Lecția 11. Vizita lui Ietro

„Socrul lui Moise i-a zis: ‚ ... Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece’ ” (Exod 18:17, 21).

„În îndrumarea dată Iui Moise, Domnul a prezentat foarte clar caracterul

acelora care trebuia să ocupe importanta poziție de sfetnici.” — Mărturii

pentru predicatori, p. 341, cap. Caracterul sfătuitorilor.

Recomandare pentru studiu: Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 13-18,

cap. Ferice de cei blânzi.

Duminică 8 martie

1. O REUNIRE FERICITĂ

a. După bătălia cu amaleciții, cine a venit să-l viziteze pe Moise și

pe cine a adus cu el? Exod 18:1-5.

Exod 18:1-5: „Ietro, preotul Madianului, socrul lui Moise, a aflat tot ce făcuse

Dumnezeu pentru Moise și poporul Său Israel; a aflat că Domnul scosese pe Israel

din Egipt. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe Sefora, nevasta lui Moise, care fusese

trimisă acasă. A luat și pe cei doi fii ai Seforei; unul se numea Gherșom (Străin),

căci Moise zisese: „Locuiesc ca străin într-o țară străină”, iar celălalt se numea

Eliezer (Ajutorul lui Dumnezeu), căci zisese: „Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat

și m-a scăpat de sabia lui Faraon.” Ietro, socrul lui Moise, a venit cu fiii și nevasta

lui Moise în pustie, unde tăbăra el, la muntele lui Dumnezeu.”

„Nu departe de locul unde și-au așezat tabăra israeliții, se afla casa lui

Ietro, socrul lui Moise. Ietro auzise de eliberarea evreilor și acum a pornit

să-i viziteze, ca să-i aducă lui Moise soția și pe cei doi fii ai săi.”— Patriarhi și

Profeți, p. 300, cap. De la Marea Roșie la Sinai.

b. Când Ietro a transmis lui Moise că urma să vină, ce a făcut Moise

imediat? Exod 18:6,7.

Exod 18:6, 7: „A trimis vorbă lui Moise să-i spună: „Eu, socrul tău Ietro, vin la tine

cu nevastă-ta și cu cei doi fii ai tăi.” Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat

cu fața la pământ și l-a sărutat. S-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat

în cortul lui Moise.”

Lecţii biblice pentru Şcoala 82 de Sabat, ianuarie - martie 2020

„Marele conducător a fost informat, prin soli, de sosirea lor și a ieșit cu

bucurie ca să-i întâmpine și, după ce i-a salutat, i-a condus la cortul său. El

își trimisese înapoi familia, când se afla pe drumul periculos al scoaterii lui

Israel din Egipt, dar acum se putea bucura din nou de mângâierea și sprijinul

prezenței lor.” — Idem.

Luni 9 martie

1. ÎMPĂRTĂȘIND VEȘTILE BUNE

a. Ce a povestit Moise socrului său? Exod 18:8.

Exod 18:8: „Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon

și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferințele care veniseră peste

ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele.”

b. Cum a reacționat Ietro la veștile bune? Exod 18:9-12.

Exod 18:9-12: „Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care-l făcuse Domnul lui

Israel și pentru că-l izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis: „Binecuvântat să

fie Domnul, care v-a izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, El, care

a izbăvit poporul din mâna egiptenilor! Cunosc acum că Domnul este mai mare

decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus

de ei.” Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere-de-tot și o jertfă de

mâncare. Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul

lui Moise, înaintea lui Dumnezeu.”

„[Moses] i-a povestit lui Ietro modul minunat în care S-a purtat Dumnezeu

cu Israel și patriarhul s-a bucurat și a binecuvântat pe Dumnezeu și,

împreună cu Moise și cu bătrânii poporului, el s-a unit în a aduce jertfe și

a luat parte la o masă solemnă pentru comemorarea milei lui Dumnezeu.”

Patriarhi și Profeți, p. 300, cap. De la Marea Roșie la Sinai.

c. Când analizăm timpul de părtășie petrecut de Moise cu Ietro, ce

ar trebui să ne amintim când intrăm în contact cu ceilalți, atât

în interiorul, cât și în afara bisericii? Psalmii 105:1; 1 Tesaloniceni

5:18.

Psalmii 105:1: „Lăudați pe Domnul, chemați Numele Lui! Faceți cunoscute printre

popoare isprăvile Lui!”

1 Tesaloniceni 5:18: „Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta

este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2020 83

„Modul de acțiune al lui Dumnezeu cu poporul Său trebuie repetat adesea.

Cât de deși au fost stâlpii de aducere aminte puși de Domnul în relația Sa

cu vechiul Israel! Ca nu cumva să uite istoria trecutului, El a poruncit lui Moise

să le includă într-un cântec pentru ca părinții să-i învețe pe copiii lor. Ei trebuia

să adune amintirile și să le expună în fața lor. Se făceau eforturi deosebite

pentru a le consemna, pentru ca atunci când copiii i-ar întreba aceste lucruri,

întreaga poveste să poată fi repetată. Astfel relațiile providențiale, bunătatea

și mila lui Dumnezeu, dar și eliberarea poporului Său erau păstrate în minte...

Pentru poporul Său din această generație Domnul a lucrat ca un Dumnezeu

făcător de minuni... De multe ori trebuie să povestim bunătatea lui Dumnezeu

și să-L lăudăm pentru faptele Sale minunate...

Să ne uităm la stâlpii de aducere aminte, memoriale despre ceea ce a

făcut Domnul pentru a ne mângâia și pentru a ne salva de mâna distrugătorului.

Să păstrăm proaspete în memoria noastră toate îndurările pe care

ni le-a arătat Dumnezeu – lacrimile pe care le-a șters, durerile pe care le-a

alinat, îngrijorările pe care le-a înlăturat, temerile spulberate, dorințele împlinite,

binecuvântările acordate – întărindu-ne astfel pentru tot ceea ce ne

stă în față în restul pelerinajului nostru.” – Conflict and Courage, p. 364.

„Noi suntem primitorii constanți ai îndurărilor lui Dumnezeu, și totuși,

cât de puțină recunoștință exprimăm, cât de puțin Îl lăudăm pe Dumnezeu

pentru ceea ce a făcut pentru noi.” — Calea către Hristos, p. 103, cap. Înaltul

privilegiu al rugăciunii.

Marți 10 martie

2. IETRO DĂ SFATURI

a. Ce a observat Ietro cu privire la activitatea judecătorească a lui

Moise și care a fost răspunsul lui Moise? Exod 18:13-16.

Exod 18:13-16: „A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul, și poporul a stat

înaintea lui de dimineața până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru

popor și a zis: „Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur, și tot poporul

stă înaintea ta de dimineața până seara?” Moise a răspuns socrului său: „Poporul

vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine; eu

judec între ei și fac cunoscute poruncile lui Dumnezeu și legile Lui.”

„Rămânând în tabără, Ietro a observat repede cât de grele erau poverile

ce apăsau asupra lui Moise. Menținerea ordinii și disciplinei în mijlocul

acestei mari mulțimi neștiutoare și needucate era într-adevăr o sarcină

extraordinară. Moise era recunoscut drept conducătorul și judecătorul lor

Lecţii biblice pentru Şcoala 84 de Sabat, ianuarie - martie 2020

și la el erau aduse nu numai nevoile și interesele generale ale poporului,

dar și neînțelegerile ce se iscau între ei. El permisese acest lucru pentru că

avea astfel ocazia să-i învețe; căci el spunea: ‚Eu le fac cunoscut poruncile lui

Dumnezeu și legile Lui’. Dar Ietro a obiectat împotriva acestui lucru.” — Patriarhi

și profeți, pp. 300, 301, cap. De la Marea Roșie la Sinai.

b. Ce sfaturi i-a dat atunci preotul evlavios ginerelui său? Exod

18:17-23.

Exod 18:17-23: „Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta, care este cu tine,

căci lucrul este mai presus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum ascultă

glasul meu; am să-ți dau un sfat, și Dumnezeu va fi cu tine! Fii tălmaciul poporului

înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și

legile și arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze și ce trebuie să facă. Alege din tot

poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași

ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută,

căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. Ei să judece poporul în tot timpul; să

aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece

ei înșiși. În felul acesta, îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine.

Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față

lucrurilor, și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui.”

c. Care au fost cele patru calificări principale pe care vizitatorul

le-a subliniat în alegerea bărbaților care urma să preia sarcinile

lui Moise? Exod 18:21 p.p. Ce sfat, dat celor care aleg administratori

pentru școli, este aplicabil și în diferitele departamente

ale lucrării de astăzi?

Exod 18:21 p.p.: „Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu,

oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei...”

„Oriunde se înființează școli, trebuie să se găsească administratori

înțelepți, „oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni ai adevărului,

vrăjmași ai lăcomiei”, oameni care vor face tot ce pot mai bine în diferitele

răspunderi ce le revin datorită pozițiilor lor. Ei ar trebui să aibă pricepere în

probleme de afaceri, dar este de o și mai mare importanță să umble smeriți

cu Dumnezeu și să fie călăuziți de Duhul Sfânt. Astfel de oameni vor fi învățați

de Dumnezeu și vor căuta sfat de la frații lor care sunt oameni ai rugăciunii.

Administratorii școlilor noastre trebuie să lucreze din motive curate. În

altruismul lor, ei își vor aminti că și alte părți ale marelui câmp al secerișului

au nevoie de aceleași înlesniri pe care le are școala de care au grijă.” — Mărturii,

vol. 6, p. 215. cap. Datoria conferințelor noastre.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2020 85

Miercuri 11 martie

3. URMÂND SFATUL

a. Cum a răspuns Moise la sfatul înțelept al socrului său? Exod

18:24, 25.

Exod 18:24, 25: „Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el.

Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului,

căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii

peste zece.”

„Domnul l-a onorat mult pe Moise și prin mâna sa a săvârșit multe minuni;

dar faptul că el fusese ales ca să-i învețe pe alții nu l-a făcut să tragă

concluzia că el personal nu mai are nevoie să fie învățat. Conducătorul ales

al lui Israel a ascultat cu bucurie sugestiile preotulului evlavios din Madian,

și a adoptat planul său ca fiind un aranjament înțelept.” — Patriarhi și profeți,

p. 301, cap. De la Marea Roșie la Sinai.

b. Ce ne învață acest lucru despre cum ar trebui să-i tratăm pe cei

mai în vârstă și cu mai multă experiență decât noi? Ce face ca

sfaturile lor să fie valoroase? Levitic 19:32; Proverbe 16:31.

Levitic 19:32: „Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Să te temi

de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.”

Proverbe 16:31 (engl. KJV): Capul încărunțit este o cunună de slavă, dacă se

găsește pe calea neprihănirii.

„Ar trebui să se arate respect față de reprezentanții lui Dumnezeu —

față de pastori, învățători și părinții care sunt chemați să vorbească și să

acționeze în locul Său. El este onorat prin respectul arătat acestora.

Și Dumnezeu a poruncit să se arate un respect plin de gingășie față de

cei vârstnici. El spune: ‚Capul încărunțit este o cunună de slavă, dacă se

găsește pe calea neprihănirii’ (Proverbe 16:31, engl. KJV). Această cunună

vorbește despre bătăliile purtate și victoriile dobândite; despre poverile

purtate și ispitele cărora li s-a ținut piept. Vorbește despre picioarele obosite,

care se apropie de odihna lor, despre locuri care vor rămâne curând

vacante. Ajutați-i pe copii să se gândească la aceasta, iar ei vor netezi cărarea

celor vârstnici prin politețea și prin respectul lor și vor aduce farmec și

frumusețe în viețile lor tinere când ascultă de porunca: ‚Să te scoli înaintea

perilor albi și să cinstești pe bătrân’ (Leviticul 19:32).” — Educația, p. 244,

cap. Comportamentul.

Lecţii biblice pentru Şcoala 86 de Sabat, ianuarie - martie 2020

c. Care a fost rezultatul recomandării pentru delegarea autorității?

Exod 18:26.

Exod 18:26: „Ei judecau poporul tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile

grele, iar toate pricinile mici le judecau ei înșiși.”

„Acest sfat a fost ascultat și el nu numai că a ușurat sarcina lui Moise, dar

a avut ca rezultat stabilirea unei ordini mult mai bune în mijlocul poporului.”

Patriarhi și profeți, p. 301, cap. De la Marea Roșie la Sinai.

Joi 12 martie

4. CALIFICAREA DE CONDUCĂTOR A LUI MOISE

a. După cum Dumnezeu a cerut celor din subordinea lui Moise să

aibă anumite calități, care au fost calificările speciale ale lui

Moise? Ce calitate importantă avea? Numeri 12:3.

Numeri 12:3: „Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe

fața pământului.”

„Moise era un bărbat smerit; Dumnezeu îl numește cel mai blând om

de pe pământ. El era generos, nobil, bine echilibrat; el nu avea defecte, și

calitățile lui nu erau dezvoltate numai pe jumătate. El putea sfătui cu succes

pe semenii săi, pentru că însăși viața lui era o reprezentare vie despre ceea

ce poate deveni și înfăptui un om care se bizuie pe ajutorul lui Dumnezeu, o

reprezentare a învățăturii pe care o dă altora și aceea ce dorea el ca ei să fie

și a ceea ce cere Dumnezeu de la el. El vorbea din inimă și ajungea la inimile

oamenilor. El își acumulase o cunoștință amplă și totuși era modest ca un copil

în manifestarea profundelor lui sentimente. Cu un instinct remarcabil, el

putea judeca instantaneu cu privire la nevoile tuturor celor ce erau în jurul

său și nu neglija lucrurile care erau în stare rea și care cereau atenție, și nu le

neglija.” — The SDA Bible Commentary [E.G.White Comments], vol. 1, p. 1113.

b. Ce promisiune specială a dat Isus celor blânzi? Matei 5:5.

Matei 5:5: „Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!”

„Blândețea este un atribut prețios pentru un creștin. Blândețea și smerenia

lui Hristos se învață doar purtând jugul lui Hristos... Acest jug înseamnă

o supunere deplină.” — In Heavenly Places, p. 236.

Lecţii biblice pentru Şcoala de Sabat, ianuarie - martie 2020 87

Vineri 13 martie

ÎNTREBĂRI DE REVIZUIRE PERSONALĂ

1. Ce calități ar trebui să căutăm astăzi în alegerea liderilor pentru

lucrare? Ar trebui aleși cei care nu au aceste calități?

2. Ce este de o mai mare importanță decât abilitatea în afaceri, atunci

când sunt aleși bărbați pentru funcții de răspundere?

3. Despre ce ar trebui să vorbim adesea în relațiile cu alții? De ce?

4. Cum ar trebui să tratăm pastorii, părinții și profesorii în credință?

De ce?

5. De ce erau sfaturile lui Moise atât de puternice? Ce mă învață

aceasta