Lecția 4. Preoți necredincioși

Și ei vor învăța poporul Meu diferența dintre ce este sfânt și ce este profan, și îi vor face să discearnă între ce e necurat și ce e curat.” (Ezechiel 44:23 engl. KJV)

„Trebuie să ne abținem de la orice practică ce va toci conștiința și va încuraja ispita. Trebuie să nu deschidem nicio ușă care îi va da lui Satan acces la mintea vreunei ființe umane formate după chipul lui Dumnezeu.”— Mărturii, vol. 5, p. 360 engl. (cap. 42, Producătorul de vin și cidru).

Recomandare pentru studiu: Patriarhi și profeți, p. 359-362 engl. (cap. 31, Păcatul lui Nadab și Abihu).

Duminică 19 aprilie
1. CONSACRAREA LUI AARON ȘI A FIILOR LUI

a. Descrieți pe scurt ceremonia de consacrare a lui Aaron și a fiilor săi pentru serviciul sanctuarului. Leviticul 8:1-9, 12, 13, 24, 30, 33.

Leviticul 8:1-9, 12, 13, 24, 30, 33: „Domnul a vorbit lui Moise și a zis: „Ia pe Aaron și pe fiii lui împreună cu el, veșmintele, untdelemnul pentru ungere, vițelul pentru jertfa de ispășire, cei doi berbeci și coșul cu azimile și cheamă toată adunarea la ușa cortului întâlnirii.” Moise a făcut cum îi poruncise Domnul, și adunarea s-a strâns la ușa cortului întâlnirii. Moise a zis adunării: „Iată ce a poruncit Domnul să se facă.” Moise a adus pe Aaron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. A pus tunica pe Aaron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. I-a pus pieptarul și a pus în pieptar Urim și Tumim. I-a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a așezat placa de aur, cununa împărătească sfântă, cum poruncise lui Moise Domnul... (12-13) Din untdelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron și l-a uns, ca să-l sfințească. Moise a adus și pe fiii lui Aaron; i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele și le-a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul... (24) A adus pe fiii lui Aaron, a pus sânge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mâinii drepte și pe degetul cel mare de la piciorul lor cel drept, iar sângele rămas l-a stropit pe altar de jur împrejur... (30) Moise a luat din untdelemnul pentru ungere șdin sângele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron șveșmintele lor și a sfințit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui Aaron și veșmintele lor împreună cu el... (33) Timp de șapte zile să nu ieșiți deloc din ușa cortului întâlnirii, până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului; căci șapte zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului.”

„Totul fusese făcut după cum poruncise Dumnezeu, și El a acceptat jertfa, și Și-a revelat slava într-un mod remarcabil: focul a coborât de la Domnul și a consumat jertfa de pe altar. Poporul a privit la această manifestare a puterii divine cu reverență și interes intens. Ei au văzut în ea un indiciu al slavei și favorii lui Dumnezeu, și au înălțat un strigăt universal de laudă și adorare și au căzut pe fețele lor, ca și când ar fi fost în prezența imediată a lui Iehova.”—Patriarhi și profeți, p. 359 engl. (cap. 31, Păcatul lui Nadab și Abihu).

b. Ce se cerea de la cei care erau chemați să slujească în prezențlui Dumnezeu? Exod 19:22. Ce îi descalifică pe oameni de la responsabilitățile sacre?

Exod 19:22: „Preoții care se apropie de Domnul să se sfințească și ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea.”

„Dacă cineva nu are o legătură vie cu Dumnezeu, propriul său spirit și sentimentele lui vor predomina. Acestea pot fi bine reprezentate ca foc străin oferit în locul celui sfânt.”—Mărturii pentru predicatori, p. 371 engl. (cap. 14, Apeluri pentru adevăr și loialitate, subcap. Această lecție este pentru noi astăzi).

Luni 20 aprilie
2. NADAB ȘI ABIHU SUNT UCIȘI

a. Ce acțiune din partea lui Nadab și Abihu arată faptul că ei nu erau calificați pentru slujba sfântă care le-a fost încredințată? Leviticul 10:1. Cum folosesc pretinșii creștini „foc străin” în zilele noastre?

Leviticul 10:1: „Fiii lui Aaron Nadab și Abihu și-au luat, fiecare, cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc, și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.”

„Puterea convertitoare a lui Dumnezeu trebuie să vină asupra bărbaților care mânuiesc lucruri sacre, dar care, din cauza unor motive cel mai bine cunoscute de Dumnezeu, sunt incapabili să distingă între focul sfânt aprins de Dumnezeu însuși, și focul străin pe care îl oferă ei. Acel foc străin este la fel de ofensator pentru Dumnezeu cum a fost cel prezentat de Nadab și Abihu. Focul sfânt al dragostei lui Dumnezeu i-ar face pe oameni gingași și amabili și simțitori față de cei care sunt în pericol. Cei care își îngăduie cuvinte aspre, asupritoare, spun în realitate: ‚Sunt mai sfânt decât tine. Nu vezi poziția mea înălțată?’ ”—Mărturii pentru predicatori, p. 356 engl. (cap. 14, Apeluri pentru adevăr și loialitate, subcap. O înșelăciune fatală).

„E nevoie de bărbați convertiți—bărbați care Îl vor iubi și onora pe Dumnezeu, care se tem să înainteze în propria lor înțelepciune, și care realizează că eforturile lor pot avea succes doar în măsura în care sunt recunoscute de Acela fără de a cărui binecuvântare nu există prosperitate. În fiecare moment puterea divină trebuie combinată cu efortul uman, altfel se va oferi foc străin în locul celui sacru... A mânui lucruri sfinte la fel cum mânuim lucrurile obișnuite este o ofensă adusă lui Dumnezeu; pentru că ceea ce Dumnezeu a pus deoparte pentru a îndeplini serviciul Său oferind lumină acestei lumi, este sfânt. Cei care au vreo legătură cu lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să umble în vanitatea propriei lor înțelepciuni, ci în înțelepciunea lui Dumnezeu, sau altfel vor fi în pericol de a pune lucrurile sfinte pe același nivel cu cele obișnuite, și astfel de a se separa de Dumnezeu.”—The Review and Herald, 8 septembrie 1896.

b. Cum a fost pedepsit comportamentul lor profan? Leviticul 10:2.

Leviticul 10:2: „Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului.”

„La ceasul de închinare, când rugăciunile și laudele poporului se înălțau spre Dumnezeu, doi dintre fiii lui Aaron și-au luat fiecare cădelnița și au ars tămâie mirositoare în ea, care să se înalțe ca un miros bine plăcut în fața Domnului. Însă au încălcat porunca Sa prin folosirea ‚focului străin’. Pentru arderea tămâii, ei au luat foc obișnuit în locul focului sacru pe care Dumnezeu Însuși îl aprinsese, și despre care poruncise să fie folosit pentru acest scop. Pentru acest păcat un foc a ieșit de la Dumnezeu și i-a devorat în fața ochilor poporului.” —Patriarhi și profeți, p. 359 engl. (cap. 31, Păcatul lui Nadab și Abihu).

Marți 21 aprilie
3. REZULTATELE INSTRUIRII DEFECTUOASE

a. Întrucât Moise a văzut imediat cauza problemei, ce i-a spus el lui Aaron? Leviticul 10:3. Ce a făcut ca păcatul lui Nadab și Abihu să fie cu atât mai urât în ochii lui Dumnezeu?

Leviticul 10:3: „Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus Domnul când a zis: ‘Voi fi sfințit de cei ce se apropie de Mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor.’” Aaron a tăcut.”

„După Moise și Aaron, Nadab și Abihu stătuseră cel mai sus în Israel. Ei fuseseră în mod special onorați de Domnul, permițându-li-se ca împreună cu cei șaptezeci de bătrâni să privească slava Sa sus în munte. Însă fărădelegea lor nu avea să fie scuzată sau trecută ușor cu vederea, din acest considerent. Toate acestea făceau ca păcatul lor să fie cu atât mai grav.”—Patriarhi șprofeți, p. 359 engl. (cap. 31, Păcatul lui Nadab și Abihu).

b. Ce principii ar fi trebuit să cunoască Aaron în educația copiilor săi? Proverbe 22:6; 29:21. În ce domeniu a eșuat el?

Proverbe 22:6: „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”

Proverbe 29:21: „Cel ce cu grijă crește pe servitorul său din copilărie, el îi va deveni fiu de-a lungul timpului.” (traducerea BTF)

„Nadab și Abihu nu fuseseră învățați în tinerețea lor obiceiuri de autocontrol. Dispoziția maleabilă a tatălui lor, lipsa sa de fermitate pentru dreptate, îl conduseseră să neglijeze disciplinarea copiilor săi. Obiceiuri de îngăduire de sine, mult timp nutrite, obținuseră stăpânirea asupra lor, lucru pe care nici chiar responsabilitatea celei mai sacre îndeletniciri nu a avut puterea să îl curme. Ei nu fuseseră învățați să respecte autoritatea tatălui lor, și nu realizau necesitatea ascultării stricte de cerințele lui Dumnezeu.”— Ibid., p. 360 engl. (cap. 31, Păcatul lui Nadab și Abihu).

„Nu se poate exagera niciodată cu importanța instruirii timpurii acordate copiilor. Lecțiile învățate, obiceiurile formate în pruncie și copilărie, au mai mult a face cu formarea caracterului și cu direcția vieții, decât au toate instrucțiunile și instruirea din anii ulteriori.”—Pe urmele Marelui Medic, p. 380 engl. (cap. 32, Copilul).

c. Ce instruire și avertizare le-a dat Moise lui Aaron și fiilor săi supraviețuitori? De ce? Leviticul 10:6, 7.

Leviticul 10:6, 7: „Moise a zis lui Aaron, lui Eleazar și lui Itamar, fiii lui Aaron: „Să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele, ca nu cumva să muriți și să Se mânie Domnul împotriva întregii adunări. Lăsați pe frații voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Voi să nu ieșiți din ușa cortului întâlnirii, ca să nu muriți, căci untdelemnul ungerii Domnului este peste voi.” Ei au făcut cum zisese Moise.”

„Prin nicio manifestare de mâhnire sau doliu nu trebuia [Aaron] să dea impresia că simpatizează cu păcatul. Adunarea nu trebuia să fie condusă să murmure împotriva lui Dumnezeu.”—Patriarhi și profeți, p. 361 engl. (cap. 31, Păcatul lui Nadab și Abihu).

Miercuri 22 aprilie
4. O AVERTIZARE PENTRU NOI ASTĂZI

a. Ce avertizare a dat Domnul împotriva folosirii băuturilor alcoolice? Leviticul 10:8-11. Se extinde această avertizare și la noi astăzi? Exod 19:5, 6.

Leviticul 10:8-11: „Domnul a vorbit lui Aaron și a zis: „Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți: aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat, și să puteți învățpe copiii lui Israel toate legile pe care li le-a dat Domnul prin Moise.”

Exod 19:5, 6: „Acum, dacă veți asculta glasul Meu și dacă veți păzi legământul Meu, veți fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.’”

„Folosirea băuturilor alcoolice are efectul de a slăbi trupul, de a face confuză mintea și de a înjosi moralul. Ea îi împiedică pe oameni de a realiza caracterul sacru al lucrurilor sfinte sau autoritatea obligatorie a cerințelor lui Dumnezeu. Toți cei care ocupau poziții de responsabilitate sacră trebuia să fie oameni de o cumpătare strictă, pentru ca mințile lor să poată fi clare pentru a discerne între ce este drept și ce e greșit, pentru a poseda fermitatea principiului, și înțelepciunea de a administra dreptatea și de a arăta îndurare.”—Patriarhi și profeți, p. 362 engl. (cap. 31, Păcatul lui Nadab și Abihu).

b. Ce principii biblice ne arată faptul că vinul pus la dispoziție de Isus la sărbătoarea de nuntă era suc de struguri nefermentat? Proverbe 20:1; 23:32.

Proverbe 20:1: „Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înțelept.”

Proverbe 23:32: „...dar pe urmă ca un șarpe mușși înțeapă ca un basilisc.”

„Unii au declarat că Hristos a favorizat folosirea moderată a vinului fermentat, argumentând pentru aceasta cu minunea schimbării apei în vin. Obiectăm însă în mod ferm că Hristos nu a făcut niciodată vin amețitor; un asemenea act ar fi fost contrar tuturor învățăturilor și exemplului vieții Sale.”—The Health Reformer, 1 iulie 1878.

c. Ce vor face acei care se luptă pentru excelență în viața creștină? 1 Corinteni 9:25.

1 Corinteni 9:25: Dar oricine se străduiește pentru măiestrie se înfrânează în toate. Și ei fac aceasta ca să obțină o coroană putrezitoare, dar noi una neputrezitoare.” (traducerea BTF)

„Adevărata temperanță ne învață să ne lipsim întru totul de orice lucru vătămător, și să folosim în mod chibzuit ceea ce este sănătos.”—Temperanța, p. 138 engl. (secțiunea 8, Temelia largă a temperanței noastre, subcap. 1, Ce cuprinde adevărata temperanță).

„Singurul curs sigur este de a nu atinge, a nu gusta, a nu manipula ceai, cafea, vinuri, tutun, opiu, și băuturi alcoolice... Să nu ne împărtășim niciodată, nici măcar dintr-un singur pahar de băutură alcoolică. Să nu îl atingem niciodată.”—Ibid., p. 163.

„Tinerii și copiii ar trebui să înțeleagă efectul alcoolului, al tutunului și al altor otrăvuri similare în degradarea corpului, încețoșarea minții și senzualizarea sufletului. Ar trebui făcut clar faptul că nimeni din cei care folosesc aceste lucruri nu poate poseda pe termen lung întreaga tărie a facultăților sale fizice, mentale sau morale.”—Educația, p. 202 engl. (cap. 22, Temperanța și alimentația).

Joi 23 aprilie
5. „SFÂNT ȘI ÎNFRICOȘAT ESTE NUMELE LUI”

a. De ce a fost păstrat un raport al păcatului lui Nadab și Abihu? Romani 15:4. Ce putem învăța din acest incident?

Romani 15:4: Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.”

„Dumnezeu a intenționat să își învețe poporul că trebuie să se apropie de El cu reverență și teamă, și în modul stabilit de El. El nu poate accepta ascultare parțială. Nu era suficient ca în acest timp solemn de închinare aproape totul să fie făcut așa cum indicase El. Dumnezeu a pronunțat un blestem asupra celora care se îndepărtează de poruncile Sale, și care nu fac nicio diferență între lucrurile profane și cele sfinte.”—Patriarhi și profeți, p. 360 engl. (cap. 31, Păcatul lui Nadab și Abihu).

b. Ce tip de oameni cheamă Domnul să ocupe poziții de responsabilitate sacră? 1 Petru 1:15, 16; 2:9.

1 Petru 1:15, 16: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt.”

1 Petru 2:9: „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.”

„Un predicator al lui Hristos trebuie să fie pur în conversație și în acțiuni. El ar trebui să păstreze mereu în minte faptul că el mânuiește cuvintele inspirației, cuvintele unui Dumnezeu sfânt. El trebuie să rețină de asemenea faptul că turma este încredințată grijii sale și că el trebuie să prezinte cazurile lor înaintea lui Isus, și să pledeze pentru ei, așa cum Isus pledează pentru noi la Tatăl. Mi s-a indicat spre copiii lui Israel din vechime și am văzut cât de puri și de sfinți trebuia să fie slujitorii sanctuarului, pentru că ei erau aduși prin lucrarea lor într-o legătură strânsă cu Dumnezeu. Cei care slujesc trebuie să fie sfinți, puri și fără pată, sau Dumnezeu îi va distruge. Dumnezeu nu s-a schimbat.”—Experiențe și viziuni, p. 103 engl. (Apendice, Ordinea evangheliei).

Vineri 24 aprilie
ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE PERSONALE

1. De ce se întâmplă că uneori aducem propriile noastre opinii și idei egoiste în lucrarea lui Dumnezeu?
2. Ce este necesar pentru a evita să așezăm lucrurile sacre și cele comune, profane, pe aceeași treaptă?
3. Când trebuie învățat autocontrolul? De ce?
4. De ce vrea Dumnezeu ca eu să fiu strict cumpătat astăzi?
5. De ce este reverența atât de importantă? Unde începe aceasta?Cum?