70. Rugăciunea lui Enoh.

Rugăciune neîntreruptă. "Doresc să întipăresc în mintea fiecărui lucrător din lucrarea lui Dumnezeu marea necesitate a unei rugăciuni continue şi serioase. Eu nu pot fi mereu pe genunchii lor, dar îşi pot înălţa inimile către Dumnezeu. Aceasta este calea pe care Enoh a umblat cu Dumnezeu." Mărturii, vol. 5, p. 588.

"Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu, n-a fost în transă sau în viziune, ci în toate îndatoririle zilnice ale vieţii sale. El n-a deveniot un pustnic, izolându-se complet de lume, căci el avea de făcut o lucrare  pentru Dumnezeu în această lume. În familie şi în legăturile sale cu oamenii, ca soţ şi tată, ca prieten şi cetăţean, el a fost slujitorul dârz şi neclintit al lui Dumnezeu. " Patriarhi şi Profeţi, p. 85.

Asemenea lui Enoh. "Caracterul sfânt al  acestui profet reprezintă starea de sfinţenie ce trebuie să fie atinsă de cei care vor fi răscumpăraţi de pe pământ la revenirea lui Isus Hristos... . Dar, asemenea lui Enoh, poporul lui Dumnezeu va căuta curăţia inimii şi conformarea faţă de voia Sa, până când ei vor reflecta chipul  lui Hristos. Asemenea lui Hristos, ei vor avertiza lumea despre venirea Sa şi despre judecata ce va veni asupra celor nelegiuiţi; şi prin exemplul lor sfânt, ei vor condamna păcatele celor fărădelege. După cum Enoh a fost luat la cer mai înainte de nimicirea pământului prin apă, tot astfel cei neprihăniţi vor fi luaţi la cer de pe pământ mai înainte de distrugerea lui prin foc." Patriarhi şi Profeţi, p. 88.

"Timp de trei sute de ani, Enoh căutase curăţia de inimă pentru ca să poată fi în armonie cu cerul. Timp de trei secole el umblase cu Dumnezeu. Zi de zi el dorise cu înfocare după o mai strânsă unire. Tot mai strânsă devenise comuniunea până când Dumnezeu îl trecu pragul  lumii veşnice...  La o astfel de comuniune cheamă Dumnezeu. Asemenea sfinţeniei lui Enoh, trebuie să fie şi sfinţenia caracterului celor care vor fi răscumpăraţi dintre oameni la a doua venire a Domnului." Mărturii, vol. 8, p. 330, 331.