Lecția 7. Trecerea Mării Roșii

„El a mustrat Marea Roșie, și ea s-a uscat; și El i-a condus prin adâncuri ca prin pustiu.” (Psalmii 106:9, engl. KJV).

„Mâna cea puternică a lui Hristos a rostogolit apele Mării Roșii înapoi,

așa încât ele stăteau fixate ca un zid. Astfel s-a pregătit un drum uscat

prin albia mării și Israel a trecut fără să se ude măcar.” — The SDA

Biblie Commentary [E.G.White Comments], vol. 1, p. 1101.

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, pp. 284-290, cap. Exodul.

Duminică 9 februarie

1. LINIȘTIND TEMERILE

a. Cum și-au exprimat israeliții temerile când au văzut marea în

fața lor și oastea lui Faraon în spate? Exod 14:10-12.

Exod 14:10-12: „Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că

egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au

strigat către Domnul după ajutor. Ei au zis lui Moise: „Nu erau oare morminte în

Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de

ne-ai scos din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor,

căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?”

„Evreii tăbărâseră lângă mare, ale cărei ape ridicau înaintea lor o barieră

ce părea de netrecut, în timp ce la miazăzi un munte stâncos le oprea

înaintarea. Deodată, ei au văzut în depărtare armuri strălucitoare și care

de luptă în mișcare, ce trădau avangarda unei mari oștiri... Groaza a umplut

inimile israeliților.” — Patriarhi și profeți, pp. 283, 284, cap. Exodul.

b. Cu ce cuvinte a încercat Moise să liniștească temerile lor? Exod

14:13, 14.

Exod 14:13, 14: „Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeți de nimic, stați pe loc

și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii

aceștia pe care-i vedeți azi, nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul Se va lupta pentru

voi, dar voi stați liniștiți.”

„Moise s-a tulburat foarte mult văzând că poporul său dă pe față atât

de puțină credință în Dumnezeu, în ciuda faptului că în repetate rânduri

Lecţii biblice pentru Şcoala 52 de Sabat, ianuarie - martie 2020

fusese martor la manifestarea puterii Sale spre binele lor. Cum puteau ei să-l

învinuiască de primejdiile și greutățile situației lor, când el nu făcuse altceva

decât să urmeze porunca expresă a lui Dumnezeu? Într-adevăr, nu exista

nici o posibilitate de scăpare, decât dacă Dumnezeu Însuși avea să intervină

pentru izbăvire; dar pentru că fuseseră aduși în această situație datorită

faptului că au ascultat de îndrumările divine, Moise nu se temea de urmări.”

Patriarhi și Profeți, p. 284, cap. Exodul.

Luni 10 februarie

2. DUMNEZEU DESCHIDE O CALE DE SCĂPARE

a. Ce instrucțiuni i-a dat Dumnezeu lui Moise, având în vedere pericolul

iminent? Exod 14:15-18. Cum a dat Hristos ucenicilor

Săi o instrucțiune similară, pentru momentele când vor fi

înconjurați de dificultăți? Ioan 16:33

Exod 14:15-18: „Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune

copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre

mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi

împietri inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui,

carele și călăreții lui vor face să se arate slava Mea. Și vor ști egiptenii că Eu sunt

Domnul când Faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava Mea.”

Ioan 16:33: „V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea

necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”

„Hristos n-a dat greș în lucrarea Sa și nici nu a fost descurajat; iar ucenicii

trebuiau să dea pe față o credință la fel de răbdătoare. Ei trebuia să lucreze

la fel de serios ca El, depinzând de El în ce privește tăria. Deși calea lor

avea să fie blocată cu piedici în aparență de neînvins, totuși, prin harul Său,

ei trebuia să meargă înainte, fără să dispere vreodată și sperând oricând.”

Istoria Faptelor Apostolilor, p. 23, cap. Instruirea celor doisprezece.

b. Cum a deschis îngerul lui Dumnezeu o cale de scăpare pentru

copiii lui Israel prin mare? Exod 14:19-22.

Exod 14:19-22: „Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel,

Și-a schimbat locul și a mers înapoia lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea

lor și-a schimbat locul și a stat înapoia lor. El S-a așezat între tabăra egiptenilor

și tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina

noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise

şi-a întins mâna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre

răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, şi apele s-au

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2020 53

despărţit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele

stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor.

„Dar deodată, în timp ce oștile egiptene se apropiau, așteptându-se să

facă din ei o pradă ușoară, stâlpul de nor s-a ridicat în mod maiestuos spre

cer, a trecut peste israeliți și a coborât între ei și oștile Egiptului. Un zid întunecos

s-a așezat între urmăriți și urmăritori. Egiptenii nu mai puteau vedea

nicidecum tabăra evreilor, fiind astfel constrânși să se oprească. Dar, pe

când întunericul nopții devenea tot mai adânc, zidul de nor a devenit o mare

lumină pentru evrei, inundând întreaga tabără cu o strălucire ca în timpul

zilei.” — Patriarhi și profeți, p. 284, 287, cap. Exodul.

c. Ce lecție ar trebui să învățăm din această experiență? Romani

8:31.

Romani 8:31: „Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu

este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?”

„În fiecare încercare, poporul Său poate spune cu încredere: ‚Dacă Dumnezeu

este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?’ (Romani 8:31). Oricât

de puternice ar fi uneltirile lui Satan și ale agenților lui, Dumnezeu le poate

descoperi și poate zădărnici planurile lor. Răspunsul credinței astăzi va

fi răspunsul dat de Neemia: ‚Dumnezeul nostru va lupta pentru noi’, căci

Dumnezeu este în lucrarea aceasta și nici un om nu poate împiedica succesul

ei final.” — Profeți și Regi, p. 645, cap. Constructorii pe ziduri.

Marți 11 februarie

3. NECAZURI PENTRU EGIPTENI

a. Cum a îngreunat Domnul înaintarea oștii egiptenilor? Exod

14:23-25 p.p.; Psalmii 77:15-18.

Exod 14:23-25 p.p.: „Egiptenii i-au urmărit, și toți caii lui Faraon, carele și călăreții

lui au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul, din stâlpul de

foc și de nor, S-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat învălmășeală în tabăra

egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul.”

Psalmii 77:15-18: „Prin brațul Tău, Tu ai izbăvit pe poporul Tău, pe fiii lui Iacov

și ai lui Iosif. Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au

cutremurat și adâncurile s-au mișcat. Norii au turnat apă cu găleata, tunetul a

răsunat în nori, și săgețile Tale au zburat în toate părțile. Tunetul Tău a izbucnit în

vârtej de vânt, fulgerele au luminat lumea: pământul s-a mișcat și s-a cutremurat.”

Lecţii biblice pentru Şcoala 54 de Sabat, ianuarie - martie 2020

„Egiptenii au îndrăznit să se aventureze pe calea pe care o pregătise

Dumnezeu pentru poporul Său și îngerii lui Dumnezeu au trecut prin oastea

lor și le-au desprins roțile carelor. Ei au fost afectați. Înaintarea lor a fost

încetinită și au început să fie neliniștiți. Ei și-au amintit de judecățile pe care

Dumnezeul evreilor le adusese asupra lor în Egipt pentru a-i constrânge

să-i lase pe israeliți să plece și se gândeau că Dumnezeu îi poate da pe toți în

mâinile israeliților. Ei și-au dat seama că Dumnezeu lupta pentru israeliți și

s-au înfricoșat teribil.” — Spiritual Gifts, vol. 3, p. 235.

b. Când egiptenii au realizat că au dificultăți în a-i urmări pe

israeliți, ce și-au zis ei unii altora? Exod 14:25 u.p.

Exod 14:25 u.p.: „Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel,

căci Domnul Se luptă pentru el împotriva egiptenilor.”

c. Ce s-a întâmplat imediat ce israeliții au trecut în siguranță de

partea cealaltă a mării și Moise a întins din nou toiagul? Exod

14:26-30. Cum va interveni Dumnezeu în mod asemănător pentru

poporul Său la granițele Canaanului ceresc?

Exod 14:26-30: „Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ți mâna spre mare, și apele au

să se întoarcă peste egipteni, peste carele lor și peste călăreții lor.” Moise și-a întins

mâna spre mare. Și, înspre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului

și, la apropierea ei, egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni

în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea

lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat.

Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau

ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel

din mâna egiptenilor, și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării.”

„Egiptenii au fost cuprinși de confuzie și spaimă. În mijlocul mâniei elementelor

naturii, în care au auzit vocea unui Dumnezeu mâniat, ei au încercat

să se retragă și să fugă înspre țărmul pe care-l părăsiseră. Dar Moise și-a

întins toiagul și apele care erau îngrămădite, șuierând și mugind, grăbite

să-și apuce prada, s-au îngrămădit laolaltă, înghițind armata egipteană în

adâncurile lor întunecoase.

Când se iviră zorile, acestea îi descoperiră mulțimii lui Israel tot ce mai

rămăsese din puternicii săi vrăjmași — grămezi de cadavre îmbrăcate în

zale, aruncate pe țărm. Din primejdia cea mai îngrozitoare, o singură noapte

a adus o deplină izbăvire.” — Patriarhi și profeți, p. 287, 288, cap. Exodul.

„Inteligențele cerești, îngerii care excelează în putere, așteaptă ascultători

porunca Lui, ca să se unească cu agenții umani, iar Domnul va interveni când

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2020 55

vin astfel de încercări în care doar o putere divină poate contracara agenții

satanici la lucru. Când poporul Său va fi în cel mai mare pericol, aparent incapabil

să stea împotriva puterii lui Satan, Dumnezeu va lucra de partea lor.

Neputința omului este ocazia lui Dumnezeu.” — Selected Messages, bk. 2, p. 373.

Miercuri 12 februarie

4. O IZBĂVIRE MĂREAŢĂ

a. Cum a descris psalmistul trecerea poporului Israel prin Marea

Roșie? Psalmii 77:19, 20; 106:8-11.

Psalmii 77:19, 20: „Ţi-ai croit un drum prin mare, o cărare prin apele cele mari,

și nu Ţi s-au mai cunoscut urmele. Ai povățuit pe poporul Tău ca pe o turmă, prin

mâna lui Moise și Aaron.”

Psalmii 106:8-11: „Dar El i-a scăpat din pricina Numelui Lui, ca să-Și arate puterea.

A mustrat Marea Roșie, și ea s-a uscat; și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un

pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele

au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas unul măcar din ei.”

b. Ce era necesar din partea israeliților pentru ca Dumnezeu să

despice Marea Roșie pentru ei? Evrei 11:29.

Evrei 11:29: „Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii,

care au încercat s-o treacă, au fost înghițiți.”

„Dumnezeu, în providența Sa, i-a dus pe evrei în fortăreața munților

înaintea mării, pentru ca El să-și poată manifesta puterea în eliberarea lor

și să umilească în mod vădit mândria opresorilor lor. El ar fi putut să-i salveze

și pe o altă cale, dar a ales această metodă pentru a le pune la probă

credința și a le întări încrederea în El. Poporul era obosit și înspăimântat și

totuși, dacă ar fi dat înapoi atunci când Moise i-a spus să înainteze, Dumnezeu

nu i-ar fi deschis niciodată calea. ‚Prin credință au trecut ei Marea Roșie,

ca pe uscat’ (Evrei 11:29). Coborând până la apă, ei au dovedit că au crezut

Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum era rostit de către Moise. Ei au făcut tot ce

stătea în puterea lor să facă și numai după aceea, Cel care este tăria lui Israel

a despărțit marea pentru a face o cale pentru picioarele lor.” — Patriarhi și

profeți, p. 290, cap. Exodul.

c. Cum au reacționat israeliții la izbăvirea minunată pe care le-o

pregătise Domnul? Exod 14:31; Psalmii 106:12. Ce lecție ne

învață această experiență?

Lecţii biblice pentru Şcoala 56 de Sabat, ianuarie - martie 2020

Exod 14:31: „Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva

egiptenilor. Și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul

Său Moise.”

Psalmii 106:12: „Atunci, ei au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudele Lui.”

„Marea lecție dată aici este pentru toate timpurile. Adesea, viața creștină

este înconjurată de primejdii, iar datoria pare greu de îndeplinit. Imaginația

întrezărește o iminentă ruină în față și sclavie sau moarte în urmă. Și totuși,

vocea lui Dumnezeu rostește în mod clar: ‚Mergeți înainte’. Noi trebuie să

ascultăm de porunca aceasta chiar dacă ochii noștri nu pot pătrunde prin

întuneric și chiar dacă simțim la picioarele noastre valurile reci. Obstacolele

care stau în calea înaintării noastre nu vor dispărea niciodată înaintea unui

spirit zăbavnic și îndoielnic. Cel care amână ascultarea, până când fiecare

umbră de nesiguranță va dispărea și până când nu va mai fi nici un risc de a

da greș sau de a fi înfrânt, nu va asculta niciodată. Necredința șoptește: ‚Să

așteptăm până când sunt date la o parte toate piedicile și până când vom

putea vedea în mod clar drumul nostru’; dar credința plină de curaj îndeamnă

la înaintare, nădăjduind și crezând totul.” — Idem.

Joi 13 februarie

5. INTONÂND CÂNTAREA BIRUINŢEI

a. Cum și-a exprimat poporul bucuria? Care sunt unele dintre

ideile principale ale Cântării lui Moise? Exod 15:1-21.

Exod 15:1-21: „Atunci, Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea

aceasta. Ei au zis: „Voi cânta Domnului, căci Și-a arătat slava: A năpustit în mare

pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă: El

m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui

meu: pe El Îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul.

El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui; Luptătorii lui aleși au fost

înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile Și s-au coborât în fundul apelor, ca o

piatră. Dreapta Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria; Mâna Ta cea dreaptă, Doamne,

a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea măreției Tale, Tu trântești la pământ pe

vrăjmașii Tăi; Îți dezlănțui mânia Și ea-i mistuie ca pe o trestie. La suflarea nărilor

Tale, s-au îngrămădit apele, S-au ridicat talazurile ca un zid Și s-au închegat valurile

în mijlocul mării. Vrăjmașul zicea: ‘Îi voi urmări, îi voi ajunge, Voi împărți prada

de război; Mă voi răzbuna pe ei, Voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!’

Dar Tu ai suflat cu suflarea Ta Și marea i-a acoperit; Ca plumbul s-au afundat În

adâncimea apelor. Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine

minunat în sfințenie, Bogat în fapte de laudă Și făcător de minuni? Tu Ţi-ai întins

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2020 57

mâna dreaptă, Și i-a înghițit pământul. Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit Și ai izbăvit

pe poporul acesta, Iar prin puterea Ta îl îndrepți Spre locașul sfințeniei Tale.

Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura: Apucă groaza pe filisteni,

Se înspăimântă căpeteniile Edomului Și un tremur apucă pe războinicii lui Moab.

Toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima; Iar văzând

măreția brațului Tău, Vor sta muți ca o piatră, Până va trece poporul Tău,

Doamne! Până va trece Poporul pe care Ţi l-ai răscumpărat. Tu îi vei aduce și-i vei

așeza pe muntele moștenirii Tale, În locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaș, Doamne,

La Templul pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne! Și Domnul va împărăți în

veac și în veci de veci. Căci caii lui Faraon, carele și călăreții lui au intrat în mare,

Și Domnul a adus peste ei apele mării; Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin

mijlocul mării.” Maria, prorocița, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan și toate

femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel:

„Cântați Domnului, căci Și-a arătat slava: A năpustit în mare pe cal și pe călăreț.”

„Acest cântec și marea eliberare pe care el o sărbătorește au făcut o impresie

de neșters în memoria poporului evreu. Din veac în veac, el a fost intonat

de către profeții și cântăreții lui Israel, mărturisind că Domnul este tăria și

izbăvirea acelora care se încred în El.” — Patriarhi și profeți, p. 289, cap. Exodul.

b. Când, unde și de cine va fi intonată din nou o cântare asemănătoare?

Apocalipsa 15:2-4.

Apocalipsa 15:2-4: Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea

de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei

ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și

cântarea Mielului. Și ziceau: „Mari și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule,

Atotputernice! Drepte și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!

Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu ești

Sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile

Tale au fost arătate!”

„Acest cântec nu aparține numai poporului iudeu. El arată înainte la nimicirea

tuturor vrăjmașilor neprihănirii și la biruința finală a Israelului lui

Dumnezeu.” — Idem.

„Ei cântau ‚o cântare nouă’, înaintea tronului, o cântare pe care nici un om

n-o poate învăța, afară de cei o sută patruzeci și patru de mii. Este cântarea

lui Moise și a Mielului — cântarea eliberării. Nimeni în afară de cei o sută patruzeci

și patru de mii nu poate învăța cântarea aceasta; căci este cântarea

experienței lor — o experiență pe care nici o altă generație n-a avut-o vreodată.”

Tragedia Veacurilor, pp. 648, 649, cap. Poporul lui Dumnezeu salvat.

Lecţii biblice pentru Şcoala 58 de Sabat, ianuarie - martie 2020

Vineri 14 februarie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. De ce nu i-a fost frică lui Moise la Marea Roșie? Cum pot fi și eu ca

el?

2. Cum a deschis Dumnezeu o cale de scăpare pentru israeliți? Cum a

deschis El uneori o cale de scăpare pentru tine?

3. Când va interveni Dumnezeu să-Și ajute poporul care se află chiar

la granițele Canaanului ceresc?

4. De ce a ales Dumnezeu să-i aducă pe israeliți în această situație

dificilă? De ce ne regăsim uneori în situații dificile?

5. De ce poate fi cântată cântarea lui Moise și a Mielului doar de o

grupă specială?__