecare lucru să fie realizat cu conștiinciozitate, acuratețe și promptitudine.” – Ibid.

c. Ce valoare are o minte nedisciplinată? Proverbe 25:28.

Proverbe 25:28: „Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.”

„O minte obișnuită, bine disciplinată, va realiza mai mult și o lucrare mai mare decât cea mai înalt educată minte și decât cele mai înalte talente fără auto-control.” – Parabolele Domnului Hristos, p. 335, subcap. Facultățile mintale.


Marți 3 decembrie

3. SPORINDU-NE ÎNŢELEPCIUNEA

a. Numiți câteva aspecte esențiale pentru a birui ineficiența. Coloseni 3:23, 24.

Coloseni 3:23, 24: „Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.”

„Despre una din fetele pe care le-am angajat mi s-a spus că s-ar opri în timp ce treaba este neterminată, când vasele nu sunt încă spălate sau paturile nu sunt făcute și că ar uita datoriile în timp ce citește o carte sau un ziar. În acest mod ar petrece ore care ar putea fi angajate în realizarea lucrării pentru care era plătită. Casa avea să fie lăsată în dezordine timp de ore din cauza acestui obicei dezordonat, când ar fi trebuit să fie în ordine perfectă.” – The Youths Instructor, 7 septembrie, 1893.

b. Ce contrast există între înțelept și nebun? Proverbe 9:8; 15:31.

Proverbe 9:8: „Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înțelept, și el te va iubi!”

Proverbe 15:31: „Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților.”

„Despre altcineva pe care m-am gândit să o angajez, am aflat că este nerespectuoasă față de cei care o angajau, dacă nu era încântată de ei. Celor de care îi plăcea, le slujea cât putea mai bine și prietenii pe care și-i alegea, cei care o flatau și care aprobau comportamentul ei primeau afecțiunea și favorurile ei. Dar eu am argumentat: `Dacă este creștină, va primi cu siguranță consiliere și sfat.` O expresie tristă a apărut pe fața persoanei căreia îi vorbeam și aceasta a spus: `Mă tem că vei fi dezamăgită. Dacă încerci să-i arăți unde greșește, ea va insista că face tot ce știe mai bine și în loc de a-și corecta greșelile va adopta aerul unei persoane care este adânc rănită. Ea nu respectă autoritatea și va continua răzvrătirea în mintea ei, care, dacă nu este exprimată în cuvinte, va fi descoperită vizibil în înfățișarea ei. Ea nu va păstra părerile pentru sine, ci va prezenta deschis altora ceea ce gândește despre cei care caută să-i corecteze greșelile.`” – Ibid.

c. Deși mustrarea nu este ușor de suportat, ce trebuie să învețe fiecare din cei care doresc să crească și să aibă succes în viață? Proverbe 17:10; 6:23.

Proverbe 17:10: „O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât o sută de lovituri pe cel nebun.”

Proverbe 6:23: „Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.”

„Domnul ne trimite avertizare, sfat și mustrare pentru ca să putem avea ocazie de a ne corecta greșelile înainte ca ele să devină a doua noastră natură.” – Înalta noastră chemare, p. 160, 3 iunie.


Miercuri 4 decembrie

4. ORDINE CARE ÎL ONOREAZĂ PE DUMNEZEU

a. În ce moduri trebuie să fie trupul lui Hristos ordonat? Cu ce scop? 1 Corinteni 1:10; 14:40; 12:27, 28.

1 Corinteni 1:10: „Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire.”

1 Corinteni 14:40: „Dar toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.”

1 Corinteni 12:27, 28: „Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învățători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi.”

„Biserica este agenția lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Aceasta a fost organizată pentru slujire și misiunea ei este de a duce Evanghelia la lume.” – Istoria faptelor apostolilor, p. 9, cap. 1: Planul lui Dumnezeu cu biserica Sa.

b. Privind în urmă în istorie, explicați cum Core a provocat conducătorii numiți de Dumnezeu și în ce mod puternic a oprit Dumnezeu răzvrătirea lui. Numeri 16:1-3, 28-35. Cum s-a folosit Core de flatare pentru a înșela poporul?

Numeri 16:1-3, 28-35: „Core, fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, câteșitrei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis: „Destul! Căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului?” (28-35) Moise a zis: „Iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul, dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit, dacă pământul își va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborî de vii în Locuința morților, atunci veți ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul.” Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, pe ei și casele lor, împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor. Și s-au coborât astfel de vii în Locuința morților, ei și tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Tot Israelul care era în jurul lor, când au țipat ei, a fugit, căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!” Un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care aduceau tămâia.”

„Core și însoțitorii lui care, în încredere de sine, aspirau la preoție, s-au aventurat chiar să ia cădelnița și să stea la ușa cortului cu Moise. Core nutrise invidie și răzvrătire până când s-a auto-înșelat și considera cu adevărat că adunarea era dreaptă și că Moise era un conducător tiranic. Poporul, flatat de conducătorii răzvrătiți, a fost condus să creadă că toate necazurile porneau de la Moise, care le amintea continuu păcatele lor. Ei considerau că dacă i-ar putea conduce Core și i-ar încuraja, și ar insista asupra faptelor lor drepte, în loc de a le aminti de căderile lor, ar avea o călătorie foarte pașnică, prosperă și el i-ar conduce, fără îndoială, nu dintr-o parte în alta prin pustie, ci direct în țara promisă.” – The Signs of the Times, 9 septembrie 1880.

c. Cum a apărat Dumnezeu misiunea de mustrare încredințată lui Moise? Numeri 17:1-10.

Numeri 17:1-10: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Vorbește copiilor lui Israel și ia de la ei un toiag, după casele părinților lor, adică douăsprezece toiege din partea

căpeteniilor lor, după casele părinților lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui; și să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinților lor. Să le pui în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde Mă întâlnesc cu voi. Bărbatul pe care-l voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori, și voi pune capăt dinaintea Mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel.” Moise a vorbit copiilor lui Israel, și toate căpeteniile lor i-au dat câte un toiag; fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinților lor, adică douăsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor. Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul mărturiei. A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. Domnul a zis lui Moise: „Pune toiagul lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor și să nu moară.”

„Acest toiag minunat a fost păstrat pentru a fi arătat frecvent poporului în scopul de a le reaminti de trecut, de a-i împiedica să murmure și să ridice din nou întrebări cu privire la cel căruia îi aparține de drept preoția. După ce copiii lui Israel au fost deplin convinși că fuseseră greșiți în acuzarea nedreaptă a lui Moise și Aaron, după cum făcuseră ei, prin modul în care procedaseră, și-au văzut răzvrătirea din trecut în adevărata ei lumină și s-au îngrozit.” – Spiritual Gifts, v. 4a, pp. 35, 36.


Joi 5 decembrie

5. MUSTRÂND PĂCATE POPULARE

a. Ce element din chivotul din ceruri simbolizează corpul organizat pentru mustrare al slujbașilor lui Dumnezeu? Evrei 9:3, 4;

8:1, 2. Cum se aplică aceasta la noi, în prezent?

Evrei 9:3, 4: „Iar după a doua perdea, tabernacolul care este numit locul Preasfânt. Care avea tămâietoarea de aur și chivotul legământului îmbrăcat peste tot cu aur, în care era vasul de aur care avea mană și toiagul lui Aaron care înmugurise și tablele legământului.”

Evrei 8:1, 2: „Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.”

„Evreii nu erau dispuși să se supună instrucțiunilor și restricțiilor Domnului. Ei erau neliniștiți sub restricții și nedoritori să primească mustrare. Acesta era secretul murmurării lor împotriva lui Moise. Dacă ar fi fost lăsați liberi să se comporte cum doreau, ar fi avut mai puține plângeri împotriva conducătorului lor. Mereu în istoria bisericii, slujitorii lui Dumnezeu s-au confruntat cu același spirit.” – Patriarhi și profeți, p. 404, cap. 35: Răzvrătirea lui Core.

b. Ce trăsătură a corpului slujbașilor este necesară pentru a pregăti poporul lui Dumnezeu de a-L întâmpina pe Domnul în pace? 2 Timotei 4:1-5; Tit 2:11-15.

2 Timotei 4:1-5: „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba..” (trad. BTF).

Tit 2:11-15: „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând acea binecuvântată speranță și glorioasa arătare a marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să-Și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască.” (engl. KJV).

„Noi nu considerăm că pericolele noastre sunt în vreun fel mai mici decât cele ale evreilor, ci mai mari. Vor fi ispite de gelozie și murmurare și va fi răzvrătire pe față, așa cum au fost raportate în vechiul Israel. Va exista întotdeauna un spirit de răzvrătire împotriva mustrărilor păcatelor și relelor. Dar să fie adusă la tăcere vocea mustrării din această cauză? Dacă da, nu vom fi într-o situație mai bună decât sunt diversele denominațiuni din țara noastră, care se tem să aducă în discuție greșelile și păcatele predominante ale poporului. Cei pe care Dumnezeu i-a pus deoparte ca slujbași ai neprihănirii au asupra lor responsabilități solemne de a mustra păcatele oamenilor.” – Mărturii, vol. 3, pp. 358, 359, cap. Cei care prețuiesc mustrarea.


Vineri 6 decembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Numiți câteva puncte de reținut, cu privire la cum trebuie să ne dezvoltăm mințile.

2. De ce este necesară cumpătarea, chiar și în preocupările intelectuale?

3. Numiți câteva obiceiuri de lucru greșite, care trebuie biruite.

4. În ce moduri se repetă răzvrătirea lui Core, astăzi?

5. Ce datorie solemnă zace asupra predicatorilor și conducătorilor timpului prezent