28. Stăruiţi în rugăciune tainică.

Isus, este viţa. "Ar trebui să stăruim în rugăciune tainică. Isus este viţa, noi suntem mlădiţele. Pentru a creşte şi a ajunge la maturitate, trebuie să ne hrănim zilnic cu sevă din Viţa Vie. Despărţiţi de Viţă, nu putem face nimic." Experienţe şi viziuni, p. 73.

Ce preţioasă este rugăciunea în taină. "Numai rugăciunea în familie sau în public nu este de ajuns. Rugăciunea în taină este foarte necesară; în singurătate, sufletul este înfăţişat gol înaintea ochiului cercetător al lui Dumnezeu şi orice cuget este cercetat. Rugăciunea în taină ! Cât de preţioasă este ea ! Sufletul este în comuniune cu Dumnezeu! Rugăciunea în taină trebuie auzită numai de Dumnezeu. Nici o ureche curioasă nu trebuie să fie împovărată cu auzirea unor astfel de cereri ascunse. În rugăciunea făcută în taină, sufletul este liber de influenţele înconjurătoare, liber de orice tulburare. Liniştit, dar cu evlavie, el se va înălţa către Dumnezeu. Rugăciunea în taină este adesea pervertită şi mirosul ei dulce este pierdut, prin rugăciunea cu voce tare. În loc ca sufletul să se încreadă calm şi liniştit în Dumnezeu cu o credinţă deplină, el se exprimă în cuvinte josnice şi umilite, ridicându-şi glasul în strigăte plângătoare şi agitate; în acest fel, rugăciunea în taină îşi pierde influenţa ei duioasă şi sfântă. Rugăciunea în taină, adusă aşa cum trebuie este de un mare folos. Dar rugăciunea făcută în public, în mijlocul familiei sau a vecinilor, nu este o rugăciune în taină chiar dacă se crede aşa, şi din ea nu se poate primi tărie dumnezeiască." Mărturii, vol. 2, p. 189, 190.

Începutul răului. "Răul a început cu neglijarea vegherii şi a rugăciunii în taină, apoi a urmat şi neglijarea altor datorii religioase, şi în felul acesta s-a deschis calea pentru toate păcatele următoare... . Oricare ar fi fost experienţa noastră, oricât de înaltă ar fi situaţia noastră, noi avem nevoie neîncetat de veghere şi rugăciune. Noi trebuie să fim zilnic stăpâniţi de spiritul luim Dumnezeu pentru că altfel vom fi stăpâniţi de duhul lui Satana." Mărturii, vol. 5, p. 102.

Rugăciunea în taină neglijată. "Altarul familial este neglijat, rugăciunea în taină este uitată. Mulţi susţin că procedează drept cu aproapele lor şi se pare că au sentimentul că făcând astfel, rezolvă totul în privinţa datoriei lor. Dar nu este suficient să păstrezi ultimele şase porunci ale Decalogului. Noi trebuie să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră. Nimic altceva nu poate satisface cerinţele Legii lui Dumnezeu, decât ascultarea de fiecare precept al ei." Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 57.

Rugăciunea în taină este putere. "Tăria câştigată prin rugăciune tainică, stăruitoare, ne pregăteşte să rezistăm ademenirilor societăţii." Mărturii, vol. 5 , p. 113.

Mai întâi, rugăciunea în taină. "Să primim lumină şi binecuvântare, pentru ca să avem ceva de împărtăşit. Este privilegiul fiecărui lucrător de a vorbi mai întâi cu Dumnezeu în locul retras al rugăciunii, şi apoi să vorbim oamenilor ca vocea lui Dumnezeu. Bărbaţii şi femeile care comnuică cu Dumnezeu, care au pe Hristos în inimă, sfinţesc chiar atmosfera, pentru că ei conlucrează cu îngerii cei sfinţi. De o astfel de mărturie avem nevoie în acest timp. Avem nevoie de puterea transformatoare a lui Dumnezeu, de puterea care ne conduce la Hristos." Mărturii, vol. 6, p. 52.

Clarviziune prin rugăciunea tainică. "Domnul spune: "Intră în camera ta, şi acolo în ascuns vorbeşte cu inima ta; ascultă de glasul adevărului, de vocea conştiinţei." Nimic nu va da o vedere mai limpede despre sine însuşi, ca rugăciunea în ascuns. Acela care vede în ascuns şi ştie toate lucrurile, va lumina priceperea noastră şi va răspunde la cererile noastre. Datoriile simple şi lămurite care nu trebuie neglijate, vor fi descoperite în faţa noastră. Faceţi un legământ cu Dumnezeu de a vă preda pe voi înşivă şi toată puterea voastră în serviciul Lui." Mărturii, vol. 5, p. 163.

Legătura cu Dumnezeu înaintea legăturii cu oamenii. "Efortul personal pentru binele altora trebuie să fie precedat de multă rugăciune în taină, pentru că el cere o mare înţelepciune spre a înţelege ştiinţa mântuirii sufletelor. Mai înainte de a avea legătură cu oamenii, trebuie să avem comuniune cu Domnul Hristos. La tronul harului ceresc, noi putem obţine pregătirea necesară pentru a sluji oamenilor.

Să lăsăm inima să tânjească de dorinţa pe care o are pentru Dumnezeu, pentru Viul Dumnezeu. Viaţa Domnului Hristos a arătat ce poate face omul atunci când ajunge părtaş naturii divine. Atunci, să cerem şi vom primi. Cu credinţa stăruitoare a lui iacov, cu insistenţa neşovăielnică a lui Ilie, să cerem pentru noi tot ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit." Parabolele Domnului Hristos, p. 149.

Isus priveşte la noi. "Ca şi Natanael, avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi înşine şi să ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt. Acela care a văzut pe Natanael sub smochin, ne va vedea şi pe noi în locul tainic al rugăciunii. Îngerii porniţi din lumea de lumină sunt aproape de aceia care plini de umilinţă, caută călăuzirea divină." Hristos Lumina Lumii, p. 141.