Lecția 8. Bătălia

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efeseni 6:12).

„Fiecare zi este o luptă și un marș. De fiecare parte suntem asaltați de dușmani invizibili, și suntem fie biruitori prin harul oferit de Dumnezeu, fie biruiți.” – Dietă și hrană, p. 453, subcap. Apel către pastori, președinți de conferință și alți conducători.

Recomandare pentru studiu: Solii Alese, vol. 1, pp. 121-128, cap. 16: Apel la redeșteptare.


Duminică 17 noiembrie

1. FORŢE INVIZIBILE

a. Explicați războiul care se duce împotriva copiilor lui Dumnezeu. 1 Petru 5:8, 9.

1 Petru 5:8, 9: „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi.”

„Prințul răului luptă pentru fiecare centimetru de teren pe care avansează poporul lui Dumnezeu în călătoria lor spre cetatea cerească. În toată istoria bisericii nu s-a realizat nicio reformă fără să se înfrunte obstacole serioase. Așa a fost în vremea lui Pavel. Oriunde apostolul ridica o biserică, erau unii care mărturiseau a primi credința, dar care aduceau erezii care, dacă erau primite, aveau să alunge, în cele din urmă, iubirea de adevăr. Luther s-a confruntat, de asemenea, cu multă încurcătură și suferință cauzate de comportamentul persoanelor fanatice, care pretindeau că Dumnezeu vorbise direct prin ele și care își impuneau, prin urmare, ideile și opiniile deasupra mărturiilor Scripturilor. Mulți din cei cărora le lipsea credința și experiența, dar care aveau suficientă încredere în sine și care îndrăgeau să audă și să relateze lucruri noi, au fost ademeniți de pretinșii învățători noi și s-au alăturat agenților lui Satan în lucrarea de a dărâma ceea ce Dumnezeu îl mișcase pe Luther să zidească. De asemenea Wesley și alții care au binecuvântat lumea prin influența și prin credința lor - întâlneau la fiecare pas vicleniile lui Satan care îi împingea pe cei supra-zeloși, neechilibrați și nesfinți spre fanatism de orice nivel.” – Marea luptă, p. 396, cap. 22: Profeții împlinite.


Luni 18 noiembrie

2. INTRIGA CU SCOPUL DE A NE DISTRAGE

a. Cum confirmă Scriptura nevoia noastră individuală de neprihănirea lui Hristos și de ce este aceasta atât de importantă astăzi? Ezechiel 14:20.

Ezechiel 14:20: „și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața Mea”, zice Domnul Dumnezeu, „că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor.”

„Satan inventează planuri nenumărate pentru a ocupa mințile noastre, pentru ca să nu putem rămâne concentrați la lucrarea concretă cu care trebuie să fim foarte bine familiarizați. Arhiamăgitorul urăște marile adevăruri care aduc la lumină jertfa ispășitoare și un mijlocitor atotputernic. El știe că pentru el totul depinde de abaterea minților de la Isus și adevărul Lui. Toți cei care doresc să se împărtășească din beneficiile mijlocirii lui Isus trebuie să nu permită ca ceva să interfereze cu datoria lor de a-și desăvârși sfințenia în teamă de Dumnezeu. Orele prețioase, în loc de a fi dedicate plăcerii, etalării sau căutării de câștig, trebuie devotate celui mai serios studiu al adevărului, cu rugăciune. Subiectul sanctuarului și judecata de cercetare trebuie înțelese clar de poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o înțelegere pentru ei înșiși a poziției și lucrării Marelui lor Preot. Altfel, va fi imposibil să exercite credința care este esențială în acest timp sau să ocupe poziția pe care Dumnezeu intenționează ca ei să o ocupe... Cât de important este, atunci, ca fiecare minte să contemple adesea scenele când judecata de cercetare va avea loc și cărțile vor fi deschise.” – Marea luptă, p. 488, cap. 28: În fața raportului vieții.

b. La ce ar trebui să ne concentrăm în prezent? 2 Corinteni 10:3-5; Filipeni 2:5. Cum caută vrăjmașul nostru să ne distragă?

2 Corinteni 10:3-5: „Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”

Filipeni 2:5: „Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus.”

„Trebuie să îți controlezi gândurile. Aceasta nu va fi o sarcină ușoară; nu poți să realizezi acest lucru fără un efort atent și chiar intens. Totuși Dumnezeu îți cere aceasta... Trebuie să pui o strajă credincioasă asupra ochilor, urechilor și asupra tuturor simțurilor tale dacă dorești să-ți controlezi mintea și să împiedici gândurile zadarnice și corupte de a-ți întina sufletul. Doar puterea harului poate realiza această lucrare mult dorită.” – Mărturii, vol. 2, p. 561, cap. O fiică răsfățată.

„Dacă Satan reușește să atragă mintea spre unele subiecte neimportante și să-i dezbine pe oameni pe baza unor aspecte minore, așa încât inimile lor să fie baricadate împotriva luminii și a adevărului, el exaltă în triumf malițios.” – Evanghelizarea, p. 154, cap. Adunări în care au loc întrebări și răspunsuri.


Marți 19 noiembrie

3. UN TIP DIFERIT DE BEŢIE

a. Numiți câteva din intrigile preferate ale vrăjmașului împotriva noastră. Marcu 4:19.

Marcu 4:19: „dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă Cuvântul și-l fac astfel neroditor.”

„Am văzut că Satan a poruncit îngerilor lui să întindă curse în special pentru cei care așteaptă cea de-a doua venire a lui Hristos și păzesc toate poruncile lui Dumnezeu. Satan le-a spus îngerilor că bisericile erau adormite. El avea să-și mărească puterea și minunile mincinoase și el le putea ține captive. `Dar,` a afirmat el, `noi urâm secta păzitorilor de Sabat; ei lucrează continuu împotriva noastră și iau oamenii de sub stăpânirea noastră pentru a păstra Legea detestată a lui Dumnezeu. Mergeți și determinați-i pe deținătorii de terenuri și bani să se îmbete cu griji. Dacă puteți să-i faceți să-și centreze afecțiunile asupra acestor lucruri, îi vom avea deja. Ei pot mărturisi ce le place, dar determinați-i să se îngrijească mai mult de bani decât de succesul împărăției lui Hristos sau de răspândirea adevărurilor pe care le urâm. Prezentați lumea înaintea lor în cea mai atractivă lumină, încât să o poată iubi și idolatriza. Trebuie să menținem în rândurile noastre toate mijloacele financiare asupra cărora putem câștiga control. Cu cât mai multe mijloace financiare dedică urmașii lui Hristos serviciului Său, cu atât mai mult vor aduce vătămare împărăției noastre prin atragerea supușilor noștri. Când programează adunări în diferite locuri, noi suntem în pericol. Fiți foarte vigilenți atunci. Cauzați tulburare și confuzie, pe cât posibil. Distrugeți dragostea unul pentru altul. Descurajați și demoralizați-i pe predicatorii lor, pentru că îi urâm. Prezentați fiecare scuză plauzibilă celor care au mijloace financiare, ca nu cumva să le dea drumul. Controlați problema banilor pe cât posibil și aduceți-i pe predicatorii lor în lipsuri și suferință. Aceasta va slăbi curajul și zelul lor. Luptați-vă pentru fiecare centimetru de teren. Faceți din avariție și iubirea de comori pământești trăsăturile dominante ale caracterului lor. Atât timp cât aceste trăsături domină, mântuirea și harul se retrag. Îngrămădiți în jurul lor orice atracție și ei vor fi cu siguranță ai noștri. Și nu doar că suntem siguri de ei, dar influența lor detestabilă nu va fi manifestată pentru a-i conduce pe alții spre ceruri. Când vreunul încearcă să fie generos, puneți în el o dispoziție invidioasă, încât generozitatea să scadă.`

„Am văzut că Satan își execută planurile bine... El îi conduce pe unii într-un mod, pe alții în altul, întotdeauna profitând de trăsăturile rele din frați și surori, excitând și stârnindu-le înclinațiile lor naturale. Dacă sunt predispuși să fie egoiști și avari, Satan profită de aceasta și caută cu toată puterea să-i determine să-și permită păcatele cu care se confruntă. Harul lui Dumnezeu și lumina adevărului pot să topească pentru o vreme sentimentele lor avare, dar dacă nu obțin în totalitate biruință, Satan vine când ei nu sunt sub o influență mântuitoare și înăbușe orice principiu nobil, generos.” – Scrieri timpurii, pp. 266, 267, cap. Lăcomia.


Miercuri 20 noiembrie

4. SOLUŢII PENTRU VICTORIE

a. Doar cum putem avea succes împotriva tacticilor vrăjmașului? Zaharia 4:6.

Zaharia 4:6: „Atunci, el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oștirilor.”

„Nu există nimic de care Satan se teme atât de mult cum se teme de faptul că poporul lui Dumnezeu va lumina calea prin îndepărtarea oricărei piedici, în așa fel încât Domnul să-Și poată revărsa Duhul asupra unei biserici care stagnează și asupra unei adunări nepocăite. Dacă Satan și-ar putea îndeplini intențiile, nu ar mai fi niciodată vreo redeșteptare, mare sau mică, până la sfârșitul timpului. Dar noi nu suntem ignoranți cu privire la metodele lui. Este posibil să rezistăm puterii sale. Când calea este pregătită pentru Duhul lui Dumnezeu, binecuvântarea va veni. Satan nu poate împiedica o revărsare a binecuvântării care coboară asupra poporului lui Dumnezeu mai mult decât poate închide ferestrele cerului pentru ca ploaia să nu poată veni asupra pământului. Oamenii răi și diavolii nu pot să împiedice lucrarea lui Dumnezeu sau prezența Lui de la adunările poporului Său, dacă ei, cu inimi supuse și căite, își vor mărturisi și îndepărta păcatele și în credință vor pretinde făgăduințele Lui. Se poate rezista cu succes față de orice ispită, față de orice influență împotrivitoare, pe față sau în secret.” – Solii Alese, vol. 1, p. 59, cap. O ușă deschisă pentru vrăjmaș.

b. Cât de mult durează lupta spirituală? Matei 24:12, 13.

Matei 24:12, 13: „Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.”

„Nu trebuie să stăm niciodată liniștiți, într-o stare de mulțumire și să încetăm să avansăm, spunând: `Sunt salvat.` Când este întreținută această idee, motivele pentru veghere, pentru rugăciune, pentru efort stăruitor de a înainta spre ținte mai înalte încetează să existe. Nicio limbă sfințită nu va fi găsită rostind aceste cuvinte până când Hristos va veni și noi vom intra pe porți în cetatea lui Dumnezeu. Atunci, cu decență maximă, putem să-I dăm slavă lui Dumnezeu și Mielului pentru eliberare veșnică.” – Ibid., p. 155, subcap. Nu încetați să progresați.

„Când religia lui Hristos este cel mai mult disprețuită, când legea Lui este cel mai mult desconsiderată, atunci zelul nostru trebuie să fie cel mai intens și curajul și fermitatea cele mai neclintite. A rezista în lupta adevărului și neprihănirii când majoritatea ne părăsește, a lupta luptele Domnului când campionii sunt puțini – acesta va fi testul nostru. În acest timp trebuie să strângem căldură din răceala altora, curaj din lașitatea lor și loialitate din trădarea lor...

„Căpitanul mântuirii noastre va întări poporul Lui pentru conflictul în care trebuie să se angajeze.” – Fii și fiice ale lui Dumnezeu, p. 201, cap. 13 iulie.


Joi 21 noiembrie

5. ECHIPÂNDU-NE

a. De ce fel de pocăință avem nevoie în prezent? Luca 6:40-42, 46-49.

Luca 6:40-42: „Ucenicul nu este mai presus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău: ‘Frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi’ și, când colo, tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău.”

Luca 6:46-49: „De ce-Mi ziceți: ‘Doamne, Doamne!’ și nu faceți ce spun Eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată, și prăbușirea acestei case a fost mare.”

„Trăim în marea zi antitipică a ispășirii. Trebuie să-L căutăm individual pe Dumnezeu. Aceasta este o lucrare personală... Fiecare să mărturisească nu păcatul fratelui, ci păcatul propriu.” – Mărturii, vol. 9, p. 218, subcap. Un timp de pregătire.

„Fiecare pas spre ceruri trebuie să fie un pas de umilință.” – Historical Sketches, p. 139.

b. Pentru ce trebuie să fim extrem de recunoscători? Efeseni 6:10-17.

Efeseni 6:10-17: „Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”

„În aceste zile de pericol trebuie să fim foarte atenți pentru a nu respinge razele de lumină pe care Cerul, în harul său, ni le-a oferit, pentru că prin acestea trebuie să discernem înșelăciunile vrăjmașului. Avem nevoie de lumină din Ceruri în fiecare oră, pentru ca să putem distinge între sfânt și obișnuit, între veșnic și temporar. Dacă e după noi, vom greși la fiecare pas; vom fi înclinați spre lume, vom evita renunțarea la sine și nu vom conștientiza necesitatea de veghere și rugăciune constantă și vom fi luați captivi de Satan și voința lui...

Toți cei ale căror nume vor fi găsite scrise în cele din urmă în cartea vieții Mielului vor lupta curajos luptele Domnului. Ei vor lucra cât mai serios pentru a discerne și a îndepărta ispitele și orice lucru rău. Vor simți că ochiul lui Dumnezeu este asupra lor și că se cere fidelitate strictă. Ca santinele credincioase, ei vor păstra blocat accesul, încât Satan să nu poată trece deghizat în înger de lumină pentru a face lucrarea morții în mijlocul lor.” – My Life Today, p. 321.


Vineri 22 noiembrie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Numiți câteva obstacole de biruit în legătură cu răspândirea adevărului în prezent.

2. Cum pot evita a fi distras de arhiamăgitor?

3. Care este un motiv pentru care mulți se confruntă cu lupta spirituală, astăzi?

4. Explicați câteva secrete ale succesului în bătălia spirituală de astăzi.

5. Cum ne ajută armura spirituală să devenim biruitori prin Hristos?