24. Când nu trebuie să îngenunchem.

Calea mereu deschisă. "Calea către tronul lui Dumnezeu este mereu deschisă.

Nu putem sta totdeauna pe genunchi în rugăciune, dar cererile noastre tăcute se pot înălţa continuu spre Dumnezeu, pentru putere şi călăuzire." Sfaturi pentru sănătate, p.362.*

După voia Sa. "Rugaţi-vă deci; cereţi şi veţi primi. Rugaţi-vă pentru umilinţă înţelepciune şi curaj; pentru o credinţă mereu crescândă. Fiecare rugăciune sinceră va primi răspuns. Poate nu în felul şi la momentul aşteptat de noi. Dumnezeu va răspunde  rugăciunii la timpul cel mai potrivit şi pe calea cea mai bună pentru nevoile noastre. Când suntem în încercări, singuri, descurajaţi şi ne rugăm, Dumnezeu nu va răspunde întotdeauna potrivit cu aşteptările noastre, dar totdeauna spre binele nostru." Lucrătorii Evangheliei, p. 258.*

Roagă-te adesea. "Roagă‑te în cămăruţa ta şi, mergând la lucrul tău zilnic, lasă ca inima să fie mereu înălţată la Dumnezeu. Astfel a umblat Enoh cu Dumnezeu. Aceste rugăciuni în taină se înalţă la tronul harului asemenea mirosului preţios al jertfei de tămâie. Satana nu poate să înfrângă pe acela a cărui inimă se sprijină astfel pe Dumnezeu." Calea către Hristos, p. 98, 99.

Intenţiile bune nu sunt de ajuns. "Toate planurile şi intenţiile voastre bune nu vor fi în stare să reziste la proba ispitei. Voi trebuie să fiţi bărbaţi de rugăciune. Cererile voastre nu trebuie să fie fără viaţă, ocazionale, la întâmplare; ci serioase, stăruitoare şi neîntrerupte. Nu e nevoie să fi singur, sau să fi pe genunchi pentru a te ruga; ci chiar în mijlocul lucrului sufletele voastre se pot înălţa adesea către Dumnezeu. Atunci veţi fi bărbaţi cu ţinte înalte şi sfinte, bărbaţi de o statornicie nobilă, care nu se vor abate de la adevăr şi de la dreptate din nici o consideraţie.

Satana caută mereu să influenţeze şi să stăpânească mintea, şi nici unul dintre noi nu este sigur, decât numai dacă suntem neîncetat într-o strânsă legătură cu Dumnezeu. Noi trebuie să primim ajutor ceresc în orice clipă; şi dacă vrem să fim păziţi prin puterea lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de toate poruncile Sale." Mărturii, vol. 4, p. 542, 543.

Credincioşi ca Daniel. "Nu putem îngenunchea întotdeauna pentru rugăciune ... Chiar în mijlocul activităţilor şi preocupărilor zilnice, noi putem cere ajutor; şi avem făgăduinţa dată de Unul care nu ne va înşela: "Veţi primi". Creştinul poate şi trebuie să-şi găsească timp pentru rugăciune. Daniel, era un om de stat asupra căruia erau puse responsabilităţi importante; totuşi de trei ori pe zi se întâlnea cu Dumnezeu şi Domnul îi dădea Spiritul Sfânt. La fel şi astăzi oamenii pot intra "în locul prea sfânt" al Celui prea Înalt ca să simtă şi să primească asigurarea făgăduinţei Sale. Toţi aceia care doresc cu adevărat să se roage, pot găsi un loc unde să vorbească cu Dumnezeu, unde nici o ureche nu poate auzi; ci unde strigătele de ajutor ale celui neajutorat, zdrobit şi nevoiaş pot fi auzite de Unul  care are grijă chiar de mica vrăbiuţă. El zice: "Voi sunteţi mai de preţ  decât multe vrăbii." Matei 10, 31" Sfaturi pentru sănătate, p. 423, 424.*

Oriunde am fi.  "Trebuie să ne rugăm neîncetat. Cu voinţa supusă , cu un spirit de umilinţă şi smerenie. Nu trebuie să aşteptăm ocazia de a îngenunchea înaintea lui Dumnezeu. Putem să ne rugăm şi să vorbim Domnului, oriunde ne-am afla." Mesaje Selectate, vol. 3, p. 266.*

S-a rugat Solomon stând în picioare? "În timpul rugăciunii de consacrare a templului, Solomon s-a rugat stând în picioare? Dacă da, atunci aceasta este singura închinare publică  de acest fel, menţionată în Biblie. 1Împăraţi 8, 22 nu descrie tot evenimentul. Mai întâi, Solomon a stat în picioare - şi toată adunarea împreună cu el  - şi a binecuvântat poporul (1 Împăraţi 8, 14.) Apoi a îngenuncheat să se roage - în timp ce tot poporul şi-a plecat feţele - şi a înălţat acea rugăciune publică de consacrare. Când a terminat, el împreună cu tot poporul, s-a ridicat în picioare, a binecuvântat încă odată adunarea şi i-a încurajat să se supună lui Dumnezeu." *