21. Scopul rugăciunii.

Duhul Sfânt în inimile şi casele noastre. "Pentru a fi curaţi şi pentru a rămâne curaţi, Adventiştii de Ziua a Şaptea, trebuie să aibă spiritul Sfânt în inimile lor şi în căminurile lor." Mărturii, vol. 9, p. 164.

"Dacă a fost vreodată un timp când am avut nevoie de lucrarea spiritului lui Dumnezeu, asupra inimii şi vieţii noastre, acum este acel timp. Să ne însuşim dar, puterea aceasta pentru a avea tărie să trăim o viaţă de sfinţenie şi de lepădare de sine." Mărturii, vol. 9, p. 166.

Sub călăuzirea Sa. "În timp ce lucrăm în legătură cu Marele Învăţător, facultăţile mintale sunt dezvoltate. Conştiinţa este sub călăuzire divină. Isus ia sub controlul Său întreaga noastră fiinţă... .  ne sunt date gânduri noi şi înalte, lumină  intelectului, hotărâre voinţei şi curăţie gândirii." Mărturii, vol. 6, p. 476, 477.  *

Creşteţi în asemănarea cu El. "Privind spre Isus, vom căpăta înţelepciune şi o cunoaştere deplină a lui Dumnezeu. Privind suntem schimbaţi. Bunătatea, dragostea pentru aproapele nostru, vor deveni impulsuri naturale ale fiinţei noastre. Crescând în asemănarea cu Hristos, capacităţile noastre spirituale vor fi dezvoltate şi vom avea o cunoaştere deplină a lui Dumnezeu. " Parabolele Domnului Hristos, p. 355.

Prin studiul Scripturii. "Sfânta Scriptură este dreptarul desăvârşit al adevărului şi ca atare trebuie să i se dea primul loc în educaţie. Pentru a dobândi o educaţie vrednică de acest nume, trebuie să ajungem a cunoaşte pe Dumnezeu, creatorul, şi pe Isus Hristos, Mântuitorul, aşa cum sunt descoperiţi în cuvântul Sfintei Scripturi.

"Orice fiinţă omenească creată după chipul lui Dumnezeu este înzestrată cu o putere asemenea acelei a Creatorului şi este astfel o personalitate distinctă, cu facultatea de a cugeta şi a lucra." Educaţie, p. 17.

"Stăruind a privi desăvârşirea caracterului lui Dumnezeu, mintea omului se înnoieşte şi sufletul său se preschimbă după chipul lui Dumnezeu. Idealul lui Dumnezeu cu privire la copiii Săi este mai înalt decât ar putea ajunge cea mai înaltă cugetare omenească.A ajunge divin, a ajunge asemenea lui Dumnezeu - iată ţinta de atins." Educaţie, p. 18.

O cunoştinţă care transformă. "Cunoştinţa de Dumnezeu, aşa cum se descoperă în Domnul Hristos, este o cunoştinţă pe care trebuie să o aibă, toţi aceia care sunt mântuiţi. E cunoştinţa care dă naştere la transformarea caracterului. Cunoştinţa aceasta, acceptată, va crea din nou sufletul după chipul lui Dumnezeu, va da întregii fiinţe o putere spirituală dumnezeiască." Divina vindecare, p. 425.

"Dumnezeu doreşte ca urmaşii Săi să fie la fel cu Domnul Isus când a fost în corp omenesc. Prin puterea Lui, noi trebuie să ducem o viaţă curată şi nobilă ca a Mântuitorului." Divina vindecare, p. 426.

Cuvântul care dă viaţă. "Puterea creatoare, care a chemat lumea la existenţă, este cuprinsă în cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt împarte puter, dă viaţă. Fiecare poruncă este o făgăduinţă, dacă este admisă de voinţă şi primită în suflet, ea aduce cu sine viaţa Celui Nemărginit. Ea schimbă firea şi re- crează sufletul după chipul lui Dumnezeu." Educaţie, p. 126.